Antecedentenregister medewerkers St. Jeugd en Gezin Flevoland


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDNSt. Sociale Databank Nederland

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland

Hoor en wederhoor

Ik ben van oordeel dat de burger vanaf het eerste contact met de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van deze instelling. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij ouders en kinderen is terzake een direct belang aanwezig. Ik denk dat er een aantal minimale normen bij deze gezinsvoogdij-instelling doorgevoerd moeten worden omdat er bij deze instelling sprake is van ongewenste dominante machtsstructuren en (schijn van) belangenverstrengeling. Het is zeer belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar alle (verzoeken en rapporten m.b.t.) uithuisplaatsing van minderjarigen waar deze Stichting bij betrokken is (geweest). Na te gaan welke normen door deze Stichting gehanteerd werden/worden om kinderen uithuis te plaatsen en als er dan misschien terecht kinderen uithuis werden geplaatst wat de Stichting heeft gedaan om de betrokken ouders te steunen om hun kinderen naar huis terug te laten keren. Bij mij is de indruk ontstaan dat er bij deze instelling sprake is (geweest) van zeer ernstige misstanden m.b.t. uithuisplaatsing van minderjarigen waarbij ik mijn uitspraken onderbouw met onderstaande internetsites. Het zal iedereen duidelijk zijn dat de Stichting en de sector zelf niet zo blij zijn met deze aandacht voor Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Ik nodig u uit deze internetsites rustig door te lezen en contact met mij op te nemen als u klachten heeft over deze Stichting om u op een deskundige wijze bij te laten staan door een zeer lastige tegenstander voor de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Als nog meer burgers over deze Stichting gaan klagen en samenwerken dan wordt de Stichting vanzelf gedwongen (ethisch) beter werk af te leveren en dat is weer in het belang van de minderjarigen in Flevoland. J. Hop 0341-558356 / E-mail: johnhop@hetnet.nlMacht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl