Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

In memoriam drs. Nico C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, de hoofdauteur van de IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) is op 24 december 2010 in het Bronovo Ziekenhuis overleden ten gevolge van een infarct.

Nico is op 3 maart 1941 geboren in Indonesië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Nico en anderen van zijn familie, net als de meeste Nederlanders die in Indonesië woonden, in een jappenkamp geïnterneerd. Terug in Nederland heeft Nico gestudeerd in Utrecht. Later is hij gaan studeren in Zwitserland aan een Business School of Economics, waar hij zijn MBA haalde. Nico heeft ook een studie kernfysica afgerond.

Hij sprak en las als volwassene meerdere talen, zoals Frans, Duits, Engels en zelfs Japans en Russisch, waardoor hij als KMA-officier bij de radiografische dienst van Defensie tijdens de koude oorlog vertalingen deed van radioberichten.

Hij heeft in het buitenland gewerkt voor o.a. Shell in Nigeria, Gabon, Turkije, Zwitserland. Later had Nico een leidinggevende functie bij het IJkwezen van het Ministerie van Economische Zaken. Hij trouwde later een fiscaal- auditeur bij de Hoge raad, die na de scheiding van hem bij de Hoge raad weg moest wegens met een vervalste handtekening plunderen van de Zwitserse bankrekening van haar man Nico Burhoven Jaspers. Zij werd gedetacheerd bij het ministerie van Financiën onder drs. Gerrit Zalm, waar zij samen met twee anderen een project uitvoerden om het fiscale gedrag van de Nederlandse elite in kaart te brengen.

De toegang tot de belastinggegevens van burgers heeft zij onrechtmatig opgevraagd om ook die van haar ex te bemachtigen en misbruiken. Samen met die twee anderen werd zij op dezelfde dag benoemd tot raadsheer bij het Gerechtshof in Arnhem, wat overigens buitengewoon verdacht is, juist omdat deze drie kennis hadden gekregen van en details wisten over het fiscale gedrag van de Nederlandse elite.

Nico versleet een aantal advocaten op rij na de scheiding om zijn recht te verkrijgen t.a.v. zijn bankrovende ex; en dat met procedures te kunnen regelen. Maar hij werd gedwarsboomd door de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden die het voor elkaar kreeg om zijn advocaten te bewegen de belangenbehartiging van drs. N.C. Burhoven Jaspers in rechte te laten vallen. Dat tot twee keer aan toe.

Het is diezelfde Bert Van Delden die de oekaze heeft laten uitgaan dat geen jurisprudentie mag ontstaan in rechtszaken, waarbij het voor advocaten strafbaar zou worden om in civiele procedures te liegen tegen de rechter, meineed te plegen en te lasteren over de tegenpartij, zodat er altijd een mogelijkheid blijft om een zaak in het belang van de staat te kunnen rekken en de klager dood te procederen, danwel deze te ontrechten. Voorbeelden te over, waarvan oud-premier J.P. Balkenende een beschamend voorbeeld gaf met: 'Wij zijn wel verantwoordelijk maar niet aansprakelijk' (financieel, R/B).

Zijn verzet tegen ontrechting van burgers in een juridisch geschil waarvan hijzelf ook slachtoffer is geweest bepleitte hij in het tv-programma Buitenhof met het pleidooi voor het recht op een professionele, integere rechter voor eenieder. Hij heeft een groot dossier opgebouwd over zijn ervaringen met de rechterlijke macht, waarvoor hij geen enkel respect meer had en de advocatuur, die hij als niet meer dan een rattenkolonie beschouwde. De Vara-uitzending van Astrid Joosten in het programma: ”Alles draait om geld”, gaf ex-advocaat Mic van Bremen een duidelijke bevestiging van de graai- en snaaicultuur bij de advocatuur.

Drs. Nico C. Burhoven Jaspers MBA was iemand die streed tegen burgerlijk onrecht dat is toegebracht door de overheid, c.q. justitie en de zittende magistratuur, waarover oud-raadsheer dr. W. Wedzinga een tip van de sluier oplichtte met zijn lezing over de gang van zaken in de raadkamer van rechtbank en gerechtshof. Hierover heeft Nico een uniek en kolossaal dossier samengesteld - het antecedentenregister van juristen - wat door eenieder te raadplegen is op de site van de Sociale Databank Nederland (SDN).

Zo'n register is nooit klaar door het komen en gaan van telkens weer nieuwe mensen. Door het overlijden van Nico is dit monnikenwerk gestopt. Wij begrijpen dat hij de laatste jaren flink wat schade heeft opgelopen, niet alleen financieel door de chicanes van rechters en advocaten maar ook psychisch, zodat zijn antecedentenregister van juristen stil kwam te liggen.

Zijn eerste interview bij de SDN heeft niet geleid tot zijn grondwettelijke recht op een eerlijke procesgang; en de uitzending van de NOS: Achter de schermen van de rechtspraak toont zwakke kanten van het rechtssyteem.

Niet alleen wij zullen Nico missen.

M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

In memoriam Nico Burhoven Jaspers door drs. Harry Teernstra

Nico,

In het archief van de stichting Advocadur i.o , staan en hangen honderden mappen en dossiers van mensen, aan wie maar geen Recht wordt gedaan.

Er is één grote map, waarin ik de gegevens en feiten over alle mensen bewaar, aan wie in hun leven geen recht is gedaan, hoe hard ze dat recht ook nodig hadden. In die map heb ik Nico, een mooi plaatsje gegeven. Af en toe blader ik in die map. Dan komen al die dode mensen, die ik stuk voor stuk gekend heb, tot leven. Dan voel ik weer opnieuw de woede, de wanhoop, de verongelijktheid, kortom de immense onvrede, die een vast bestanddeel van hun leven was.

Die onvrede was een vaste metgezel van Nico. In het begin kon hij nog goed met hem overweg, maar naarmate de mogelijkheid om voor Recht in aanmerking te komen kleiner en onmogelijker werd en de leeftijd der ouderen begon mee te spelen, kon Nico moeilijker met die onvrede omgaan. Met ironie, sarcasme, rake vergelijkingen, monnikenwerk probeerde Nico die onvrede te lijf te gaan. Dat lukte hem soms, maar meestal niet. Dat kon hem ook niet lukken; daarvoor was zijn menselijk en juridisch lot te zwaar.

Nico heeft, als zo vele mensen die Recht van met macht en reputatie omklede personen en instellingen nodig hebben, moeten ervaren dat het recht niet onafhankelijk is, niet onpartijdig en daarom niet het correctieve instrument wat Recht in een rechtstaat zou moeten zijn. Nico geloofde er niet meer in en was ook te moe gestreden. Hij kon zijn Recht niet meer onder ogen zien en was er zo moe van dat hij enorm veel sliep.

Toen ik hem een jaar geleden op de hoogte stelde van het haast onvoorstelbare feit dat ik een bijna zelfstandig gevestigde advocaat had gevonden, die de moed had op te treden tegen al die hoeders van zijn Recht, die hem rechteloos maakten, werd hij daar al niet meer warm of koud van. “We zullen zien” verzuchtte hij. Naar Nico mij keer op keer vertelde, waren door manipulaties van zijn ex-vrouw, die daarbij zijn door haar gestolen geld inzette, zijn beide zonen van hem vervreemd geraakt. Jaren later stierf een van zijn zonen ten gevolge van een brommerongeluk.

Om echt te kunnen leven had Nico recht en erkenning nodig. Die kreeg hij niet, omdat rechters, collegae van zijn ex-vrouw, advocaten en andere hoeders van zijn recht hun macht, hun inkomen, hun belang en reputatie zwaarder lieten wegen. Ik geloofde in Nico, net zoals ik in de integriteit van tal van rechtzoekende mensen geloof, wier zoektocht naar Recht ik ken of via de SDN leer kennen. Dat geloof heb ik in mijn boeken en artikelen laten spreken. Ook ik was en ben bij gebrek aan een advocaat volslagen rechteloos.

Nico’s lot was echter veel zwaarder dan dat van mij of van wie dan ook. Om zijn kind en zijn eer terug te kunnen winnen had hij een uitspraak van de rechter nodig, die het doen en laten van zijn vrouw zou veroordelen. Die kreeg hij hoe dan ook niet. Met of zonder een uitspraak van de rechter heb en houd ik, wat Nico niet had, een vrouw, 3 kinderen en een thuis.

Nog maar een paar dagen geleden sprak ik Nico over mijn plan om hem in een te schrijven roman over het tekort van ons Recht hem als romanfiguur op te nemen. Dat idee beviel de “buldog van Wassenaar” zeer. Hij wilde er aan meewerken wanneer hij “niet meer zo moe was”.

“Nico, voor de verbetering van de erbarmelijke staat, waarin ons aller Recht verkeert, heb jij genoeg gewerkt. Ga, waar je ook bent op je lauweren rusten. Als het goed is, zie je dat wij, je geestverwanten, ieder op zijn eigen manier, doorwerken. Ik zal doorgaan of ik nou wel of niet in die ene map terecht kom, waarin jij nu tussen jouw lotgenoten geborgen bent.

