"Het convenant tussen Pronk, Jorritsma en de elektriciteitsmaatschappijen legt Nederland onder een fall-out van zware metalen

Brief aan minister Pronk met een verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel
aan cliënt evenveel milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-rom

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Jaren geleden kwamen wij elkaar tegen op vliegveld Maastricht

Huizen, 15 augustus 1998


Minister dr. J. Pronk
Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag


Geachte heer Pronk,

Jaren geleden kwamen wij elkaar tegen op vliegveld Maastricht. U beloofde mij toen te zullen reageren op een voorstel m.b.t. de schuldenlast van de Derde Wereld. U hebt daarop vlot geantwoord en daar ben ik U nog steeds erkentelijk voor.

Nu U minister bent geworden van een uiterst moeilijk departement m.b.t. het milieu, wil ik U wijzen op een brisante ontwikkeling in de rechtspositie van de overheid en van de burgers m.b.t. de verantwoordelijkheid voor schadevergoeding. De milieuwetten zijn daarin zeer specifiek en U zult er een flinke dobber aan krijgen om een en ander niet tot een chaos te laten komen.

Ik stuur U hieronder de uitdraai van de milieu-site op internet. Uw voorgangster Mevr. de Boer beloofde enkele maanden geleden aan ing. A.M.L. van Rooij op een milieuconferentie aan de Katholieke Universiteit Brabant - wanneer zij weer minister van VROM zou worden - dat zij als eerste een afspraak met van Rooij zou maken. Met name over de milieu- en gezondheidsschade als gevolg van de diffuse vergiftiging van Nederland met het kankerverwekkende arseen en chroom-VI via het product gewolmaniseerd hout en de daarbij geconstateerde collusie.

Ik geef U in overweging om de belofte van uw voorgangster over te nemen en zo spoedig mogelijk een gesprek met de heer de Rooij te arrangeren. Maar voordat U dat doet lijkt het mij verstandig om de site van het Ecologisch Kennis Centrum op internet te raadplegen. U vindt dat op http://www.sdnl.nl/ekc.htm

Hoogachtend,

R.M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141

Het Ecologisch Kennis Centrum kunt U bereiken op tel. 0413-490387

Overzicht Ecologisch Kennis Centrum m.b.t. (niet) handhaving van de milieuwetgeving


De dumping van metallurgisch afval staat rechtop bij U in de tuin! Denk, denk na...!!

Milieu, vergiftiging, vervuiling en duurzaamheid


EuroStaete . . . Euroblunder . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal


Homepage


Het Securitel-drama op internet bij de Sociale Databank Nederland. De rechtsgeldigheid van de wetgeving is in het geding. De ministers Wijers en Sorgdrager lichtten de Tweede kamer onjuist in over de aanmelding in Brussel ! Bijna 400 wetten en regels bleken juridisch ongeldig, omdat Nederland had n.l. verzuimd de bijbehorende technische aspecten voor te leggen aan de Europese Commissie. Bij de SDN vindt U nog eens een lijst van honderden nog ontbrekende en verzwegen wetten en regels, die ook aangemeld hadden moeten worden. Zie daarvoor de lijst van ingelichte personen en instellingen op http://www.sdnl.nl/securit5.htm

De gedachte van Henry George, in z'n boek Progress and Povery, "Dat de Aarde en haar bodemschatten toebehoren aan alle levende wezens", is leidraad voor activiteiten van de stichting. Het is zaak de planeet Aarde terug te geven aan de gehele leefgemeenschap van mens en dier.

Ecologisch Kennis Centrum: links naar de rest van de wereld

EKC Ecologisch Kennis Centrum schrijft 1e Open Brief aan de Raad van State
EKC Ecologisch Kennis Centrum 2e brief aan de Raad van State (E.L. Berg)
EKC Ecologisch Kennis Centrum 3e Open Brief aan de Raad van State
EKC Open brief over corruptie in Sint-Oedenrode. Wethouder J.G. Jansen onder vuur
EKC Machtiging van het Ecologisch Kennis Centrum inzake juridische geschillen
EKC 'Slapende' milieuvergunning basis conflict EKC versus B&W van St. Oedenrode
EKC Arsenicumvergiftiging bedreigt Nederlandse bodem; VROM doet niets
EKC Grove tekortkomingen in Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet
EKC Vanuit Nederland wordt heel Europa diffuus vergiftigd; 'n grof milieuschandaal
EKC Beroepschrift wegens overtreding milieuwet door Waterschap de Maaskant
EKC Wraking van rechter P.H.C.M. Schoemaker in milieuschandaal
EKC Sonja van Zoest boos op Uranium Airlines wegens uitblijven bevolkingsonderzoek
EKC Brief aan minister Borst over erfelijkheidsvergiftiging bij kinderen
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8913) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/7172) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8498) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8909) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8911) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 95/3497) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/9240) in milieuverontreinigingsaffaire
EKC Verbijsterende onthullingen over de beerput van de champignonmestvergiftiging
EKC Getekende verklaring glastuinders over verzwijging champignonmest-vergiftiging
EKC Ook Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
EKC Europese Hof Rechten van de Mens veroordeelt overheid tot schadevergoeding
EKC Uw schadeclaim tegen de Staat der Nederlanden m.b.t. arsenicumvergiftiging
EKC Criminaliteit overheid onderschat, zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)
EKC Hoofddirectie van de Waterstaat beseft dat gebruik wolmanzout ontoelaatbaar is
EKC Het recht van de sterkste tegen Edelchemie? (dr. W. Heemskerk)
EKC Van Rooij schrijft Mr. van Erve, hoofdofficier van Justitie, 's-Hertogenbosch
EKC Felle briefwisseling met Mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch
EKC Raadslid Will van Gerwen wil hom of kuit rond de beschuldigingen van Van Rooij
EKC Gerechtshof te 's-Hertogenbosch zegt proces-verbaal toe aan ing. A. van Rooij
EKC Gedeputeerde Staten N-Brabant willen maatregelen VROM tegen wolmanzouten
EKC Kamervragen aan Minister van VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
EKC Ing. v. Rooij schrijft mr. H.F.M. Hofhuis, president Arrondissementsrechtbank
EKC Van Rooij wil wraking coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker
EKC Brief van griffier W.F.M. Thijs m.b.t. de wraking van mr. M.H. Kobussen
EKC Brief van president Hofhuis m.b.t. de wraking van mr. M.H. Kobussen
EKC Brief van A. van Rooij aan president Hofhuis m.b.t. wraking mr. M.H. Kobussen
EKC SOL, een nieuwe politiek partij voor samenwerking tussen ouderen in Limburg
EKC Wraking geëist van mr. P.H.C.M. Schoemaker bij arrondissementsrechtbank
EKC Ing. v. Rooij: Maffiapraktijken van Burgemeester & Wethouders St. Oedenrode
EKC Ing. van Rooij eist herziening uitspraak Awb 97/4206 VV, inzake F. v/d Biggelaar
EKC Gronden beroepschrift tegen besluit dagelijks bestuur Waterschap De Dommel
EKC Beroepschrift inzake Wet Openbaarheid Bestuur vanwege B&W Sint Oedenrode
EKC Ing. v. Rooij maakt bezwaar tegen concept-bestemmingsplan 'buitengebied 1997'
EKC Ing. van Rooij maakt bezwaar tegen concept-bestemmingsplan Buitengebied '97
