Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Gerard Spong hield in het Teylers Museum in Haarlem de derde Willem Arondéuslezing
Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Aanvang: 20.00 uur. T 023-5319010 info@teylersmuseum.nl

IRM . . Juristen . . Procesmonopolie <===> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven

Het lijkt soms dat de SDN al teveel de nadruk legt op het niet correct functioneren van het rechtssysteem

Allereerst een compliment aan Gerard Spong dat hij zoals vermeld de confrontatie niet schuwt. Na zijn lezing volgt een debat van achter de tafel onder leiding van Marjolein Uitzinger als dagvoorzitter. Wij als bezoekers van de lezing gaan er vanuit dat de mogelijkheid om zaken aan de orde te stellen die miljoenen mensen raken niet voldoende zal zijn om oplossingen te vinden voor sociale en maatschappelijke problemen. De hoeveelheid frustrerende ervaringen met het rechtssysteem, advocatuur en rechterlijke macht is zo groot dat slechts een beperkt aantal zaken vermeld kan worden. (Klokkenluiders bij de SDN).

Het lijkt soms dat de SDN al teveel de nadruk legt op het niet correct functioneren van het rechtssysteem. Maar vrijwel iedereen daarbuiten moet door de verplichte procesvertegenwoordiging een oplossing zoeken voor zijn of haar probleem binnen het systeem; en dat tegen zeer hoge kosten. Zonder probleemstelling kan geen oplossing gevonden worden voor zaken die scheef zitten. Vooral de belangentegenstelling van burgers tegenover die van de overheid in brede zin, resulteert al te vaak in een eindeloze strijd van mensen die hun leven en sociale relaties opofferen aan hun gevoel voor rechtvaardigheid.

Klokkenluiders met vragen aan Gerard Spong

Karel de Werd probeert al jaren om de meinedige verklaringen van vakbondsbestuurders te laten vervolgen die hem zijn bedrijf hebben gekost. Hij verzet zich met hand en tand tegen manipulatie en onwettig gedrag van rechters, Officieren van Justitie en advocaten. Een zaak voor u mr. Spong?

Ad van Velsen is politiek vluchteling uit Nederland. Eerst naar Canada en later naar Venezuela. Hij schreef een boek "Mijn Pleidooi" met een spannend relaas over het functioneren van ons rechtssysteem. Politie en Justitie valt veel te verwijten. Wat te doen mr. Spong?

Rob Brockhus wil met anderen het procesmonopolie van de advocaten ter discussie stellen. Dit om de rechtsgelijkheid die nu duidelijk onder druk staat te herstellen, zoals die in de grondwet en internationale verdragen lijkt gegarandeerd. Ook het verdrag van de Rechten van de Mens voorziet in de vrije toegang tot de rechter van elke burger binnen de Europese gemeenschap. Het is dus vreemd dat in Nederland een financiële drempel bestaat voor dit grondwettelijke recht. Wat denkt u hiervan mr. Spong?

Johan Veldhuis confronteert het College van Procureurs-generaal met meinedige hoofdagenten in Twente. Vraag: kunnen Justitie en de magistratuur het afdekken van bewezen meineed met een rijksrechercherapport als jurisprudentie beschouwen? Is het imago van de politie belangrijker dan waarheidsvinding mr. Spong?

Drs. N.C. Burhoven Jaspers is als hoofauteur van het rapport: Integriteit Rechterlijke Macht en opsteller van het antecedentenregister van juristen die veel stof deden opwaaien, Hij is slachtoffer van gerechtelijke dwaling m.b.t. de plundering van zijn bankrekening door zijn ex die gerechtsauditeur was bij de Hoge Raad. Als beloning voor haar zwijgen over onderzoeksresultaten van het Ministerie van Financiën over het fiscale gedrag van de elite, werd zij met twee anderen uit de projectgroep op dezelfde dag benoemd tot raadsheer in het Gerechthof in Arnhem. Kan dat allemaal mr. Spong?