Het ga je goed”,

Kerstmis 2010

Harry Teernstra

In memoriam Nico Burhoven Jaspers door prof.dr.ir. A.F.P. van Putten

In memoriam drs Nico C. Burhoven Jaspers MBA

Beste Nico,

Ik schrijf en spreek je zo aan, omdat ik denk dat dat kan. Wij hebben elkaar in 2003 leren kennen door een gemeenschappelijke ervaring in onrecht. Jij door corruptie van je ex vrouw mr. M.C.M. de Kroon en ik door corruptie bij een van de Hogescholen, met name Fontys. Daarna hebben we regelmatig contact gehad. We hebben allebei een technisch wetenschappelijke achtergrond zodat onze communicatie zeer laagdrempelig was.

Je hebt voor je strijd tegen onrecht een hoge prijs betaald. Toen je er achter kwam wat er gebeurd was binnen de rechterlijke macht, heb je met Paul Ruis, Henk Rem, Rob van der Vaart een monument opgericht in de vorm van een rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM 1996) dat zijn invloed tot op de dag van vandaag doet gelden en het belang daarvan niets aan actualiteit heeft ingeboet, maar nog steeds kaarsrecht overeind staat. Hoe kan het ook eigenlijk anders, omdat keer op keer blijkt dat in de geschiedenis het eigenbelang en het verkrijgen van macht en geld voorop staat. Keer op keer blijkt dat veel verantwoordelijken, bekleed met macht, weigeren zich dienstbaar op te stellen. Jij hebt aan het licht gebracht wat lang verborgen is gebleven.

Jij hebt je leven en gezondheid opgeofferd aan zoeken naar recht en waarheid. Je hebt de strijd niet verloren. Je hebt een monument nagelaten dat ieders respect verdient en zijn invloed behoudt. Je was je geloof in de integriteit van de rechtspraak volledig kwijt geraakt. Hoe actueel is weer de boodschap van de kersttoespraak van koningin Beatrix van 2010.

Je hebt al je grote talenten en tijd besteed aan het zoeken en in kaart brengen van het onrecht door de belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht en de advocatuur. Jij bent het zoveelste slachtoffer geworden van corruptie binnen de rechterlijke macht en de advocatuur. Veel mensen hebben gezondheidsklachten overgehouden aan het strijden voor hun gerechtvaardigde belangen binnen het rechtsbedrijf, financieel kapot geprocedeerd en tenslotte bij het grof huisvuil gezet. Veel mensen hebben zelfmoord gepleegd, een hart- of herseninfarct opgelopen, of andere aandoeningen, door het sanctioneren van onrecht en machtsmisbruik, zoals ook de financiële crisis ons leert.

Van de 4000 weken die men gemiddeld te gaan heeft, kan men er ca 2000 effectief besteden. Tenslotte wordt iedereen op zijn sterfbed geconfronteerd met zijn eigen verleden en met de laatste vragen die zich altijd opdringen. Heb ik bereikt wat ik had willen bereiken, wat heb ik gedaan, wat heb ik voor een ander gedaan?

Binnen het rechtsbedrijf heerst nog steeds de opvatting dat waarheid gemanipuleerd en naar eigen hand gezet kan worden. Als dit met natuurwetten zou kunnen gebeuren, dan zou men dit ook doen, zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw, de Duitse regering besloten had, dat er is een Germaanse fysica en een Joodse fysica (Einstein) bestaat.

Dank voor je werk en moed. Moge velen jouw gedachtegoed verder dragen.

Dag Nico

Anton F.P. van Putten

26 december 2010

In memoriam Nico Burhoven Jaspers door iemand die naamloos wil blijven

Ooit was ik met enkele anderen bij een lezing van een oud-Bischop in het Provinciehuis te Haarlem. De geestelijke verhaalde in zijn Arondeuslezing van dat jaar over zijn jeugd in Indonesië. Hoe hij de “politionele” acties van Nederland als Nederlander toemaals ervaren had en hoe hij als volwassene daar nu tegen aankeek. Weinig mensen weten nog van de onmenselijke wandaden die eertijds door een andere ‘autoriteit’ in dat werelddeel plaatsvonden. De Japanners vestigden er hun almacht met geweld ten koste van de bewoners. En of zij nu blank dan wel gekleurd waren, de onmacht, het onrecht en de willekeur tekende de levens van velen die dit meemaakten.

Een jaar nadat de eerwaarde geestelijke zijn toespraak hield verscheen een bekende topadvocaat om zijn visie in een lezing weer te geven op de maatschappij. Evenals die geestelijke stipte ook de rechtsgeleerde de misstanden binnen een samenleving aan. Beide heren genieten maatschappelijk aanzien door hun prominente positie. Beiden spraken over het recht, onrecht en hoe mensen zelfs in een zich als ‘beschaafd’ betitelende samenleving, ondergeschikt werden gemaakt aan de doelstellingen van "autoriteiten".

Door Rob B. te H. leerde ik later iemand kennen die opgroeide in datzelfde Indonesie die de Nederlanders en de "Jappen" daar ook had ervaren. En daar op zijn geheel eigen manier mee omging. Hoewel zijn veelzijdige educatie en intresses zulks zeker niet uitsloten, koos deze man er niet voor om maatschappelijk aanzien te verkrijgen in de bestuurlijke bovenlaag van de samenleving. Nee, Nico Burhoven Jaspers koos ervoor om zichzelf trouw te blijven. Om niet zijn ogen te sluiten voor wat in zijn avontuurlijke bewogen leven op zijn pad kwam. Maar gaf, evenals de verzetstrijder naar wie de lezing is vernoemd nimmer toe aan onrecht, ongeacht de consequenties voor zijn eigen persoon en omgeving.

Hoewel hij niet werd gereden door een chauffeur zoals de eminente monseigneur, heeft deze grote persoonlijkheid vooraleer ons respect verdiend als mens. Al was het alleen al door zijn enorme inzet om personen binnen de rechterlijke macht met hun nevenfuncties in kaart te brengen. Zodat de gewone rechtzoekenden, eveneens inzicht konden krijgen in de netwerken die over een maatschappij zijn uitgerold, om de invloedrijken invloedrijk te houden en de burgers burgerlijk. Zulk soort mensen vormen het werkelijke cement die de verschillende delen van een samenleving meer als een naast-elkaar-leving doen zijn.

Nico burhoven Japers accepteerde geenzins wat velen maar voor lief nemen, zolang het een ander overkomt malen ze er niet om. Daarom alleen al zijn zulke mensen een voorbeeld voor ons allen. We moeten ervoor zorgen, zoals een joods gebruik dat doet, dat met zijn heengaan niet ook zijn naam vergeten wordt, want die naam staat ergens voor en dient door ons als geuzentitel levend gehouden te worden, zodat zijn daden nimmer vergeten worden in een mensenwereld die haar ziel verliest door een gebrek aan mensen zoals hij.

A.C. v/d D.

Joep Zander, pedagoog en kunstenaar over klokkenluider Nico Burhoven Jaspers

Joep Zander

Miniaturen over vaderschap; praktijk en politiek

Nico Burhoven Jaspers was een van de vechters voor eerlijk recht. Hij stelde samen met anderen een bijbanenregister rechterlijke macht samen en was een van de auteurs  van het rapport Integriteit van de Rechterlijke Macht. Een van de resultaten van dit rapport was dat de nevenfunctieregisters van de rechterlijke macht dor hun zelf bijgehouden en openbaar werden.

Voor mijzelf was van bijzonder belang de inkijk op de betrokkenheid van de Soroptimisten met de rechterlijke stand. Soroptimisten vormen een club die de belangen van vrouwen behartigt, en ook zeer nadrukkelijk aanwezig zijn binnen de magistratuur en de Verenigde Naties. Als ik eerder hiervan op de hoogte was geweest had ik de rechter, die mijn dochter de omgang met haar vader zonder vonnis maar per notulering afnam, kunnen wraken op grond van haar bestuurslidmaatschap van deze club.

Het is  kenmerkend voor dit soort klokkenluiders dat ze relatief onopgemerkt overlijden. Juist de ernstigste misstanden, die in de rechterlijke macht, die de meeste aandacht verdienen worden het meest afgedekt. Ik hoorde pas vandaag van het overlijden, een week geleden van Nico. Een rede te meer om er direct hier aandacht aan te besteden. Misschien dat ik er later nog even op terugkom of dit blog aanvul.

Meer over de Soroptimisten
meer informatie over Nico

https://joepzander.nl

Joep Zander 
pedagoog en kunstenaar
 
0570-621784
 
let op de nieuwe plek van de site Het zál vaders een zorg zijn: http://vaderseenzorg.nl
 

Karel de Werd over de strijd van Nico Burhoven Jaspers om recht

Naar aanleiding van het overlijden van drs. Nico C. Burhoven Jaspers op 24 december in het Bronovo-ziekenhuis kan ik alleen maar mijn respect tot uitdrukking brengen door mijn eigen ervaringen met het rechtssysteem aan de kaak te stellen. Na de crematie heb ik een boekje open gedaan over de wanpraktijken van hooggeplaatste figuren in het rechtssysteem die alles gedaan hebben om Nico zijn recht te ontnemen. Zie het beslag op mijn: bedrijfvermogen

Ik heb een boek geschreven over hoe het er in de rechtszaal en achter de gordijnen aan toegaat, als het gaat om de grondrechten van de burger te ontnemen, daar waar het belang en het imago van de staat der Nederlanden, de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en de advocatuur op het spel staan. Ik wijs op de escapades van oud-rechter en oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden die het samen met twee andere rechters presteerde om met bedreiging van de carrière van de advocaat van Nico, deze advocaat te dwingen de juridische bijstand volgens het wettelijk voorgeschreven protocol van de verplichte procesvertegenwoordiging af te nemen.

Op pagina 52 tot 55 van mijn boek: De geheimen van Vrouwe Justitia vind u mijn relaas over de gedragingen van rechters t.o.v. een burger - in dit geval drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA - die het niet pikte dat zijn ex niet alleen zijn Zwitserse bankrekening voor twee ton plunderde, maar ook dat zij als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden na deze bankoverval werd geprotegeerd met een functie bij het Ministerie van Financiën. Zij deed daar samen met twee andere fiscaal-juristen onderzoek naar de fiscale gedragingen en de Nederlandse elite, en werd na de evaluatie daarvan gedrieën op dezelfde dag benoemd tot raadsheer aan het Gerechtshof te Arnhem, met een salaris voor het leven. Iedereen begrijpt dat ook hier iets niet in orde is m.b.t. de integriteit van het landsbestuur.

Nogmaals mijn diep respect voor dat wat Nico heeft gepresteerd met o.a. zijn antecedentenregister van juristen dat voor mij een welkome bron van informatie is geweest; en dat nog steeds zal zijn wanneer de overheid probeert om met juridische trucs mij als rechtzoekende burger het bos in te krijgen. Ik heb inmiddels talrijke disfunctionerende rechters aansprakelijk gesteld naast de Staat der Nederlanden voor de schade die zij al dan niet bewust hebben aangericht; waarvan akte.

Karel de Werd

Micha Kat als onderzoeksjournalist over het werk van Nico Burhoven Jaspers

Ik heb Nico een of twee keer gesproken, eind jaren negentig als hoofdredacteur van een magazine voor juristen, Amice. In die jaren behoorde ik zelf nog min of meer tot het establishment, al herinner ik me wel dat ik was gefascineerd door de verhalen over klassenjustitie en corruptie binnen ons rechterlijk systeem.

Nu, meer dan tien jaar later, piep ik wel even anders. Ik ben net als Nico en al die andere slachtoffers van onze perverse rechtsbedeling een outcast geworden die onder druk van de terreur vanuit de Justitie-mafia zelfs uit Nederland is weggetrokken. In 2004 kreeg ik een dagvaarding van Hans Westenberg, destijds vice-president van de Haagse rechtbank. Het was nog nooit eerder gebeurd dat een rechter een journalist a titre personel dagvaardde in een bodemprocedure. Er werd gestrooid met dwangsommen van tonnen.

Ik had geen idee waar het over ging, maar dat het iets heel belangrijks moest zijn, ja, dat kon niet anders! Het zou het begin zijn van de affaire-Westenberg die zich nog steeds als een olievlek uitbreidt (zie de speciale Westenberg-website) en aantoont dat de meest perverse vormen van bedrog en corruptie onze rechterlijke macht in een dodelijke wurggreep verstrengeld houden. Hoewel ik de strijd tegen Westenberg in juridische zin glansrijk heb gewonnen, wordt elke vorm van genoegdoening mij misgund en blijft de Staat Westenberg dekken zelfs nadat onomstotelijk vast is komen te staan dat hij een crimineel is!

Nico was een onversaagde wegbereider, een visionaire klokkenluider die zijn tijd helaas ver vooruit was. Want had het drama in het huwelijk van Nico zich tien jaar later afgespeeld, waren zijn ervaringen deel geworden van een maatschappelijk reeds stevig verankerde beweging van slachtoffers van Justitie-terreur waardoor Nico waarschijnlijk veel meer steun en begrip had gekregen en ook meer succes had kunnen boeken. Maar dat deze beweging nu op gang is gekomen en door het aanhoudende gemanipuleer en de steeds verder voortwoekerende corruptie binnen Justitie ook steeds meer aanhang krijgt, dat is natuurlijk voor een groot deel aan Nico te danken die met zijn antecedenten-register een krachtig wapen heeft gesmeed waarmee het Justitie-monster grote worden zijn toegebracht. Rust zacht, Nico: wij strijden verder!

