Bij verhaalsrecht door de Sociale Dienst biedt de Wet Openbaarheid van Bestuur
toch nog de mogelijkheid tot een wettelijke beroep- en bezwaarscbriftprocedure


Zwartboek Kinderbescherming . . Jan Hop . . . St. Sociale Databank Nederland . . . Arlette . . . Jeugdzorg . . . IRM


Onderhoudsplichtige, Omdat de A.B.W. verhaalswet u niet de mogelijkheid biedt tot een wettelijke beroepbezwaarscbriftprocedure, is het van belang een W.O.B.-beschikking te verkrijgen, om zich in rechte te kunnen verdedigen (hoor en wederhoor).

De praktijk wijst uit dat gemeenten zich moeilijk in de keuken laten kijken, het is daarom van belang dat de burger gebruik maakt van de W.O.B., om op deze wijze de overheid te controleren t.a.v. de beleidsbeslissingen hem aangaande. (medezeggenschapsrecht / democratische rechtsvorm)

De S.O.R. heeft op grond van het vorenstaande een groot aantal W.O.B. proefprocedures gevoerd, welke allen werden toegekend, t.a.v. de volgende gemeenten: Deventer, Zutphen, Joure, Vries, Heel, Zaanstad, Woerden, Vlaardingen, Rijswijk, Raamsdonkveer, Zwolle, Alkmaar, Heumen en Veendam.

Uit de praktijk blijkt:

Deze ervaringen rechtvaardigen het indienen van een W.O.B. verzoek.

Het is spijtig te constateren, dat de advocatuur géén gebruik maakt van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zodat de S.O.R. als belangenorganisatie deze procedures dient te voeren.

Laat de S.O.R. op grond van de verworven jurisprudentie voor u een W.O.B.-verzoek indienen! De S.O.R. doet onderzoek naar de Nederlandse rechtspleging in familie- en jeugdzaken en wenst inspraak in de bestuurlijke beleidsvorming binnen de Justitiële Kinderbescherming. de Vrijwillige Jeugdhulpverlening, alsmede de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (Partij en Politiek onafhankelijk). Ingeschreven in het Stichtingenregister te Amersfoort onder nummer S-188953.

Onderhoudsplichtige,

Een W.O.B. beschikking is voor de onderhoudsplichtige van belang in verband met de wet van 15 april 1992 in de A.B.W. opgenomen en op 1 augustus 1992 in werking getreden verhaalswet ten aanzien van gemeenten (verhaalsplicht).

Hierbij dient opgemerkt, dat tegen besluiten tot verhaal momenteel nog géén bezwaar en beroep openstaat, zodat de onderhoudsplichtige de W.O.B.-informatie benodigd om zich te verdedigen, indien hij door de gemeente in rechte wordt betrokken. (A.B.W. dossieronderhoudsgerechtigde) Ingevolge artikel 7 lid a van de W.O.B., verstrekt het bestuursorgaan de informatie met betrekking tot de documenten, die de verlangde informatie bevatten door:

Ingevolge het tweede lid van dat artikel houdt het bestuursorgaan bij het kiezen tussen de vormen van informatie, rekening met de voorkeur van de W.O.B.-verzoeker en met het belang van een vlotte voortgang van de werkzaamheden.

Welke Informatie is van belang?

Buitendien heeft de onderhoudsplichtige in het kader van art. 31 W.P.R. (Wet Persoonsregistratie) het recht van correctie t.a.v. de W.O.B.-informatie.

Uit het vorenstaande blijkt, dat indien aan het voornoemde verplichtingen door de gemeente en de onderhoudsgerechtigde niet wordt voldaan er derhalve ten onrechte wordt verhaald.

Laat daarom de S.O.R. een W.O.B.-verzoek indienen!

Volledig onderschreven door kinderbeschermingsdeskundige J. Hop.

Met vriendelijke groet 

J. Hop

Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

E-mail johnhop@hetnet.nl


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl