Bijbanenregister arrondissement Utrecht

Rechtbank Utrecht - Arrondissementsparket Utrecht
Kantongerecht Utrecht en Amersfoort

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks .

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl
  AARDEMA, Mw. F.M.D., geboren 0356
NLRM 95 96 97
Coördinator bij de Dienst Sociale zaken van de Gemeente Amersfoort
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10594
NU
Utrecht Centrale Raad van Beroep, gerechtsauditeur
Coördinator bij de Dienst Sociale Zaken Gemeente Amersfoort
Redacteur tijdschrift rechtspraak Sociale Verzekering
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 181099


Informatie uit het verleden en het heden inzake verbetering rechtspraak Arrondissement Utrecht

Gegevens uit het verleden inzake inzet J. Hop voor verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak in het arrondissement Utrecht. Resultaten mede mogelijk gemaakt door steun van media, parlement en de internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm. Zie ook:

Gegevens uit het heden 4 december 1999. In 1999 wordt J. Hop bedreigd door een advocaat en de Gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht omdat hij opnieuw misstanden in deze sector op de internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm aan de kaak stelt. Ik nodig de hierboven genoemde rechterlijke ambtenaar uit vragen over deze misstanden te stellen om hieraan een einde te maken teneinde de rechtspositie van ouders die met de kinderbescherming te maken hebben te verbeteren. Hoe is het mogelijk dat in de Provincie Utrecht twee jaar na wetgeving er nog steeds geen Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg is en wat is de rol (lees belangenverstrengeling) daarin geweest van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Directeur van het AKJ de heer C.L.W.M. Veringmeijer?

Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht een klagende ouder een dreigbrief kan sturen, kenmerk HvdB B01290.492 van de heer H.C. van de Bosch Hoofd Primaire Processen Jeugdbescherming SBJU, dat klachten indienen bij de interne klachtencommissie van SBJU contraproductief werkt en dat andere ouders in het hulpverleningsplan wordt verweten dat zij klachten tegen de gezinsvoogdij-instelling hebben ingediend en dat dit contraproductief werkt m.b.t. hulpverlening, lees omgang met hun kindje. Hoe is het mogelijk dat niet de juridisch juiste naam van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg wordt gebruikt door de Raad voor de Kinderbescherming maar ook niet door kinderrechters in beschikkingen?

Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht geen klachtreglementen uitreikt bij de intake en ouders ook afschrift weigert van het contactjournaal van de gezinsvoogd. Ouders hebben immers recht op inzage en afschrift van alle stukken uit het dossier (HVRM-arrest McMichael) bij een kinderbeschermingsmaatregel en het contactjournaal is een stuk uit het dossier. Een toelichting kunt u vinden op internet op de site Zwartboek misstanden en illusies bij kinderbescherming en sector jeugd- en familierecht. Internetadres www.sdnl.nl/kinderen.htm"


  ABBINK, H., geboren 1153
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 99
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 030984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 08088
Rechter rechtbank Haarlem 220390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 240692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Arnhem Hof Raadsheer
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
ATTENTIE: Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
Arnhem Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de onafhankelijke Baptistengemeente te Amsterdam
Voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Bennebroek en omstreken te Bennebroek
Vice-voorzitter van de Vereniging "Tot Heil des Volks" te Amsterdam
Lid klachtenberoepscommissie van de Federatie Evangelische Opvangcentra
Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem.
ATTENTIE:
www.sdnl.nl/kind-86.ht/m en www.sdnl.nl/kind-85.ht/m - Informatie uit het verleden


  AMBAGTSHEER, F.W.G.
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Amsterdam advocaat
Docent arbeidsrecht en procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten
C0199
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  ARPS
J.M. geboren 0334
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Utrecht Raio 140366
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 140768
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 010968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 010970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 120672
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 300574
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 110276
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 210680
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 150983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 240288
Kantonrechter Middelburg 170589
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 170589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 251089
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 180590
Kantonrechter Amersfoort 180795
NU
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie VWS Commissie voor Gebiedsaanwijzing Zeeland voorzitter
Voorzitter commissie gebiedsaanwijzing apotheekhoudende artsen in de Provincie Zeeland
Kerkvoogd Nederlands Hervormd wijkgemeente Koorkerkgemeenschap te Middelburg
Lid van de adviescommissie voorwaarden en tarieven van de NVM te Nieuwegein
C150999 Kantongerecht Amersfoort. - Informatie uit het verleden


  AWASSING
A. geboren 051246
NLRM 93 94 95 96 97
Beleidsmedewerker. afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20692
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 260495
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10996
Rechter Rotterdam dvb010997 BENOEMING KB97003976
Rechter Utrecht ?
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Zwolle gerechtsauditeur Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 090199
Utrecht rechter-plaatsvervanger C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 070599
Rotterdam rechter ? C11-120399 register Rotterdam
Utrecht rechter ?
TEVENS GEEN
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle. - Informatie uit het verleden


  BAAUW, P.J., geboren 1184 en 91 ??
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20885
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 111291
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur te Utrecht
Universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht Universiteit Utrecht
Lid bestuur Stichting Begaclaim
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BAKKER, D.C.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 140881
Rechter rechtbank Utrecht 290596
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid College van Beroep Centraal Bureau Fondsenwerving Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 250599. - Informatie uit het verleden


  BAKKER-SPLINTER, L. geboren 0740 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 150490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 31091
Parket Den Bosch vertrokken?
Utrecht rechter ?
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Patiëntenvertrouwenscommissie Havenziekenhuis Rotterdam
Lid bestuur Charlotte Jacobs Studiefonds/Studiebeurzen
Lid Commissie van Shell Studietoelagen
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 120599 - Informatie uit het verleden


  BALVERS, C.J.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA1
TEVENS
Interim manager zelfstandig gevestigd. ATTENTIE: NIET VERMELD STAAT WAAR OP DIT MOMENT?
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BAS, C.M. van der, geboren 1261
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 130890
Utrecht Substituut Officier van Justitie
Utrecht Arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Utrecht parket
Geen opgave gevonden parket Utrecht C0199
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  BAUDUIN, F.G., geboren 120846
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 170973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 231179
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20180
Rechter rechtbank Amsterdam 24 0881
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 250784
Vice-president rechtbank Amsterdam 141188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80791
buitengewoon verlof rechtbank Amsterdam 10197 verlof010198 t/m 311298 KB97005640
Amsterdam vice-president op zijn verzoek, in verband met zijn herbenoeming als lid van het Joegoslavië-Tribunaal, opnieuw verlof zonder behoud van bezoldiging te verlenen voor de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998.KB97005248
Den Haag rechter dvb?
NU
Amsterdam vice-president
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Herbenoeming als lid van het Joegoslavië Tribunaal
Den Haag rechter dvb?
TEVENS
Voorzitter tuchtcommissie van de KNSB
Voorzitter Departement Adam Maatschappij tot Nut van t Algemeen
Voorzitter Stichting Nutsschool Beeldende Expressie te Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege te Amsterdam
Lid van het Algemeen Bestuur van de Chr Scholengemeenschap te Amsterdam/H Wesselinkcollege te Amstelveen
Lid van de Bestuurscommissie Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert - Informatie uit het verleden


  BÄUERLE-HETEBRIJ, Mw. A.H., geboren 1244
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Hoogheemraadschap Edam 1970
Werkzaam Universiteit Amsterdam 1971
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 050377
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 071179
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 250880
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 240386
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 190188
Kantonrechter Haarlem 120488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 070391
Kantonrechter Amsterdam 271191
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 271191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch010792
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 091293
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Amsterdam kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA2.
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Kring van kantonrechters in Nederland en Kringbestuur
Secretaris Overleg coördinerend kantonrechter
Lid Commissie van Toezicht Secretariaat Zittende Magistratuur
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BEAUFORT, L.A.R.J. de, geboren 1241 jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Haarlem Raio 10268
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 10668
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 150670
Verlof zonder behoud van bijzonder. i.v m. Werkzaam substituut Officier van Justitie Hof van Justitie van Suriname 260871
Als stagiair Werkzaam Ministerie van Justitie 130973
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 70574
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 70576
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 71281
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 0989 ONTSLAG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10397 ROVJ
ATTENTIE www.sdnl.nl/kind-111.ht/m
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10397 Geen opgave gevonden C0199 parket Utrecht
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht parket Geen opgave gevonden 0199
TEVENS
Voorzitter Raad van bestuur van de BV Treek Henschoten
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  BEEK-GILLISSEN of GILLESSEN, Mw. P.B.M.J., geboren 0751
NLRM 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 30286
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht50789
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht50789
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 90791
Rechter rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid commissie behandeling beroep en bezwaarschriften gemeente Zoetermeer
Bewerker Cremers Arbeidsrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BEEKES, A.J.E., geboren 0532
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 181279
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 50282
Kantonrechter Rotterdam 120586
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10787
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010993
Vice-president Hof Den Haag 010993
N.B.: de laatste functie wordt in 1996 en 1997 niet meer vermeld.
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Gepensioneerd
TEVENS
Voorzitter Commissie van advies Woningen Duitsland (defensie) te Duitsland
Adviseur Molicatengroep
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  BEENAKKER, Mw. B.E.T.
Utrecht raio ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht! - Informatie uit het verleden


  BEER POORTUGAEL, Jhr. D.J.H.N. den
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 010792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht! - Informatie uit het verleden


  BEKKERS, W.M.J., geboren 0344
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 190583
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 040388
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat Wijn & Stael
Mededirecteur van BV Vereffenaar VBBNV de vennootschap die de faillissementen van Bredero afwikkelt
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
Arbiter Stichting Metaalnijverheid
Lid Hof van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten
Redacteur Tijdschrift Insolventierecht
Lid commissie herziening gedragsregels van de BOA en de OOA
Arbiter van de Stichting voor de Vee-arbitrage
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BEL, Mw. M.L. van der, geboren 240365
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 10490
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10496
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10496
Utrecht rechter dvb BENOEMING KB97004209 © info BENOEMING KB97004209
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 270599 - Informatie uit het verleden


  BERCULO, J.R., geboren 0753
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 210992
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat Utrecht Advocaten Frisostraat
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten
Docent sectie bestuursrecht beroepsopleiding advocatuur
Lid en plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep van de Koninklijke Nederlandse Zwembond
Lid tuchtcommissie van AZ en PC Amersfoortse Zwem- en Waterpolo Club Amersfoort
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm

Informatie uit het verleden en het heden inzake verbetering rechtspraak Arrondissement Utrecht

Gegevens uit het verleden inzake inzet J. Hop voor verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak in het arrondissement Utrecht. Resultaten mede mogelijk gemaakt door steun van media, parlement en de internetsite kinderen.htm Zie, , , , - Informatie uit het verleden


  BERG-KOOLEN, Mw. J.E.A.A., ten geboren 000641
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 181286
Rechter rechtbank Rotterdam 150488
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 110592
NU
Rotterdam Rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  BERGER, R.B.M., geboren 000637
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag 210863
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 270164
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 171165
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. Werkzaam 71066
Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen 11071
Substituut Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 231171
Arrondissementsofficier van Justitie idem11172
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 250779
Officier van Justitie Hoofd.arr.pkt. Utrecht 211287
Aangewezen als hoofd van de eenheid Ontwikkeling bij het parketgen. te Den Haag 1 000197
NU
Utrecht parket
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  BERGH, P.J.M. van den, geboren 0949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 90583
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 80487
Raadsheer Hof Leeuwarden 21287
Utrecht rechter ?
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 021287
Utrecht rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BERGH, W. M. van den, geboren 1148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 310585
Rechter-plaatsvervanger idem 31 mei1985
Rechter idem 100387
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
ATTENTIE: Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter
TEVENS
Vice-voorzitter van de Arbitrage Commissie Sportsponsoring van NSF & NOC en Genootschap voor de Reclame
Voorzitter Strafcommissie KNHB
Lid van het College van Toezicht van de NVA (Ned. Ver van Makelaars in assurantiën en Assurantieadviseurs NvA - Informatie uit het verleden


  BERGH, W.J. van den, geboren 0459
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11087
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11093
Rechter rechtbank Amsterdam 30295
Rechter rechtbank Utrecht 120496
Utrecht kantonrechter ?
Utrecht rechter-plaatsvervanger ?
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de RIAGG Gooi en Vechtstreek en de RIAGG Flevoland
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Den Bosch
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften van de Gemeente Almere
Lid van de CAO-geschillencommissie van de Vrije Universiteit en het AZVU te Amstelveen
Docent bij Quod Jure (Opleidingen advocatuur)
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  BERKEL-KIKKERT, Mw. G.M.T., geboren 0953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 171284
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 70391
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 10592
Rechter rechtbank Utrecht 150992
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 180599. - Informatie uit het verleden


  BERTRAMS, J.J., geboren 000639
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 121185
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 090987
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Utrecht advocaat en procureur Wijn & Stael
Commissaris A Agterberg BV Groenekan
Lid bestuur Stichting tot Beheer van Aandelen in Werkhovens Vloerenbedrijf en Interieurverzorging BV
Voorzitter arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen AHL te Wageningen
Voorzitter Rechtspraakcommissie Federatie Aquatechniek te Nieuwegein
Commissaris Advies Bureau ATIM BV Utrecht
Commissaris Derbri Meubelstoffen BV Culemborg
Commissaris Dersimo Tapijten BV Maassluis
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BEUNINGEN, Mw. C.A., van geboren 0753
NLRM 97
Rotterdam Arrondissementsofficier van Justitie
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10197
NU
Utrecht parket
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  BEVAART, J., geboren 0242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 181286
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Algemeen directeur Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
Min EZ Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam Economisch commissaris
TEVENS
Lid van de Rotary
21 bijbanen.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BEYER-LAZONDER, Mw. C.G., geboren 0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 170883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Rechter rechtbank Haarlem (parttime) 10290
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 180590
Vice-president rechtbank Haarlem 160135
NU
Haarlem vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden bijbanenregister Amsterdam
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  BIJLEVELD, W.H.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 0792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA3
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BILDERBEEK, Mw. J.M.
Utrecht raio
TEVENS
Lid bestuur NVvR sectie raio
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  BISSCHEROUX, Mw. A.P.A.
Utrecht raio ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht! - Informatie uit het verleden


  BLANKMAN, C., geboren 0852
NLRM 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240496
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur
Universitair docent Familie- en Jeugdrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Lid bestuur William Schrikker Stichting
(BLANKMAN, C. 080852 Cornelis mr/19, Weegbreehof 3, 3991GL Houten in functie 180193 gezamenlijk bevoegd Aanvang 180193, Bestuurder William Schrikker Stichting KvK Amsterdam 41200490)
Lid bestuur Juristenfonds Personaea Miserabilis
Stafmedewerker juridische zaken bij Somma
Docent Familie- en Jeugdrecht aan de Hogeschool van Amsterdam
C0199 kantongerecht Utrecht.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BLEI WEISSMANN, Mw. Y.G., geboren 1047
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 220791
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Publicist Nederlands Octrooirecht
Arbiter Wolters Kluwer
Docent Postacademisch Onderwijs
Lid examencommissie octrooigemachtigden
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BLOEM, Mw. H.H., geboren 000641
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 260686
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 281188
Kantonrechter Gouda 150989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290190
Kantonrechter Amersfoort 060892
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Bezwaar en Beroepschriften tegen besluiten gemeenteraad Apeldoorn
Lid Commissie voor geschillen NPCS (Ned Protestants Christelijke Scholen raad)
Plaatsvervangend lid Commissie geschillen MBO (Conventioneel Middelbaar Beroepsonderwijs)
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie Prot Chr voortgezet onderwijs en culturele instellingen
Apeldoorn belast met behandelen van klachten omtrent seksuele intimidatie.
Medewerker cultuurwinkel Apeldoorn
C150999 Kantongerecht Amersfoort. - Informatie uit het verleden


