Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Antwoord van minister Pronk aan R.M. Brockhus op de brief d.d. 11 september 1998

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Hierbij bevestig ik U de ontvangst van uw brief d.d. 11 september 1998
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Interne Postcode 650
Tel: 070-339 4377
Fax: 070-339 1293


Directoraat Generaal Milieubeheer         Aan de heer R.M. Brockhus
Directie Industrie- en Consumentenbeleid     Westkade 227
Afdeling Producten en Consumenten         p/a Waalbandijk 69
JKK98044 brf


Uw kenmerk    Uw brief        kenmerk      Datum

         11 en 13 sept. 1998  ICB98104091    5 nov. 1998
Onderwerp:

Geachte heer Brockhus

Hierbij bevestig ik U de ontvangst van uw brief d.d. 11 september 1998. U toont al enige tijd Uw intensieve betrokkenheid bij het milieu en ik waardeer het zeer wanneer burgers blijk geven van hun bezorgdheid voor een beter milieu. Des te meer wanneer deze bezorgdheid leidt tot een handelen in de persoonlijke sfeer.

Ik heb kennis genomen van Uw brief en Uw daarin verwoorde zienswijze neem ik voor kennisgeving aan. De diverse standpunten op het gebied van houtverduurzaming zijn mij voldoende bekend en ik zie geen aanleiding om op de inhoud van Uw brief nader in te gaan.

Uw vraag, ik citeer: "Welke democratie gaat het op snelheid winnen met betrekking tot het uitbannen van Poisoning for profit. Nederland of België?" beschouw ik als een retorische vraag en derhalve niet voor beantwoording vatbaar. Voor het overige geeft Uw brief mij - zoals gesteld - geen aanleiding tot het maken van verdere opmerkingen.

  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierZie ook Manifest-PM-1998
  Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dierDe brief aan minister Pronk van de Stichting