Falende handhaving van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Per fax 073 - 6123565

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
t.a.v. Mr. F.J.M. Houben,
Postbus 90151,
5200 MC 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 16 juli 2002.

Ons kenmerk: ProvNBr/16072/br.

Betreft:

  Falende handhaving VROM-Inspectie Regio Zuid als gevolg van een falende handhaving van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant inzake met name de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, Van den Anker in Son, en de aandeelhoudende afvalverwerkende bedrijven van Essent in Noord Brabant.


Geachte voorzitter Houben,

Namens ondergetekende als natuurlijk rechtspersoon bericht ik u als volgt:
Bijgevoegd vindt U:

Ons verzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, om handhavend op te treden tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode aan drs. J.C. Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Dit handhavingsverzoek kunt u ook lezen bij de Sociale Databank Nederland op internet, webpagina: www.sdnl.nl/ekc-vr34.htm

Uit die inhoud kunt u opmaken wat Provinciale Staten, onder uw leiding als voorzitter, in Noord Brabant allemaal hebben aangericht. Met nadruk verzoek ik u hiermee te stoppen en tegen deze wetovertredende bedrijven, zoals de Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, Van den Anker in Son en de afvalverwerkende bedrijven waarin Essent aandelen heeft handhavend op te treden.

Tevens verzoek ik u mij van alle handhavende acties naar aanleiding van dit schrijven op de hoogte te houden.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Mw. A. Derks, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, gemeente Haelen.
 • Dhr. Drs. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. T. van der Ham, journalist bij Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redacteur bij het Katholiek Nieuwsblad te 's-Hertogenbosch.

Bijlage:

  Ons handhavingsverzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, aan drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (44 pagina's).