Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

De Armoede groeit snel als gevolg van de slechte economie, dankzij de schadeloosstelling voor Kamerleden

Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Het bezuinigen op de laagste inkomens gebeurt altijd met de minste weerstand

ANP-nieuws (radio) op 16-12-03: De Armoede groeit snel als gevolg van de slechte economie.
Dat is een aperte onjuistheid. Die is het gevolg van het bezuinigen en de euro. Niets anders !!

Eis vooraf voor compensatie koopkrachtverlies door euro
Stop de uitverkoop van de beschaving

23 februari 2001:

'Minima gaan er op achteruit'


Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen

'n Voorspelbaar resultaat ondanks de verhoging van de uitkeringen met de fiscale uitbetaling van een klein basisinkomen. De inflatie staat nu al op plus 4,5 procent door alle veranderingen en de BTW-verhoging; en die vreet los van lokale lastenverzwaringen de nominale verhoging in guldens compleet weer weg. En dat binnen een maand na invoering van de "vooruitgang" die staatssecretaris Bos van Financiën aan ALLE Nederlanders had beloofd. Voor een bijstandsgezin is de netto-uitkering verhoogd van 2081,88 naar 2206,65 gulden per maand; ofwel f. 124,77.

Nemen we de inflatie - koopkrachtachteruitgang - van 4,5 procent over 2206,65 dan betekent dat een daling van de koopkracht met f. 99,30. Er blijft van de door Bos beloofd vooruitgang nog maar 25 piek over. Zeker is dat door allerlei prijsstijgingen door privatisering en voor lokale belastingen, heffingen en gemeentelijke diensten (paspoorten rijbewijzen enz.) dat geeltje niet voldoende zal zijn om de boodschappenkar bij de supermarkt net zo vol te krijgen als in december 2000 nog mogelijk was.

U kunt weten - en als parlementariër móét u dat weten - dat u als parlement de netto bestedingsruimte van de minima sinds Keerpunt '81 met zeker 28 procent liet dalen. Protesterende armen hebt u in de media niet kunnen zien, want die drie miljoen paupers op het slinkende minimum komen nergens op de Bühne. Evenmin is er door de vakbonden gestaakt - ook niet voor hun eigen leden met een uitkering - om de stelselmatige verpauperingspolitiek van de economisch zwaksten in de maatschappij te doen stoppen. Alles is en was gericht op het economisch herstel van de ondernemers en beleggers. Alleen van bisschop Muskens mogen ze bij de bakker - hoe zielig voor die harde werker - brood gaan stelen om te kunnen overleven in deze natie van slechtverdeelde overvloed.

  De Staatsschuld

Het mooiste stokpaardje van paars en ook van klein rechts en het CDA (groot rechts) is natuurlijk de aflossing van die zogenaamd zorgelijke staatsschuld. Want die zou een loden last zijn voor de toekomst. De AOW onbetaalbaar en de verzorgingsstaat evenmin, met de vreselijke vergrijzing in het vooruitzicht. Maar is dat allemaal wel waar? Ik denk dat die 501 miljard gulden aan schuld die de overheid begin 2001 aan de burgers heeft maar een fractie is van wat de banken en verzekeringsmaatschappijen aan schuld hebben aan diezelfde burgers. Want de spaarders brengen al hun geld naar die instellingen. Bij elkaar hebben de particuliere financiële instellingen een schuld die --tig keer groter is dan de staatsschuld. Want sparen bij de overheid is met het overschot op de begroting niet meer mogelijk en blijven alleen de particuliere fondsen en banken nog over, met alle risico's van dien. (zie Japan 1987 en de Nikkei staat ook vandaag nog maar op 11.000 !!! op 24 augustus 2004.) Vandaar dat het onderstaande bericht uit de telegraaf van 10 september 2000 zo interessant is.

  Een overschot van 1 2% van het bruto binnenlands product (BBP) per jaar volstaat om de gehele staatsschuld in 25 jaar tijd af te lossen, zo heeft een werkgroep van ambtenaren becijferd. Doordat de rente-uitgaven dan vervallen komen miljarden vrij die kunnen worden ingezet om de kosten van de vergrijzing (AOW en ouderenzorg) op te vangen. "In 1960 was 18 procent 65-plusser", aldus Zalm bij de presentatie van de laatste begroting die in guldens luidt. "Door de naoorlogse geboortegolf, waartoe ik ook behoor, loopt dat op naar 40 procent."

  Volgens de bewindsman (Zalm, red.) dient de vraag centraal te staan hoe de vergrijzing kan worden opgevangen zonder andersoortige collectieve voorzieningen straks te moeten aantasten. "Schuldbeleid is jeugdbeleid." Zalm kan rekenen op steun uit onverwachte hoek. Afgelopen weekeinde pleitte PvdA-fractievoorzitter Melkert voor een snelle volledige aflossing van de staatsschuld.

