Mr. F.J.M. Houben, commissaris van de Koningin, chanteerde in 1973 Carl Tissen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

26 oktober 1973.

73/1910
         Aan de heer C. Tissen
         koperteutenstraat 1.
         Luyksgestel.

bouwvergunning hout-
verings-inrichting.

  2.

     Het verwijzing naar Uw verzoek d.d. 11 oktober 1973 ter bekoming van een vergunning tot de oprichting van een houtconserveringsinrichting met ketelhuis, delen wij U mede bereid te zijn deze vergunning te verlenen, indien U, ons schriftelijk garandeert dat als conserveringsmiddel uitsluitend wolmanzout gebruikt zal worden en geen creosoot of soorgelijke middelen.

     Indien U ons, door terugzending van een der bij- gaande ondertekende verklaringen, deze garantie geeft, kan Uw bouwvergunning direct worden afgegeven.

     Uitdrukkelijk willen wij U er echter nog op wijzen dat U de inrichting niet in bedrijf kunt nemen voordat U in het bezit bent van de daarvoor vereiste hinderwetvergunning.  V E R K L A R I N G

  De ondergetekende C. Tissen, houthandelaar,
  wonende Koperteutenstraat 8, te Luyksgestel;
  v e r k 1 a a r t:

  dat hij voor het conserveren van hout, door middel van zijn aan de Lommelsedijk gelegen conserveringsinrichting, alleen gebruik zal maken van een conserveringsmiddel op wolmanzout basis en dat hij, wanneer hij zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders, gebruik zal maken van een ander conserveringsmiddel, op eerste vordering van de gemeente, zonder verdere ingebrekestelling, aan de gemeente een boete verbeurt, van fl 1.000,- (duizend gulden) voor iedere dag dat genoemde inrichting een ander conserveringsmiddel, als bovenbedoeld, bevat.