  BLOEMBERGEN, A.R. geboren 0827 (ROVJ)ATTENTIE
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
Advocaat en Procureur Den Haag 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280562
Hoogleraar RIJKS UNIVERSITEIT Leiden 11065
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 310566
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 280779
Waarnemend Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 10293
Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden 010293 ONTSLAG KB 97003662 per 010997
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden waarnemend Advocaat-generaal
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Hoofdredacteur losbladige uitgave Schadevergoeding (1991)
Hoofdredacteur losbladige uitgave Onrecht/matige daad (1988)
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BLOK, C.H., geboren 1260
NLRM 93 94 95 96 97
Luitenant-kolonel van de militairjuridische dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 190293
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Min DEF Dir Personeel KL Afdeling Personeel Hoofd
TEVENS
Kolonel Militair Juridische Dienst hoofd arbeidsvoorwaarden directoraat-generaal personeel.
Lid bestuur Loge Jacob van Campen Amersfoort
Lid Raad Nederlandse Gereformeerde Kerk te Baarn
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  BOEZEM ROVJ ATTENTIE
E.J. van den geboren 1238
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsmilitair II. luitenant ter zee adm. 1e klasse Koninklijke Marine
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 020677
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 160877
Substituut auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 210878
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 010781
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010781
Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 221081
Advocaat-generaal Arnhem 121090
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Advocaat-generaal Arnhem 121090 ONTSLAG KB 97004472010198 INGETROKKEN KB 97005056
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Arnhem ressortparket
TEVENS GEEN
ATTENTIE:
www.sdnl.nl/kind-116.ht/m
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BOSCH VAN HINTE, Mw. J.C., geboren 1029
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amsterdam 10359
Proeftijd ex art 3 Opl. en Vormingsbeluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam 0111?
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10362
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 000173
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 0982
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden in Zwolle 081199.
Utrecht rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle. - Informatie uit het verleden


  BOTS, G.M.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 220384
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat bij Bots Van Ravenhorst
Docent gedragsrecht voor advocaten bij de Stichting Opleiding Sociale Rechtshulp te Utrecht
Voorzitter Stichting Welzijn Utrecht Centrum
Vice-voorzitter Stichting Welzijn Utrecht Noord-Oost
C0199
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BOUMA, Mw. M.C.
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 97?
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Inspecteur 's Rijksbelastingen
TEVENS
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BRABANDER, Ph.M. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 151276
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden. - Informatie uit het verleden


  BRANDS-BOTTEMA, Mw. G.W. geboren 1059
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 221194
Rechter rechtbank Utrecht 10397
NU
Utrecht rechter
HOOFD
Universitair docent RU Utrecht
TEVENS
Lid van het landelijk deputaatschap voor het contact met de overheid van de christelijke gereformeerde scholen.
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 170599 - Informatie uit het verleden


  BRAUNIUS, S.W.P.C. geboren 1234
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80282
Presidentplaatsvervanger Perm. Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 260187
Rechter rechtbank Utrecht 211090
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100391
NU
Utrecht rechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  BREDA, H. van geboren 0839
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 1 1065
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10266
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10269
Verlof zonder behoud. van bezoldiging. i.v.m. werkzaam. t.b.v. Hof van Justitie Ned. Antillen. 10170
Rechter rechtbank Amsterdam 230173
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 60873
Rechter rechtbank Amsterdam 120577
Vice-president rechtbank Amsterdam 90579
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 111185
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20787
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
President rechtbank Middelburg 280691
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270791
Kantonrechter Amsterdam 211096
NU
(President) Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Den Haag rechter-plaatsvervanger GEEN OPGAVE GEVONDEN
Amsterdam kantonrechter 97
TEVENS
Lid Commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege Amsterdam
C061197 - Informatie uit het verleden


  BREEDVELD VAN BEECK CALKOEN, Mw. A.J.M., geboren 1248
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 97
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 10887
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 210988
Rechter rechtbank Dordrecht 100889
Rechter rechtbank Utrecht 91293
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Utrecht rechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter interne klachtencommissie onderlinge verzekeringsmaatschappij Juwon
Lid maatschappij voor Weesland
Lid Commissie van Beroep van het Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Onderwijs
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BRINK, M.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 220384
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120392
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht Derks Star Busmann
Lid commissie van Beroep Pensioenfonds Geestelijke en Maatschappelijke Belangen PGGM te Zeist
Voorzitter Raad van Bestuur Organisatie van adviesburo's voor werving en selectie DAWS Den Haag
Commissaris Digital Equipment BV Utrecht
Commissaris Digital Equipment Parts Centre BV Nieuwegein
Statutair bestuurder Badum-Wurtemberg L. Finance NV te Amsterdam
Statutair bestuurder Trinkhaus @ Burkhardt Finance NV Amsterdam
Statutair bestuurder WGZ International Finance NV Amsterdam
Statutair bestuurder Dapo International Finance NV Amsterdam
Lid bestuur buitenlandse Bankiersvereniging for Foreign Bankers "Assosiation" in the Netherlands Amsterdam
Lid Nederlands Arbitrage Instituut NAI
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BROEKHOVEN, P.W.M. geboren 0940
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Rotterdam Raio 1 mei 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 0966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 0968
Verlof zonder b.v.b. i.v.m. werkzaamheid bij het parket te Aruba Plaatsvervanger lid Aruba 121170
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10773
Substituut-Griffier rechtbank Rotterdam 10374
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160374
Lid Nederlandse Antillen en Aruba110974
Rechter rechtbank Rotterdam 310778
Vice-president rechtbank Rotterdam 160681
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120784
President rechtbank Maastricht 90487
President rechtbank Utrecht 11095
NU
Utrecht president
President van de arr. Utrecht en vice-president van de Union Internationale des Magistrats
(Internationaal) adviseur SSR
31-12-1996 - Informatie uit het verleden


  BROUWER, O.T. geboren 0251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 15 aug tD80
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 150885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 211085
NU
Utrecht parket
TEVENS
Lid bestuur Protestants Christelijk Onderwijs te Bunnik/Odijk
Lid bestuur Stichting Surgezo (betreffende gehandicaptenzorg Suriname)
C0199 - Informatie uit het verleden


  BROUWER, H.N. geboren 0551
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsjurist Nederland Philips BV
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 200787
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 150987
Rechter rechtbank Roermond020489
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 180590
Raadsheer Hof Den Haag 191291 ONTSLAG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 270594
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 010396 ROVJ
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 010396 Geen opgave van deze bijbaan meer 210498
President Utrecht
Raadsheer Den Haag
NU
Utrecht President
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Haag raadsheer
TEVENS
Lid hoofdbestuur NVvR
C010499 register Roermond gegevens bijgewerkt tot 1999.
INFO
Hoofdofficier van Justitie in de zaak Meindert Tjoelker
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE:
ATTENTIE: De Telegraaf 250399.
Na de gerucht/makende arrestatie van politieman Lancé in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancé. Lancé wil een artikel 12 Sv procedure starten. - Informatie uit het verleden


  BROUWER-POEDERBACH, Mw. J.D.E., geboren 0247
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100197
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
HOOFD
Advocaat en procureur Hilversum
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  BRUGGE
M. ter, geboren 1256 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 220391
Rechter rechtbank Utrecht 10692
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  BRUNSVELD, Mw. M.M.
Utrecht raio
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  BRUNT, J.W. geboren 0953 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 31086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110494
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10994
Rechter rechtbank Den Bosch 15 0995
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Den Bosch rechter
TEVENS
Medewerker Cremers editie arbeidsrecht
Medewerker Jurisprudentie ambtenarenrecht
030297 actie 17465 - Informatie uit het verleden


  BÜCKMANN, L.M. Leendert Maarten, geboren 000145
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen "Het Spoor" te Utrecht
Raio rechtbank Maastricht (of Utrecht) 80373
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 280779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130181
Rechter rechtbank Utrecht 20982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 161188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Kantonrechter Zwolle 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80791
Deventer kantonrechter ?
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA4
Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden.
Deventer kantonrechter.
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline Kynologisch Gebied te Nederland
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring te Zwolle
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle. - Informatie uit het verleden


  BUENO, E.F. geboren 1044, ROVJ ATTENTIE
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex artikel 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Leeuwarden Raio 011069
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 010270
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Leeuwarden 010972
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 010274
Als stagiair Werkzaam Ministerie van Justitie 010274
Secretaris arrondissementsparket Leeuwarden 011275
Als stagiair Werkzaam Politie te Leeuwarden 011275
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 231275
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 180178
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 190684
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 040496
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger KB 97003664 per datum van beëdiging
Den Haag raadsheerplaatsvervanger dvb?
NU
Alkmaar parket Is deze geen OvJ meer? wel volgens opgave kantongerecht Utrecht
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Noord-Holland-Noord
Lid hoofdbestuur voetgangersvereniging
C0199
ATTENTIE:
ATTENTIE: De Telegraaf 220299
Doodskop-rover gevlogen met Okan's buit.
(Uit het artikel blijkt dat Justitie blunderde met te late sorteerproef.)
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199. - Informatie uit het verleden


  BUIJS, D.J. geboren 0446
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend lid geschillencommissie van reclassering Nederland
Voorzitter geschillencommissie LOAZ
Commissie diverse gemeentelijke diensten
Raio rechtbank Dordrecht 90270
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 9 000670
Secretaris 1e klasse arrondissement parket. Utrecht 10472
Als stagiair Werkzaam Raad van State 10974
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 10276
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 290476
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291276
Rechter rechtbank Zutphen 180378
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 290781
Kantonrechter Harderwijk 80383
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 251183
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 20485
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter Apeldoorn 25 0189
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 110189
Kantonrechter Apeldoorn 250189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger (wordt niet meer als rechter ingezet)
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA5 Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Zutphen rechter
TEVENS
Lid Commissie van advies van de geschilzaken van rechtsbescherming en veiligheid van het CBS
Voorzitter geschillencommissie wonen parket en reizen Stichting Geschillencommissie te Den Haag
Deelredacteur jurisprudentie arbeidsrecht sociaalrecht
Docent arbeidsrecht Kluwer (juridische) opleidingen
Docent Elsevier opleidingen Nederland Vereniging Personeelsbeleid
Lid bestuur Vereniging IJsland Rijders Noord
Voorzitter bedrijfscommissie van de academie ziekenhuizen BEDAZ
Voorzitter interpretatie privatisering instellingen godshuizen te Den Bosch
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Reclassering Nederland Den Bosch
C081199 bijbanenregister Zwolle bijgewerkt tot 081199. Als gevolg van bestuurlijke corruptie zijn er geen bijbanenregisters aanwezig bij de kantongerechten Deventer en Lelystad en bij de nevenvestiging van de rechtbank Zwolle in Lelystad. Met dit bijbanenregister op internet kan de burger de bijbanen van deze rechterlijke ambtenaar nu op internet vinden i.p.v. verplicht af te moeten reizen naar Zwolle. - Informatie uit het verleden


  BUITENEN, Mw. E.F.A. van, geboren 000154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam rechtswinkel Leiden 1978
Raio rechtbank Den Bosch11080
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 170986
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 170986
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 240491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 000691
Rechter rechtbank Den Bosch 10792
Rechter rechtbank Utrecht 91092
Vice-president rechtbank Utrecht 110394
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
Extern deskundige Commissie Gelijke Behandeling
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  BULSING, J.G.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA6 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BURG VAN GEEST, Mw. G.A.M.E. van der, geboren 0342
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT Utrecht 1168
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht1275
Gerechtsauditeur idem 21 rnei1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 251080
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 191181 ONTSLAG
Rechter rechtbank Utrecht 210584
Vice President rechtbank Utrecht 260396
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
Lid (voor het NVC) Commissie Geschillen NVC/NFR
Voorzitter klachtencommissie Centrum Maliebaan
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  BURKENS, prof. M.C.B. geboren 1134
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA7 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  BUUREN, prof. dr. P.J.J. van,
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Min BIZA Commissie Wetgeving Algemene Regels van Bestuursrecht Vice-voorzitter
Hoogleraar bestuursrecht Universiteit Utrecht
5 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  COOLS, Mw. M.J., geboren 0757
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 310792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat te Utrecht bij Van Riet & Associees
BIJ GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  CORBEY, Mw. I.J.B., geboren 0758
NLRM 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230783
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 011293
Rechter rechtbank Utrecht 101094
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Buro voor Rechtshulp Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  CRÉBOLDER, L.E.G.M., geboren 0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam op het gebied van de Sociale Wetgeving0372
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 100478
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 50479
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 200380
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240381
Kantonrechter Utrecht 220683
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 120783
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 280792
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht kantonrechter tevens coördinerend kantonrechter over Amersfoort en Utrecht
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter/arbiter van de Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  CREMERS, J.H.F.J. geboren 0441
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en Vormingsbeluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Roermond Raio 230865
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 231265
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 231267
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Roermond010170
Substituut griffier rechtbank Roermond 071271
Rechter rechtbank Roermond030772
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 190975
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 190975
Raadsheer Hof Amsterdam 030578
Vice-president Hof Amsterdam 100486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 090895010198 ONTSLAG KB 97003763
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 010396
Amsterdam Hof vice-president dvb010198 BENOEMING KB97003763
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof vice-president
TEVENS
Voorzitter Stichting tot behoud rijksmonument OL Vrouw te Hilversum
Lid bestuur Ver tot Weldadigheid te Adam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  DAALMAN of SCHWEERS-DAALMAN, Mw. R.J. geboren 1151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11181
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20388
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20388
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 290791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200891
Rechter rechtbank Utrecht 10992
NU
Utrecht rechter Kinderrechter
Benoemd door drie overheden als Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Haaglanden, Rotterdam, Zuid-Holland - Informatie uit het verleden


  DEKKING OF MILTENBURG-DEKKING, Mw. J.F., geboren 0359
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 070389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010390
NU
Amsterdam parket
Geen opgave gevonden C250199
DEKKING
J.F. Mw.
NLRM
Rechter Utrecht
BIJ GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
ZOEK Twee andere Dekking zijn dit dezelfde?


  DEKKING, Mw. J.F., geboren 0359
NLRM 87 88/89 90 97
Raio rechtbank Breda 1 000183
Adv.gen.arrondissementsparket Den Haag 010496
NU
Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal
TEVENS GEEN
C100299
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  DELFOS VISSER, M. geboren 1239
NLRM97
Raio rechtbank Utrecht 10768
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 180374
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30375
Rechter rechtbank Utrecht 100276
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10380
Kantonrechter Utrecht 70781
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 70781
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Oud voorzitter Raad van Bestuur Westland/Utrecht Hypotheekbank
3 andere bijbanen?
Lid kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Utrecht
Lid redactiecommissie van het Utrechts Landschap
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  DELFOS-VISSER, J.F. geboren 0831
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80295
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
16 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  DELFT-BAAS, M van, geboren 0346
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 50291
Rechter rechtbank Utrecht 1 000696
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid derden scheidsgerecht Koninklijke Notariële Broederschap Arnhem
Lid beroepskamer I van de Code Commissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 010699 - Informatie uit het verleden


  DIEKER, J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 040278
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat procureur Wijn & Stael kantoor Utrecht
Lid bestuur landelijk opererende bomenstichting
Lid bestuur Stichting bijzonder onderwijs BVO Bilthoven
waaronder ressorteren Nieuwe Lyceum en Oranje Nassau School
Lid bestuur Verzorgingstehuis Schutsmantel
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  DIEMER, M.J., geboren 0449
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70489
Rechter rechtbank Amsterdam 50291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Lid bestuur Stichting De Rode Hoed
Lid bestuur SchorenStichting
Voorzitter Klachtencommissie GG en GD sedert sept 97
Lid bestuur Stichting Korte Leidse vanaf okt 97 - Informatie uit het verleden


  DIENDER, A.L. geboren 1254
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 10182
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10987
Rechter rechtbank Haarlem 10988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260583
NU
Haarlem rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden bijbanenregister Amsterdam
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  DIJK, Mw. G.M. van geboren 0857
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raio rechtbank Den Haag 90784
Rechter rechtbank Amsterdam 050291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 000692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 000692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 000692
BU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter kinderrechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Agogisch Centrum (voormalig Burger Weeshuis) - Informatie uit het verleden


  DIJKSTERHUIS of CLITEUR-DIJKSTERHUIS, Mw. C.M. geboren 1159
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 011086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 111292
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 010193
Rechter rechtbank Utrecht 180795
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  DITZHUYZEN, Mw. M.M. van, geboren 0840
NLRM 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 0171
Docente Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn 1971 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem 0272
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 030473
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 260376 ONTSLAG KB97004417 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 070285
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 061285
Kantonrechter Utrecht 230986
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 240595
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
Hof Arnhem raadsheer ?
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissie Lidmaatschap Roosendaalse Golfclub
Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem. - Informatie uit het verleden


  DOESSCHATE, B. ten geboren 1251
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 030790
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Amsterdam advocaat
Compagnon en lid dagelijks bestuur maatschap Derks Star Bussman
Lid bestuur Nieuwe Lyceum Bilthoven
Lid strafcommissie Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Commissaris Pasman Communications BV Amstelveen
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  DOMPELING, Mw. T. geboren 000163
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch11088
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11094
Rechter rechtbank Utrecht 31095
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid commissie van Toezicht Huis van Bewaring Utrecht
Docent Nederlandse Orde van Advocaten
Docent SSR
Docent OSR
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 110599 - Informatie uit het verleden


  DONDORP, Mw. P. geboren 140570
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 11094
Den Haag Rechter-plaatsvervanger dvb011097 BENOEMING KB97004736
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 97004736031097 moet zijn Utrecht Rechter-plaatsvervanger KB97005640
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  DÖRENBERG, A.J.T.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger lid Centrale raad van beroep11 0985
Lid Hoog Militair Gerechtshof
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 210487
Plaatsvervanger lid centrale raad van beroep Utrecht 1 000191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheerplaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 10494
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  EBBENS, Mw. J., geboren 000154
NLRM 94 95 96 97
Plaatsvervanger Hoofd afdeling Werkloosheidsreg. Ministerie van Sociale Zaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 0893
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10395
Rechter rechtbank Utrecht 260396
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 110599 - Informatie uit het verleden


  EBELING, C.J.B. geboren 0531
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240386
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd directeur hoofd juridische en financiële dienst Rabobank
14 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  EIGEMAN, R.B. geboren 000656
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 20281
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 011286
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 021287
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 010994
NU
Utrecht parket Geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  ELKHUIZEN, Mw. P.S.
Utrecht gerechtsauditeur
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie SKON Utrecht Stichting Kinderopvang Nederland
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  EMDEN-GEENEN, Mw. M.L.J.C., geboren 1047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20583
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
Kantonrechter Utrecht 10590
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
NU
Waarnemend coördinerend kantonrechter
8 bijbanen?
Vice-voorzitter Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Utrecht
Lid Comitee voor aanbeveling van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Leusden
Lid bestuur Stichting Diabetes Research Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie van de GG en GD Utrecht
Secretaris bestuur Golfclub Andenstein Maarsbergen
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  ENGELBERTS, J.G.T. geboren 000144
NLRM 93 94 95 96 97
Adjunctdirecteur Gemeente Soest
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 190692
Rechter rechtbank Utrecht 60194
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Docent bestuursacademie Randstad Locato Maarssen
Voorzitter Stichting Bijbelkiosk-Arbeid
Lid bestuur Stichting Landelijk Ondersteuningsfonds
Lid Raad van Toezicht Evangelische Hogeschool te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  ES DE VRIES, Mw. J.R. van geboren 091262
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21095
Den Bosch Gerechtsauditeur 010198 BENOEMING KB97005640
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Gerechtsauditeur
TEVENS
BIJ GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  ESCH, Mw. G.B. van, geboren 0545
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Haarlem11169
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 60678
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 180679
Rechter rechtbank Utrecht 230780
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140585
Vice-president rechtbank Utrecht 220486
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
BIJ GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  ETTEN, N.J.M. van geboren 0545
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 231183
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 230290
Raadsheer Hof Den Bosch 101193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 101193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 200394
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA8
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ingevolge de wet BOPZ en de wet klachtrecht cliënten gezondheidszorg Stichting de Opbouw te Utrecht
Voorzitter StichtingFonds Mevrouw FS Konijn te Amsterdam
Lid bestuur Landelijke st relaties gedetineerden te Tilburg
Lid Kerkbestuur Parochie H Lambertus te Vorstenbosch
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  EUPEN, Th.H.A.M. van geboren 0933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Stichting Johannes de Doper Arnhem
Assistent Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen 0955
Proeftijd ex en. 3 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Roermond Raio 230560
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 230960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 230962
Substituut-griffier rechtbank Breda110264
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 170265
Rechter rechtbank Maastricht 161166
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 120571
Raadsheer Hof Arnhem 151272
Vice-president Hof Arnhem 280679
Raad hoog militair gerechtshof Den Haag 231189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Raadsheerplaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep voor katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
Vice-voorzitter Commissie van beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
Lid bestuur Stichting "Sterven thuis" te Arnhem
Lid van de oecumenische werkgroep Arnhem noordoost
Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
Voorzitter geschillencommissie Medezeggenschapsraad Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid klachtencommissie Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  FEITH, Jhr. P.R., geboren 000639
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Mede Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
Mobilisabel lid mobiele rechtbank
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Maastricht Raio 40766
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 41166
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 41168
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 41170
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 23 okt 1 g72
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130673
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 281273
Rechter rechtbank Arnhem 30574
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 180379
Vice-president rechtbank Arnhem 80481
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260389
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Raadsheer Hof Den Bosch 3 mei1993
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank 30593
Vice-president Hof Den Bosch11293
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof vice president
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Koninklijke Nederlandse IJshockey Bond
Bestuurslid huurdervereniging flat kroonenburgsingel Nijmegen
Bijgewerkt en C210799 - Informatie uit het verleden


  FLIER, P.J. van der geboren 240353
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 121294
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA 10 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (ea)
040697
NU
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Rechtspleging 0703707638 fax 3707932 Raadadviseur 95/96
10 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  FOCKEMA ANDREAE HARTSUIKER
E. geboren 0849 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Uitgeverij Kluwer
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240682
Rechter rechtbank Utrecht 21182
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120586
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230287
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Den Haag 100889
Rechter rechtbank Den Haag 10390
NU
Den Haag rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA 9 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds
Sept 95 - Informatie uit het verleden


  FRANKENA, Mw. H.C., geboren 0961
NLRM 94 95 96 97
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 210394
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 0994
Rechter rechtbank Utrecht 260495
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Redacteur NJ-literatuurkaarten.
Plaatsvervangend voorzitter en lid klachtencommissie Centrum Maliebaan (Centrum voor verslaafden)
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 250599 - Informatie uit het verleden


  GEERTSEMA, J.H. geboren 0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam 000369
Werkzaam Ministerie van Economische. Zaken 000872
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 111077
Rechter rechtbank Dordrecht 130478
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 301181
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 270784
Vice-president rechtbank Dordrecht 230185
Amersfoort kantonrechter dvb?
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Dordrecht vice-president
Amersfoort kantonrechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter grondkamer Zuid-West Den Haag
Erfvoogd Stichting Zeijlgasthuis te Groningen
Directeur van de besloten vennootschap Landexploitatie BV te Houwerzijl
Voorzitter van de Afd Dordrecht Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Voorzitter Stichtingculturele Kring Hoeksche Waard
C150999 Kantongerecht Amersfoort. - Informatie uit het verleden


  GEHLEN, Mw. W.V.N.
Utrecht gerechtsauditeur
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599. - Informatie uit het verleden


  GELEIN-VITRINGA-BOUDEWIJNSE, Mw. G.C. van, geboren 0347
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Districtskantoor GAK te Hilversum
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 11287
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 11287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 0889
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 10290
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
Rechter rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 010792
Vice-president rechtbank Utrecht 110394
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
Subcommissie bestuursrecht
Examencommissie deelopleiding SSR
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  GERRITSE, Mw. H.A., geboren 0968
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10497
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  GIELEN of WINKSTER of Winkster-Gielen, Mw. J.J.M., geboren 1264
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 10492
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10496
Zwolle Arrondissementsofficier van Justitie KB 97003762010497
Utrecht Officier van Justitie KB 97003762010997
NU
Utrecht parket Geen opgave bijbanen gevonden 0199
C220997
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  GINHOVEN, Mw. J.H.C., geboren 000157
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch11085
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht200891
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11093
Rechter rechtbank Den Haag 31mrt 1995
Rechter Utrecht
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid juridische Commissie LBR
Voorzitter Commissie van Toezicht OGH te Zetten
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  GODTHELP, Mw. B., geboren 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 40386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 221194
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 311097 ONTSLAG KB97005640
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur
Utrecht rechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  GOES, F.W.A., geboren 000630
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97
Werkzaam Shell Internationale Petroleummaatschappij. BV Den Haag
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 90187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250293
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 201295
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Vice-voorzitter Vereniging Flateigenaren Dennehoven te Den Haag
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  GORTER, Mw. H., geboren 0246
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Financiën
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100786
Rechter rechtbank Utrecht 17 0987
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Examinator SSR Gerechtstolken en vertalers
Lid ministeriele werkgroep "Munchhausen bu Proxy" Justitie
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  GOUDSWAARD, Mw. drs. J., geb 0841
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230793
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur Den Haag
Ned. Ver. van Strafrechtadvocaten
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  GRAPPERHAUS, Mw. M.J. geboren 0356
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 141188
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 260291
Rechter rechtbank Utrecht 10692
NU
Utrecht rechter
SRK Scholenstichting Houten
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Ukkie Schalkwijk
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  GRAUSS, M.M. geboren 0354
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 11181
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10387
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240388
Rechter rechtbank Utrecht 60495
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter commissie voor gewone geschillen tevens Commissie van Beroep voor de Stichtingen Dienstverlening Gereformeerd Onderwijs en Gereformeerd Schoolonderwijs - Informatie uit het verleden


  GROEN, Mw. A.M.C., geboren 0747
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 301190
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 080791
Rechter rechtbank Utrecht 060192
Arnhem raadsheer ?
Rechter-plaatsvervanger Utrecht
NU
Arnhem Hof raadsheer ?
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
Lid bestuurscommissie Openbare Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk
Bijgewerkt 1098 C250598
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  GROENEWALD, Th., geboren 0846
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40294
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur
5 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  G? VAN DIJKEN, Mw. P.M.A. de, geboren 52
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 200465
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200485
Rechter rechtbank Utrecht 10290
Raadsheer Hof Den Bosch 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10396
NU
Den Bosch Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting NICK Nederland Taleninstituut voor Kath Koormuziek te Utrecht die o.a. bestuur vormt van de Kathedralen Koorschool te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  GUENSBERG, M.W. geboren 1048
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10284
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat Derks Star Bussman en Hanotiau Advocaten-notarissen en belastingadviseurs te Utrecht
Waarnemend deken en lid van de algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Rhijnhuysen Utrecht een strategisch samenwerkingsverband tussen het Sint Anthonius Ziekenhuis, de gefuseerde ziekenhuizen Ouderijn en Overvecht, het verpleeghuis Voorhoeve en Verzorgingstehuis de wartburg.
Secretaris Raad van Toezicht te Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mesos Medisch Centrum
Secretaris en Penningmeester Stichting Vrienden van de Stadschouwburg
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie Nijenrode University
Commissaris van Rosenthal Benelux BV
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  HAASNOOT, J. geboren 0728
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam in bedrijfsleven 10954
Werkzaam Algemeen. Pensioenfonds, II. administrateur 31256
Ondervoorzitter raad van beroep . Den Haag 5 000171
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroepUtrecht 41073
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 41273
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Den Haag 150888
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA11
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  HAASNOOT, W.
Utrecht gerechtsauditeur
Lid bestuur Stichting Nalatie Production te Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot - Informatie uit het verleden


  HAGE-KUYL, Mw. I.L., geboren 0348 (ROVJ) ATTENTIE
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010187
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 190288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 131289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 240491
NU
Utrecht parket
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Algemene Ledenraad Vereniging NUTS OHRA BV
C0199
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  HALLEBEEK, J. geboren 0354
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Amsterdam
Bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  HAMMERSTEIN, A., geboren 0546
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 150171
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 010477
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 051277
Rechter rechtbank Arnhem 040379
Raadsheer Hof Arnhem 281184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 281184
Vice-president Hof Arnhem 030591
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 161194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Coördinerendvice-president, sector civiel
Utrecht raadsheerplaatsvervanger
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Toezicht de Gelderse Roos
Lid MDW werkgroep (Markwerk? deregulering en wetgevingskwaliteit) gerechtsdeurwaarders
Voorzitter Bestuur Dekenaat Arnhem
Voorzitter Redactie TCR (Tijdschrift voor civiel recht)
Voorzitter WODC begeleidingscommissie Versneld Regieus
Medewerker NJ (Nederlandse Jurisprudentie)
Medewerker NJB (Nederlandse Juristenblad)
Docent VSO
Lid staatscommissie voor internationaal privaatrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, Mw. W.C.E., geboren 0843
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270483
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786 ONTSLAG KB010697
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 230290
RAAD VAN STATE?
NU
RAAD VAN STATE?
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter >over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  HARINXMA THOE SLOOTEN, C.L. Baron van, geboren 1028
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur Den Haag 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht230770
Rechter idem 50672
Vice-president idem71179
President rechtbank Utrecht7 mrt1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 71189
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA12 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  HARTINGSVELDT, Mw. T.A.C. van geboren 0749
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 10378
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 50484
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50484
Rechter rechtbank Dordrecht 220385
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 70489
Raadsheer Hof Amsterdam 130391
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 201295
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting daklozenkrant
Voorzitter klankbordgroep van betrokkenen bij gehandicapten met niet aangeboren hersenletsel Cherag Soefi beweging regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging
Voorzitter Bezwarenadviescommissie arrondissement Amsterdam
Vrijwilliger Dierenbescherming
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  HARTOG JAGER, W.H.B. den, geboren 000151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 180286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40491
Rechter rechtbank Utrecht 91293
NU
Utrecht rechter
5 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  HAUBRICH-GOOSKENS, Mw. C.Th.E.M. geboren 000146
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110894
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  HAVERKATE, A.C. geboren 0458
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Alkmaar 10683
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 0988
Rechter rechtbank Alkmaar 100890
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150891 ONTSLAG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 150891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 200891
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  HEER-SCHOTMAN, Mw. G.H. de
Utrecht raio
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  HEISTERKAMP, A.H.T., geboren 000153
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 141186
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 291093
Raadsheer Hof Arnhem 010994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Groningen rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA13
HOOFD
Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht ad Rijks Universiteit Groningen
TEVENS
Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
Lid geschillencommissie voor Agrarisch recht advocaten
Lid centrale grondkamer
Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
C201099 bijbanenregister Groningen bijgewerkt 170199 - Informatie uit het verleden


  HERSTEL, A. geboren 0935
NLRM97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 210992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Voorzitter NCRV
Lid NOS Bestuur
Lid Ster bestuur
Penningmeester COBOfonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
TEVENS
Voorzitter Stichting College Kortenhoef te Kortenhoef
Voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Lid bestuur Stichting Lezen
Lid bestuur StichtingNationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Lid bestuur Muziekcentrum van de Omroep
Voorzitter Stichting Jo Bollekampo Fonds te Leuvenum
Lid bestuur STICHTING RIM
Adviseur Nederlands Handelsvereniging
Lid bestuur Nederlandse Cantorij
Lid bestuur Vrienden van het Catharijneconvent
Voorzitter PMO/PMOOZ Pensioenfonds ziektekosten omroep
Lid bestuur Raad van Toezicht Communatieve Ontwikkelingssamenwerking
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  HESSELINK, G.F.Th.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie leden rechterlijke macht CALRN
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 060371
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 230388
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Utrecht Derks Star Bussmann
TEVENS
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Buitengewoon lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Lid Centrale Raad van Toezicht van de NVM in onroerende goederen NVM
Bestuurslid Stichting Bartholomeus Gasthuis
Bestuurslid Stichting Agnes van Leeuwenberg
Bestuurslid Stichting Maximiliaan van de Gucht
Bestuurslid Nutshulpbank Utrecht
Lid Selectiecommissie European Young Lawers Scheme of the British Council
Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  HEUVELING VAN BEEK, Mw. L.C., geboren 1255
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 190580
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 0936
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20787
Rechter rechtbank Utrecht 120488
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht20491
Raadsheer Hof Amsterdam 10497
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Hoofd Bureau Justex, SSR 31-12-1996
Lid bestuur Stichting Naarderheem Stichting exploiteert een protestants Christelijk Centrum voor Verpleging reactivering en dagbehandeling.
Vice-voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroep gemeente Laren
Lid adviesraad Justex SSR
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  HEYNING-HORST, Mw. M.I. geboren 0752
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter StichtingKunst en Kamerkring Amersfoort
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 000187
Gerechtsauditeur centrale raad. van beroep Utrecht 10391
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 240292
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 221194
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10295
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20395
Rechter rechtbank Den Bosch 120496
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger TEVENS
Almelo rechter-plaatsvervanger ONTSLAG KB ?
Den Bosch rechter
TEVENS
Voorzitter Kunst in de Kamer Amersfoort
C150999 Kantongerecht Amersfoort. - Informatie uit het verleden


