Voorz. van de Raad van State, Mr. van Dijk krijgt verantwoordelijkheid op z'n bord


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 21 juli 2002.

  Aan: Voorzitter van de Raad van State,
  Mr. P. van Dijk, Afdeling bestuursrechtspraak
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 21 juli 2002.

    OPEN BRIEF

Ons kenmerk: SBL/rijksw/25062/VV.

Uw nummer: 200203439/2/M1.

Betreft:

 • Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 • J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 • J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 • P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 • H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 • L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 • H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 • A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 • J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 • C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 • C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Toezending nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 25 juni 2002, nader gemotiveerd bij brief van 9 juli 2002, tegen het op 16 mei 2002 verzonden besluit van 14 mei 2002, nummer: DLB 2002/11200, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.


  Geachte voorzitter Van Dijk,

Namens opgemelde stichtingen en personen hierna te noemen: appellanten, laat ik u hieronder tijdig, voor de behandeling ter zitting op 23 juli 2002 om 14.00 uur, de volgende nadere stukken toekomen:

 1. 1. De brief van 26 oktober 1973 van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders van de gemeente Luyksgestel aan houthandelaar C. Tissen, Koperteutenstraat 8 te Luyksgestel, behorend bij het besluit van 25 september 1975 van B&W van Luyksgestel (1 pagina).
 2. De op 29 oktober 1973 door houthandelaar C. Tissen getekende verklaring van burgemeester mr. F.J.M. Houben en wethouders van de gemeente Luyksgestel, behorend bij besluit van 25 september 1975 van B&W van Luyksgestel (1 pagina).
 3. De brief van 10 augustus 1998 van oud Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks, persoonlijk overhandigd aan de minister van VROM drs. J. Pronk (1 pagina).
 4. Blz. 3 uit het rapport "Duurzaam hout Goed fout" van oktober 1990 van de Socialistische Partij, geschreven door oud Tweede Kamerlid R. Poppe (1 pagina).
 5. Overzicht van de organisatie Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) met een beschrijving waarvoor NIDO staat opgesteld (2 pagina's).
 6. Brief d.d. 10 april 1996, nummer 96/1807 HPK/HPK, van het college voor de toelating van bestrijdingsmiddelen aan A.M.L. van Rooij (5 pagina's).
 7. Brief d.d. 2 september 1996, kenmerk: GZB/C&O/963400, van staatssecretaris Erica Terpstra van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan A.M.L. van Rooij (2 pagina's).
 8. Het verslag chemisch onderzoek d.d. 19 maart 1991 van de keuringsdienst van waren te Groningen van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (2 pagina's).
 9. Blz. 1, 52 t/m 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2, Tweede Kamer der Staten-Generaal (5 pagina's).
 10. Het artikel "de Nederlandse dictatuur vergiftigd letterlijk alles" uit InterDisciplinair nummer 2, april 2000 van de Faculteit der bestuurskunde, Universiteit Twente (4 pagina's).
 11. Het artikel "Reddingsplan voor subsidie groene stroom" uit de Volkskrant van 8 juli 2002 (1 pagina).
 12. Het artikel "Arsenicum is doodsgevaar voor helft Bengalezen" uit het Eindhovens Dagblad van 9 september 2000 (1 pagina).
 13. Het artikel "Grootste massavergiftiging ooit bedreigt Bangladesh" uit het Eindhovens Dagblad van 13 september 2000 (1 pagina).
 14. Gevarenetiket op ENCI-cement waaraan vliegas is toegevoegd (1 pagina). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit bijgevoegde stukken 1 en 2 kunt u opmaken dat:
de huidige commissaris van de Koningin van Noord Brabant mr. F.J.M. Houben bij besluit van 25 september 1975 (al 27 jaar geleden) heeft beslist dat houthandelaar C. Tissen uit Luyksgestel zijn hout moest impregneren met wolmanzouten en wel onder de oplegging van een dwangsom van f.1.000,- per dag bij gebruik van een ander conserveringsmiddel; anders werd aan Tissen de bouwvergunning voor de oprichting van een houtimpregneerbedrijf in het buitengebied van Luyksgestel niet verleend.

Uit bijgevoegde stukken 8, 9 en 10 kunt u opmaken dat:
wolmanzouten zijn samengesteld uit arseenzuur en chroomtrioxide (Chroom VI), dat dit zwarte lijststoffen zijn en dat deze stoffen zo gevaarlijk zijn dat in internationaal verband is besloten dat deze stoffen middels een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd.

Uit bijgevoegde stukken 3 en 4 kunt u opmaken dat: wolmanzouten zijn samengesteld uit sterk arseenzuur- en chroom VI- houdend gevaarlijk afval; van SHELL/Billiton.

