Europa is rijk ..., aan werkloosheid en armoede!
Euroblunder . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Voor de Nederlandse ondersteuning van dit initiatief vragen wij uw medewerking

Vignet euromarsen

Op 14 juni, aan de vooravond van de Euro-top in Amsterdam, zullen uit heel Europa mensen samenkomen in een gezamenlijk protest tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Onder dat motto starten half april vanuit allerlei Europese landen marsen naar onze hoofdstad. Een Frans initiatief dat onderhand in heel Europa gehoor heeft gekregen. Met name vakbonden, vakbondsafdelingen, werklozenorganisaties en organisaties van dak- en thuislozen hebben elkaar in deze campagne gevonden.

Voor de Nederlandse ondersteuning van dit initiatief vragen wij uw medewerking.

'Europa' komt dichterbij. Met het Nederlands voorzitterschap op weg naar de Top van Amsterdam half juni, horen we er steeds meer over. En terecht, want onze toekomst wordt door 'Europa bepaald. Na een lange periode waarin Nederland de ontwikkeling van de Europese Unie vrijwel kritiekloos volgde, komen de negatieve consequenties steeds duidelijker in beeld. De roep om een socialer Europa begint ook hier luider te klinken. Onlangs sprak het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) zich uit voor het toevoegen van een 'werkgelegenheidsparagraaf' aan het verdrag van Maastricht met als doel halvering van de werkloosheid met de eeuwwisseling. In de Nederlandse vakbeweging staat daarmee 'Europa' ook weer op de agenda. Al langer roeren werklozenorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse kerken zich als het gaat om armoedebestrijding.

Allerlei initiatieven op Europees niveau komen samen in een grootscheeps protest tijdens de Top van Amsterdam. Daar zullen namelijk de regeringsleiders besluiten over de herziening van het Verdrag van Maastricht. Dit verdrag, samen met de voorbereiding van een Economische en Monetaire Unie (EMU), bepalen de toekomst van Europa. En tot nu toe heeft dat op sociaal economisch gebied voornamelijk geleid tot meer werkloosheid, afbraak van sociale zekerheid en een grotere kloof tussen arm en rijk.

Op dit moment zijn er 20 miljoen geregistreerde werklozen in de Europese Unie, 40% hiervan is langdurig zonder werk. Zij die wel een baan hebben worden steeds vaker geconfronteerd met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden of hebben met allerlei flexibele contracten nooit zekerheid. Uitkeringen worden omlaag geschroefd. Het aantal dak- en thuislozen groeit schrikbarend. In de Europese Unie leven 50 miljoen mensen onder de armoedegrens. En natuurlijk hebben deze ontwikkelingen hun weerslag op onderlinge verhoudingen in onze samenleving, bijvoorbeeld waar het gaat om racisme, nationalisme en seksisme.....OF AAN GELIJKHEID EN SOLIDARITEIT ?

Toch is een ander Europa mogelijk. Een Europa waarin iedereen die wil werken, kan werken. Tegen een behoorlijk loon. Een Europa met volledige werkgelegenheid omdat er nog zo veel te doen is op het gebied van gezondheidszorg en ouderenzorg, op het gebied van milieu en ecologie. Maar ook omdat bij onze stijgende productiviteit het zo voor de hand ligt om het werk te herverdelen. Arbeidstijdverkorting met behoud van loon. Het is mogelijk Europa met een sociaal gezicht, met werkelijk gelijke kansen voor vrouwen en mannen, voor zwart en wit, een gastvrij Europa met een andere, eerlijke verdeling van de rijkdom.

De Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting zijn een protest tegen de huidige ontwikkelingen en tegelijk een roep om dat andere, sociale Europa.

  Wat is de Nederlandse bijdrage aan de internationale actie?

Begin juni zullen de marsen bij Hulst (Zeeland), Tilburg, Maastricht, Nijmegen en Winschoten in Nederland aankomen. Het is de bedoeling dat de mensen die naar Nederland zijn komen lopen, op hun weg naar Amsterdam ondersteund worden door tal van activiteiten. Om te beginnen vrij praktisch met eten, drinken, onderdak en EHBO. Het is de bedoeling dat ook Nederlandse lopers zich bij de internationale marsen aansluiten. Bovendien hopen we dat door heel Nederland solidariteitsmarsen georganiseerd worden. Maar daarnaast zijn allerlei andere initiatieven denkbaar. Zo kunnen de lopers door de burgemeester onthaald worden, kan er een manifestatie plaatsvinden met sprekers uit de mars, zijn er ter ondersteuning (gesponsorde) estafettes mogelijk, kerkdiensten met internationale gasten, het gezamenlijk aanbieden van petities en ga zo maar door.

Het routeschema is in overleg met onze buurlanden globaal vastgesteld. De westelijke route loopt na Hulst verder via o.a. Goes, Zierikzee, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Haarlem Naar Amsterdam. De zuidelijke route gaat van Tilburg naar Den Bosch, Culemborg, Utrecht en via Hilversum naar Amsterdam. De zuidoostelijke mars gaat van Maastricht o.a. naar Roermond, Weert, Eindhoven, Veghel, Oss en Tiel om zich vervolgens bij Culemborg aan te sluiten bij de anderen voor het laatste stuk naar Amsterdam.

De oostelijke route komt via Nijmegen, Arnhem en Wageningen naar Utrecht om van daaruit met de rest verder te gaan. En de noordelijke mars tenslotte doet na Winschoten o.a. Stadskanaal, Emmen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Zwolle, Epe en Amersfoort aan, om zich tenslotte in Hilversum bij de anderen te voegen. Maar zoals gezegd, ook in de rest van Nederland kunnen parallelmarsen ontstaan die naar Amsterdam trekken. Op 14 juni zal dan daar de slotdemonstratie plaatsvinden, te midden van allerlei andere acties en activiteiten die in de week van 12 tot 17 juni georganiseerd worden door het Platform Naar een Ander Europa tijdens de zogenaamde 'Euro-top van Onderop'

Wij roepen iedereen op, die zijn stem wil laten horen, tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, om de Europese marsen op wat voor manier dan ook te ondersteunen.

 

  Stuur onderstaande bon in of bel voor meer informatie: 020-4222712 of 030-2314122

   Ik/mijn organisatie

    

   ..........................................................................(naam)

    

   ..........................................................................(adres)

    

   ..........................................................................(postcode en woonplaats)

    

   ..........................................................................(telefoon, fax, e-mail)

    

   steun(t) de Europese marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting

    

    O Moreel door ondertekening van deze oproep.

    O Financieel door storting van f ..........op gironummer 7609478

    t.n.v. Platform Naar een Ander Europa te Amsterdam o.v.v. Euromarsen.

    O Actief door mee te lopen of activiteiten te organiseren.

    

   Maak uw keuze (meer tegelijk mag!) en stuur deze bon naar:

    

   Platform Naar een Ander Europa of Coördinatie werkgroep euromarsen

   
     Werkgroep Euromarsen          Samenwerkingsverband MZBW
     Postbus 54               Postbus 19016
     1000 AB Amsterdam            Utrecht
   
     faxen kan ook: 030=2310038
   

    

   Naar een ander Europa