Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Index

Verzoek aan de Deken Rotterdam mr. P.J.M. Drion voor toewijzing van procureur
(artikel 67 van de advocatenwet).

Antwoord van de Deken, mevrouw mr. C.W.A. van der Stelt, met dooddoener dat procureurs geen opdrachten van rechtzoeken mogen aannemen.

Klacht ingediend bij het Hof van Discipline met herhaald verzoek voor toewijzing van een procureur
(artikel 67 van de advocatenwet).

Uitspraak van het Hof van Discipline met dooddoener, dat procureurs alleen akten mogen aannemen, die gecontroleerd zijn door een advocaat.

Verzoek 1 aan het Hof (advocaat mr. B.F. Keulen) om alsnog de vraag te beantwoorden waarom artikel 67 van de advocatenwet niet uitgevoerd wordt en geen procureur wordt toegewezen.

Verzoek 2 aan het Hof (advocaat mr B.F. Keulen) om een klip, klaar en helder standpunt te geven met betrekking tot de vraag of het in civiele procedures, als van toevoeging geen sprake is, en expliciet bij de Deken beroep gedaan wordt op Artikel 67 van de Advocatenwet, de Deken een procureur mag weigeren, dan wel met allerlei kunstgrepen de wet aan zijn laars kan lappen.

Verzoek 3 aan het Hof (advocaat mr. B.F. Keulen) om proces-verbaal van de zitting toe te zenden.

Antwoord van het Hof (advocaat mr. B.F. Keulen) met bijlage van Deken mr. P.J.M Drion (advocaat te Rotterdam en plv.rechter / raadsheer bij rechtbank Den Haag, zie www.sdnl.nl/antecedenten-juristen-d.htm)

Antwoord van advocaat mr. B.F. Keulen met bijlage procesverbaal van de zitting.


DE KLACHT BLIJFT ONBEHANDELD EN WORDT DOOR ADVOCATEN GEEN UITVOERING GEGEVEN
AAN HUN EIGEN ADVOCATENWET (ARTIKEL 67) !!!


Hof van Discipline
t.a.v. de griffier mr. B.F. Keulen,
p/a Van Benthem & Keulen advocaten.


Euclideslaan 51
Postbus 85005
3508 AA Utrecht


Ook per fax 030-2595506 /datum 16 mei 2003

BETREFT: klacht Dhr. C.M. Achterberg rolnr. 3661, uitspraak Hof dd 23 dec. 2002


Mijne heren,

Van de Heer Achterberg ontvingen wij bovengenoemd dossier, waarvan de stukken hier als volledig herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd en ook aan u gericht, met klacht, dat zijn verzoek om toewijzing van een procureur (Artikel 67 van de advocatenwet) door het Hof niet is behandeld.

Inderdaad konden ook wij in de beslissing hierover niets terugvinden. Slechts gesproken werd of de in te dienen aktes voor een procureur akkoord waren, met daarbij een merkwaardige zijsprong, dat dit dan weer beoordeeld diende te worden door een (dure) advocaat ! Dit kip en ei verhaal, overigens wel weer een heel andere lezing dan de uitleg in de brief van de Deken mr. P.J.M. Drion / mevrouw B.C.A. van der Stelt d.d. 9 april '02, is een ander hoofdstuk dan de heer Achterberg had gesteld. Dhr. Achterberg had simpel naleving van de wet gevraagd. Niets meer, niets minder.

Ook het door het Hof in haar beslissing gekenschetste probleem, dat benoemde procureur wegens onvolledigheid of inhoudelijke onjuistheden stukken zou weigeren in te dienen, is een ander hoofdstuk. Dit probleem, voorzover hier überhaupt van sprake is, is dan voor ons om verder op te lossen. Primair gaat het om uitvoering van de wet, zijnde toewijzing van een procureur, conform Art. 67. Opmerkelijk mag heten, dat het Hof in een eerdere kwestie (nr.2905 dd 26 mei 2000) wel een procureur heeft toegewezen, maar nu kennelijk vanwege financieel belangen voor advocaten niet mogelijk is ! Dit mag geen reden zijn om Artikel 67 niet uit te voeren.

