Falende handhaving van de raad van de Gemeente Son en Breugel


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Burgemeester en wethouders
en de Raad der gemeente Son en Breugel,
t.a.v. wethouder R. Bergmans,
Raadhuisplein 1,
5691 AL Son.

Sint Oedenrode, 16 juli 2002.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 0499-472355.

Ons kenmerk: S en B/16072/br.

Betreft:

  Handhaving VROM-inspectie Regio Zuid faalt m.b.t. de bedrijfsactiviteiten van Van den Anker en de opslag van een grote partij aan sloophout, dat deels uit gevaarlijk afval bestaat, pal langs het Wilhelminakanaal op Ekkersrijt.


Geachte heer Bergmans,

Bijgevoegd laten wij u hierbij toekomen:
Ons verzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, om handhavend op te treden tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode aan drs. J.C. Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Dit handhavingsverzoek kunt u ook vinden bij de Sociale Databank Nederland op internet, webpagina www.sdnl.nl/ekc-vr34.htm

Uit die inhoud kunt u opmaken wat er in de gemeente Son en Breugel allemaal mis is. Wij verzoeken u hierbij alle benodigde corrigerende maatregelen te treffen die nodig zijn om de wetsovertredende activiteiten van Van den Anker en de opslag van de grote berg sloophout, deels gevaarlijk afval, pal langs het Wilhelminakanaal, zonder de daartoe vereiste vergunningen direct te laten stilleggen. Daarbij verzoeken wij u tevens die corrigerende maatregelen te laten treffen die nodig zijn om het milieu, als gevolg van de activiteiten van deze bedrijven, niet nog meer te belasten.

Tevens verzoeken wij u mij dat schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw beslissing tekenen wij,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.C.

 • Mw. A. Derks, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, gemeente Haelen.
 • Dhr. Drs. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. T. van der Ham, journalist bij Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redacteur bij het Katholiek Nieuwsblad te 's-Hertogenbosch.

Bijlage:

  Ons handhavingsverzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, aan drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (44 pagina's).