Open brief aan Minister-president dr. J.P. Balkenende. Telegraaf : Martin Dessing
pakt de staat aan in verband met onwettige onderwaardering van de gulden

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

. Zie het interview over zijn tweede boek: Het eurobedrog treft ons allemaal Martin Dessing schreef zijn tweede boek over de fraude van de toenmalige minister van Financien Zalm, bij de omwisseling van de gulden naar de euro in 2002 !! Daardoor verloren alle spaarders 10 procent van de waarde van hun spaargoeden bij de bank en koopkracht omdat prijzen stegen. Dezelfde truc wordt nu met bezuinigen weer toegepast om de concurrentiepositie van Nederland voor de exportsector te versterken. De prijs daarvoor ligt op het bord van de gewone burger, hoewel werkgelegenheid natuurlijk belangrijk is. De Spaanse en Griekse werkloosheid is een gruwel en mogelijk een bron van sociale onrust. De discussie over ons geldstelsel en de kwaliteit en economische capaciteit van de euro als munt blijft nog steeds buiten beschouwing. Niemand stelt vragen...!

Minister Gerrit Zalm kreeg in Laren (NH) de Gouden Zalm Trofee uitgereikt
Zie de uitzendingen van RTL-Zen Netwerkover de schadeclaim
Zemblaover de leugens van minister Zalm in de media. Het parlement slikt alles !!

FRAUDE AANGIFTE tegen Minister ZALM

Aan Zijne Excellentie de Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
 

Referentie: Uw brieven met kenmerk 493776 en 497582, van 5 September 2005 en 10 November 2005

Laren (NH) 10 Mei 2006


Betreft: Fraude-aangifte tegen uw Minister van Financin drs. Gerrit Zalm

Excellentie,

Met verwijzing naar onze eerdere correspondentie hierover en uw brieven zoals in aanhef zijn vermeld, dient het navolgende:
Voor het eerst in de geschiedenis van ons land heeft een burger ( ondergetekende ) aangifte gedaan (moeten doen) wegens fraude tegen een (uw) Minister van Financin Drs. Gerrit Zalm. Thans in behandeling bij de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag ter drzending naar de Rijksrecherche c.q. de Hoge Raad der Nederlanden. En wel om redenen:

Dat drs. G. Zalm met ingang van n januari tweeduizendentwee ( 01-01-2002 ) ongeveer 2.3 miljoen AOW-uitkeringsgerechtigden en ongeveer 1,5 miljoen bijstandsuitkeringsgerechtigden, bewust twee gulden en twintig cent (exact 2,20371 gulden) liet betalen voor n euro terwijl hij op dt moment wist dat deze omrekeningskoers niet juist was en slechts 2 gulden voor n euro behoorde te zijn. Bovendien heeft hij, uw Minister van Financin, later zlf toegegeven dat hij bewust had gelogen over de instapkoers van de gulden in de euro en / of woorden van die strekking. ( zie aangifte en DVD van 20 minuten, bijgaand )

Met als direct gevolg dat uw Minister van Financin vanaf voormelde datum, eigenmachtig zonder overleg of inspraak met de beide Kamers der Staten Generaal de aangegeven uitkeringsgerechtigden frauduleus tien procent (10 %) te weinig liet uitbetalen dan het bedrag waarop deze uitkeringsgerechtigden op dt moment recht hadden en tot en met 31 December 2001 hun uitkering in guldens hadden genoten. En.... deze frauduleuze, te weinig uitbetaling. duurt tot op de dag van heden nog steeds voort!

Door zo te handelen heeft uw 'slimme' Minister van Financin wl ten koste van die uitkeringsgerechtigden sedert 1 januari 2002. ongeveer 4,7 miljard euro per jaar, ofwel circa 21 miljard euro totaal tot heden, op zijn begrotingen overgehouden, of althans niet hoeven uit te betalen. Ok dt kon hij op 1 januari 2002 snel berekenen.

Met nadruk zij vermeld dat dit totaal los staat en niets te maken heeft met de zich daarn voorgedaan hebbende enorme prijsstijgingen van rond 30 % per jaar, waarvan eenieder in ons land weet en ervaart dat nagenoeg alles wat 4 jaar geleden n gulden kostte, nu n euro kost, ofwel twee gulden en twintig cent. Iets wat overigens k steeds door uw Minister


-- 2 --

-- 2 --


van Financin wordt ontkend omdat hij zich verschuilt achter de cijfers van het Centraal Plan Bureau die slechts de inflatie van de euro berekent vanaf 1 Januari 2002.

Te meer is dit schrijnend omdat uw "lachebekje" Minister Gerrit Zalm de in 2005 als gevolg van deze eurowisseltruc tienduizenden failliet gegane burgers, bedrijven en de vele duizenden anderen in ons land die een beroep moeten doen op voedselbanken en schuldsaneringen k nog eens beticht zijn van het feit " dat zij niet met geld kunnen omgaan " en/of  " niet konden rekenen " toen de euro werd ingevoerd. Waar hij bovendien samen met de commissie Dijkstal k nog eens heeft gezorgd voor dertig procent (30 %) salarisverhoging voor ministers en staatssecretarissen vanaf 2007, is dat in dit licht bezien natuurlijk mr dan schandalig te noemen. Logisch dat niemand in dit land uw Minster van Financin en uw kabinet nog maar voor n euro vertrouwt! Daarom is het dat ik uw regering met deze feiten een spiegel voor houd.