Henk Rijkers met zijn vaarwel aan Nico Burhoven Jaspers

Henk Rijkers: Vaarwel Nico

De onverwachte en voortijdige dood van Nico is voor mij allereerst het heengaan van een goede en zeer gewaardeerde kennis. Of mag ik zeggen: vriend? Nico was een complexe man. We hadden vrijwel wekelijks telefonisch contact. Hij becommentarieerde mijn werk als journalist en heel wat keren heb ik vooraf zijn advies ingewonnen. Niet alleen over juridische zaken. Naast een formidabel intellect had Nico ook veel gezond verstand, een combinatie die minder vaak voorkomt dan de meeste mensen denken. Ook over politiek kon je met hem een heel goed gesprek hebben.

In Rusland hadden Nico en ik een gedeelde interesse, waar we eindeloos over konden praten. Hoewel op de eerste plaat een echte beta (Nico was cum laude afgestudeerd in wis- en natuurkunde), sprak hij behoorlijk goed Russisch, zoals ik merkte toen hij met een Russische kennis bij me thuis op bezoek kwam. Een ander interessegebied was de natuurwetenschap, waar hij veel meer van af wist dan ik. Nico kon uitmuntend uitleggen, of het nu ingewikkelde natuurkundige of juridische zaken betrof. Ik heb daar veel van geprofiteerd.

Niet dat we het altijd eens waren, maar we hadden wel echt een band met elkaar. Nico was niet religieus in een of andere formele zin. Hij respecteerde het wel bij anderen. Ook herinner ik me een moment in onze gesprekken, dat de afgelopen dagen vaak bij me teruggekomen is. De gestructureerdheid van het heelal en ons begrip daarvan, waaraan hij als onderzoeker een groot deel van zijn leven had besteed, deed Nico op gegeven moment verzuchten: 'Het moet toch op een of andere manier een zin hebben'. Wellicht dacht hij daarbij ook aan zijn eigen lijden en aan de troosteloze verzanding van zijn eigen leven en carrière. Het was een zin die hij niet zonder meer zag, maar waarvan hij, als hij het hele plaatje van het menselijke bestaan overzag, geneigd was aan te nemen dat die bestond. 'Het moet op een of andere manier toch een zin hebben'. Wat is trouwens de zin van rechtvaardigheid, als niet alles een uiteindelijke zin heeft? Die logica ontging hem niet.

Nico informeerde echter ook regelmatig naar mijzelf, en naar mijn gezin. Zelfs persoonlijk problemen, zoals de schoolkeuze van de kinderen, besprak ik met hem en altijd had hij wel iets zinnigs te melden. En als alles goed ging met mij en de mijnen, bromde hij tevreden en welgemeend. Anderzijds was "met de ondergrondse" vaak het parool waarmee hij de telefoon opnam. Zijn soms bijtende sarcasme en ironische gegrom aan de andere kant van de lijn zal ik van nu af erg missen. Dat ik hem de "buldog van Wassenaar" noemde, beschouwde hij als een eretitel. Vooral toen ik een rasbeschrijving van de Engelse buldog voorlas, als zijnde "lief, maar indien overmatig getart, erg gevaarlijk. Als hij doet wat je zegt, is het alleen omdat hij het toch al van plan was." Dan knorde Nico instemmend alsof hij een echte buldog was: dwars, eventueel zeer agressief (je moest hem echt niet tegen je krijgen) en dóórbijtend, maar ook ongelofelijk betrouwbaar en volhardend.

Een bijzonder en ongelukkig mens is onopgemerkt door de grote media heengegaan. Zijn verdiensten voor de samenleving zijn groot. Maar eerlijk gezegd, kan me dat nu even niet schelen. Nico is dood en dat vervult ons met droefheid. Wat hij allemaal heeft gedaan, is op deze voortreffelijke site wel te vinden. Hij ruste nu in vrede bij - zoals de brief onder zijn kist op de crematie in Den Haag het uitdrukte - de enige echte rechter.

Vaarwel, Nico.

In memoriam Nico Burhoven Jaspers door Robert Hörchner

Eind 2003 ben ik via href="http://www.sdnl.nl/kn.htm">Henk Rijkers in contact gekomen met Nico Burhoven Jaspers. Vanaf dat moment hadden we wekelijks telefonisch contact dat duurde tot eind 2007. Nico was in die jaren voor mij het grote voorbeeld van gekonkel door de Rechtelijke Macht op het hoogste niveau, voor zover je van enig niveau kunt spreken. Nico Burhoven Jaspers heeft mij in de loop der jaren vele goede juridische adviezen gegeven met betrekking tot een onrechtmatige overheidsdaad in mijn zaak en de daarop volgende civiele schadeprocedure tegen de Nederlandse Rechtsstaat.