  HOEKENDIJK, M.G.M. geboren 1054
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 41090
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10393
NU
Utrecht parket
TEVENS
Auteur zakboek Hulpofficier van Justitie
Auteur zakboek Opsporingsambtenaar
Auteur zakboek Strafrecht politie
Docent SSR
Nakijkwerkzaamheden Landelijke Selectie en Opleidingscentrum Politie
C0199 - Informatie uit het verleden


  HOFSTEE, G.Th. geboren 000657
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 011181
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010386
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 010787
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 200788
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10992
NU
Utrecht parket
TEVENS
Aanklager bij de tuchtcommissie KNVB
C0199 - Informatie uit het verleden


  HOLL, R.H. geboren 1242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 291092
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA14 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Algemeen directeur Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
Lid bestuur Nederlandse Vereniging van geestelijke gezondheidszorg
Vice-voorzitter Stichtingoverleg Jeugdhulpverlening Ned
Lid deelnemer Gestutioneerd Overleg Jeugdbeleid VWG/Justitie
Lid coördinatiecommissie kwaliteitsbeleid jeugdzorg
Regionaal Jeugdcommissaris Rotary Ned
Voorzitter buro voor rechtshulp Zeeland
Lid en Plaatsvervangend voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften gem Vlissingen 7/97 - Informatie uit het verleden


  HOOFT -GRAAFLAND, Jhr. J.A.Z., geboren 0443
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven
Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
Voorzitter patiënten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Bestuurslid Diakonessenziekenhuis Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21182
Rechter rechtbank Arnhem 20383
Kantonrechter Nijmegen 211086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141186
Vice-president rechtbank Arnhem 150690
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260790
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 210695
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
Persrechter
Lid Raio-selectiecommissie
Bijgewerkt en C210799 - Informatie uit het verleden


  HOOGENDIJK, Mw. H.E. geboren 0864
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 10491
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 10297
Arrondissementsofficier van Justitie parket Utrecht
NU
Utrecht parket - Informatie uit het verleden


  HOOPE, Mw. J. ten, geboren 000662
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 11087
Substituut Officier van Justitie Parket Den Bosch l1093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 000195
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10598
NU
Utrecht parket Geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE: - Informatie uit het verleden


  HOUTEN, R.C. van, geboren 000141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II. medewerker 1e klasse 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100375
Rechter rechtbank Arnhem 260376
Raadsheer Hof Arnhem111082
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel en economisch
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden e.o.
Vice-voorzitter bezwaarschriften mededingingswet per 010898 tot 010820
Bijgewerkt 0299, C280599 Arnhem. - Informatie uit het verleden


  HOUTMAN, A.P.M. geboren 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 130381
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250381
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Verlof Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 280884
Raadsheer Hof Arnhem 050789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24049?
NU
Arnhem Hof Vice-president sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen Wet geneesmiddelenvoorziening
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099. - Informatie uit het verleden


  HUGENHOLTZ, P.H. geboren 1229
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger lid raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 291082
Lid centrale raad van beroep Utrecht 090484
Ondervoorzitter centrale raad van beroep Utrecht 261093
Vice-president centrale raad van beroep Utrecht 10494
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110397
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110397
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden.
Utrecht Vice-president centrale raad van beroep
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  IETSWAART, Mw. prof. H.F.P., geboren 0946
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10396
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA15 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  IJL, J. van geboren 1259
NLRM 93 94 95 96 97
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Leeuwarden
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10595
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter diaconie Hervormde gemeente Culemborg
Dirigent Christelijk Koor in Vianen
Dirigent Christelijk Koor in Culemborg
Lid klachtencommissie ongewenste intimiteiten Christelijke Basisscholen Culemborg C0199 - Informatie uit het verleden


  JACOBS, Y.A.M. Mw. 190257
Utrecht Rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005056
Thans universitair docent Rijks Universiteit Leiden - Informatie uit het verleden


  JAGER VAN HELLENBERG HUBAR, Mw. A.C.M. de, geboren 0448
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 271184
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA16 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht! - Informatie uit het verleden


  JANSE DE JONGE, J.A. geboren 0546
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 250293
Rechter rechtbank Utrecht 10396
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN 7/97
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  JANSEN, Mw. R.H.M., geboren 1256
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10782
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
Rechter rechtbank Den Haag 120190
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 191291
Rechter rechtbank Amsterdam 100993
Utrecht vice-president
NU
Utrecht vice-president
TEVENS
Coördinator Internationale Aangelegenheden, rechter in de arr Amsterdam
Medewerker/Kabinet SSR
31-12-1996, 5 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  JANSEN-SCHOONHOVEN, T.J., geboren 1030
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter rechtbank Utrecht 261186
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid geschillencommissie bankzaken
Voorzitter besturen Stichting Administratiekantoor en Stichting Continuïteit Breevast NV
Voorzitter Stichting GEMS
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  JASPERS, A.Th.C.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110182
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden. - Informatie uit het verleden


  JEBBINK, I.M. geboren 1246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 190583
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Utrecht Advocaat Procureur Utrecht Wijn & Stael
Voorzitter Commissie van Beroep KNHB
Voorzitter Commissie van Beroep Licentiezaken KNVB
Plaatsvervangend secretaris Arbitragecommissie KNVB
Lid bestuur Stichting Vrienden van Kampong
Lid bestuur Vereniging Utrechtse Golfclub Mereveld
Secretaris Vereniging Utrechtse Golfclub Amelisweerd Utrecht
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet IRM-rapport - Informatie uit het verleden


  JONG, W.B. de geboren 0737
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 230383
Kantonrechter Utrecht 250584
Buitengewoon verlof benoeming Nederlandse Antillen Aruba 160986
Kantonrechter Utrecht 010892
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
NU
Utrecht kantonrechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
BIJ GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  JONG, A.J.M.G. of A.J.G.M. de, geboren 0247
NLRM 97
Raio rechtbank Amsterdam 140675
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 281082
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270183
Rechter rechtbank Amsterdam 130685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 l0589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  JONGE, Jhr. M.W.C. de geboren 000149
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10386
Rechter rechtbank Dordrecht 080487
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 200489
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 040789 ONTSLAG
Kantonrechter Utrecht 301090
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Kring van kantonrechters
Voorzitter commissie Deurwaarderstandplaatsen
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  JÖRG, N. geboren 0545 (ROVJ) ATTENTIE
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 260685
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 250991
Raadsheer Hof Arnhem 060893
Vice-president Hof Arnhem 010996
Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal 121297 aanvang werk 010298
NU
Arnhem Hof Vice-president sector straf
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA17
Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal
TEVENS
Juridisch medewerker dagblad Trouw
Secretaris Stichting Beheer Gelden Verslavingsreclassering
Redacteur MRT
Medewerker Vademecum Strafzaken en Commentaar op het wetboek van Strafvordering
Coauteur van herdrukken van "Strafrecht met mate". C160798
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  KALMTHOUT-DANIELS, Mw. G.C. van
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 270488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 60192
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht bij Advocaten Frisostraat 1965
VPFA Berculo Van Kalmhout Advocaten J.W. Frisolaan 2 3583 JS Utrecht 0302512901
Lid commissie Echtscheidingsrecht NOvA
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline
Penningmeester Katholieke Vrouwenkring II Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  KAMP, M.J.C. Mw. van e.v. Verhaar, geboren 1153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechterlijk ambtenaar in opleiding0179
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100685
Rechter rechtbank Amsterdam 100387
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 181289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van T Havenstraat
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool Amsterdam - Informatie uit het verleden


  KATERBERG, Mw. R.R., geboren 0962
NLRM 88/89 90 93 94
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 010186
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 011092
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493
Rechter rechtbank Utrecht 000194
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter kinderrechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
ATTENTIE JURISPRUDENTIE www.sdnl.nl/kind-4.ht/m - Informatie uit het verleden


  KEKEM, G.C. van
Rechter Utrecht
NU
Utrecht rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  KERK, A.O. van der geboren 000153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 10778
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 260484
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 170685
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 23 0991
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 011194
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter Oranje Nassauschool Badhoevedorp
Lid begeleidingscommissie Rechercheschool C0199 - Informatie uit het verleden


  KERSSIES, Mw. N.E. geboren 0759
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11193
Rechter rechtbank Utrecht 101094
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599. - Informatie uit het verleden


  KESTEREN, Mw. C.M.A. van, geboren 1042
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 100487
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110987
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat te Utrecht bij Strengers Advocaten
Lid Raad van Discipline in het ressort Amsterdam
Secretaris Stichting Richard Holfens te Utrecht
Plaatsvervangend lid College van Beroep als bedoeld in de CAO voor waterleidingsbedrijven aangesloten bij de werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven WWBCAO
Plaatsvervangend voorzitter van de bezwarenadviescommissie van de regiopolitie Utrecht
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  KEULEN, B.F., geboren 0447 Griffier Hof van Discipline
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA18
Rechter rechtbank Utrecht
170692 ONTSLAG KB 97004543 per 240997 ?
HOOFD
Advocaat bij van Bentum en Keulen
en/of
KEULEN
B.F. geboren 000163
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 080794
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat te Utrecht bij Van Benthem & Keulen
LET OP: Bij inzage in Leeuwarden zat er een brief in met volgende tekst:
Ministerie van Justitie directoraat wetgeving Den Haag 070-3707155 (060297)
Hartelijk dank voor uw goede wensen t.a.v. mijn nieuwe functie en uw bereidheid positieve inlichtingen te verschaffen over mijn taakvervulling bij uw rechtbank Inderdaad heb ik het voornemen in Den Haag of Rotterdam een rechter-plaatsvervanger te verwerven ONTSLAG gevraagd heb ik niet Het kan nog wel even duren voor dat zijn beslag gekregen heeft Mijn nevenfuncties betreffen een niet geformaliseerd voortzetten van de werkzaamheden voor de RUG alsmede het lidmaatschap van de fractieadviescommissie voor Justitie van de PvdA
ATTENTIE:
Informatie kan door elkaar heen gehaald zijn m.b.t. zelfde naam en initialen.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  KLERK, H. de, geboren 0545
NLRM 97
Raio rechtbank Utrecht 1 0976
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10781
rechter rechtbank Utrecht 2 0982
Kantonrechter Amersfoort 280286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 me1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 240292
Vice-president rechtbank Alkmaar 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 240392
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden.
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA19
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar vice-president
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  KLIP, A.H. geboren 000165
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 70396
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent straf en procesrecht Universiteit Utrecht
Lid Commissie van toezicht Grenshospitium Amsterdam
Lid permanente Commissie van Deskundigen Internationaal Vreemdelingen Vluchtelingen en Strafrecht (Commissie Meijers)
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KLOOSTER, B.B.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11276
Raad hoog. mil. Gerechtshof. Den Haag 20786
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  KLOPPER-GERRETSEN, Mw. I.E. geboren 0550
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 201173
Substituut Officier van Justitie Parket Den Haag 220280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 100481
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 31086
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10494
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10395
Hoofdofficier van Justitie Utrecht 011198
NU
Utrecht parket
TEVENS
Voorzitter van het Hoofdofficierenberaad per 010998
Secretaris Stichting Zilveren Kruis Verzekeringen rechtsbijstand C0199 - Informatie uit het verleden


  KNAPP, J.C.F.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger NA 20
TEVENS
Min Defensie Kon Landmacht Directie Materieel KLstaf Souschef verwerving
Hoofd militaire Inlichtingendienst Den Haag
Loco burgemeester/wethouder Noordwijkerhout
Lid Raad van bestuur Rabobank Noordwijkerhout
Voorzitter Stichting bestuur Sport en Cultuurcentrum De Schelft te Noordwijkerhout
Lid College van Beheer Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Voorhout
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KOK, C.P.W. geboren 1055
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11085
Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 10390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 30591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010895
NU
Utrecht parket Geen opgave bijbanen gevonden ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  KOKSMA, H.W. geboren 0247
NLRM 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amstelveen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 020491
Rechter rechtbank Utrecht 250893
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Arbiter Zorgaanbieder van de commissie rechtspraak te Utrecht
Commissie geschillenbeslechting Ziekenfondsen-Fysiotherapeuten
Arbiter Stichting Arbitrage Gezondheidszorg (Geschillenbeslechting in de apra medische sector C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KONINGBEIJ, Mw. W.L. de geboren 1128
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam RIJKS UNIVERSITEIT Leiden 1950
Advocaat en procureur resp. te Den Haag en Amsterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240671
Rechter rechtbank Utrecht 190674
Vice-president rechtbank Utrecht 181181
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS GEEN 7/97
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  KOPP, J.N. geboren 0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 260984
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat procureur Utrecht bij Van Benthem & Keulen
Lid Raad van Toezicht Algemene Vereniging van Aannemers en Installateurs in de Glastuinbouw AVAG en als zodanig tevens vaste arbiter van de arbitragecommissie
Vaste arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
3x?
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  KOREMAN, W.J. geboren 0250
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10993
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  KRANENBURG, Mw. J.C.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
(Oud bestuurder Stichting Jeugd en Gezin Flevoland S41246798
240696-151297 gezamenlijk bevoegd)
Raio rechtbank Utrecht 10982
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 280286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280286
Rechter rechtbank Utrecht 81286
Vice-president rechtbank Utrecht 110394
Utrecht Rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005580
Den Bosch Hof raadsheer KB 97005054 241097
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter commissiebehandeling cliënten klachten van RIVAS Medizorg te Gorinchem waaronder:
 • 't Nieuwe Beatrixziekenhuis en verpleeghuis Gasthuis te Gorinchem
 • Lingepolikliniek en Verpleeghuis Lingestijn te Leerdam

C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KREPEL, P. geboren 0753
NLRM 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht Stadhouder Advocaten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22119d
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11095
Rechter rechtbank Utrecht 11096
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Het Sticht Unit Wolvenplein te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KROL, J.R. geboren 000648
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Defensie 1971
Docent MEAO Zwolle 1976
Advocaat en procureur Ermelo 1979
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10381
Substituut Officier van Justitie Parket Zwolle 171281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle110383
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 240390
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 051295
Kantonrechter Utrecht 140396
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA21
TEVENS
Voorzitter Stichting Interkerkelijk Omroep Nijkerk ISOW Nijkerk
Voorzitter Stichting Steun Reformatie Oostenrijk SSRO te Dalfsen
Plaatsvervangend voorzitter commissie van beroep voor gereformeerd onderwijs
Voorzitter commissie van beheer van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Nijkerk
Lid adviescommissie Justitie van de Tweede Kamerfractie van het GPV
C0199 - Informatie uit het verleden