  Met de huidige omvang van de staatsschuld voldoet Nederland dit jaar aan de referentiewaarde (60% van het BBP) die de Europese Monetaire Unie heeft gesteld. Bedroeg de 'EMU-schuld' vorig jaar nog bijna 63% van het BBP, dit jaar zal het uitkomen op 56,5% en volgend jaar op 52%. Het begrotingsoverschot bedraagt dit jaar 1,8% (inclusief de opbrengst van de UMTS-veiling!) en volgend jaar 0,8% van het BBP. Bij het aantreden van het eerste paarse kabinet, in 1994, was er nog een tekort van 3,8%.

Wat een prachtige, misleidende en onjuiste benadering van de staatsschuld die een BEZIT is van de beleggers waarvan voor het overgrote deel de rente wordt aangewend voor de pensioenen van vergrijsden. De sociale gevolgen en de financierbaarheid van de vergrijzing los je niet op met de aflossing van de staatsschuld, maar je vergroot wel de tweedeling en brengt echte risico's in het systeem voor de integrale financiering van de ouderdom (zie weer Japan). Dit jaar (2001) daalt de staatsschuld toch al met tenminste 6 procent door inflatie en aflossing samen en volgende jaar zelfs met 10 procent door 31 miljard aan meevallers en minimaal 5 procent aan inflatie door de invoering van de euro. Maar de staatsschuld is sowieso al lager dan officieel vastgesteld, want de besparingen in het zogenaamde AOW-fonds moeten daar van afgetrokken worden en de reservering op de begroting voor het lopende jaar ook.

Met die aflossing van de staatsschuld hoeven we als veiligheid en zekerheid zoekende spaarders dus echt niet blij te zijn. Integendeel. Daarom moet aan de ongelimiteerde behoefte van de mens om zóveel rijkdom te vergaren dat deze er wel duizend jaar van zou kunnen leven tegemoet gekomen worden. En dat impliceert een onbeperkt oplopende staatsschuld met een wettelijk beperkte liquidatiequote, maar waarvan de waardepapieren wel als alternatieve liquiditeit in de economie kunnen functioneren. Zie de these van wijlen 'n goede vriend dr. W.P. Roelofs: "Stelling van een ketter")

De bevolking wordt gouvernementeel en parlementair grootselijk belazerd. Het motief daarvoor is helder: namelijk om het bezuinigingsbeleid ten gunste van de beleggers en ondernemers te kunnen blijven voortzetten. Winst gaat boven welzijn, zorg, onderwijs, cultuur, enz. De drogredenering dat de staatsschuld een loden last zou zijn voor onze kinderen die het spaarvermogen bij de banken en andere financiële instellingen zullen erven, nog los van de activa in onroerend goed, aandelen en roerende zaken, is net zo onzinnig als het omzetten van besparingen via de banken in schuld ook geen probleem zou zijn voor ons nageslacht. De luchtbel in de huizenmarkt is daarvan een voorbode.

  Profetie

Het is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te verwachten dat na 1 januari 2002 met de invoering van de euromunt er een inflatie zal ontstaan die zeker de 7 procent zal overstijgen. alle ingrediënten voor ene dergelijke koopkrachtdaling van de nominale inkomens zijn aanwezig. Alle bezweringen van politici, regering en centrale banken ten spijt. Niets zal een afwenteling en opportunistische margeverruiming over de gehele breedte van de markt kunnen verhinderen. Elke uitlating in die richting is puur wishful thinking en aperte misleiding van de burgerij. Dat de staatsschuld en alle particuliere schulden bij banken daarbij eveneens met hetzelfde percentage zal afnemen is een aspect dat gunstig is voor de bedrijvigheid en de schuldpositie van het nageslacht.

  Politieke eis

Ik - R.M. Brockhus - verlang en eis van de regering en van het parlement dat zij op voorhand de te verwachten inflatie compenseren voor de laagste inkomens; en tenminste op dezelfde wijze als dat staatssecretaris Bos van Financiën dat deed die beloofde dat iedereen er op vooruit zou gaan in koopkracht met de heffingskorting. Dat die belofte binnen een maand te niet werd gedaan zoals hierboven omschreven heeft de acute vergroting vanwege de inflatie nipt verhinderd. Hetzelfde eis ik nu al voor de zeker te verwachten prijseffecten vanaf 1 januari a.s. Om zeker te zijn dat dit brisante politieke onderwerp niet onder het Tweede Kamertapijt verdwijnt wens ik dat vanaf Prinsjesdag in de Tweede Kamer een "zeepkist" wordt geregeld - ja zelfs wettelijk - waarop drie Nederlanders zowel de regering als het parlement vijf minuten bij de les kunnen houden; en dat dan tijdens het vragenuurtje met televisieverslaglegging. (De kijkcijfers schieten gegarandeerd steil omhoog en de kloof tussen de burgerij en de politiek wordt dan drastisch verkleind.

Ik stuur dit commentaar naar alle leden van de Tweede Kamer, waarvan ik het E-mailadres heb. Dat pleit overigens de anderen niet vrij. Duidelijk is dat ze het allemaal weten ....!!!


Deze kopie is bedoeld voor alle leden van de gemeenteraad
Het 'weten' kan misschien helpen de tweedeling te beperken

De "schadeloosstelling" van 'n Tweede-Kamerlid is f. 14058,- per maand. Een bijstandsmoeder in uw gemeente moet evenwel leven van f. 1457,32  plus een maximale toeslag van f. 416,38 = f. 1873,70 per maand; en een alleenstaand persoon van f. 1040,94 plus een maximale toeslag van f. 416,38 = f. 1457,22 per maand. Dit laatste is dan tien procent van het maandinkomen van een "volksvertegenwoordiger". Trekken we van beide inkomens de woonlasten af, dan worden de verschillen in netto-koopkracht nog tientallen malen groter.

Dus wanneer u een 'sociaal' beleid wilt voeren in uw gemeente, dan zult u Den Haag deze verhoudingen eens voor moeten houden. Misschien dat u dan de armoede terug kunt dringen en de beschaving in alle uithoeken van uw gemeenschap door laten dringen. Vandaar ook dat dit bericht voor alle raadsleden bestemd is en uiteindelijk ook voor uw ambtenaren en kiezers.Vragen rond verarming en verrijking

Test uw kennis

Antwoorden kunt u vinden op https://www.raadvankerken.nl   laatste wijziging: 2 mei 2000

Vraag 1

Volgens een VN-rapport steeg het totale vermogen van de rijkste 200 mensen op aarde van 440 miljard dollar in 1994 naar 1024 miljard dollar in 1998. Dat laatste is meer dan wat de armste 40% van de wereldbevolking (2,5 miljard mensen) in een jaar verdienen. De rijkste 1% van de Nederlandse huishoudens bezat in 1980 24% van alle privé-vermogens. In 1989 was dat gestegen tot 33%. In 1996 was het:

    30%

    37%

   42%

Vraag 2

De bijstandsuitkering voor een alleenstaande bedraagt sinds 1-1-2000 per maand (excl. vakantiegeld):

  fl. 1.027,80 + toeslag van max. fl. 434,13  = € 467,18 en € 197,33

  fl. 1.438,19 + toeslag van max. fl. 434,13  = € 653,72 en  € 197,33

  fl. 2.055,59 + toeslag van max. fl. 434,13   = € 934, 36 en € 197,33

Vraag 3

Volgens de CBS-statistieken telde Nederland in 1979 19.000 miljonairs. In 1997 waren dat er:

    34.000

    102.000

    158.000

Vraag 4

Volgens de Armoedemonitor van 1999 bedroeg het aantal huishoudens met een minimuminkomen in 1997:

    430.000

    655.000

    1.100.000

Vraag 5

In 1997 werd in Nederland meer geld verdiend met de handel in aandelen dan door arbeid. De inkomstenbelasting in de laagste schijf bedroeg in 1999 33,9%. De belasting op koerswinsten op aandelen bedroeg in dat jaar:

    0%

    8%

    33,9%

Vraag 6

Huurders kunnen huursubsidie ontvangen, woningeigenaren kunnen hypotheekrente aftrekken. De gemiddelde bedragen die mensen daarbij ontvangen zijn als volgt:

huurders ontvangen gemiddeld € 135 huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld € 2275 terug door aftrek hypotheekrente  

 huurders ontvangen gemiddeld € 410 huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld € 1365 terug door aftrek hypotheekrente

 huurders ontvangen gemiddeld € 820 huursubsidie per jaar en eigenaren krijgen gemiddeld € 455 terug door aftrek hypotheekrente

Vraag 7

De laatste jaren wordt de koppeling tussen de gemiddelde loonontwikkeling en het minimumloon (en daarmee het sociaal minimum) weer toegepast. Is hiermee tussen 1994 en 2000 het vrij besteedbare bedrag van mensen met een minimuminkomen gestegen?

    Ja, dat is gestegen

    Dat is gelijk gebleven

    Nee, dat is gedaald

 

Vraag 8

Hoeveel uitkeringsgerechtigden kwamen er in 1996 boven de armoedegrens uit door het vinden van een baan?

    4%

    12%

    32%

Vraag 9

Gemeten in arbeidsuren is in Nederland de omvang van de onbetaalde arbeid:

    de helft van die van de betaalde arbeid

    even groot als die van de betaalde arbeid

    anderhalf keer zo groot als die van de betaalde arbeid

Vraag 10

Welk deel van het totale aantal mensen met een bijstandsuitkering is vrouw?

    51%

    73%

    82%

Vraag 11

De werkloosheid onder de totale Nederlandse bevolking bedroeg in 1998 4%. De werkloosheid onder Turken en Marokkanen bedroeg in datzelfde jaar:

    8%

    21%

    30%

Vraag 12

In 1996/1997 was het percentage agrarische bedrijven met een gezinsinkomen onder het bestaansminimum:

    10%

    21%

    38%

terug naar top van de pagina

Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA - Postbus 8506 - 3503 RM Utrecht
Tel. 030 - 8801887 - Fax 030 - 8801946  E-mail akneva@sowkerken.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!