De functie van 'volksvertegenwoordiger' blijkt in de praktijk volkomen uitgehold. Met KAMERZETEL 151 zeker niet...!!oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">


Kamervragen over belangenverstrengeling
bij de Raad voor de Kinderbescherming

's-Gravenhage, 3 oktober 1997

Lid Hendriks

Hendriks - Just 2979800800

Vragen van het lid Hendriks (Hendriks) over belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming (Ingezonden 3 oktober 1997)

 1. Kent u de brief over belangenverstrengeling tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de rechterlijke macht? 1)

 2. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door directeuren in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in hetzelfde rechtsgebied in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 3. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door unitmanagers in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 4. Acht u het vervullen van het rechter-plaatsvervangerschap door juristen in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming in strijd met artikel 6 EVRM? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 5. Acht u het gewenst dat juristen in dienst van de Raad voor de Kinderbescherming het rechter-plaatsvervangerschap vervullen en zich bezig houden met zaken in de kinderstraf-, en jeugd-, familie- en bestuursrechtsector? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 6. Acht u het gewenst dat, teneinde de schijn van informele beïnvloeding te voorkomen, de vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming de zittingzaal betreden en verlaten tegelijk met partijen? Zo neen, waarom? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze regel bij alle gerechten door te voeren en op welke termijn?

 7. Acht u het gewenst dat een secretaris van de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming bij dezelfde familiezaak de dubbelfunctie bekleedt van griffier op de rechtszitting en van secretaris van de Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 8. Acht u het gewenst dat een voorzitter van de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming klachtzaken behandelt uit het arrondissement waar deze voorzitter zelf ook als rechter is benoemd? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 9. Acht u het gewenst dat een rechter wordt benoemd als voorzitter van de Klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, terwijl bij dezelfde rechtbank de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming uit hetzelfde rechtsgebied ook rechter-plaatsvervanger is? Zo ja, waarom? Zo neen, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen en op welke termijn?

 10. Acht u het gewenst dat de burger conform artikel 838 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering afschriften kan verkrijgen van opgaven uit het openbaar register van nevenfuncties van rechterlijke ambtenaren? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit bij alle gerechten mogelijk te maken en op welke termijn?


bijlage:
  Brief van 25 september jl. - LB97RvK/728/EH-SV - van het Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming aan J. Hop.

  EVRM = Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens