Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Het ontbrekende inspreekrecht van de burger in de Tweee Kamer aanpassen met KAMERZETEL 151

Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg . . Persvrijheid

Punt 1 van elk verkiezingsprogramma moet zijn:

Het democratisch burgerkwartier voor inspraak in het parlement
steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

De euro brengt vrede in Europa, maar ook werkloosheid en armoedeTOPICS...!!

St. Sociale Databank Nederland
 
Dit is een exclusief idee van St. Sociale Databank Nederland
en eigendom van Robert M. Brockhus, geb. 18-02-1943
Coördinator: P.L.G. Quekel, geb. 17-01-1944

Huizen, 12 maart 2001

Het TV-programma ©

Kamerzetel 151®

Ontwerper R.M. Brockhus

Elke dinsdag, wanneer in de Tweede Kamer een zetel genaamd "Kamerzetel 151" formeel is toegelaten als inspraakrecht, kan aan drie Nederlanders elk drie minuten gelegenheid worden geboden om het parlement en de regering toe te spreken over een onderwerp naar actuele democratische inbreng.

In een enkele dagen later daarop aansluitende televisie-uitzending van een uur wordt teruggekeken en gedebatteerd door een wisselend panel van mensen die zelf ook een onderwerp naar voren willen brengen onder leiding van een presentator. Aanmelding hiervoor kan tijdens en na het programma worden gedaan.

Directe democratie voor de burger

In de eerste helft van het programma wordt antwoord gegeven door de uitgenodigde ministers, parlementariërs of functionarissen, die reageren op de opmerkingen en vragen die 'n dinsdag daarvoor in het vragenuurtje aan de orde werden gesteld door de drie eenmalig afgevaardigde burgers.

In het tweede deel zal een voorbereidende discussie worden gevoerd door een groep mensen die zich met een onderwerp, probleem of oplossing hebben aangemeld. Uit die discussie worden met een stemming de drie beste onderwerpen en/of vragenstellers gekozen voor het bezetten van 'Kamerzetel 151' op de daarop volgende dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje. De afgevaardigden kunnen ook een onderwerp kiezen dat niet per se van henzelf afkomstig is, maar waarvoor zij als verwoorder zijn uitgenodigd.

Het resultaat zal zijn dat de kloof tussen het parlement en bevolking gedicht kan worden met de actuele inbreng van volksvertegenwoordigers van de dag. Ik verwacht dat zowel het Vragenuurtje in de Tweede Kamer als het programma 'Kamerzetel 151' ®© een hoge kijkdichtheid zal halen, omdat de bevolking zelf het programma creëert en het de pers de gelegenheid biedt om in te haken op dat wat in de Kamer en in het programma aan onderwerpen naar voren wordt gebracht.

Aangezien de nieuwe media zoals internet een belangrijke rol spelen, is het wenselijk een verbinding te maken met de website www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm</A> ©®" voor 'online' reacties vanuit de bevolking. Een panel van drie mensen vangt de reacties uit de samenleving via internet op en leggen die voor aan de deelnemers van de discussie voor de presentatie in de week daarop. Uit deze reacties - ook via de post - wordt dan een keuze gemaakt om mensen uit te nodigen eerst aan het programma 'Kamerzetel 151' mee te doen en daar gekozen te worden als een van de drie afgevaardigden van het Nederlandse volk en zitting te nemen in het actuele parlement met een spreektijd van drie minuten.


Bent u geïnteresseerd in dit ontwerp?

Copyright Stichting Sociale Databank Nederland

Alle rechten voorbehouden, en
geregistreerd bij de belastingdienst te 's-Hertogenbosch

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141Kroonprins Willem Alexander ziet de internetcommunicatie  
als een belangrijke bijdrage aan de democratische structuur

Zoals: De echte oplossing voor het dure probleem van de files komt via Kamerzetel 151

Een serieuze poging van de regering om de kloof te overbruggen ??

8 jul 2005

AGENDA VOOR VERNIEUWING DEMOCRATIE

Het kabinet wil burgers en organisaties nauw betrekken bij de plannen om de democratie te versterken. Een burgerforum adviseert over het kiesstelsel, een Nationale conventie over de inrichting van de democratie.

Deze en andere voorstellen staan in de Democratische vernieuwingsagenda van minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Versterking van de democratie begint volgens het kabinet met vergroten van vertrouwen. Daarbij staan democratisch leiderschap en de positie van actieve burgers centraal. De voorstellen in de agenda gaan over de landelijke en de lokale democratie.

Referendum
Het referendum over de Europese grondwet liet zien dat het onderwerp in brede kring leeft. In de samenleving en het parlement bestaat de wens om het referendum een vaste plek te geven binnen de Nederlandse staatsinrichting. Na de zomer presenteert het kabinet een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende varianten.

Kiesstelsel
Het kabinet stelt een Burgerforum in voor een advies over het kiesstelsel. Kiesrecht is een van de belangrijkste democratische burgerrechten. Het kabinet vindt het daarom van belang dat burgers zelf aangeven aan welk kiesstelsel zij de voorkeur geven. Om de band tussen kiezer en gekozene al in het huidige stelsel te versterken, verlaagt het kabinet de 'voorkeursdrempel' naar 12,5% van de kiesdeler. Nu is dat nog 25%. Politici kunnen straks met ongeveer 7.500 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer komen.

Nationale conventie
Een nieuw samen te stellen Nationale conventie moet de vraag gaan beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldoen. De deelnemers zijn leden van politieke partijen, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, journalisten, opiniemakers en jongeren. Zij moeten gaan debatteren met burgers en deskundigen. De Conventie bepaalt de eigen agenda en werkwijze. Mogelijke onderwerpen zijn de positie van de Eerste Kamer, de inrichting van de grondwet en vormen van directe democratie. Het eindrapport van de Conventie vormt de constitutionele agenda voor de komende decennia.

Positie minister-president
Het kabinet komt na de zomer met een standpunt over de mogelijke versterking van de positie van de minister-president. Na overleg met de Kamer wil het kabinet nog deze regeerperiode met concrete voorstellen komen.

Gekozen burgemeester
Vanaf 2010 worden alle burgemeesters rechtstreeks door de bevolking gekozen. Het kabinet doet een voorstel voor een Grondwetswijziging. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel hebben aanvaard, moet het na de Tweede-Kamerverkiezingen opnieuw worden behandeld.

Gemeenteraadsverkiezingen
Met een wetswijziging maakt het kabinet de spreiding van gemeenteraadsverkiezingen mogelijk. Die spreiding kan per provincie of op alfabetische volgorde. Nu worden de gemeenteraadsverkiezingen tegelijkertijd gehouden. Verkiezingen en uitslag staan daardoor te veel in het teken van de landelijke politiek. Het kabinet wil dat lokale thema's veel meer invloed krijgen op de samenstelling van gemeenteraden.

Bron: Persbericht ministerraad (pdf)