EKC Ing. van Rooij doet Aangifte van strafbare feiten door B&W te Sint Oedenrode
EKC Eerste Brief aan B&W St. Oedenrode met verzoek om bestuursdwang (wet RO)
EKC Tweede Brief aan B&W St. Oedenrode met verzoek om bestuursdwang (wet RO)
EKC Handelwijze Ing. v. Dijk strijdig met code St. Advisering Bestuursrechtspraak
EKC Brief van Prof. Bovenkerk (criminoloog) aan Hoofdofficier van Justitie mr. Ficq
EKC Verantwoordelijkstelling St. Natuur en Milieu voor Project Research Amsterdam
EKC OPEN BRIEF en persbericht van Ing. van Rooij, Milieu- en Veiligheidskundige
EKC Excuusbrief van hoofdofficier van Justitie Mw. mr. L.M. v. Zanten-Renders
EKC Bezwaar bij Sorgdrager over besluit Hoofdofficier van Justitie mr. v. Zanten-Renders
EKC Aangifte tegen drs. R.N. van Alem, directeur St. Advisering Bestuursrechtspraak
EKC Pleitnotitie voor wraking fungerend President mr. M.H. Kobussen
EKC Pleitnotitie voor wraking van fungerend President mr. M.H. Kobussen
EKC Pleitnotitie wraking fgd. President mr. M.H. Kobussen vanwege artikel 6 EVRM
EKC Persbericht voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
EKC Bezwaar aan B&W inzake illegale bedrijfsmatig houtbewerken in St. Oedenrode
EKC Reactie op de brief aan B&W inzake illegale houtbewerking in St. Oedenrode
EKC Gemeenten worden voortaan ook vervolgd voor milieudelicten (VK 9-2-98)
EKC Brief aan de Voorzitter v.d. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
EKC Brief aan Minister van Justitie m.b.t. het opmerkelijk gedrag van drs. Ed Nijpels
EKC Brief aan de voorzitter v/d Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
EKC Verzoek om wraking van Vice-president mr. v.d. Velden, gerechtshof Den Bosch
EKC Principieel bezwaarschrift tegen aanslag gemeentelijke onroerende zaakbelasting
EKC Roois gemeenschapsgeld door B&W en raad jarenlang gedoogd voor illegaliteit
EKC Beroep bij Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch tegen besluit 25-2-98
EKC Verzoek om voorziening of schorsing bij Arrondissementsrechtbank Den Bosch
EKC Open brief aan Mr. F. Bolkestein (VVD) over het gedrag van drs. E. Nijpels
EKC Open brief aan Harrie Verrijt, redactielid van het Eindhovens Dagblad
EKC Brief aan de President v/h Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, wegens nalatigheid
EKC Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbosch aantoonbaar zelf op het criminele pad
EKC College van Procureurs-generaal weigert nog te corresponderen met A. v. Rooij
EKC Gonnie Meerten (Unie55+), Gedeputeerde Staten Limburg over lekkage bij DSM
EKC Vragen gedeputeerde Unie 55+ aan College van Gedeputeerde Staten Limburg
EKC Gonnie Meerten (Unie55+), Gedeputeerde Staten Limburg over giftige grond
EKC Gonnie Meerten (Unie55+) schrijft Ged. Staten Limburg over Boschmolenplas
EKC Protest tegen gigantische Naftaverontreiniging in Panheel, Sluisweg, Limburg
EKC Gonnie Meerten (Unie55+) schrijft G.S. Limburg: "Behoud 't Woeliqe Nest"
EKC Video met tv-opnamen over Milieuschandaal, vuil slib en geïmpregneerd hout
EKC De noodzaak van een grote M.E.R. in de Euregio Midden-Limburg
EKC Ernstig bezwaar tegen concept-bestemmingsplan Buitengebied '97, St. Oedenrode
EKC Brief aan B&W Sint Oedenrode met verzoek om bestuursdwang, Wet RO art. 19
EKC Het rapport "De schijn bedriegt": Overheid bevordert milieucriminaliteit (NRC)
EKC Het rapport "De schijn bedriegt": Overheid bevordert milieucriminaliteit (NRC)
EKC St. Natuur en Milieu in de fout door verstrengelde belangen bij RIVM en VROM
EKC PvdA Kamerlid Feenstra wil parlementair onderzoek milieuwetgeving
EKC Eindhovens Dagblad: Vlugschrift PvdA gericht op milieuschandaal in Rotterdam