  KRUIJFF-BRONSING. Mw. J.E., geboren 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 121085
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 30286
Rechter rechtbank Utrecht 261090
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Het Sticht Unit II Penententiaire Inrichting Het Spoor te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KUIJCK Y.A.J.M. van, geboren 0451
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht en/of Breda 031175
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 040282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 030383
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 291288 Info parket Vertrokken/ONTSLAG m.i.v. ?
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Raadsheer Arnhem ?
NU
Arnhem Hof Raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Pompe Instituut Nijmegen
Voorzitter Stichting Christelijk Erfgoed Zorginstellingen te Breda
Lid Landelijke Adviesraad Beraad inzake Parochiale Aangelegenheden
Vice-voorzitter bestuur parochie Stichting Bernulphus te Oosterbeek
Lid bestuur Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda
Lid bestuur Stichting Bouwmaatschappij AC Van Deventer Te Oosterbeek
Lid bestuur Lionsclub Arnhem
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  KUIP,S.W.
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rotterdam advocaat
Redacteur losbladig Arbeidsovereenkomst Kluwer
Redacteur losbladige Praktijkboek Ontslagrecht Kluwer
Lid werkgroep ontslagrecht Vereniging voor Arbeidsrecht
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  KUMMELING, H.R.B.M.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA22
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  LAAR, Mw. M.C.M., geboren 0546
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 210294
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht l 0994
Rechter rechtbank Utrecht 31095
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  LAAT, J.J.M. de geboren 0749
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100985
Kantonrechter Rotterdam 220791
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
Kantonrechter Utrecht 091293
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter ontslagcommissie ingevolge artikel 43 Arbeidsvoorzieningswet van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
Voorzitter Sociale Commissie ex CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties
Voorzitter Commissie Opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Voorzitter Vereniging voor arbeidsrecht Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  LEEDE, prof. L.J.M. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Gemeenschappelijk, Adm. kantoor te Rotterdam 0253
Assistent Hoofd personeels zaken Staatsbedrijf Art. inrichtingen
Griffier raad van beroep Haarlem 71064
Ondervoorzitter raad van beroep Rotterdam 280269
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroepHaarlem 50167
Plaatsvervanger Voorzitter raad. van beroep Utrecht 150970
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroepArnhem 160972
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 31273
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 0792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA23
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogleraar Sociaal recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
3 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  LUIJCKX, F.H.I. geboren 000126
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort110272
Kantonrechter Amersfoort 310882
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120385
Kantonrechter Amsterdam 270885
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA24
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  MARK, R.P.F. van der geboren 0954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 030790
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat procureur Utrecht bij Kramer, Bijkerk & Steenberghe
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten Utrecht
Secretaris Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor .....
Andere bijbanen ?
Opnieuw even controleren misschien iets vergeten over te nemen?
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  LINDEN, A.P. van der, geboren 000145
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 271191
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Leerdam Dordrecht Boogaard Fabisch Meijer
TEVENS
Ministerie van Justitie Commissie van Toezicht Rijksjeugdinrichtingen Amsterdam voorzitter
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming wordt samengevoegd met de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing.
Lid van de Commissie van Advies Bezwaar- en Beroepschriften ex art 7.13 Awb en artikel 11.12 RWOO Universiteit Utrecht
Voorzitter Commissie van Toezicht Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd Amsterdam
Voorzitter interne klachtencommissie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening) ATTENTIE:
Voorzitter Commissie van Onderzoek ingeval van meldingen seksueel misbruik cliënt/hulpverlener van het Medisch Kleuterdagverblijf Bethanie te Soesterberg en de Zevenster te Veenendaal
Lid van het College van de Raad voor de Kinderbescherming.
Vice-voorzitter medische klachtencommissie voor de asielzoekerscentra in Nederland.
Secretaris van de LNJ Kampstichting te Utrecht beheert onderzoeksgelden.
Lid dagelijks bestuur van de Vereniging van Jeugd- en Familierecht
Lid redactieraad maandblad Reveil
Lid kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
INFO
Docent en onderzoeker Familie- en Jeugdhulpverleningsrecht Universiteit Utrecht
Info Auteur De Kinderrechter 75 jaar.
INFO
Zie ATTENTIE: bij Rita Roelofs en Paul van de Heuvel afkomstig van Drs. N.J.M. Mul, arts.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internetwww.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  LINSCHOTEN, C. van geboren 1152 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 10977
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 260685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 11 0985
Rechter rechtbank Leeuwarden 240786
Rechter rechtbank Utrecht 60787
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid bestuur Christengemeenschap gemeente Arnhem (2e penningmeester)
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot - Informatie uit het verleden


  LOURENS, P. geboren 0346
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 280290
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 300393
Raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
Raadsheerplaatsvervanger cents raad. van beroep Utrecht50396 - Informatie uit het verleden


  MARKX, Mw. D.J. geboren 0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 130886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 130886
Rechter rechtbank Amsterdam 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 20491
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 20491
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  MEEKERS, C.J.M. geboren 0444
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 231183
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 231183
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 40788
Kantonrechter Amersfoort 30790
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 301090
NU
Amersfoort kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA25
TEVENS
Lid Secretaris van het tuchtgerecht voor de groothandel in eieren en eiproducten Zeist
Lid Secretaris van het tuchtgerecht CPE te Zeist
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  MEERTENS-ZEEMAN, Mw. R.J.A. geboren 1244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 140381
Rechter rechtbank Utrecht 190486
Vice-president rechtbank Utrecht 190491
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht Vice-president
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Voorzitter Klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie van de Hogeschool Utrecht
Lid klankbordgroep Nieuw Profiel Slot Loevestein
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 110599
ATTENTIE:
Zie krantenberichten m.b.t. haar ontslag m.b.t. deze bijbaan bij de Hogeschool Utrecht. - Informatie uit het verleden


  MEIHUIZEN, J. geboren 1032
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 120362
Secretaris 1e klasse arrondissement PkL Leeuwarden 12 juil1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 120764
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 10966
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 220668
Rechter rechtbank Dordrecht110270
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 80374
Kantonrechter Dordrecht 120477
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 120477
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 100478
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 231179
Kantonrechter Den Haag 211283
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 150391
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 10394
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Incidenteel Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Incasso ondernemingen
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen districten Delfland Westland en Schieland
Voorzitter klachtencommissie Stichting Oldeslo, zorg en wooncentrum voor ouderen Den Haag
C300899 gegevens bijgewerkt tot 300899
ATTENTIE:
Het bijbanenregister van het kantongerecht Den Haag is onbetrouwbaar. een deel van de kantonrechters heeft helemaal geen bijbanenopgave ingeleverd. Een deel geeft zijn nevenfunctie advocaat en/of procureur niet op.
Er is direct over geklaagd bij de heer Borman medewerker administratie stafburo. Deze zou het voorleggen aan de kantonrechter hoogste in rang de heer Keizer maar vervolgens heb ik niets meer gehoord. J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  MENGELBERG, R.H.W. geboren 000135
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsjurist te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 121085
Kantonrechter Utrecht 30386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
NU
Utrecht kantonrechter C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  MESSER, E.A.
Utrecht gerechtsauditeur
TEVENS
Lid strafcommissie Karate-do Bond Nederland
Voorzitter Vereniging van vechtoevers te Maarssen
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 030699 - Informatie uit het verleden


  MICHON, Mw. L.C. geboren 1263
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11096
NU
Raio
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  MILIUS, A.J. geboren 000153
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 10979
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 101285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 101285
Rechter rechtbank Haarlem 140287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
Vice-president rechtbank Haarlem 160594
NU
Haarlem vice-president
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ATTENTIE: Geen opgave gevonden Amsterdam
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  MOLEN-MAESEN, Mw. P.M.H. van der geboren1045
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gemeente Politie te Heerlen 1971
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch11279
Substituut Officier van Justitie Parket Den Bosch 011280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 050382
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 210382
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 241189
NU
Utrecht parket C0199 geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE: kind-116 - Informatie uit het verleden


  MOURIK, Mw. M. van geboren 000155
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio Centrale raad van beroep Utrecht 11183
Gerechtsauditeur raad van beroep Utrecht 10987
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep Utrecht 10987
Ondervoorzitter raad van beroep Utrecht 110189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 50889
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Den Bosch 290690
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Rechter rechtbank Amsterdam 240892
NU
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  MULDER-GUL, Mw. H.
Utrecht raio
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 110599 - Informatie uit het verleden


  MYJER, dr. E.P.J. geboren 0250
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 0984ONTSLAG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 0984
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA26
3 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  MIJER, B.E.P., geboren 310747 (ROVJ)ATTENTIE
Bernard Egbert Paul, gehuwd met Rijnders M.F. 1947 sociaalpedagoge docente MDGO 3 kinderen
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Redacteur deelrubriek Rechten van de Mens Delikt en delinquentie
Lid bestuur Buro Rechtshulp Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter beklagcommissie Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter Landelijk overleg Economische Politierechters
Persrechter
Lid Commissie jurisprudentiedocumentatie commissie Molt/maker
Voorzitter commissie toewijzing landelijke vrijwilligersbudget Reclassering Nederland
Oud lid Commissie Werkbelasting Hoge Raad commissie Haak
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden 11072
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 310579
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 100380
Rechter rechtbank Zutphen 160781
Vice-president rechtbank Zutphen 30786
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 000190
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 20491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 240491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80595
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 240491
Plaatsvervanger Procureur Generaal ressortparket Amsterdam 10396
Plaatsvervanger Procureur Generaal ressortparket Den Haag 10396
NU
Den Haag ressortparket Advocaat-generaal
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Redacteur Nieuwsbrief Strafrecht SDU
Hoofd van verzorgingstehuis te Amsterdam
Diverse docentschappen SSR Rechercheschool
Redacteur NJCM bulletin Tijdschrift voor mensenrechten
Redacteur Nieuwsbrief
Lid College van Advies NJCM Nederlands Juristen Comitee Mensenrechten
Lid bestuur Sticht Beroepsmoreel en Criminaliteitspreventie
Strafrecht en mensenrechten
Organisator excursies Straatsburg SSR
Hoofd ressort parket
Lid adviescommissie wetgeving Openbaar Ministerie
Lid beheerscommissie opleidingen Openbaar Ministerie
Voorzitter ontwikkelteam gedragscode Openbaar Ministerie
Voorzitter reorganisatieproject Openbaar Ministerie informatievoorziening advocatuur
Lid bestuur stichting Strafrecht Praktijk
Gastdocent Passin
Coördinator Opleiding Rechten van de Mens t.b.v. rechterlijke macht Moldavië VNOP
Lid screening Committee samenwerking rechten van de mens Moldavië
Lid Nederlandse Juristenvereniging
Lid Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Nederlands Juristencomitee voor de Mensenrechten
Juridisch Genootschap "Door Tijd en Vlijt" 1777
Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 1948 afd Strafrecht
International Association of Prosecutor
Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499. - Informatie uit het verleden


  NABER, H. geboren 1130
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 090688
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden. - Informatie uit het verleden


  NAT, P. van der, geboren 0547
NLRM 91 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 130293
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS
Voorzitter Parochie Charitas Instelling van de gezamenlijke RK parochies te IJmuiden
HOOFD
Advocaat en procureur te Amsterdam bij Goudsmit & Branbergen
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars NBvA
Doceer sedert circa 10 jaar steevast tweemaal per jaar aan de Rijks Universiteit van Leiden. Doceert met enige regelmaat voor Universiteiten of andere opleidingsinstituten
Lid van de redactie van het Handboek Personenschade
Buitengewoon lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  NIEUWENHUIJSEN, J.W.A. geboren 0742
NLRM 90 92 93 94 95 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 131088
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10289
Rechter rechtbank Utrecht 31091
NU
Utrecht rechter
4 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  NIEVELT, C. van geboren 0547
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 170883
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 70584
Rechter rechtbank Haarlem 130685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Raadsheer Hof Den Haag 191291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 191291
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van T bij unit 1,2 en 5 van het Penententiair Complex Scheveningen
Plaatsvervangend lid van de Rad van Beroep inzake het toezicht op octrooigemachtigden - Informatie uit het verleden


  NIHOT, P.K. geboren 0855
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 40388
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 140294
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 0994
Rechter rechtbank Utrecht 180795
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Auteur redactielid praktijkboek Sociale Verzekeringen SDU Juridische en fiscale Uitgeverijen
Voorzitter Kamer I commissie Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Hilversum en Ombudscommissie gemeente Baarn
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  NIJENHOF, J.T.M. geboren 0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 0111086
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 130787
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 050889
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
Vice-president rechtbank Utrecht 210392
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 010792
Vice-president rechtbank Arnhem 190293
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Vice-president rechtbank Arnhem 190293
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
NU
Arnhem coördinerend vice-president
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
TEVENS
Lid Secretaris hoofdbestuur NVvR
Lid sectoroverleg Rechterlijke Macht
Voorzitter stuurgroep Zittende Magistratuur 2000
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
Lid initierend Beraad Rechterlijke Macht
Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening TO slapende commissie
Lid adviesraad voor de herziening RO idem
Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
Voorzitter stichting Anthroposofische Ouderenzorg te Zeist (Kraaybeek, Valckenhof, Valckenbosch, Leendert Meeshuis)
Bijgewerkt en C210799 - Informatie uit het verleden


  NOORDAM, Mw. L., volgens Rb Adam, geboren 0749
NLRM97
Raio rechtbank Amsterdam 150977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 100184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220284
Rechter rechtbank Amsterdam 230185
Bijzonder Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Rechter rechtbank Amsterdam g0390
NU
Amsterdam rechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA27
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Grenshospitium en Hof van Beroep Tafelbergweg te Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  NORTIER-NIKS, Mw. J.J. geboren 1244
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120392
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  NUBOER, F.W.R. geboren 000627
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1952
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier (voll. dagtaak) rechtbank Amsterdam 71071
Substituut-griffier idem 260172
Gedetacheerd aIs waarnemend griffier rechtbank Utrecht 210973 210975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 281273
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110775
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 131175
Rechter rechtbank Utrecht 121176
Kantonrechter Amersfoort 220384
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270784
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht NVM te Utrecht
ONTSLAG010197
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA28
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  NUIJTEN, L.A.J. geboren 000653
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 250288
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 011288
Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 030789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Rechter rechtbank Utrecht 010792
Kantonrechter Tilburg 240893
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 240893
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240893
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht.
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA29
Tilburg kantonrechter
Breda rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Auteur redactielid praktijkboek Sociale Verzekeringen SDU Juridische en fiscale Uitspraken.
Voorzitter Kamer I Commissie Bezwaar en beroepschriften gemeente Hilversum en Ombudscommissie gemeente Hilversum
Voorzitter adviescommissie bezwaarschriften Sociale Zekerheid Gemeente Oosterhout
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 270999 - Informatie uit het verleden


  NUNNIKHOVEN, C.G. geboren 1144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160880
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 050981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 300765
Rechter rechtbank Utrecht 190986
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110892
Vice-president rechtbank Rotterdam 040294
NU
Rotterdam vice-president
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger C150999 Kantongerecht Amersfoort geen opgave gevonden.
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter en lid van de Commissie van Advies voor de Bezwaar en Beroepschriften van de Rijksuniversiteit. Utrecht
Docent strafrecht bij de beroeps van de Nederlandse Orde van Advocaten te Utrecht en Den Haag
Lid van de Lionsclub Utrecht
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  OLGERS, G.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 151276
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat te Utrecht bij Van Benthem & Keulen
Voorzitter Ondernemerskring Rijnsweerd die zorg draagt voor de praktische belangenbehartiging van de in Rijnsweerd gevestigde bedrijven. Organisatie op het gebied van bereikbarheid en gebiedsbeveiliging.
Lid bestuur Kring van Utrechtse Ondernemingen KUO die de belangen in brede zin behartigd en waarvan het bestuur is samengesteld uit bestuursleden van de diverse bedrijven kringen in de stad Utrecht aangevuld met vertegenwoordigers van enkele grote bedrijven en organisaties.
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  OS-LANG, Mw. R. van geboren 0738
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 61167
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 60368
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10970
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 40472
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 160274
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 91274
Rechter rechtbank Amsterdam 10978
Vice-president rechtbank Amsterdam 180684
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
NU
Amsterdam vice-president
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  OVERBOSCHm R.A. Robert geboren 110564
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 10492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Rotterdam gerechtsauditeur dvb011097 BENOEMING KB97004421
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger dvb011097 BENOEMING KB97004421
Rechter Rotterdam ?
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Rotterdam rechter
Raio-begeleidingscommissie SSR
TEVENS GEEN
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  OZINGA, J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 40278
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21287
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat te Utrecht bij Schorer & Stox
Secretaris Vereniging Bartolomeus te Zeist en Doorn
Lid Raad van Toezicht HC Rumke Streftig te Utrecht
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Dr Henri van der hoevenkliniek Utrecht
Lid bestuur zorgcentrum De Brug Driebergen
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  PASMAN, H. geboren 000155
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 210992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat Utrecht Wijn & Stael kantoor Utrecht
Lid Raad van Toezicht Utrechtse Orde van Advocaten
Voorzitter scheidsgerecht van de Grafische Industrie
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
INFO GEVRAAGD J. Hop.
Is dit familie van Directeur Pasman van Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost?
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  PEURSEM, G.R.B. van
NLRM
Utrecht rechter-plaatsvervanger 97
HOOFD
Universitair docent RU Leiden
Docent VSD cursus contracten maken en beoordelen.
Medewerker tijdschrift "contracten"
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 120899 - Informatie uit het verleden


  PIJL VAN ANDEL, Mw. J.N. van der geboren 1238
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 301281
Rechter rechtbank Haarlem 010982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Rechter rechtbank Haarlem (parttime) 010290
Vice-president rechtbank Haarlem 110391
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C bijbanenregister Amsterdam!
Haarlem vice-president
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  PINCKAERS, Mw. H.A.M. geboren 0961
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 011085
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 200891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 011091
Rechter rechtbank Utrecht 231192
Kantonrechter of kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht
Rechter-plaatsvervanger Utrecht ?
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Utrecht kantonrechter of kantonrechter-plaatsvervanger?
TEVENS
Lid en secretaris Studentenvereniging Punch te Leiden
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199. - Informatie uit het verleden


  PLESMAN, Mw. M.L. geboren 1251
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 70489
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 290890
Rechter rechtbank Utrecht 190293
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Stichting Delta te Almere
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  PLOOY, J. geboren 0962
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 010985
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010992
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  POL, U. van de geboren 220648
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker strafrecht V.U. Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 90583
Rechter rechtbank Amsterdam 20885
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 190887
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005640
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Registratiekamer
Voorzitter van Commissie van T en de beklagcommissie van de penitentiair inrichting voor vrouwen Amerswiel te Heerhugowaard.
Auteur van Vademecum strafzaken onderdeel tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
Lid van de deelredactie De Vrijheidsstraf van Delikt en Delinquent
Auteur van de commentaar Wetboek van Strafvordering
Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de gemeente Heerhugowaard
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Heerhugowaard - Informatie uit het verleden


  POMPER, M.P geboren 0452
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10590
Fiscaalplaatsvervanger bij de permanente krijgsraad Ned. voor de zeemacht 190790
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 170691
Utrecht arrondissementsofficier van Justitie
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden. ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  PON, H. du geboren 0244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 131082
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 40987
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
NU
Advocaat te Utrecht bij Derks. Star Busmann
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  POTHOF, Th.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 180881
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur
Lid Raad van Commissarissen van Pon Holdings BV Nijkerk
Lid bestuur Stichting Fondswerving Kinderhartcentrum te Utrecht
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet irm.htm - Informatie uit het verleden


  POUSTOCHKINE, P. geboren 0251
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Chefjurist Raad van State
Plaatsvervanger Voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 121088
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 61089
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280590
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Rechter rechtbank Utrecht 010792
Rechter rechtbank Den Haag 100993
NU
Den Haag rechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
TEVENS GEEN 1097 - Informatie uit het verleden


  PRONK, W.P.H. geboren 000660
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA30
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  QUANT, L.H.A.J.M. geboren 0339
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 191287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 120988
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur Derks Star Busmann
Voorzitter Stichting Juridische Bijstand OHRA
Nederlandse Orde van Advocaten lid adviesraad opleiding
Docent gedragsrecht op de beroepsopleiding
Bijzonder hoogleraar advocatuur Universiteit Amsterdam
Beheerder en voorzitter van Bijleveldtstichting te Utrecht
Voorzitter Stichting Arkhousing
Lid bestuur Stichting huisvesting Arbeidsvoorziening Middelburg, Hengelo, Doetinchem
Lid bestuur Stichting Landelijke Huisvesting RIAGG Utrecht C0199
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  QUIK-SCHUIJT, Mw. A.C. Nanneke geboren 1142
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Privaatrechtelijk afgestudeerd in Leiden met kinderrecht als keuzevak.
Stage gelopen bij de Raad voor de kinderbescherming
In 1967 afgestudeerd.
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag Raio 101067
Buitenstage een jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming Utrecht.
Buitenstage een jaar op een advocatenkantoor.
Klaar met raio-opleiding in 1973
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 100268
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230475
Rechter rechtbank Utrecht 10290
Vice-president rechtbank Utrecht 250490
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
Lid commissie van beroep van de Vereniging van Advocaat-scheidingsbemiddelaars
INFO
Het maken van aantekeningen bij de rechtbank Utrecht is twee maal verboden en bij de eerste inzage moesten alle gegevens uit de laptopcomputer worden gewist.
NU
De raad vroeg haar om kritiek op de missietekst Zie raadsnieuws 6/97
NU
Kinderrechter De Raad voor de Kinderbescherming spreekt haar met voornaam aan gaat zeer vriendschappelijk met haar om!
INFO
Trema 1999, nr 5 (mei) Kinderrecht, voer voor specialiste Quik-Schuijt.
ATTENTIE JURISPRUDENTIE www.sdnl.nl/kind-4.ht/m - Informatie uit het verleden


  RAALTE, N. van geboren 0239
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 150962
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Middelburg Raio 190864
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 191264
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 191267
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 271169
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290570
Rechter rechtbank Arnhem 261170
Vice-president rechtbank Arnhem 020278
Vice-president Hof Arnhem 030591
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791 ONTSLAG KB 180497 miv010497
NU
Arnhem Hof Vice-president sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem. - Informatie uit het verleden


  REEP, Mw. G.B.C.M. van der, geboren 050851
Adres: Naxosdreef 109 3562 JD Utrecht
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 150279
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 230585
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 121085
Rechter rechtbank Utrecht 240786
Raadsheer Hof Amsterdam 10894
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 141196
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB 97004208
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
TEVENS 8/97
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie III De RvK Directie Noord West - Informatie uit het verleden


  REERINGH, H.J.F.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA32
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  REILING, Mw. A.D. geboren 0550
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97
Raio rechtbank Alkmaar 10480
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 0886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 0886
Rechter rechtbank Alkmaar 21287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 10690
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Kantonrechter Amsterdam 300893
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 231093
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Rechtsbijstand Amsterdam - Informatie uit het verleden


  RIET, A.J.M. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 151276
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur
Lid en secretaris Raad van Toezicht Rabobank Utrecht
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Hilversum
Lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Zonnestraal Exploitatie
Commissaris Verenigde van Elst Bedrijven BV Veenendaal
Commissaris Bouwbedrijf Rivon BV Utrecht
Commissaris Oog en Al BV Utrecht
Commissaris Ruisveld BV Utrecht (Commissaris Ruiselet BV Utrecht)
Commissaris Midden-Nederland BV Utrecht
Commissaris De Steltenberg Groep BV Leusden
Commissaris Hi Tech Components BV Maarssen
Commissaris Rotbal Bouwbureau BV Lage Nierde
Commissaris Beaufort Bogaard Makelaardij BV Utrecht
Commissaris Goldkrone Lederwaren Nieuwegein
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  RIGTERS, A.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 040485
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger rechtbank
TEVENS
Utrecht advocaat en procureur
Secretaris generale commissie van de Opzicht Nederlands Hervormde Kerk
College van Toezicht Financieel Beheer Nederlands Hervormde Kerk
Commissie Gebouwen en Monumenten Kerkelijk kunstbezit
Secretaris Centrale commissie van Arbitrage voor Hooi, stro en Fouragehandel
Arbiter Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  RINZEMA, W.F.R. geboren 0759
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20793
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur te Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  RIP, S.B., geboren 000653
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Hoorn
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 010188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 010188
Rechter rechtbank Alkmaar 150689
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 010690
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Vice-president rechtbank Alkmaar 240292
Utrecht kantonrechter dvb?
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar vice-president
Utrecht kantonrechter
TEVENS GEEN
C0199
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199. - Informatie uit het verleden


  RIVE, P.F.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 151276
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat te Utrecht bij Derks Star Busmann
Lid Ereraad Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Voorzitter Weumandfonds gelieerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Lid bestuur Utrechtse Kastelen Stichting
Lid Raad van Beheer Nederlandse kastelen Stichting
Directeur Herinckhave BV (Landgoed Herinckhave te Tubbergen)
Lid bestuur Vrienden van de Oude Hortus
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  RODENBURG, P. geboren 000148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 221286
Rechter rechtbank Amsterdam 10389
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
Raadsheer Hof Amsterdam 1 0994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer (kinderrechter)
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger - Informatie uit het verleden


  ROËLL-STEENKAMP, Mw. E.P.J.L.W.M., geboren 0537
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 10772
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 261078
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30379
Rechter rechtbank Den Bosch 200380
Rechter rechtbank Utrecht 190282
Vice-president rechtbank Utrecht 171091
NU
Utrecht Vice-president
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  ROELOFS, E.A.F. geboren 0251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk ambtenaar RIJKS UNIVERSITEIT Leiden 1977
Raio rechtbank Breda 1 0980
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 250387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 150488
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010193
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden. ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  ROOS, T.H.P. de geboren 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inleider bij het instituut "Opleidingen Sociaal recht" te Utrecht 2 a 3 dagen per jaar BOPZcursus advocatuur, landelijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam240782
Rechter rechtbank Rotterdam 220889
Rechter Utrecht ?
NU
Utrecht rechter
Rotterdam rechter (kinderrechter)
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 210599 - Informatie uit het verleden


  ROS, A.W.J. geboren 0255
NLRM 80 87 88/89 9091 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11179
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 200286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 200286
Rechter rechtbank Amsterdam 180687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schans - Informatie uit het verleden


  ROTHUIZEN VAN DIJK, Mw. T. geboren 0350
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inspecteur Rijksbelastingen te Zeist
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 280881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11283
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10586
Rechter rechtbank Utrecht 10290
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
NU
Den Bosch Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA33
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor Jongeren Eikenstein de Lindenhorst te Zeist
Voorzitter Klachtencommissie
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  RUIJS, H.G. geboren 1131
NLRM 92 93 94 95 96 97
Directeur Jaarbeurs
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
Rechter rechtbank Utrecht 20392
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  RUIJTER, J.W. de geboren 0950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 80391
Rechter rechtbank Rotterdam 100393
Utrecht rechter ?
NU
Utrecht rechter ?
Rotterdam rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  RUIJTER, Mw. N.J. de geboren 0240
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 220883
Rechter Utrecht
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Beleidsmedewerker bij het Nederlands Politie instituut NPI in de rang van Commissaris van Politie
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  RUITINGA, D.P. geboren 1251
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270387
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 50687
Rechter rechtbank Amsterdam 270788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 0990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 0990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 0990
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  RUNIA, D. geboren 0532
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht 10/58
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 221270
Kantonrechter Gorinchem 270575
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 280276
Opdr. Kantonrechter Werkzaam Oud-Beijerland 200778
Kantonrechter Utrecht 020580
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 260581
Plaatsvervanger lid van het Hof van Discipline 290688
Raadsheer Hof Arnhem 060893
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240594
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel lid pachtkamer
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
TEVENS
Voorzitter commissie van Toezicht en Beklagcommissie Van de Hoevekliniek
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Kerkelijke functies
Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem. - Informatie uit het verleden


  RUTGERS, Mw. H.G.M. Helena geboren 220664
NLRM 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 11091
Utrecht Officier van Justitie dvb011097 BENOEMING KB97004417
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE: www.sdnl.nl/kind-116.ht/m - Informatie uit het verleden


  RUTS-HOUTMAN, Mw. P.K. geboren 0746
NLRM 87 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 261185
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 261185
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 020288
Rechter rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor Jongens Den Engh Den Dolder
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  SANDICK, E.J. van geboren 000652
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 1 000182
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 000685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 000685
Rechter rechtbank Haarlem11286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110599
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Raadsheer Hof Den Haag 81191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 191291
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Nederlandse Hervormde Kerk in de kerkprovincie Noord Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerkgemeente te Aerdenhout (1985 tot heden) gevestigd te Aerdenhout
Voorzitter Ver Unitas 1995 tot heden gevestigd te Den Haag
Lid adviescommissie voor vreemdelingenzaken gevestigd te Den Haag - Informatie uit het verleden


  SCHABERG-SCHOONMAN, Mw. A.E. geboren 1148
NLRM 93 94 95 96 97
Zittingvertegenwoordigster Raad voor de Kinderbescherming Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 60892
NU
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 60892
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA34
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Hoe is het mogelijk dat een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming Utrecht tevens rechter-plaatsvervanger is (geweest?) bij deze rechtbank? - Informatie uit het verleden


  SCHEELEMULDER of SCHEELEMÜLDER), Mw. A.G. geboren 0544
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 11169
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 231275
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 140776
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 190378
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250779
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 140982
Kantonrechter Rotterdam 230884
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 121085
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 61186
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA35
TEVENS
Secundus lid Commissie van het Opzicht Prov Zuid-Holland van de Nederlandse Hervormde Kerk
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocaten te ?
Voorzitter Commissie van Beroep ex CAO Vrije Universiteit Amsterdam vacatiegeld
Lid Commissie gemeente Rotterdam ivm ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs
Voorzitter klachtregeling Marnix Gymnasium Rotterdam
Voorzitter klachtregeling District Huisartsen Ver Rotterdam
Lid Kamer van Toezicht Notariaat Rotterdam
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie PCO Hillegersberg-Schiebroek
Vice-president Soroptimist Club Rotterdam Schieland
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHELLART, A.F.A.M.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 220384
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Utrecht Advocaat te Utrecht bij Advocaten Bosselaar
Lid commissie Arbeids en ondernemningsrecht CNV
Docent Arbeidsrecht
Redacteur Praktijkboek Ontslagrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  SCHENDEL, P.W. van geboren 0738
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Curaçao 1964
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 120672
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 281273
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10574
Rechter rechtbank Utrecht 100276
Vice-president rechtbank Utrecht 181181
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 230290
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C bijbanenregister Amsterdam!
Utrecht Vice-president
TEVENS
Lid examencommissie Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHEPEN, H.J. geboren 1039
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bankwezen 1961
Kandidaat notaris Gouda 1968
Bedrijfsjurist bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280779
Rechter rechtbank Utrecht 140581
Vice-president rechtbank Utrecht 220486
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 200194
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 160195
Raadsheerplaatsvervanger Leeuwarden
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend vice-president
Leeuwarden raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Bureau Geschillen Aartsbisdom Utrecht en Bisdom Groningen
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep Katholiek Basis Speciaal en Voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHEPER, H.J.
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  SCHIEVEEN, D.P.E.P. van geboren 0948
NLRM 91 92 95 96 97
Advocaat en Procureur Amersfoort
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20787
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Amersfoort Van Walsem Van Schieveen & Bouw
TEVENS
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor AC Verkaik
Lid bestuur Vereniging van Amersfoortse Ondernemers.
C150999 Kantongerecht Amersfoort.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  SCHIFFERSTEIN, A.A.H. geboren 1048
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Adjunctchefjurist afdeling Rechtspraak Raad van State
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 10285
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 1mrt 1989
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 1mrt 1989
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 130990
Rechter rechtbank Utrecht 10792
Vice-president rechtbank Utrecht 10794
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  SCHOKKENBROEK, Mw. J.S.A.M. geboren 0757
NLRM 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Stibbe Advocaten te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 030591
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 030591
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 031095
Kantonrechter Utrecht 010696
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 141196
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bijzondere commissie Kindertelefoon en kinderrechtswinkel van de werkstichting Kindertelefoon en kinderrechtswinkel van het Bureau Jeugdzorg Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHOLTEN, Mw. M.C. geboren nasi 1946
NLRM 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20787
Rechter rechtbank Amsterdam 140989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 90791
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 301194
Kantonrechter Amsterdam 31095
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 311096
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam kantonrechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris StichtingGehandicapten kinderen Ned - Informatie uit het verleden


  SCHOLTEN, A.H.A. geboren 1149
NLRM 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter rechtbank Utrecht 170987
Raadsheer hof Amsterdam 10196
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Utrecht rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  SCHOONDERBEEK, Mw. J.R.A. geboren 0957
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht bij Derks. Star Busmann
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 210992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bemiddelaar in Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekeraars Medische Beroepsbeoefenaars
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHOOR, C.W.J. geboren 0948
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97
Voorzitter D66, afdeling Woerden te Woerden
Chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280193
Rechter rechtbank Rotterdam 290993
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA36 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Rotterdam rechter
TEVENS
Vice-voorzitter Ouderraad Basisschool te Woerden
Lid Gebruikersraad SSR/Justex te Utrecht
Lid werkgroep ruimtelijke ordening D66, regio Utrecht te Utrecht
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  SCHOUTE, R.P. geboren 0454
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofd Personeelszaken bij PTT Telecom B.V.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden. ATTENTIE : - Informatie uit het verleden


  SCHROTEN, A.C. Mw.
Utrecht gerechtsauditeur
TEVENS
Lid bestuur SSR
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  SCHUMAN, L. geboren 0633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris Raad van Toezicht in Diakonessenziekenhuis te Utrecht
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1959
Wetenschappelijk hoofdambtenaar Rijks Universiteit Utrecht 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 181065
Rechter rechtbank Utrecht 150168
Vice-president rechtbank Utrecht 070175
President rechtbank Utrecht 291289
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter in het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht
Vice-voorzitter Klachtencommissie in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam
Vice-voorzitter Generale Commissie voor het opzicht Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid bestuur Provincie Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschap
Voorzitter Richard Holfonds Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SCHUURMAN, Mw. M.J.H. geboren 0659
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 10985
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht50291
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Rechter rechtbank Utrecht 261093
NU
Utrecht rechter
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SEVEREINS, Mw. I.P.H.M.
Utrecht gerechtsauditeur
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid ouderraad kinderdagverblijf De Trommelaar te Maarn
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 170599 - Informatie uit het verleden


