Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <==> SDN . . . Euro-inflatie . . . Eurobedrog . . . Documentatie

Oproep aan de Tweede Kamer voor Euro-referendum
Doorkoppeling naar de Bijstandsbond Amsterdam


EUROPA IS RIJK ...... AAN WERKLOOSHEID EN ARMOEDE!

OP 14 juni, aan de vooravond van de Eurotop in Amsterdam, zullen uit heel Europa mensen samenkomen in een gezamenlijk protest tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Onder dat motto zijn 14 april vanuit Tanger, Tuzla, Finland en Frankrijk en andere Europese landen marsen gestart naar onze hoofdstad. Op plaatsen waar de marsen nog niet van start gegaan zijn, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, Engeland en Nederland, voert men onder hetzelfde motto als de marsen allerlei acties. Werklozenorganisaties, vrouwenorganisaties, organisaties van dak- en thuislozen, van migranten en illegalen, vakbonden en vakbondsafdelingen hebben elkaar in deze campagne gevonden. Voor de Nederlandse deelname aan dit initiatief vragen wij uw medewerking.

  'Europa' komt dichterbij !

Met het Nederlands voorzitterschap op weg naar de intergouvernementele Conferentie, naar de 'Top van Amsterdam', horen we er steeds meer over. En terecht, want onze toekomst wordt door 'Europa' bepaald. Na een lange periode waarin Nederland de ontwikkeling van de Europese Unie vrijwel kritiekloos volgde, komen de negatieve consequenties steeds duidelijker in beeld. De roep om een socialer Europa begint ook hier langzamerhand luider te klinken. Onlangs sprak het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV) zich uit over het toevoegen van een 'werkgelegenheidsparagraaf' aan het Verdrag van Maastricht, met als doel de halvering van de werkloosheid rond de eeuwwisseling. In de Nederlandse vakbeweging staat daarmee Europa ook weer op de agenda.

Demonstratieve marsen zoals die in België en Duitsland worden gehouden spreken voor zich. Al langer roeren werklozenorganisaties en bijvoorbeeld de kerken zich als het gaat om armoedebestrijding. Tot nu toe betrof dit voornamelijk acties in afzonderlijke landen. Nu zullen er allerlei initiatieven op Europees niveau samenkomen in een grootscheeps protest vlak voor de Top van Amsterdam. Daar zullen namelijk de regeringsleiders beslissen over de herziening van het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag en de voorbereidingen van de Europese Monetaire Unie bepalen de toekomst van Europa. En tot nu toe heeft dat op sociaal-economisch gebied voornamelijk geleid tot meer werkloosheid, afbraak van sociale zekerheid en een grotere kloof tussen arm en rijk.

Officieel zijn er 20 miljoen werklozen. In werkelijkheid zijn het er meer, terwijl meer dan 50 miljoen mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, onder de armoedegrens leven. Veel Nederlanders maken zich zorgen over verdergaande verslechteringen van de sociale voorzieningen door de eisen van de EMU.

  ......Of aan gelijkheid en solidariteit?

Toch is er een ander Europa mogelijk. Een Europa waarin iedereen die wil werken, kan werken. Tegen een behoorlijk loon. Een Europa met volledige werkgelegenheid omdat er nog zoveel werk is op het gebied van gezondheidszorg en ouderenzorg, op het gebied van milieu en ecologie. Maar ook omdat bij onze stijgende productiviteit het zo voor de hand ligt om het werk te herverdelen. Arbeidstijdverkorting met behoud van loon. Het is mogelijk: een Europa met een sociaal gezicht, met werkelijk gelijke kansen voor vrouwen en mannen, voor zwart en wit, een gastvrij Europa. Een ander Europa met een andere, eerlijke verdeling van rijkdom.

De Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting zijn een protest tegen de huidige ontwikkelingen en tegelijk een roep om een ander, socialer Europa.

  Wat is de Nederlandse bijdrage aan de internationale actie?

Begin juni komen de marsen in Nederland aan: 1 juni Maastricht, 5 juni Tilburg en Nijmegen (per boot), 10 juni Groningen (per fiets). Het is de bedoeling dat deze internationale marsen en tochten op hun weg naar Amsterdam ondersteund worden door tal van activiteiten. Om praktisch te beginnen: per route zal de mars bestaan uit tussen de vijftig en de 200 internationale deelnemers. Die zullen onderweg moeten eten, drinken en overnachten. Er moeten EHBO-voorzieningen zijn. De deelnemers willen hun ervaringen uitwisselen met de plaatselijke betrokkenen. Mogelijk is een debat te organiseren, of een ontvangst door de gemeente, een discussie tussen plaatselijke politici en betrokkenen. Er zijn allerlei activiteiten denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop, een internationale kerkdienst, het gezamenlijk aanbieden van een petitie, hot verzamelen van handtekeningen onderweg. Ook hopen we dat er in Nederland zelf, solidariteitsmarsen georganiseerd zullen worden, die zich aansluiten bij de internationale stroom.

Do routes zijn inmiddels, in overleg met het internationale secretariaat van de marsen en met de afzonderlijke landen, vastgelegd. De westelijke route loopt van Tilburg via Breda en Dordrecht naar Rotterdam, waar zich op 9 juni de Engelsen aansluiten (o.a. een afvaardiging van de Liverpool dockers). Dan via Den Haag, Leiden en Haarlem naar Amsterdam. De zuidelijke route gaat van Maastricht via Sittard, Roermond, Weert, Eindhoven, Den Bosch richting Utrecht, en vandaar via Hilversum naar Amsterdam. De noordelijke route is een fietsroute, die 10 juni in Groningen zal zijn, vandaar naar Meppel, over Zwolle en Amersfoort naar Hilversum en dan Amsterdam.

Naast deze marsroutes zijn er internationaal vele honderden, zo niet duizenden mensen bezig te organiseren dat ze 14 juni in Amsterdam kunnen zijn. Er komt bijvoorbeeld een speciale vrouwentrein uit Oostenrijk, er komen 300-500 Grieken naar Amsterdam, uit Frankrijk (ca. 5000 personen) en Belg ie zullen speciale bussen rijden. En wij gaan er van uit dat ook duizenden Nederlanders zich op die zaterdag 14 juni bij deze internationale groep voegen, om zo samen een duidelijk protest neer to zetten tijdens de slotdemonstratie van de Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.

Behalve deze slotmanifestatie vinden er in de week van 12 tot en met 17 juni allerlei bijeenkomsten plaats in hot kader van de Top van Onderop, die georganiseerd wordt door het Platform naar een ander Europa. Een aantal mensen die aan de marsen deelnemen zullen in de dagen na 14 juni deel willen nemen aan bijeenkomsten van deze Tegentop.

  DE EUROPESE MARSEN KOSTEN GELD!

Het zal duidelijk zijn dat dit alles een enorme organisatie met zich meebrengt. Er is een werkgroep die zich bezig houdt met deze marsen en de hele logistiek. Alles wat er in Nederland geregeld moet worden, wordt door leden van deze werkgroep gecoördineerd. Daarnaast is er de samenwerking met het internationale secretariaat in Parijs betreffende de marsen door Europa en de organisatie van de manifestatie op 14-juni.

Dit alles kost tijd en vooral geld. Het bijeenkomen van de werkgroep, de persoonlijke ondersteuning van plaatselijke groepen, de informatie die naar plaatselijke groepen gestuurd moet worden, telefoon, fax, portokosten en voor de manifestatie: alleen al een podium en een geluidsinstallatie kosten handen vol geld, om nog maar niet te spreken van onderdak en eten voor de marsendeelnemers en alle andere zaken die geregeld moeten worden.

Veel mensen en organisaties ondersteunen het idee van de marsen, sommigen bieden ook een financiële bijdrage. Tot nu toe is dat nog lang niet voldoende. We doen hierbij een oproep aan iedereen die daartoe in staat is, om ons' financieel te steunen door overmaking van een solidariteitsbijdrage. Voor f 2,50 per kilometer sponsort u de Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting!

U kunt uw bijdrage overmaken naar giro 7404398, t.n.v. Stichting Netwerken en Samenarbeid, Utrecht, o.v.v. Euromarsen.

Coördinatie Werkgroep Euromarsen:

  Postbus 19016
  3501 DA Utrecht
  tel: 030-2314122
  fax: 030-2310038
  e-mail: smzbw@xs4all.nl

  Platform naar een ander Europa:

  Postbus 54
  1000 AB Amsterdam
  tel: 020-4222712
  fax: 020-4223171

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euro-ramp treft ons allemaal!
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen

  Terug naar het begin