Helaas had Nico de nodige ervaring opgedaan in zijn eigen schandaleuze zaak. Het is bedroevend te moeten vaststellen dat daardoor de levensvreugde en de glansrijke carrière van Nico teniet is gedaan. Ik heb in die jaren veel respect voor Nico gekregen voor zijn doorzettingsvermogen in de strijd tegen onrecht en de vele jaren die hij heeft gestoken in het samenstellen van het antecedentenregister. Daarmee heeft hij vele slachtoffers van dit gewetenloze Nederlandse Rechtssysteem een grote dienst bewezen.

Beste Nico, dank daarvoor en we zullen je missen.

Hallo Nico !

Op nieuwjaarsdag zei ik tegen mijn man ook een Nico. Wat raar ik hoor niets meer van Nico, Ik zal hem van de week weer eens bellen. De laatste tijd werd dat wat minder door allerlei drukte. En nu hoor ik dat dit niet meer kan. Wat is dit verdrietig, Ik wilde een verhaal maar meer voor mij zelf schrijven als een in memoriam aan jou. Nu zie ik dat vele geleerde mensen mij zijn voorgegaan en zo schrijven kan ik ook niet. Ik schrijf namelijk zoals ik praat hè Nico. Jij kon dan altijd bulderend lachen omdat ik van die vreemde uitspraken had waar jij als geleerde professor nog nooit van had gehoord. Ook zocht je de betekenis van mijn uitspraken wel eens op en dan belde je om te vertellen wat bv ik ga naar de Gallemiezen betekende.

Hallo Nico, zei ik altijd wanneer ik op de nummermelder je telefoonnummer zag. Onverstoorbaar zei jij dan iedere keer weer Hai Emmy, met Nico, ook al had ik al laten weten dat ik wist wie je was. Wij hadden over alle onrecht in Nederland gesprekken met elkaar nadat ik je heb leren kennen doordat ik ongelooflijk in de problemen kwam door de leugens in de rechtspraak. Ik was een naïeve  vrouw die dacht dat je bij de rechter niet mocht liegen en die geloofde in eerlijk recht. Een naïeve idioot die dacht en zelfs geloofde dat door eerlijk te zijn alles wel goed zou komen. Tja Nico, toen kwam ik in contact met jou want ik had in mijn hele leven nog nooit zoveel leugens en bedrog gehoord als in mijn eigen rechtszaak.

Er werd heel wat afgelogen door de getuigen en de advocaat alleen al in mijn zaak en ik kon het maar niet geloven Ik was en ben er nog ziek van. Ik kan er niet van slapen niet alleen van de pijn maar dit onrecht holt mij helemaal uit. Dan zie ik nu wat er allemaal voor pijn en onrecht er wordt aangedaan aan mensen zoals jij en aan alle mensen die in Nederland worden geconfronteerd, met de naar mijn mening machtwellustelingen die de rechterlijke macht vertegenwoordigen. Door jou heb ik en vele mensen met mij uit kunnen zoeken wat er allemaal aan corruptie en belangenverstrengeling in die rechterlijke macht ontstaat als het om geld gaat waarbij de advocaat dus keihard meeliegt. Jij hebt voor mij de nevenfuncties opgezocht van deze voor mij geen mensen meer, die advocaat heten te zijn.

Je hebt mij laten zien dat er in de advocatuur een ons kent ons wereldje is, waar de honden geen brood van lusten. Ook heb je voor mij uitgezocht dat de advocaat van de tegenpartij de leugens die hij over mij schreef niet eens op de post hoefde te doen want de rechter van de Hoge raad mevr. Thomassen zat net als dhr. Duk als leraar op de Erasmusuniversiteit.Wat zijn onze kansen dan als burger. Kansloos zijn wij allemaal. Maar wanneer wij net als jou niet vechten wordt het nog erger.

Alle mensen die een in memoriam over jou hebben geschreven ben ik door dit onrecht ook tegen gekomen en heb ik leren kennen. Harry schreef dat je veel sliep. Als je dat tegen mij zei, zei ik altijd doe niet Nico je leven vliegt voorbij en geniet er ook eens van. Nu is genieten wel vreemd voor jou, mij, en al die anderen die zo onrechtvaardig zijn behandeld dat er heel vaak alleen meer droefenis uitkomt.

