Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?"

EKC . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Schadeclaims wegens ARSENICUM-vergiftiging

Schadeclaim-formulier voor indiening bij de Staat der Nederlanden


Aan de Staat der Nederlanden,
ter attentie van de Minister-president,
Ministerie van Algemene Zaken,
Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag.

(Fax: 070-3564683)
SCHADECLAIM


Hierbij dien ik,

    ______________________________________________________ (naam)

    ______________________________________________________ (adres)

    ______________________________________________________ (woonplaats)

bij de Staat der Nederlanden een schadeclaim in van € 5.000 (zegge: tienduizend gulden) wegens het in het milieu brengen, of door derden doen of laten brengen van arsenicumverbindingen, zonder mijn medeweten en zonder dat ik ook maar op minimale basis ben geïnformeerd door de overheid over de gigantische risico's daarvan in de vorm van kanker en genetische schade.

Daarbij baseer ik mij op het arrest nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Gaarne ontvang ik van u een schriftelijke ontvangstbevestiging van deze claim.

Hoogachtend,Handtekening: ______________________________________________

Datum: ______________ Plaats: ___________________________________