  SIJBRANDIJ, J.M. geboren 0942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Jan Marie 060942 Prof.
Adjunct-directeurGevolmachtigde Stichting de Stichting Instituut voor Medische Psychotherapie.
Dossiernummer 180520, Utrecht 020698 Stichting Riagg Westelijk Utrecht
Lasthebber bestuur Stichting Riagg Westelijk Utrecht, Statuten wijziging 230284
Adjunct Directeur Gevolmachtigde Dossiernummer 180621, Utrecht 020698 Stichting Riagg-Utrecht-Stad
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 51085
Rechter rechtbank Utrecht 170987
Vice-president Utrecht
NU
Utrecht vice-president
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Meijers Instituut
Lid commissie seksuele intimidatie CVO (Vereniging voor voortgezet onderwijs te Utrecht)
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Psychotherapeuten van Stichting Kwaliteitsbewaking PsychotherapieNederland
Voorzitter Peuterspeelzaal "t Rupsje" Utrecht
Lid Algemeen Bestuur PCOV Christelijke Basisscholen te Utrecht.
Schoolcommissaris van de Regenboog
Schoolcommissaris (contactpersoon vanuit bestuur PCOV) De Regenboog locatie Regentesselaan en locatioe Weverlaan te Utrecht
Schoolcommissaris Dreef Basisschool locatie Dianadreef en locatie Jeanne d'Arc Dreef te Utrecht
Schoolcommissaris Prinses Wilhelminaschool (IMLK) Lamslaan te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  SILVIS, J. geboren 1153
NLRM 92 93 94 95 96 97
Lid wetenschappelijke Commissie van toezicht scenariostudies Gezondheidszorg STG te Zoetermeer.
Universitair docent RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
Rechter rechtbank Rotterdam 11094
Vice-president Rotterdam
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Code NA37 ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Rotterdam vice-president
TEVENS
Lid adviesraad handboek verslaving, terzake beleid en openbare orde (Bohn Stafleu en Van Loghum te Houten
Op 17 november 1998 docent Piketcursus Strafrecht van de Opleidingen Sociaal Recht onderwerp De rol van de rechter-commissaris in strafzaken.
Op 19 december 1998 gekozen tot lid Commissie van Beroep KNLTB
C11-120399 register Rotterdam - Informatie uit het verleden


  SLOTHOUBER, C. geboren 0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 020383
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 020584
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 041084
Voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 011189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 280590
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Vice-presidentrechtbank Utrecht 010792
Coördinerend vice-presidentrechtbank Utrecht 010494
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend vice-president
TEVENS
Voorzitter Rechtspositie NVvR Klankbordgroep Wetgeving rechtspositie.
Sector overleg rechterlijke macht Hoofdbestuur NVvR
Informeel overleg Reorganisatie Openbaar Ministerie
Project versterking RO
Secretaris landelijk overleg Gelijke aanleg bestuursrechtspraak en Appelcolleges.
Docent cursus bestuursrecht NOvA
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SLUMP, D.A.C. geboren 0452
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofd van de Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Vice-presidentrechtbank Utrecht 230793
NU
Utrecht Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorg Spectrum Rijnmond
Arbiter scheidsgerecht van het Nederlands Ziekenhuiswezen
Voorzitter Commissie van Beroep examens Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen.
Deputaat van de relatie kerk en overheid van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
Deputaat van de relatie kerk en overheid van de Gereformeerde Kerken
Docent Stichting SSR Zutphen
Lid redactie Handboek Algemene Wet bestuursrecht
Lid redactie JB en C (Uitgave SDU)
Lid Klankbordgroep Bestuursprocesrecht Ministerie van Justitie
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 300899 - Informatie uit het verleden


  SMIT, Mw. M.J. geboren 0158
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 71085
Gerechtsauditeur rechtbankLeeuwarden 70689
Rechter-plaatsvervanger rechtbankLeeuwarden 50889
Rechter rechtbank Leeuwarden 301090
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793
Rechter rechtbank Utrecht 120496
Vice-president Utrecht
NU
Utrecht vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommisie III Raad voor de Kinderbescherming
Lid commissie meting werklast NWO Rechtbank en uit hoofde van dat laatste ook van de stuurgroep tijdschrift onderzoek strafsectoren. - Informatie uit het verleden


  SMULDERS, Mw. A.M.R. geboren 0653
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 190486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190486
Rechter rechtbank Amsterdam 270788
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 181289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 80791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80791
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  SOEST, A.J. van geboren 0147
NLRM 90 91 92 93 94 95 97
Werkzaam Rijksbelastingdienst 1974
Raadsheer Gerechtshof. hof Den Bosch 291289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240595
NU
Den Bosch Hof raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van een familiepensioenvennootschap te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  SOMSEN, M.A.E. geboren 0361 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 011089
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 011095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 011096
NU
Utrecht parket
TEVENS
Plaatsvervangend secretaris tuchtgerecht voor eieren, eiprodukten en de eiwitproduktenindustrie
C0199 - Informatie uit het verleden


  SPAENDONCK, B.J.R.M. van geboren 0352
NLRM 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 200493
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat Procureur te Amsterdam
Lid bestuur Stichting Beheer Derdengelden Vrieskoop cs Amsterdam
Lid bestuur Stichting Ecoswitch Foundation Amsterdam
Lid bestuur Stichting Phoenix Amsterdam
Lid bestuur Stichting Marinara Amsterdam
Lid bestuur Stichting Rubicon Amsterdam
Lid bestuur Stichting Oxygen Amsterdam
Lid bestuur Stichting Orca Amsterdam
Lid bestuur Stichting Beheer Minderheidsbelangen Sophia
Directeur en enig aandeelhouder Beekive Beheer BV Amsterdam
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  SPANJE, Mw. J.E. van geboren 0457
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 10386
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 50292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10393
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE :www.sdnl.nl/kind-116.ht/m - Informatie uit het verleden


  SPLIET, Mw. M.M.A., geb 0946
NLRM97
Raio rechtbank Utrecht 180979
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 130184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130184
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Raadsheerplaatsvervanger hof ''s-Hertogenbosch 230496
Vice-president Utrecht
NU
Utrecht vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C bijbanenregister Amsterdam
Den Bosch raadsheerplaatsvervanger
5 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  STAAL, B.
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10380
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA38
TEVENS
Commissaris Interseco BV
Commissaris Keyser Effecten BV
Lid eerste Kamer Staten-Generaal
Lid algemeen bestuur NOS
Secretaris Maatschappij en Politie
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  STAAL, H.W.M.A. geboren 0249
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20793 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 290596
Juridisch beleidsmedewerker bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam
Utrecht kantonrechter
NU
Utrecht kantonrechter
TEVENS
Lid bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht
Lid Commissie van Beroep Luchthaven Schiphol
Voorzitter geschillencommissie Arbodienst Amsterdam
Lid bestuur Stichting Wielersport "Sloten"
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199. - Informatie uit het verleden


  STAEL, J.J. geboren 1246
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 210674
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Bosch 130575
Raadsheerplaatsvervanger hof Arnhem 040491
Rechter-Plaatsvervangend rechtbank Utrecht 120392
ONTSLAG010197
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA39
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot - Informatie uit het verleden


  STEENBERGEN, R.A. geboren 0557
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 10386
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 10390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10390
Rechter rechtbank Dordrecht 310591
Raadsheer hof Amsterdam 100197
Utrecht rechter-plaatsvervanger
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  STEENBERGHE, M.P.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110271 ONTSLAG NJB25
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 1293 ONTSLAG NJB25
Advocaat procureur Utrecht bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
TEVENS
Lid bestuur Stichting Vechtselaren te Utrecht
Commissaris van de BV Recreatiecentrum de Vechtselaar
Lid dagelijks bestuur Vereniging Het Utrechts Universiteitfonds
Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid bestuur Stichting Fundatie Gerardus Pelt Utrecht
Lid bestuur Fundatie de Bunt Cameren Utrecht
Lid Commissie van Beroep van de PGGN Zeist
Lid Bisschoppelijk Scheidsgerecht van rechtspositionele Aangelegenheden Utrecht
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199. - Informatie uit het verleden


  STEENSMA, B.W.J. geboren 0753
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 81090
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11292
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 010896
NU
Utrecht parket
TEVENS
Secretaris bewindvoering en beheer B. Schrikker
Lid commissie wedstrijdzaken en accommodatie KNVB
Voorzitter commissie van toezicht NVRG
C0199 - Informatie uit het verleden


  STEMPHER, Mw. M.
Utrecht raio
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  STEVENS, G.L.M.J. geboren 0845
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend lid centrale raad van beroep Utrecht 71288
Lid centrale raad van beroep Utrecht 1O0892
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10494
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  STILLE, A.L.G.A. geboren 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kandidaat-notaris
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 301281
Raadsheerplaatsvervanger hof Amsterdam 30686
Raadsheer hof Amsterdam 270788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 201295
Raadsheerplaatsvervanger hof Amsterdam 10197
NU
Amsterdam Hof raadsheer 1988 ONTSLAG010197
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar Notariaat en personen en familierecht Universiteit Utrecht
Directeur Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Lid bestuur Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam
Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Internationaal Recht te Den Haag
TEVENS
Directeur Stichting Internationaal Juridisch instituut Den Haag
Co eindredacteur/auteur Rechtspersonen losbladige uitgave voor de onderdelen Vereniging Coöperatie, Stichting Kluwer Deventer
Lid bestuur Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam
Auteur Vademecum Rechtsvordering Algemeen Deel losbladige uitgave Gouda Quint Arnhem
Redacteur/auteur Vademecum Rechtsvordering Personen en Familiezaken losbladige uitgave Gouda Quint Arnhem
Auteur Lamy Association losbladige uitgave Editions Lamy SA Parijs
Lid tevens Vice-voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam
Vast medewerker tijdschrift Stichting en Vereniging Kluwer Deventer
Lid bestuur Nederlandse Vereniging. voor Internationaal Recht te Den Haag
Redactielid van JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  STRENGERS, F.M.P.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140881
Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht TEVENS Strenger Advocaten
Voorzitter Stichting Sommewijck Laren Noord-Holland
INFO medewerker kantongerecht gestopt als advocaat en procureur, mogelijk dat andere gegevens nu ook niet meer kloppen? Verzocht wordt om info van de juiste gegevens per 301199?
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internetwww.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  TAK, A.Q.C.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 160676
Plaatsvervangend lid centrale raad van beroep Utrecht 220284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheerplaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 10494
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
ATTENTIE: Geen opgave gevonden C300899 bijbanenregister kantongerecht Den Haag!
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA41
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
TEVENS
St tot steun van het VCL Ver Vrijzinnig Christelijk Museum
Voorzitter College van Beroep van de Universitaire examens Open Universiteit Haarlem
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099
ATTENTIE:
Het bijbanenregister van het kantongerecht Den Haag is onbetrouwbaar. een deel van de kantonrechters heeft helemaal geen bijbanenopgave ingeleverd. Een deel geeft zijn nevenfunctie advocaat en/of procureur niet op.
Er is direct over geklaagd bij de heer Borman medewerker administratie stafburo. Deze zou het voorleggen aan de kantonrechter hoogste in rang de heer Keizer maar vervolgens heb ik niets meer gehoord. J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  TALMAN, Mw. J.C.F. geboren 1250
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 100486
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 100486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 50889
Ondervoorzitter Raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 10290
Lid centrale raad van beroep Utrecht 170691
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10494
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Haag 20594
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA 40
TEVENS
Lid Centrale Raad van Beroep
TEVENS
Lid bestuur Woningbouwcorporatie Stichting De Zuidrandflat te Gouda
Redactielid van de door VUGA uitgegeven losbladige bundel Passende Arbeid
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  TERPSTRA, R. geboren 1058
NLRM 93 94 95 96 97
Belastingadviseur te Utrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
NU
Utrecht parket
TEVENS
Lid examencommissie Rijksverkeersinspectie BOA plusopleiding - Informatie uit het verleden


  UFFELEN, P. van geboren 0248
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 281184
Rechter rechtbank Utrecht 190486
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht290690
Kantonrechter Den Bosch 230783
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 231093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 150394
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA42
TEVENS
Lid Commissie BB gemeente Doorn
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  ULDENTJERKSTRA, Mw. J. van geboren 0648
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1o0195
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent gezondheidsrecht Hogeschool Midden Nederland te Utrecht
4 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  ULRICI, Mw. M.V. geboren 0260
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 101193
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 250196
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 250196
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA43
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advies Kluwer Juridische Opleidingen
Secretaris Vereniging Arbeidsrecht Advocaten
Docent Beroepsopleiding NOvA
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  UNEN, E.P. van geboren 0259
NLRM 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 200259
Kantonrechter Utrecht
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
HOOFD
Advocaat Procureur Kuiperman van de Wiel & Co Amsterdam
TEVENS
Lid bestuur StichtingVrije School Michael te Bussum
Docent beroepsopleiding advocatuur Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag
Redacteur Nieuwsbrief Huurrecht Euroform Uitgeverij BV Eindhoven
Docent RU Leiden en Universiteit Amsterdam
Redacteur Praktisch procederen Kluwer Juridische Uitgeverij Deventer
C300899 gegevens bijgewerkt tot 300899
ATTENTIE:
Het bijbanenregister van het kantongerecht Den Haag is onbetrouwbaar. een deel van de kantonrechters heeft helemaal geen bijbanenopgave ingeleverd. Een deel geeft zijn nevenfunctie advocaat en/of procureur niet op.
Er is direct over geklaagd bij de heer Borman medewerker administratie stafburo. Deze zou het voorleggen aan de kantonrechter hoogste in rang de heer Keizer maar vervolgens heb ik niets meer gehoord. J. Hop 0341-558356.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  UNIKEN VENEMA, Herco A.E. geboren 050757
Utrecht coördinerend vice-president dvb BENOEMING KB97003976
Thans rechter in dat college
NU
Utrecht coördinerend vice-president
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie Artsen zonder Grenzen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Diverse docentschappen bij Euroforum NOvA Quod Iure
Medeauteur Handboek Milieuaansprakelijkheid
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 010199
ATTENTIE JURISPRUDENTIE www.sdnl.nl/kind-4.ht/m - Informatie uit het verleden


  VAART, Mw. J.M. van der geboren 0842
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 310785
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150885
Rechter rechtbank Amsterdam 290886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110539
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Centrale Raad Strafrechttoepassing secties TBS en Reclassering
Voorzitter Criminalistenclub
Lid bestuur Psychiatrisch-juridisch gezelschap
Voorzitter beklagcommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool van Amsterdam
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VEEN, Mw. H.G. van
Utrecht raio
TEVENS
Lid giftencommissie Elise Mathilde Fonds Bilthoven
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 100599 - Informatie uit het verleden


  VEGER, L.C.H. geboren 1128
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 240969
Rechter idem111270
Raadsheer hof Amsterdam 240278
Vice-president idem 281085
Raadsheerplaatsvervanger hof Amsterdam 10989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 201295
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch adviseur Decos Software Eng BV te Katwijk
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  VEGGEL, Mw. E.P.M. van geboren 1146
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort110682
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Utrecht
TEVENS
Voorzitter commissie Beroep en Bezwaarschriften van de gemeente Vlist en gemeente Buren.
Ondervoorzitter van de afdeling Geldermalsen van de VVD
Lid van de Stichting Digitale Stad Utrecht
C150999 Kantongerecht Amersfoort.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VELDHUIJZEN of SPRANG-VELDHUIJZEN, Mw. M.J. geboren 190948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 140583
Rechter rechtbank Assen 010285
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen, Emmen, Meppel050788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter rechtbank Utrecht 250893
Arnhem rechter-plaatsvervanger ??
Utrecht vice-president dvb010198 BENOEMING KB97003976
Utrecht coördinerend vice-president dvb010199 BENOEMING KB97003976
NU
Utrecht vice-president
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VERBUNT, R.P.G.L.M. geboren 0143
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110682
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 040485
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht Derks Star Busmann
Min JUS Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Utrecht
Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen het Spoor voorzitter
Lid Raad van Toezicht Utrechtse Orde van Advocaten
Secretaris Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Voorzitter bestuur Stichting Christelijke Jongens en Meisjesinternaat "de Hoogt"
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Het Sticht Unit Het Spoor Unit Het Wolvenplein
Voorzitter Tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie
Voorzitter Tuchtcommissie FAGT
Voorzitter Tuchtcommissie VNT
Lid specialistenvereniging Strafrechtadvocaten Nederland
Lid bestuur Stichting Strafrechtpraktijk Nederlandse Orde van Advocaten
Lid redactieraad JOW
Lid Privacycommissie Gemeentepolitie Utrecht
Lid Werkgroep Juridische Opvang Slachtoffers seksuele delicten Utrecht
Lid werkgroep Fista
Lid Nederlandse Commissie kwaliteitsbewaking juridische vertalers
Lid bestuur Reunistenvereniging Utrechts Studenten Corps
Lid Vereniging Maas en Mercurius
Docent beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Docent Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Docent profieleringscursus strafrechtadvocaten
Docent opleiding hulpofficier van Justitie (AK)
Docent Profileringscursus strafrecht Specialistenvereniging van de Nederlandse Orde van advocaten.
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VERHAEGEN, Mw. J.F.A.M. geboren 1252
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 311086
Kanton Rechter-plaatsvervanger Amersfoort 200787
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10593
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10593
Rechter rechtbank Amsterdam 150694
NU
Amsterdam rechter
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuur hulpdienst Amersfoort veranderen in Lid bestuur Stichting Hulpdiensten Amersfoort
C150999 Kantongerecht Amersfoort. - Informatie uit het verleden


  VERHEUL, J.M. geboren 0439
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140287
Rechter rechtbank Amsterdam 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
Vice-presidentrechtbank Amsterdam 251095
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam vice-president
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geneesmiddelencommissie van anthroposofische artsen
Lid begeleidingscommissie onderzoeksproject internationale fraude Sociale Verzekeringsraad
Lid begeleidingscommissie onderzoeksproject Werkgeversfraude Sociale Verzekeringsraad
Redactielid Sociale Verzekeringen losbladig wetscommentaar en themadelen Kluwer
Lid werkgroep strafrecht NJCM
o.a. Lid begeleidingscommissie evaluatie Plukze
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VERMEULEN, F.M.
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 101
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 250179
Raadsheerplaatsvervanger Den Bosch
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht bij Derks Star Busmann
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Orde van Advocaten ressort Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Rechtspraak Zorgverzekering
Lid adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid Raad van Toezicht Regionaal Onderwijs Centrum Utrecht
Commissie Exploitatie en Financieringsmaatschappij "De Meern" te Zeist.
Voorzitter Derks Star Bussman Hanotiau Advocaten Notarissen en belastingadviseurs.
Lid bestuur Baellaard Fonds
Secretaris Regionale Beoordelingsraad Utrecht van de Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde.
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VERSCHEURE, Mw. A.M.A. geboren 0750
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 050889
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 120290
Kantonrechter Utrecht 110391
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
TEVENS
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA44
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger GEEN OPGAVE GEVONDEN
Utrecht kantonrechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Keesink BV
Lid Raad van advies Stichting Olijf Amsterdam Patiëntenvereniging van vrouwen met gynaecologisch kanker
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  VERSCHOOF, dr. R.J. geboren 1255
NLRM 92 93 94 95 96 97
Universitair docent RIJKS UNIVERSITEIT Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200891
Rechter rechtbank Utrecht 110394
Vice-president Utrecht
NU
Utrecht vice-president
7 bijbanen
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 180599
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VILE, E.J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 190578
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 040388
Rechter-plaatsvervanger Utrecht
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat Utrecht Derks Star Busmann
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VINK, W. geboren 0348
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10688
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat Utrecht Van Benthem & Keulen
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente IJsselstein.
Tweede secretaris Rotary Club Utrecht West
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VINK, W.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger Utrecht
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur te Utrecht
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
Lid Commissie Bezwaar en beroepschriften Gemeente IJsselstein
Tweede secretaris Rotary Club Utrecht West
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VLIJMEN VAN HASSELT, Mw. B.C. van geboren 0950
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150995
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA45
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VONCKEN, L.H.A.M. geboren 0356
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 220282
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 140488
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110189
Rechter rechtbank Utrecht 261090
NU
Utrecht rechter kinderrechter
TEVENS
Lid Commissie van toezicht Pieter Baancentrum
Voorzitter Beklagcommissie Pieter Baancentrum
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  VONDEREN, P.F.J.M. van geboren 0538
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 190582
NU
Advocaat te Amersfoort bij Van Riet & Associees
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Amersfoort
C150999 Kantongerecht Amersfoort.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  VOORST, C. van, geboren 0647 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 40374
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 31279
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 10380
Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 160381
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 230290
Lid centrale raad van beroep Utrecht 100890
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10494
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA46
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  VREUGDENHIL, Mw. Drs. M.G.
Utrecht raio
TEVENS GEEN
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  VRIES, F.C. de geboren 0835
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingscommissie informatica-project betr straftoemeting Rijks Universiteit Leiden
Lid Commissie straftoemeting ressorterend onder de rechtbanken en gerechtshoven
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Zutphen Raio 161061
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 160262
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbankMaastricht 010564
Substituut griffier rechtbankMaastricht 190168
Rechter rechtbank Utrecht 150169
Vice-presidentrechtbank Maastricht 090676
Raadsheer hof Arnhem 180479
Vice-president hof Arnhem 011189
Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 180796
Raadsheerplaatsvervanger hof Arnhem 010996
Den Bosch rechter-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0198, C280599 Arnhem. - Informatie uit het verleden


  VULPEN-GROOTJANS, Mw. N.J. van geboren 0453
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Adjunctchef jurist Raad van State
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 050889
Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 090791
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Rechter rechtbank Utrecht 010792
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
Utrecht rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  WAGTENDONK, B. van geboren 0242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Juridisch dienst N.V.V. Amsterdam 170369
Juridisch adv. Reg. Bur. Arbeidsrecht N.V.V. te Haarlem 10170
Griffier college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 290175
Plaatsvervangend lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 101276
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 141180
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 70584
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 100786
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 61186
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Coördinerend vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 80794
Raadsheerplaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 100197
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA47
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep raadsheerplaatsvervanger
College van Beroep Bedrijfsleven vice-president
TEVENS
Voorzitter adviescommissie vreemdelingenzaken (ACV)
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  WALLE, A.Th. de
NLRM 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 220488
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger C301199 kantongerecht Utrecht geen opgave gevonden.
TEVENS
Advocaat te Utrecht bij Derks Star Busmann
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  WALSTEIJN, Mw. C.A.M. geboren 0451
NLRM 95 96 97
Stafjurist arrondissement rechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechte. Utrecht 110494
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10994
Rechter rechtbank Utrecht 190595
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Secretaris Diocesaan Bureau voor Geschillen te Utrecht
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 060599 - Informatie uit het verleden


  WEIJSENFELD, A.H. geboren 0239
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam verzekeringswezen 0364
Wetenschappelijk medewerker K.v.K. en Fabrieken. te Amsterdam 0165
Werkzaam Ps. Pluimvee en eieren te Zeist1169
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10774
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240676
Rechter rechtbank Utrecht 50877
Vice-presidentrechtbank Utrecht 160290
NU
Utrecht Vice-president
3 bijbanen
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  WESSELING VAN GENT, Mw. E.M., geboren 0654 (ROVJ) ATTENTIE
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 291286
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 210487
Rechter rechtbank Utrecht 261090
Raadsheer hof Den Haag 10197
Advocaat-generaal Hoge Raad
NU
Hoge Raad Advocaat-generaal
Utrecht rechter
Den Haag Hof raadsheer 97
TEVENS
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Redactielid Burgerlijke Rechtsvordering Kluwer
Toetsenmaker Burgerlijk Procesrecht ten behoeve van de examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten te Leidschendam
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  WESTDORP, J. geboren 0745
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Unithoofd Raad v.d. Kinderbescherming te Alkmaar
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 181181
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 181181
Rechter rechtbank Alkmaar 300785
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110589
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Vice-presidentrechtbank Alkmaar 181292
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar vice-president
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN - Informatie uit het verleden


  WESTHOFF, J. geboren 0146
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100883
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100889
Rechter rechtbank Amsterdam 240491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
Kantonrechter Amsterdam 60194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140294
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Lid Alg Bestuur Ver van Rechtshulp
NU
Vakgroepleider, kantonrechter te Amsterdam
Vakgroep Civiel Recht SSR
31-12-1996 - Informatie uit het verleden


  WIARDA, H.S.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 030463
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht Van Benthem & Keulen
Secretaris Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement Utrecht
Voorzitter Raad van Beroep van de koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de geneeskunst te Utrecht
Lid College van regenten Winter-Heinsius Stichting Utrecht
Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid Adviescommissie Burgerlijk Recht van de Nederlandse Orde van advocaten
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  WIEL, G. van de
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA48
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  WIERTZ-WEZENBEEK, C.M. Mw.
Utrecht rechter-plaatsvervanger
ATTENTIE: Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht! - Informatie uit het verleden


  WIJBRANDTS, Mw. H., geboren 0655
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 10680
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 40590
NU
Utrecht parket C0199 Geen opgave bijbanen gevonden.
ATTENTIE :kind-116.ht/m - Informatie uit het verleden


  WILLARD, S.J.G.N.M. geboren 190850
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Bussum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40183
Rechter rechtbank Utrecht 210584
Vice-president rechtbank Utrecht 130990
Utrecht coördinerend vice-president dvb BENOEMING KB97003976
NU
Utrecht coördinerend vice-president
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  WILLEMS, Mw. Y.A.C.C. geboren 0663
NLRM 96 97
Beleidsmedewerker Politiezaken arrondissementsparket Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 50595
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10596
Middelburg Arrondissementsofficier van Justitie parket Middelburg ?
Middelburg parket TEVENS GEEN C281097
Utrecht Arrondissementsofficier van Justitie
NU
Utrecht parket
Geen opgave gevonden parket Utrecht 0199 - Informatie uit het verleden


  WILLENBORG, Mw. A.H.M. geboren 0842
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 200983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 200688
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21291
NU
Advocaat te Amersfoort bij ?? Gnattostraat 1
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA49
HOOFD
Advocaat en Procureur te Amersfoort
TEVENS
Lid van de gemeenteraad van Amersfoort
Lid Raad van Toezicht van het Eemland Ziekenhuis te Amersfoort
Voorzitter van de Stichting Jeugd Onder Steuning Gezondheidszorg (Jong) te Amersfoort
C150999 Kantongerecht Amersfoort.
UITNODIGING OM NA TE DENKEN.
Is het in het belang van de rechtspraak dat de dubbelfunctie advocaat/rechter-plaatsvervanger mogelijk is?
Lees het IRM-Rapport te vinden op internet www.sdnl.nl/irm.htm - Informatie uit het verleden


  WIT, Mw. A.M.C. de, geboren 0952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 40182
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 260485
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260485
Rechter rechtbank Amsterdam 290886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 270990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Amsterdam rechter
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht - Informatie uit het verleden


  WIT, J.A.M. de geboren 1148
NLRM 96 97
Docent aan de hogeschool van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150995
Rotterdam rechter ?
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter C11-120399 register Rotterdam
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht De Singel Amsterdam
Docent recht Hogeschool Amsterdam
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot 221099 - Informatie uit het verleden


  WIT, Mw. H.E.C. de geboren 0354
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 140286
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 140286
Rechter rechtbank Alkmaar 220788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 200789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 271191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 100492
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100492
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger ATTENTIE : Geen opgave gevonden C221099 bijbanenregister Utrecht!
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ATTENTIE: Geen opgave gevonden bijbanenregister Amsterdam - Informatie uit het verleden


  WOLLESWINKEL, J.T. geboren 1249
NLRM 93 94 95 96 97
Chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200493
Rechter rechtbank Utrecht 10294
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Den Haag e.e.
C221099 bijbanenregister Utrecht opgave bijgewerkt tot - Informatie uit het verleden


  WOUW, Mw. J.M. van geboren 0242
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250288
Rechter rechtbank Alkmaar 100890
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 150891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 150891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150891
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter kinderrechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger Geen opgave gevonden bijbanenregister Amsterdam - Informatie uit het verleden


  WULFFRAATVAN DIJK, Mw. M.S.E. geboren 0744
NLRM 94 95 96 97
Onderzoeker in opleiding bij de RIJKS UNIVERSITEIT Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 250394
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11094
Rechter rechtbank Utrecht 90895
NU
Utrecht rechter
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  ZANTE, N.P. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Ambt. gerecht Utrecht 30277
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 30277
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger Code NA50
MEMO
Bij controle bijbanenregister rechtbank Utrecht had ik geen tijd meer over om de bijbanen van deze rechter over te schrijven. Wie heeft even tijd de bijbanen van deze rechter bij een van de bijbanenregisters waar deze rechter zijn bijbanen dient op te geven over te schrijven? J. Hop 0341-558356. - Informatie uit het verleden


  ZEIJLSTRA, W.
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie FNV CAO
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Plan Fortis Nederland
Voorzitter Geschillencommissie Bouw- en Houtbond FNV
Redacteur Losbladige Flexibele Arbeidsrelaties Kluwer
Redactieadviesraad Rechtspraak van Medezeggenschap Samson
Beroepscommissie Sociaalplan Zurich Verzekeringen
Raad van Toezicht FNV Formaat
Voorzitter Vrouwennetwerk Nederlandse Spoorwegen
Stuurgroep Samenwerking Bondgenoten en Formaat
Geschillencommissie ledenservice FNV en Bouw en Houtbond FNV m.b.t. uitvoering Sociaal Plan
Auteur Samson en Kluwer Bedrijfsinformatie
Redacteur Cremers Arbeidsrecht
Voorzitter Stichting Smit en Co (Communicatie..... in ruime zin)
Lid Commissie van Beroep Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars SBZ
Docent Samenwerkende Leergangen Bedrijfskunde Amsterdam
Lid sectorraad NS (zoals bedoeld in de sociale verzekeringswetten)
Voorzitter Beroepscommissie Sociaal Plan GWK
C301199 bijbanenregister kantongerecht Utrecht bijgewerkt tot 301199.


terug naar document

Informatie uit het verleden en het heden inzake verbetering rechtspraak Arrondissement Utrecht

Gegevens uit het verleden inzake inzet J. Hop voor verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak in het arrondissement Utrecht. Resultaten mede mogelijk gemaakt door steun van media, parlement en de internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm

Zie ook:

Gegevens uit het heden 4 december 1999. In 1999 wordt J. Hop bedreigd door een advocaat en de Gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht omdat hij opnieuw misstanden in deze sector op de internetsite www.sdnl.nl/kinderen.htm aan de kaak stelt. Ik nodig de hierboven genoemde rechterlijke ambtenaar uit vragen over deze misstanden te stellen om hieraan een einde te maken teneinde de rechtspositie van ouders die met de kinderbescherming te maken hebben te verbeteren. Hoe is het mogelijk dat in de Provincie Utrecht twee jaar na wetgeving er nog steeds geen Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg is en wat is de rol (lees belangenverstrengeling) daarin geweest van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht en de Directeur van het AKJ de heer C.L.W.M. Veringmeijer?

Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht een klagende ouder een dreigbrief kan sturen, kenmerk HvdB B01290.492 van de heer H.C. van de Bosch Hoofd Primaire Processen Jeugdbescherming SBJU, dat klachten indienen bij de interne klachtencommissie van SBJU contraproductief werkt en dat andere ouders in het hulpverleningsplan wordt verweten dat zij klachten tegen de gezinsvoogdij-instelling hebben ingediend en dat dit contraproductief werkt m.b.t. hulpverlening, lees omgang met hun kindje. Hoe is het mogelijk dat niet de juridisch juiste naam van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg wordt gebruikt door de Raad voor de Kinderbescherming maar ook niet door kinderrechters in beschikkingen?

Hoe is het mogelijk dat de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht geen klachtreglementen uitreikt bij de intake en ouders ook afschrift weigert van het contactjournaal van de gezinsvoogd. Ouders hebben immers recht op inzage en afschrift van alle stukken uit het dossier (HVRM-arrest McMichael) bij een kinderbeschermingsmaatregel en het contactjournaal is een stuk uit het dossier. Een toelichting kunt u vinden op internet op de site Zwartboek misstanden en illusies bij kinderbescherming en sector jeugd- en familierecht. Internetadres www.sdnl.nl/kinderen.htm