De door de Deken mr. Drion wederom ter zitting gebrachte reeks van voorwaarden voor toewijzing van een procureur, zoals hoeveel advocaten/procureurs er benaderd waren en waarom rechtshulp geweigerd is, is ook nergens in de wet als eis voor toepassing van Artikel 67 terug te vinden.Deze eisen moeten meer gezien worden om het procesmonopolie (wat ook al in strijd is met de Nma wetgeving !) krampachtig in stand te houden, zie in dit verband de opvallende notitie (met o.a. citaten uit advocatenblad nr.0105) van mr. Drion. Opmerkelijk mag heten dat in kantonprocedures, bestuurszaken en strafzaken, die toch redelijk complex kunnen zijn, rechtzoekende wel zonder advocaat zijn eigen zaak kan bepleiten, zelfs zonder procureur zijn stukken kan indienen, waarvan akte. Ook deze contradictie werd door het Hof idem niet beantwoord.

Indien de procedure, zoals gesuggereerd, verder knullig gevoerd zou worden en/of stukken niet compleet of onjuist zouden zijn, met als gevolg mogelijk een negatieve uitspraak, dan is dit een keuze waarvoor rechtzoekende, net als bij kantonprocedures, bestuurszaken, strafzaken, zelf gekozen heeft en zijn de consequenties in dit geval ook voor de heer Achterberg. Niemand anders kan dan nog iets verweten worden. Zelfs klagen bij de Orde, zoals thans over .. tig advocaten jaarlijks gebeurt is niet meer van toepassing. Als niet onbelangrijk voordeel levert dit een niet onaardige besparing aan tijd en geld op voor de Orde.

De onderhavige uitspraak van de Raad van discipline snijdt geen hout. Om meer duidelijkheid over Art. 67 van de Advocatenwet te krijgen, verzoeken wij het Hof om een klip, klaar en helder standpunt met betrekking tot de vraag of het in civiele procedures, als van toevoeging geen sprake is en expliciet bij de Deken beroep gedaan wordt op Artikel 67 van de Advocatenwet, de Deken een procureur mag weigeren, dan wel met allerlei kunstgrepen (o.a. genoemde lagere gedragsregels artikels 35 lid 2 en 79Rv) en bovenvermelde nonsens argumenten de wet aan zijn laars kan lappen. NOTE artikel 35 lid 2 achtte het Hof al op de zitting niet van toepassing.

Wij zien dan ook uw antwoord gaarne binnen 14 dagen tegemoet met verwachting, nu het Hof de klacht van Dhr. Achterberg niet heeft behandeld, alsnog toewijzing voor hem van een procureur. Mocht de reeds genomen uitspraak niet kunnen worden herzien, dan verzoekt ondergetekende zelf om toewijzing van een procureur. Inderdaad ondergetekende kan zijn procedure beter bepleiten dan zijn ex-advocaat. Deze "raadsman" presteerde het nota bene zelfs om termijnen te laten verlopen. Op dit soort rechtshulp zit ondergetekende helemaal niet te wachten en verneemt, conform Art. 67 van de advocatenwet, een naam van een procureur uit het arrondissement Den Haag, zodat ondergetekende tijdig zijn Appelprocedure d.d.1 juni 2003 zelf kan bepleiten.

Hoogachtend,

J. AchterbergHof van Discipline
tav de griffier mr. B.F. Keulen,
p/a Van Benthem & Keulen advocaten

Euclideslaan 51
Postbus 85005
3508 AA Utrecht


Ook per fax 030-2595506 /datum 29 juli 2003

BETREFT : klacht Dhr. C.M.Achterberg rolnr.3661, uitspraak Hof dd 23 dec.2002


Mijne heren,

Met verbijstering ontvingen wij uw schrijven. Voor de 2e maal werd de heer Achterberg met een kluitje in het riet gestuurd. Storend was ook, dat tijdens de zitting niet bekend wordt gemaakt met bijv. naambordjes, zoals o.a. in Amerika keurig gedaan wordt, wie nu wie is. Deze geheimzinnigheid blijkt ook veelvuldig bij rechtbanken voor te komen, waarvan akte.

Na afwijzing met curieus al tegenstrijdige argumenten door de Deken mr. P.J.M. Drion (rechter) behandelde het Hof van Discipline vervolgens het verzoek van de heer Achterberg voor toewijzing van een procureur (artikel 67 uit de advocatenwet) als een struisvogel. Verbazingwekkend mag heten, dat het Hof in haar uitspraak met hierin vermelde advocaten mr. T.Fransen (voorzitter), A. Beker, E.A. Mout-Bouwman, J.P.Balkema, J.H.G.M. de Kok, H.L.E. van Dijck en B.F. Keulen (griffier), oordeelde dat aktes eerst ter controle naar een advocaat dienden te gaan, om dan vervolgens door een procureur bij de rechtbank te worden ingediend. Dit is ons bekend, maar was de vraag cq klacht niet. Simpel is verzocht, hetzij maar weer herhaald, om conform art. 67 van de advocatenwet toewijzing van een procureur. Niets meer niets minder.

Het is verder voor de heer Achterberg te zorgen, die overigens hiertoe heel goed in staat is, dat de dagvaarding, repliek en dupliek stukken etc voor de procureur correct, volledig en juist zijn. Nergens worden in artikel 67 de door het Hof genoemde voorwaarden gesteld, waarvan akte. Het 2e verzoek om de onderhavige kwestie te behandelen wordt lakoniek door de griffier mr. B.F. Keulen afgedaan, dat de "uitspraak" van 23 dec.2002 ook einduitspraak was en herziening niet mogelijk is. Onthutsend te moeten vaststellen om door topadvocaten zo in de maling te worden genomen. Het is dan ook naief te stellen om ondergetekende dezelfde klacht bij de Deken te laten indienen, als het Hof van Discipline de onderhavige klacht niet eens wil behandelen.

Wij stellen vast dat het Hof van Discipline en de advocatuur, waaronder het advocatenkantoor van Benthem & Keulen te Utrecht met topadvocaat mr. B.F. Keulen de wet aan zijn laars lapt. Opvallend was al, dat het Hof van Discipline gehuisvest is in het advocatenkantoor van Benthem & Keulen, waarvan advocaten tevens (plv)rechter blijken te zijn in eigen rechtbank! Een onthutsende belangen verstrengeling met niet onpartijdige dubbelrollen. Advocaten kunnen blijkbaar onder het mom van het Hof van Discipline zelf hun klachten afhandelen. Vergelijkbaar met slagers, die hun eigen vlees mogen keuren. Het kritische rapport van Dr. L.E.de Groot-van Leeuwen en Drs. Doornbos van de rechtsfaculteit Utrecht toont het tegendeel aan met o.a. de conclusies dat de klachtbehandeling in de praktijk onvoldoende waarborgen biedt (ISBN-9026830637 uitgave 1997 "Klachten op Orde"/advocatenblad febr.1996).

Niet ingegaan is het Hof ook op de tegenstrijdigheid, dat kantonprocedures, bestuurszaken en strafzaken, die toch ook redelijk complex kunnen zijn, wel zonder advocaat gevoerd kan worden en rechtzoekenden zelfs zonder procureur zijn stukken kan indienen, waarvan akte. Het procesmonopolie, wat ook nog eens in strijd is met de Nma wetgeving, blijkt merkwaardig genoeg alleen van toepassing te zijn in civiele procedures. Een snelle rekensom leert dat rechtzoekenden door deze verplichte nering voor een 2 miljard per jaar worden geplukt (uitgaande van een 12.000 advocaten in Nederland x gemiddeld jaarlijksalaris van 100 500.000). Zo ook worden de 5 Raden van Rechtsbijstand voor het niet onaanzienlijke bedrag van 300.000.000 per jaar belast. Gelden afkomstig uit de gemeenschap en waarmee advocaten, die al inkomens hebben van 100.000 500.000 per jaar, indirect nog eens worden gesubsidieerd. Bij welke begroepsroep in Nederland met salarissen van 100.000 tot 500.000 kan dit plaats vinden. Inderdaad nergens.

In een laatste ultieme poging verzoeken wij u in uw functie als topadvocaat bij kantoor van Benthem & Keulen een klip, klaar helder standpunt te geven met betrekking tot de vraag of het in civiele procedures, als van toevoeging geen sprake is en expliciet bij de Deken beroep gedaan wordt op Art.67van de Advocatenwet, de Deken een procureur mag weigeren, dan wel met allerlei kunstgrepen, zoals gesteld in eerdere brieven, die hier als volledig herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, de wet kan negeren c.q.aan zijn laars kan lappen.

Uw antwoord zien wij gaarne binnen twee weken na dagtekening van deze brief tegemoet.

Hoogachtend,

J. Achterberg


Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)