Prof.dr.ir. Anton van Putten stelt dat niet wetmatig ondertekende arresten en uitspraken niet rechtsgeldig zijn. De vraag is dan ook: Moeten uitspraken en arresten die niet voldoen aan de wettelijke eisen als nietig worden beschouwd en derhalve opnieuw gevoerd mr. Spong?

Paul Quekel was ondernemer in de automatisering die al in 1987 een programma bracht om de ziektekosten te beheersen en medische fouten te voorkomen. Els Bost, later minister van VWS, was toen voorzitter van de OR van het AZU. Zij hield deze innovatie tegen. Nog steeds vecht Quekel tegen onrecht waarbij o.a. mr. Knoops hem steunt. Weet u een mogelijkheid om de kwaliteit van een advocaat vooraf te kennen mr. Spong?

Ing. Ad van Rooij vecht al jaren tegen maniplatie in het recht wegens het politieke belang bij het overtreden van de milieuwetgeving door de overheid zelf m.b.t. het gebruik van impregneermiddelen voor houtconservering. Kunnen de overheid en ambtenaren dat zonder sancties blijven doen vanwege de Pikmeerarresten mr. Spong?

Direct na de moord op Fortuyn is voormalig minister Donner, zoals hij zelf zegt, gaan vlooien in de Algemene Wet Bestuursrecht. Meer dan duizend bestuurlijke vernieuwingen heeft hij doorgevoerd. Hieronder begrepen het procesrecht van een ieder de zogeheten actio popularis. Dit was een van de meest belangrijke verworven democratische rechten. Het was het recht van derdenbezwaar op overheidsbesluiten bij landinrichting, milieu en handhaving. Anders gezegd het was het recht van spreken (vrijheid van het woord) en de plicht om gehoord te worden in de publieke ruimte. Niet te verwarren met de openbare of politieke ruimte. Nu lopen burgers en organisaties als waakhond tegen overheidsbesluiten of met ander belang het risico niet ontvankelijk te worden verklaard. Een van de gevolgen hiervan is dat Nederland, als geen ander land in Europa, vol gezet kan worden met genetische gemanipuleerde plantjes. Wat nu mr. Spong?

Ing. J. Sanders ontwikkelde een trekhaak voor caravans die het slingeren en scharen kon verminderen en voorkomen. De ANWB die eerst de zaak goedkeurde als een mooie oplossing, ook voor de verkeersveiligheid, kraakte het apparaat af nadat bleek dat Sanders geen 5 procent van de omzet aan de ANWB wenste te betalen voor vermelding in de Kampioen. Hoe moet je vechten tegen het grootkapitaal mr. Spong?

Ir. Leo Nevels is 'n chemicus die (aansluitend op de strijd van Van Rooij) een oplossing heeft ontwikkeld om al het gevaarlijke afval op een definitieve manier onschadelijk te maken. De collusie (belangenverstrengeling tussen overheid en bedrijfsleven) ofwel handjeklap tot aan de Raad van State, verhindert het beëindigen van de nodeloze vergiftiging van ons milieu. Is Nederland eigenlijk wel een rechtsstaat mr. Spong?

Ing. Arnold van der Voort zet de rechter in de beklaagdenbank. Want waarom mogen mensen in Nederland zich niet zelf verdedigen bij de rechter tegen laster en valse beschuldigingen; in het bijzonder bij faillissementen? Is dat niet in strijd met de Grondwet, de Europese en Internationale verdragen? Het recht van verdediging is een mensenrecht, net als adem halen. Waarom is dat niet vanzelfsprekend mr. Spong?

In 1996 deed Ruijs samen met anderen een onderzoek naar belangenverstrengeling binnen de rechterlijke macht. Dat rapport - het IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) - werd aangeboden aan Tweede Kamerleden, de minister en de Hoge Raad en leidde tot veel discussies over de verborgen/verboden nevenfuncties van rechters en de inzet van advocaten als rechter, vooral in 'eigen' rechtbank. Geef hierover eens commentaar mr. Spong !!