EKC Eindhovens Dagblad: Vlugschrift PvdA gericht op milieuschandaal in Rotterdam
EKC Uitnodiging voor de open dag bij loonbedrijf M. v/d Heuvel
EKC Brief van A.J.M. van den Biggelaar, St. Natuur en Milieu, aan Ing. A. van Rooij
EKC Brief aan A.J.M. van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu
EKC Verzoek aan min. Dijkstal om burgemeester St. Oedenrode niet te herbenoemen
EKC Griffier slordig met verzoek om wraking van mr. M.H. Kobussen
EKC Mr. Hofhuis aangesproken op procedure rond wraking van mr. Schoemaker
EKC Vragen over rapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
EKC Persbericht Groenen in Nijmegen: RVU besteedt aandacht aan arseenschandaal
EKC Minister dr. B. de Vries (SoZaWe) steunt Ing. van Rooij rond milieuwetgeving
EKC Brabants Dagblad: Verbod op gebruik geïmpregneerd hout bij water
EKC Bezwaarschrift tegen besluit nr. B.970238, inzake art. 19 procedure
EKC Verzoek aan St. Natuur en Milieu om Kort Geding te starten tegen Gebr v. Aarle
EKC Bedenkingen tegen mobiele houtshredderinstallatie (Gedep. Staten N-Brabant)
EKC Senator Bierman stelt schriftelijke vragen aan minister de Boer van VROM
EKC 1e Brief aan de Voorzitter vd Afdeling bestuursrechtspraak vd Raad van State
EKC 2e Brief aan de Voorzitter vd Afdeling bestuursrechtspraak vd Raad van State
EKC Han vd Wiel, over afvalcriminaliteit en het dumpen van afval in schoon product
EKC Brussel walst illegale weekeindhuisjes plat. Tienduizenden moeten verhuizen
EKC Aangifte van milieumisdrijven bij ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
EKC Aangetekende aan President Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht
EKC Verzoek aan Dijkstal om burgemeester St. Oedenrode uit functie te ontheffen
EKC Brief aan Gedep. Staten van de Provincie N-Brabant over shredderinstallatie
EKC Pleitnota voor mr. F.J.M. Houben met bedenkingen tegen mobiele houtshredder
EKC Dramatisch rapport over grote gezondheidsrisico's van houtconserveringszouten
EKC Klachtbrief over 2 ministers aan de Nationale Ombudsman mr. dr. M. Oosting
EKC Antwoord van de Nationale Ombudsman mr. dr. M. Oosting op deze klachtbrief
EKC Reactie A. van Rooij op brief van de Nationale Ombudsman mr. dr. M. Oosting
EKC Onbekwame boer Pauw treft meeste blaam voor veesterfte. En het slootwater?
EKC Brief aan Procureur-generaal over consequenties Pikmeer-arrest
EKC Proces verbaal van de wrakingszitting bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
EKC Bezwaar tegen deskundigenrapport van ing. A.H.J.M. van Dijk (StAB/32976/RB)
EKC Proces-verbaal van de zitting voor de Raad van State inzake houtshredders
EKC Toezegging van de Raad van State van het proces-verbaal inzake houtshredders
EKC Documentatie voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
EKC Brief aan SDN over TV-uitzending met president Mr. H.F.M. Hofhuis
EKC Raad van State komt mogelijk met verbod om geïmpregneerd hout te snipperen
EKC Hoger beroep Awb 94/8916 bij Raad v. State door impregneerbedrijf Carl Tissen
EKC RIVM erkent impregneerbedrijf erfelijke vergiftiging personeel en omwonenden
EKC Milieucrimineel werkt op kantoor. Overheid schept criminogene omstandigheden
EKC Brief aan minister de Boer van VROM over standpuntherziening wolmanzouten
EKC Brief aan minister de Boer (VROM) met kopie aan alle fracties in Tweede Kamer
EKC De Telegraaf: Zegwaard onterecht veroordeeld voor illegale gifstort


    Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44

    Voor deskundigheid en juridisch advies:
    Ing. A.M.L. van Rooij
    Ecologisch Kennis Centrum, 't Achterom 9a, St. Oedenrode
    Telefoon: 0413-490387 - Telefax: 0413-490386