Met Henk Rijkers waar je veel waardering voor had, had je ook privé gesprekken las ik. Nu dat hadden wij ook. Ik weet uit je verhalen wat een verdriet die ex-vrouw van jou in je leven heeft gebracht met haar gemanipuleer en bedrog en alles witgewassen door haar vriendjes in de rechterlijke macht zoals jij zei. Dan heeft zij er ook voor gezorgd dat de zonen waar jij heel veel omgaf je niet meer zagen. Van een zoon heb je veel verdriet gehad door zijn dood en dan nog meer door dat je van je ex zelfs de begrafenis niet mocht bij wonen van je eigen zoon.

Hoe rot kun je zijn wanneer je als moeder je gevoel van eigen waarde niet weg kan schuiven om de laatste eer en liefde die je kind van zijn vader nodig heeft te ontnemen. Dan heb je nog een zoon die je nooit ziet. Naar mijn mening door allerlei manipulaties waarbij jij wordt afgeschilderd als een onmens. Nu ik hoop dat die zoon zich zelf nog eens een keer tegenkomt bij zijn eigen kinderen want als je een mens geen kans geeft zijn eigen verhaal te doen ben je weinig waard.

Nu Nico het lijkt weer alsof ik tegen je praat. Soms kon ik ook wel heel droevig van je worden en als ik niet over mijn gezondheid die vervelend is wilde praten dan melkte jij daar zolang over door met de woorden: "Ik wil weten hoe het met je gaat?" Ik wilde dat niet, het leven heeft door al die leugens al zo weinig leuke kanten. Ook wanneer ik naar de tandarts moest kon jij daar nog wel eens leuke anekdotes over jou smoelensmid zoals je hem noemde aan toevoegen met het gevolg dat ik het eng vond om naar de tandarts te gaan.

Nico ik heb veel van je geleerd. Je kon cynisch zijn en had voor alle politieke verkwanselaars van ons land unieke bijnamen. Het onrecht de corrupte je kon er niet vrolijk van worden en eigenlijk had je niet moeten doodgaan maar me moeten bellen dat je de advocaten vademecum of almanak weer had waar mee je eindeloos worstelde vele uren lang om ons te laten zien hoe enorm wij belazerd worden in deze bananen republiek. Ik zal je gesprekken en alle leerzame lessen missen Ik zal de wijsheid missen en je hulp, als ik door mijn dyslexie de dingen weer eens fout verwoorde.

Ik zal missen dat er een echte vechter tegen alle corruptie en onrecht niet meer is. En Nico, ik zag dat je nu naar de echte rechter bent gegaan. Ik hoop zodat die er is en dat het hier boven dan een beetje vrolijke boel kan zijn want dat verdien je. Hoewel ik het betwijfel of die rechter hier boven er echt is. Ik wil in hem geloven maar ik twijfel als een gek want waarom laat hij al dit onrecht dan gebeuren als dit de echte rechter en de God van liefde is. Wanneer die/het er is Nico pak dan alle vreugde die je pakken kan dan kom ik ook wanneer ik 103 ben.

Groetjes Emmy

Jan Poot met: chipshol.htm/

Tijdens het laatste van de 6 getuigenverhoren over de liegende rechter Westenberg deed zijn voormalige college Kalbfleisch een opmerkelijke uitspraak. Deze president-directeur van de NMa verklaarde heel verrassend in 1992 als rechter een bespreking te hebben gevoerd met de heer en mevrouw De Kroes bij hen thuis in Wassenaar.

Heel opmerkelijk dat een rechter, zelf vice-president van de Haagse rechtbank, contact zocht en had met een familie waarvan zoon Eddy nota bene tot 2 jaar gevangenisstraf, zelfs in hoger beroep veroordeeld was. Even opmerkelijk is dat Harry van Andel daarbij aanwezig was: mijn grote tegenstander.

Uiteraard wil Chipshol over een en ander meer weten. Vandaar het verzoek aan de rechter-commissaris de overlevende Eddy de Kroes als getuige te horen. Sindsdien werd de directeur van Chipshol door De Kroes 2 keer dreigend medegedeeld dat Chipshol met vuur speelt.

Lees meer in de advertentie "Tot 2 jaar cel veroordeelde crimineel bedreigt Chipshol-directeur: in wiens opdracht?" die vandaag is geplaatst in het Haarlems Dagblad maar door alle landelijke kranten werd geweigerd. In wiens opdracht?

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Poot (86)

PS. Indien u ook verontrust bent over misstanden bij Justitie, onder leiding van de chantabele sg Joris Demmink, stuur dan deze mail door naar uw relaties!

Overzicht van de publicaties van Nico Burhoven Jaspers