Op 4 Mei jongstleden sprak u tot de jeugd van de Joop Westerweelschool in Amsterdam, dat zij respect moesten hebben voor mensen die voor hun rechten streden en/of woorden van die strekking. Wel, omdat ondergetekende als jochie van 10 jaar in de hongerwinter van 1944 voedselresten uit etensgamellen heeft moeten likken bij de gaarkeuken op de Passeerdersgracht in Amsterdam weet ik hoe die tienduizenden in ons land zich moeten voelen die nu anno 2006 zich melden bij de voedselbanken, omdat zij zichzelf en hun kinderen niet meer voldoende knnen voeden! Sorry mijnheer Balkenende, maar dat is voor ons land een schande en ... de werkelijkheid

Voor een nieuw op te richten voedselbank in het "rijke" Gooi in Huizen hebben zich al meer dan 1200 gegadigden aangemeld en.... echt allemaal grotendeels als gevolg van de eerder aangegeven eurowisseltruc, omdat voor zeer velen van die mensen nu juist die tien procent alles uitmaakt! Of. .. moeten k deze mensen maar het advies van de Bredase bisschop Muskens volgen en brood of voedsel gaan stelen ?...

Gaat u, samen met uw Minister van Financin eens langs bij die voedselbanken en praat eens met vooral de oudere autochtonen die daar een beroep op moeten doen. Het zijn wl dezelfde mensen die na de tweede wereldoorlog ons land hebben opgebouwd uit de oorlogsellende...

Met gevoelens van hoogachting,

M. Dessing.
Tabakspaadje 30
1251 PN Laren (NH)

Schikkingsvoorstel

Aan zijne Excellentie de Minister President
Ministerie van Algemene Zaken
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag

Laren (nh) 10 Mei 2006 = sans pre judice =

Schikkingsvoorstel met betrekking tot de fraudeaangifte tegen Minister van Financin drs. Gerrit Zalm d.d. 24 Maart 2006. 12.40 uur.

Ondergetekende, Martinus Petrus Wilhelmus, Maria DESSING, geboren te Amsterdam, 01-08-1934 en wonende te 1251 PN Laren (NH), Tabakspaadje 30, verklaart zich bereid om de voormelde aangifte in te trekken onder de navolgende strikte voorwaarden:

 • Met ingang van n juli tweeduizendenzes ( 1 -07 - 2006 ) wordt aan alle AOW - uitkeringsgerechtigden en alle bijstandsuitkeringsgerechtigden in ons land de uitkering waarop zij recht hebben vanaf die datum met tien (10 %) verhoogd

 • Aan ondergetekende wordt ten laatste op dezelfde datum van 1 Juli 2006 een bedrag uitgekeerd van vijfduizend euro (5.000, wegens sedert 1 januari 2002 tot en met eind Juni 2006 te weinig ontvangen AOW-uitkering, zijnde 54 x euro 80,- per maand + 5 x 10 % te weinig ontvangen aan vakantiegeld over de AOW-uitkering, plus renten en kosten tot heden.

 • Ter g r a t i s verspreiding onder studenten van Universiteiten, Hogescholen, bibliotheken en de hoogste klassen van middelbare scholen bestelt w Ministerie van Onderwijs ( of Financin) bij ondergetekende rechtstreeks nhonderdduizend exemplaren van bijgaand boek met titel "De euroramp treft ons allemaal", zijnde 100.000 10 euro per stuk (inkoopprijs), exclusief BTW. (winkelverkoop euro 14,95) mt bankgarantie ter betaling van het totaalbedrag; welk bedrag vr aflevering dient te worden betaald.
Slechts indien aan al deze voorwaarden wordt voldaan, is ondergetekende bereid om de fraudeaangifte tegen uw Minister van Financin in te trekken.


M. Dessing
Tabakspaadje 30
1251 PN Laren (NH)

Bijlagen: kopie van de fraudeaangifte bij de politie Haaglanden, n DVD met daarop de verklaringen van Andr Szsz, ex-directeur van de Nederlandsche Bank NV, de ex-thesaurier-generaal, alsook van Arjo Klamer, hoogleraar aan de Erasmus universiteit en een kopie van "Het Parool" van 30 April 2005 met daarin de verklaring van de heer Henk Brouwer, directeur van de Nederlandsche Bank + een schikkingsvoorstel.
Zie k via Google onder "euroramp" en klik daar alles aan wat u vindt in het bijzonder onder "schadeclaim".

C.c.
Kopie aan Hare Majesteit de Koningin,
Kabinet Korte Vijverberg 3
Den Haag

   Columns van Prof. B. Smalhout

  Aangifte bij de politie wegens fraude, gepleegd door de minister van Financiën G. Zalm
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering van de gulden
  Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Martin Dessing: Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.
  Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
  Oud-directeur Centrale Bank: 'Gulden wel degelijk ondergewaardeerd'
  De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)
  Alle mensen zijn gelijk voor de wet, maar sommigen zijn nog gelijker dan anderen
  Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om überhaupt iets te kiezen betreffende de EU
  Wij worden door onze eigen regering gereduceerd tot een soort analfabetisch stemvee
  Katholiek Nieuwsblad: Prof. Bob Smalhout: 'Wat valt er nog te stemmen?'
  Frans van Diemen schrijft een brief vol hoop aan prof.dr. B. Smalhout