Kamerzetel 151 en popup-2 en popup-3 en popup-5 en Forums

Klokkenluiders . . . . . SDN homepage . . . . Panorama: aangifte tegen Zalm

Minister Zalm breekt zijn belofte aan Karel de Werd

De Trojaanse Zalm

Verslag van de belofte van minister drs. G. Zalm aan K.H. de Werd

In café Het Bonte Paard in Laren overhandigde ik, K.H. de Werd, aan minister van Financiën Gerrit Zalm een drietal documenten ( zie bijlagen ). Ik vroeg hem deze persoonlijk te overhandigen aan zijn collega minister Donner van Justitie. Minister Zalm beloofde mij dat te zullen doen en stak mijn brieven opgevouwen in de binnenzak van zijn colbert.

Dat waren twee kopieŽn van documenten die valselijk waren opgemaakt door de officier van Justitie van het Ressortparket Leeuwarden en Griffier M.L.K. van der Hilst. Dit deden zij in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr van het wetboek van strafrecht. Daarnaast een kopie van het illegale bevel tot arrestatie van de politie van Amsterdam Amstelland.

Deze falsificateurs hadden namelijk het dossier van de kantongerechtzitting van 17 augustus 2004 compleet verduisterd, inclusief de openbare schriftelijke uitspraak van de rechter, waarin het Openbaar Ministerie vergeefs had gevorderd mij zeven dagen te mogen gijzelen wegens het niet betalen van een verkeersboete.

Daarnaast kreeg minister Zalm een brief van de Commissaris van Politie Amsterdam Amstelland, de heer J. Kuiper, waarin deze mij te kennen gaf het bevel voor mijn arrestatie te hebben ontvangen van de Officier van Justitie. Dit dan op grond van de genoemde valselijk opgemaakte documenten. Hij ging feitelijk dus over tot onrechtmatige vrijheidsberoving, wat in eerste instantie niet lukte omdat ik mij tijdig naar een onderduikadres heb weten te begeven. Het betreft terzake voltooide ambtmisdrijven, waarvan akte!

Zoals ik al zei, overhandigde ik de genoemde brieven aan minister Zalm met de vraag: "Wilt u zo vriendelijk zijn om deze brieven hoogstpersoonlijk en namens mij aan de minister van Justitie mr. Donner te overhandigen?" Zalm nam de brieven aan en stak deze, zoals vermeld, in de binnenzak van zijn colbertjasje met de mededeling aan mij: "Dat zal ik doen..!". Waarop ik reageerde met: "hartelijk dank". Ongeveer een uur later vertrok Zalm uit het politieke VVD-café en hij groette mij nog met opgeheven hand alvorens hij uit het zicht verdween.

Op dat moment kwam een vrouw het café uitgelopen, zij zwaaide met een drietal brieven met de vraag: "Zijn deze soms van u?". Ik was geschokt te moeten constateren dat het de brieven waren die Zalm van mij had aangenomen, met de toezegging dat hij die hoogstpersoonlijk voor mij aan Minister Donner zou overhandigen. Op mijn vraag aan deze vrouw: "Hoe komt u hieraan? Want minister Zalm heeft die brieven persoonlijk van mij aangenomen met de toezegging dat hij die zelf voor mij aan de minister van Justitie zou overhandigen". Zij zei toen tegen mij en ik citeer: "Ik zag dat een van zijn ambtenaren het op een tafel in het café neerlegde, vlak voordat VVD-minister Zalm het café verliet.

Gelet op het voorgaande behoeft men thans geen twijfel meer te hebben over de fatsoensnormen en goeder trouw van meneer Zalm. Die vent heeft het zelf bewezen dat hij de burger minacht. Hij vertegenwoordigt kennelijk de gemiddelde politicus en die deugen voor geen meter. Ik heb die situatie aan de Nationale Ombudsman voorgelegd en hem verzocht het proletische gedrag van Zalm te beoordelen als zijnde onfatsoenlijk en onbehoorlijk bestuur. Immers, de toezegging van Zalm was geheel vrijwillig en met stellige overtuiging gedaan; een vaststaande belofte dus. Die valt onder de categorie formele toezeggingen waarop de burger onvoorwaardelijk moet kunnen vertrouwen en dat deze door de overheid worden nagekomen. En wat zijn fatsoen betreft, mocht ik hem ooit nog eens tegenkomen, dan spuw ik uit pure minachting voor de voeten van deze financiŽle proleet, waarvan akte!

Minister Zalm kreeg in dat politieke café, dat was georganiseerd door de VVD in Laren, de Gouden Zalm Trofee uitgereikt, waarvan ik denk dat hij die totaal niet verdiend heeft. Sterker nog: iemand die de burgers zo belazert, waar die zelf bij staan, moet met de o zo recht-door-zee zijnde ijzeren Rita Verdonk worden uitgezet naar een onbewoond eiland, zodat ie geen verdere leugens meer op de burgers kan loslaten.

K.H. de Werd
Postbus : 36157
1020 MD Amsterdam