Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . EuroStaete Tribunaal

Knevelarij is de zaak Rietveld versus de overheidsinstellingen bewijsbaar aan de orde

Knevelarij, rechtsongelijkheid, ambtelijk plichtverzuim, ook door officieren van Justitie, rechters en raadsheren is overduidelijk een strafbaar feit, zoals weergegeven in art. 365 van het Wetboek van Strafrecht. Dat geldt onverminderd wanneer een vonnis bewust gebaseerd is op onwaarheid en bedrog; met als doel een bewust dwalende uitspraak te doen of een eis daartoe in te brengen door de Officier van Justitie, danwel de Advocaat-generaal. Voor advocaten geldt dit nog niet, omdat zij op instigatie van de Raad voor de Rechtspraak gerechtigd zijn om in civiele zaken te liegen, bedriegen, misleiden, vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen, zonder dat de rechtsprocedure als niet-ontvankelijk wordt verklaard door een rechtbank of Hof, waardoor de tegenpartij ernstige schade oploopt. Een verzoek tot wetswijziging is daarom aan fractievoorzitter Job Cohen van de PvdA voorgelegd.

Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven

Artikel 366

De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Gerelateerde termen:

Deeplink

Indien u wilt verwijzen naar dit artikel, gebruik dan niet de URL uit de adresbalk maar de URL zoals hieronder. Deze link zal altijd verwijzen naar de laatste versie van dit document.
Link naar website: http://wetboek.net/Sr/366.html

KNEVELARIJ Relevante regelingen Wetboek van Strafrecht 366 Wetboek van Strafvordering 61a 422a Politiewet 1993 2 12 Relevante artikelen Wetboek van Strafrecht Artikel 366 (100.0%)

  • ... knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. Wetboek van Strafvordering Artikel 61a (12.0%) - Tegen de voor onderzoek opgehouden verdachte kunnen maatregelen in het belang van het onderzoek worden bevolen. Als zodanige maatregelen kunnen onder meer worden aangemerkt... Wetboek van Strafvordering Artikel 422a (8.4%)
  • Indien het gerechtshof van oordeel is dat de dagvaarding in eerste aanleg op een andere grond dan wegens een aan de telastlegging klevend gebrek nietig had... Politiewet 1993 Artikel 2 (0.1%)
  • De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving... Politiewet 1993 Artikel 12 (0.1%)
  • Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de burgemeester...

Gerelateerde termen: Wetteksten op deze site zijn een bewerking van de officiële teksten. Gebruik van de informatie op deze website geschiedt uitsluitend op risico van de bezoeker. Alleen publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant en andere van overheidswege verkrijgbaar gestelde publicatiebladen hebben een officieel karakter. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. v20100630.

0.1% - De politie heeft tot taak ondergeschiktheid aan bevoegde gezag en overeenstemming met geldende rechtsregels te zorgen voor daadwerkelijke handhaving...