Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!


INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 24 september 2004 12:24
Aan: 'info@nmanet.nl'
CC: 2e Kamer Staten Gen. (F.Weisglas@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie CDA (M.Verhagen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie Chr. Unie (A.Rouvoet@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie D'66 (B.Dittrich@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie G-L (F.Halsema@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie PvdA (mailto:W.Bos@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SGP (B.vdVlies@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SP (J.Marijnissen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie VVD (J.vAartsen@tk.parlement.nl); ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Buitenhof (redactie@buitenhoftv.nl); (dcz-cm@minbuza.nl)
Onderwerp: Het ongrondwettelijke kartel rond het procesmonopolie


OPEN BRIEF

Tweede Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 1a
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel 070-3182211

Ook per Email op 10 september 2004

Geachte Tweede Kamerleden

Zoals ook in de Tweede Kamer bekend mag zijn is in de grondwet (artikel 17) vastgelegd, dat iedere Nederlander recht heeft op recht en vrije toegang tot de rechtbank.Expliciet wordt dit in de LEIDRAAD VAN RECHTERLIJKE MACHT nog eens vermeld. De praktijk blijkt anders. Advocaten hebben exclusief in CIVIELE procedures het procesmonopolie. Dit met dramatische gevolgen en hebben vele "rechtszaken" in pers, radio en tv landelijke bekendheid gekregen, met name

  1. De zaak van Prof. dr. ir. Anton. F.P. van Putten die zich als klokkenluider verzette tegen de HBO-fraude bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werd toen hij dat meldde aan de Europese Commissie op staande voet ontslagen.

  2. De zaak Drs. N.C. Burhoven Jaspers, 17 jaar procederen voor het vervalsen van bankstukken tegen zijn ex-vrouw / rechter mr. Tilly de Kroon.

  3. De zaak A. Solleveld, 28 jaar rechten wegens meineed in zijn faillissement van advocaten en rechter-commissarissen

  4. De zaak Ir. R.A.A. Rietveld, meineed, valsheid in geschrift door rechters en advocaten, die zonder strafvervolging hiermee wegkwamen.

  5. De zaak van ing. A. van der Voort, beslag op zijn octrooien door advocaten/curatoren met gevolg: geen rechten meer en all zijn uitvindingen op slag waardeloos werden.

Rechtshulp blijft uit met soms dramatische gevolgen als zelfmoord door rechtzoekende. Niet geheel ten onrechte dat uit wanhoop Justitie-minister mr. J.P.H. Donner en Procureur-generaal mr. J.L. Wijkerslooth de Weerdesteyn onder vuur komen te liggen en zwaar worden aangevallen om toch maar enige aandacht voor hun zaken te krijgen. Desondanks blijft het oorverdovend stil bij Justitie en in het parlement.

Verzoeken aan het Hof van Discipline voor de toepassing van artikel 67 van de advocatenwet (procureurs toewijzing), waardoor rechtzoekende net als in bestuurszaken, strafzaken en kantonprocedures (tot 5000) zijn eigen zaak kan bepleiten, blijkt door de advocatuur (met name mr. B.F. Keulen van advocatenkantoor Benthem & Keulen) aan de laars te worden gelapt. Rechtzoekende wordt in strijd met (grond)wet artikel 17 en de NMa wetgeving door advocaten met inkomens van 300.000 plus gedwongen om nog eens voor ...tig duizenden euro's advocaten in hun/haar onderhoud te voorzien. Een verplichte nering die bij geen enkel vrij beroep voorkomt, maar advocaten dit privilege verbazingwekkend goed voor zichzelf in de wet hebben weten te "regelen", met daarbij nog eens een extra subsidieregeling van jaarlijks 300.000.000 via de Raad van de Rechtsbijstand voor (pro Deo) toevoegingszaken. Onbegrijpelijk, dat de NMa nooit ingegrepen heeft.

De Vaste Kamercommissie voor Justitie met voorzitter ex-rechter mr. Boris Dittrich weet hiervan, maar laat bij monde van zijn woordvoerder de heer P. Tijsma weten: "DAT HET PROCESMONOPOLIE INDERDAAD IN STRIJD IS MET DE (GROND)WET, MAAR DOOR HET AL JAREN GEDOGEN DIT NIET MEER TE VERANDEREN ZOU ZIJN" .... Onthutsend.
De heer Dittrich kan beter een voorbeeld nemen aan staatssecretaris Joop Wijn, die onlangs de bewoners van het woonwagenkamp Vinkenslag te Maastricht kordaat liet weten dat het jaren gedogen over en uit was en eenieder zich aan de wet diende te houden. Dit is ook gebeurd en betalen ook zij nu belasting.

Wij verzoeken met klem op korte termijn te bewerkstelligen, zoals destijds ook snel besloten is door de gehele Tweede Kamer over artikel 1 (discriminatie Pim Fortuyn) en artikel 23 (onderwijs Hirsi Ali), dat uitvoering wordt gegeven aan artikel 17 van de grondwet het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank en dit ook klip en klaar en helder in de EU grondwet wordt opgenomen. In de artikels II-107, II-48, II-49i Titel: VI-Rechtspleging blijkt verkapt sprake te zijn van het procesmonopolie. Nu Nederland EU-voorzitter is, kan staatssecretaris mr. Atzo Nicolaï dit op de EU-agenda plaatsen. Zijn bevestiging zien wij per omgaande tegemoet

De Tweede Kamer is nu volledig op de hoogte over de wantoestanden in de rechtspleging en kunnen zich derhalve niet meer verschuilen met de bekende dooddoener "WIJ WAREN NIET VOLLEDIG GEïNFORMEERD". Rechtzoekenden zullen vanaf nu de kamerleden, waarvan velen stilzwijgend jarenlang hebben meegewerkt aan het niet uitvoeren van de (grond)wet, hen ook persoonlijk aansprakelijk houden voor alle hieruit voortvloeiende schade. Ons (on)rechtssysteem blijkt een beschamende en corrupte vertoning te zijn van belangenverstrengeling en machtsmisbruik.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)