Drs. Harry Teernstra heeft het doen en nalaten van advocaten op de voet gevolgd. Van geval tot geval is hij tot de conclusie gekomen dat de oorzaken voor de problemen van slachtoffers van advocaten structureel zijn. Die oorzaken liggen telkens in de combinatie van commerciële advocatuur en verplichte procesvertegenwoordiging, die leidt tot gebrek aan tijd, geduld, feitenkennis, inzet, etc. Hoe dit op te lossen mr. Spong?

Robert Hörchner zit in de mangel van politie en Justitie. De Tweede Kamer stelt er vragen over aan de minister. De Nationale Ombudsman doet onderzoek. Het College van procureurs-generaal voelt de hoofdofficier van Justitie aan de tand. De secretaris-generaal van Justitie leidt de Ombudsman om de tuin en het OM gaat, ondanks terechtwijzing door de rechter, gewoon door met het terroriseren van een onschuldig gezin. Oost-Europese toestanden in Noord-Brabant. Is dat acceptabel mr. Spong?

HREF="http://www.sdnl.nl/nelson-1.htm">Dr. F.J. Beukeveld deed aangifte van verkrachting van een discotheekbezoekster in Lord Nelson met aanklachten tegen de burgemeester van Coevorden, de wethouders van Coevorden, H.I. Huizenga, brigadier van politie Drenthe, District Zuid, rechercheur verdovende middelen en het hoofd RCID dhr. A. Vries. Het lokale beleid met betrekking tot o.a. bestrijding van de drugsoverlast is leidraad voor politie en OM. De achtergrond was niet drugsoverlast maar de lokatie van de discotheek die bestuurders niet beviel. Kunt u wat doen HREF="http://www.sdnl.nl/nelson-hoofdof2.htm">mr. Spong?

Martin Dessing deed voor het eerst in de geschiedenis van ons land als burger aangifte wegens fraude tegen een Minister van Financiën. In dit geval tegen Drs. Gerrit Zalm. De zaak is in behandeling bij de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag met doorzending naar de Rijksrecherche c.q. de Hoge Raad der Nederlanden. Dit wegens het beroven van miljoenen mensen van 10% van hun koopkracht bij de invoering van de euro. Maar zoals te verwachten is gebeurt er niets. Waarom niet? Staan ministers boven de wet mr. Spong?

Marcelo probeert vanaf 10 maart 2003 zijn zoon terug te krijgen die letterlijk werd ontvoerd door zijn oma Eliana Leite de Souza in Brazilië. Op valse verklaringen is een spelletje gespeeld om met gebruikmaking van de verschillen in wetgeving het ouderlijk gezag vanuit de OTS-situatie in Nederland om te toveren tot een voogdij die nu illegaal uitgeoefend wordt door een tante in Brazilië. Rond de jeugdzorg blijkt heel veel mis. Hoeveel levert een OTS eigenlijk op voor de zogenaamde hulpverleners mr. Spong?

Ondanks een interview op televisie dat Arlette Heskes toch matig vond, omdat men haar antwoorden ook kon interpreteren als: kijk eens wat een onderzoeken allemaal, die moeder deugt vast niet. Ze vraagt alweer een onderzoek aan ten koste van haar kind om gelijk te krijgen. Arlette Heskes is door anonieme aangifte van verwaarloziong in de fuik van de Jeugdzorg terecht gekomen, waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Hoe kunnen we dit soort wantoestanden beëindigen mr. Spong?

Boer Peterman is slachtoffer van de lozing van de giftige chemische HCH-verbinding door een overstort van rioolwater. Hierdoor is zijn melkvee gestorven. De toenmalige gemeente Weerselo, Akzo-Nobel in Arnhem en alle hogere overheden wijzen consequent zijn kant uit (St. Peterman moet Blijven) en weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor de aansprakelijkstelling. Het lozen onder verantwoordelijkheid van de milieuhandhaving wordt door deze instanties ontdoken; en de zwartpiet in de schoenen geschoven van het slachtoffer van deze lozing van gifstoffen in het oppervlaktewater. Wat staat hem en ons nu te doen mr. Spong?