Uit bijgevoegde stukken 6 en 7 kunt u opmaken dat: de Staat der Nederlanden een Bestrijdingsmiddelenwet heeft vastgesteld die geen rekening houdt de milieuaspecten van verduurzaamd hout in de afvalfase. Met deze ingebouwde tekortkoming in de Bestrijdingsmiddelenwet heeft SHELL/Billiton haar sterk arseenzuur- en Chroom VI- houdend gevaarlijk afval om kunnen zetten tot product wolmanzout. In plaats van het maken van zeer hoge kosten voor de eeuwige opslag van dit extreem gevaarlijke afval heeft SHELL/Billiton het op deze wijze als product "bestrijdingsmiddel" kunnen verkopen aan de Nederlandse Houtimpregneerbedrijven, waaronder mijn buurman de Gebr. van Aarle B.V. Dit om het vervolgens door deze houtimpregneerbedrijven via 'gewolmaniseerd hout' ongecontroleerd in het milieu te laten dumpen.


Uit de stukken 1 en 2 kunt u opmaken dat:
de huidig commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben al in 1975 zijn bevoegdheden als burgemeester van Luyksgestel misbruikte om houtimpregneerbedrijf C. Tissen met het opleggen van een dwangsom van f.1.000,- per dag te dwingen tot het gebruik van dit extreem gevaarlijk afval van SHELL/Billiton. Hiermee heb ik tevens verklaard waarom de huidig commissaris van de koningin van Noord Brabant mr. F.J.M. Houben, en zijn vriend burgemeester P. Schriek van Sint Oedenrode, nooit handhavend optreden tegen het wetten overtredende houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. Dit houtimpregneerbedrijf mag van hen al 14 jaar lang alle wetten overtreden die er maar te overtreden zijn. Hiertegen zal, om de hierboven beschreven redenen, nooit handhavend worden opgetreden. Dit verklaart ook waarom de Raad van State, ondanks mijn honderden gevoerde procedures tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., niet daadwerkelijk optreedt. Nu begrijp ik de volgende uitspraak voor staatsraad mr. J.M. Boll, zo'n acht jaar geleden tijdens een zitting bij de Raad van State in het bijzijn van mijn vrouw.

  Mijnheer van Rooij u kunt wel doorgaan met procederen tegen houtimpregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., maar u wint dat nooit. Ik raad u aan om hierover in overleg te treden met de commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben.

Uit stuk 10 kunt u opmaken dat:
de Staat der Nederlanden onder de dekmantel van het 'KOMO-keur' zelfs honderden miljoenen guldens subsidie heeft uitgegeven om SHELL/Billiton op de hierboven omschreven wijze van haar hoogproblematisch afval af te helpen. Betreffend arseenzuur en chroom VI (voormalig gevaarlijk afval van SHELL/Billiton) zit nu in hoge concentraties in sloophout en RWZI-slib.

Uit de stukken 11 en 5 kunt u opmaken dat:
de Staat der Nederlanden onder de dekmantels van 'CO2 reductie' en 'groene stroom' jaarlijks 165 miljoen euro subsidie uitgeeft om betreffend sterk arseenzuur- en chroom VI- houdend gevaarlijk afval van SHELL/Billiton via o.a. de kolengestookte elektriciteitscentrale van NUON-power Buggenum B.V. te Haelen verder te verspreiden naar de lucht, met het regenwater mee op de bodem en in het water, en via het vliegas in o.a. cement.

Om het op deze wijze verspreiden van enorme hoeveelheid gevaarlijk afval van o.a. SHELL/Billiton via NUON ook in de toekomst veilig te stellen heeft de Staat der Nederlanden de organisatie Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) opgericht met in het bestuur:

 • Drs. E.H.T.M. Nijpels (voorzitter), huidig commissaris der Koningin in de provincie Friesland, voorheen minister van VROM en voorzitter van het WNF.
 • Ir. H.G. Dijkgraaf, president directeur van SHELL Nederland B.V.
 • Mw. Dr. A.M.C. Goedmakers, directeur BU Duurzame Energie bij NUON.

Uit de inhoud van de stukken 12, 13 en 14 kunt u opmaken dat:
dit alles zal leiden tot een massavergiftiging waarbij miljoenen mensen de kankerdood tegemoet zullen zien.

Met nadruk maak ik u kenbaar dat wanneer u op grond van bovengenoemd feitelijk bewijsmateriaal niet overgaat tot schorsing van het in geding zijnde besluit u de toekomstige massavergiftiging van miljoenen mensen op uw geweten hebt. Het moge u duidelijk zijn dat deze door de Raad van State afgeschermde vergiftigingspolitiek onmiddellijk dient te stoppen. Ik verzoek u dan ook als zodanig te beslissen. Om te voorkomen dat dit gigantische vergiftigingsschandaal de doofpot ingaat heb ik dit schrijven bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen, onder webpagina www.sdnl.nl/ekc-rs101.htm

Uw uitspraak in deze zaak zal eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • Mw. A. Derks, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, gemeente Haelen.
 • Dhr. Drs. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. T. van der Ham, journalist bij Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redacteur bij het Katholiek Nieuwsblad te 's-Hertogenbosch.

Bijlage: Deze brief bevat een 14-tal bijlagen bestaande uit 28 pagina's.