Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

AANTEKENEN

OPEN BRIEF

Tweede Kamer der Staten Generaal
t.a.v. de Kamervoorzitter de heer drs. F.W. Weisglas
Binnenhof 1a
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ook per Email / datum 24 mei 2005

BETREFT : onbeantwoorde brieven
                  brief 10 sept. 2004
                  brief 24 sept.2004
                  brief 22 okt. 2004
                  brief 03 jan .2005
                  brief 27 mrt 2005 (Donner)


Geachte heer Weisglas en alle kamerleden,

Meermalen hebben wij de leden van de Tweede Kamer aangeschreven over het procesmonopolie van advocaten. Expliciet dit nog aan u persoonlijk op 22 oktober 2004, waarin wij verzocht hebben er op toe te zien dat alle kamerleden en belanghebbende instanties onze brieven in bezit krijgen. Geen enkele reactie hebben wij mogen vernemen. Het bleef oorverdovend stil ook op de latere emails aan Aleid Wolfsen (ex-rechter) en Wim van Fessem (oud-officier van Justitie). De basis van de rechtsstaat het 'recht op recht en toegang tot de rechtbank' blijkt nota bene door onze eigen 'volksvertegenwoordigers' te worden geboycot. De rechtsspraak in Nederland is hiermee een schertsvertoning geworden.

Procedures tegen het Hof van Discpline, mr. B.F. van Keulen en de Deken van advocaten (tevens rechter) mr. J.P.M. Drion verdwijnen in de doofpot. In strijd handelt het Hof van Discpline met artikel 67 van de advocatenwet en krijgen rechtzoekenden geen toegang tot de rechtbank. Een crimineel zou dit niet hebben kunnen verbeteren.

Onthutsend is de handelwijze van rechtbanken. Ondanks de "LEIDRAAD RECHTERLIJKE MACHT" waarvan de eerste regel luidt 'In een rechtsstaat heeft een ieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter' wordt dit nota bene door rechtbanken met artikel Ro24 aan de laars gelapt. In strijd wordt gehandeld met artikel 17 van de grondwet, artikel 67 van de Advocatenwet en de NMa-wetgeving.die monopolies niet toestaan, aldus ook prof. M. Barendrecht (KUB). Nu rechters zich niet aan de (grond)wet houden stelt de rechtspraak weinig voor en kunnen dagvaardingen, vonnissen etc. linea recta de prullenmand in.

Justitieminister Jan Piet Hein Donner maakt het helemaal bont. Onze brieven, waarin Donner aansprakelijk is gesteld voor het verboden (proces)monopolie, alsmede het afschaffen van het in gang gezette 'no cure no pay' systeem en de nonsens argumentatie over de opheffing van de flitsscheiding blijven onbeantwoord. Zelfs een ontvangstbevestiging blijft uit. Op flagrante wijze overtreedt Donner, die toch als minister van Justitie een VOORBEELD functie heeft de wet.

Ongegeneerd kunnen advocaten hierdoor tarieven eisen van 200 tot 500 en meer per uur met als extraatje nog een subsidieregelingen van jaarlijks 300.000.000 via de Raden van de Rechtsbijstand voor (PRO DEO) toevoegingszaken. Opheffing van het procesmonoplie en het bij advocaten ook toepassen van een vrije marktwerking met bijvoorbeeld het 'no cure no pay' systeem zou de gemeenschap jaarlijks al een 300.000.000 besparen.

Ook onze persoonlijke brief aan u als kamervoorzitter blijft onbeantwoord en wordt doorgeschoven naar een volgende (SLAAP) kamercommissie. Weinig blijkt de Tweede Kamer, na alle bouwschandalen, betuwelijn etc. te hebben geleerd en blijft het na onze zes brieven oorverdovend stil.

De vaste Kamercommissie voor Justitie met voorzitter mevrouw Marleen de Pater-van der Meer heeft eveneens lak aan de wet. Inhoudelijk wordt op ons schrijven niet ingegaan, maar wordt in een 5-regelige afpoeierbrief terugverwezen naar de individuele leden van de Kamer. De vicieuze cirkel van afschuiven en de doofpotpolitiek is overduidelijk.

Ons verzoek aan EU-staatssecretaris mr. drs. Atzo Nicolaï om het procesmonopolie in 2004 (toen Nederland EU-voorzitter was) op de agenda te plaatsen bleef idem onbeantwoord. Nu ook in de EU-grondwet (artikel II-107) het basisrecht van iedere burger 'het recht op recht en toegang tot de rechtbank' op elastieke wijze is omschreven, dient tegen het Verdrag tot vaststelling van een EU-grondwet / verdrag (de titel met een 500 bladzijden warrige tekst, roept sowieso al een anti-stemming op) een duidelijk NEE te worden gezegd.

De gehele Tweede Kamer is volledige op de hoogte dat advocaten en rechters de wet aan hun laars lappen, maar hebben 'no guts and balls' om het woekerende kankergezwel van het procesmonopolie uit te roeien. Politici gedogen dat rechtzoekenden, indien zij niet in aanmerking komen voor een toevoeging, geen recht hebben op recht als niet aan verplichte nering van advocaten, met soms inkomens van 500,000 en meer, wordt voldaan.

Wij houden, het zij herhaald, namens onze rechtzoekenden de Tweede Kamerleden aansprakelijk voor de miljardenschade, die rechtzoekenden al 50 jaar door hun lakse handelwijze hebben ondervonden en nog steeds ondervinden. De overbekende en veel gebezigde dooddoener als 'wij waren niet volledig geïnformeerd' is met dit herhaald schrijven geen excuus meer.

Wij verzoeken u als kamervoorzitter er nogmaals op toe te zien dat dit schrijven aan alle fracties en belanghebbende instanties ter hand wordt gesteld en volledig worden geïnformeerd, waarvan akte.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl


C.c. rechtbanken
      advocaten
      pers, radio / tv
      en geïnteresseerden


BIJLAGE

Artikel II-107: Rechtspleging
Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht

Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.

Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voorzover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

Deze artikels zijn als elastiek. Rechtzoekenden worden hiermee in de maling genomen. Sprake is van een flut wetgeving en hadden onze Haagse regenten op grond hiervan allang tegen de EU grondwet stelling moeten nemen cq een duidelijk NEE stem laten horen.

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)