Bijbanenregister Arrondissement 's-Gravenhage

Rechtbank 's-Gravenhage - Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Kantongerechten Leiden - Gouda - Den Haag - Alphen a/d Rijn


Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  Vermiste gegevens over bijbanen van officieren van Justitie in Den Haag


AARTS, C.M. geboren jan 1948 Oud advocaat en procureur Nijmegen
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

  Vraag: Heeft deze bijbanen die met justitiezaken te maken hebben?


AERTS, J.L.W. geboren feb. 1963 Oud-stafjurist Raad van State
Den Haag rechter
BIJ
Lid redactieraad Algemene Wet Bestuursrecht Nieuwsbrief
Voorzitter College van beroep van de examens van de Leidse Hoge school
Reserve eerste luitenant der Militair Juridische Dienst


ALLEWIJN, D. geboren apr. 1952 Den Haag co-vice-president
BIJ
Lid redactie bestuursprocesrecht Kluwer
Lid bestuur St. de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie
Lid curatorium Haagse Burgemeesterlering
Lid hoofdredactie Bestuursprocesrecht


ANDRIAANSEN, R.L. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Gepensioneerd Marinier
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie Kon Nederlands Academie voor Wetenschap
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie Kon Nederlands Bibliotheek
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie Min van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Juridisch Adviseur Koninklijke Vereniging van Marine-officieren
Lid van de Ontslagadviescommissie bij RBA Gooi en Vechtstreek
Lid van de Commissie beroep en bezwaarschriften Leiderdorp
Voorzitter bezwarencommissie functie-indeling bij de Nederlands Spoorwegen


ARKENBOUT, J.E. geboren feb. 1960 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ARPEAU, Mw. A.J.M.E. geboren jan. 1952 Oud-Advocaat-procureur te Amsterdam
Den Haag rechter
Den Haag Hof raadsheer
BIJ
Lid Commissie Beroep Schoolvereniging Wolter
Lid Kamercommissie Seksuele Intimidatie Nederlands Waterschapsbank NV


ASBECK, F.D. van geboren feb. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

  Vraag: Werkt deze bij het Ministerie van Justitie?


ASSCHER, A.L. geboren jul. 1943 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Buruma Maris Advocaten
BIJ
Redacteur Vademecum Arbeidsrecht
Medewerker tijdschrift Civiel recht
Docent Arbeidsrecht beroepsopleiding Orde van Advocaten
Lid van ad hoc Commissie over de herziening van ontslagrecht en de integratie van de kantongerechten van de orde van advocaten
Lid Commissie van Toezicht Nederlands Organisatiebureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding
Lid bestuur St. Preferente aandelen KNP-BT


BAKKER, J.J.R. geboren jul. 1931 Rechter plaatsvervanger Den Haag
Lid van de RAAD van STATE; staatsraad sinds 1992
BIJ
Nevenfuncties per 1-8-1996
Voorzitter van de Onderwijsorganisatie Lucas Stichting te Den Haag
Plaatsvervanger voorzitter van het Centraal Medisch Tuchtcollege
Lid van het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid van de Rotary
Ministerie Buitenlandse Zaken;
Commissie van Beroep; Bezwaar Buitenlandse Dienst 1e plaatsvervanger Voorzitter


BALLEGOOIJ, G.A.C.M. van geboren mei 1961 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent staats en bestuursrecht
BIJ
Lid bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Onderwijs Welzijn en Sport
Plaatsvervangend Voorzitter van de BB-commissie van de gemeente Ouderamstel


BANNINK, J.G. Oud ?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BARGE-COEBERGH, Mw. C.A.A.M. geboren jan 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is dit soms de bedrijfsjurist van de consumentenbond?


BAUW, E. geboren jul. 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Raadadviseur Directie Wetgeving


BEELAERTS van BLOKLAND Jhr. A.W. geboren sep. 1948 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Barents & Krans Advocaten
BIJ
Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden en lid van een aantal overlegorganen van de Nederlands Orde van Advocaten
Lid bestuur St. Bronovo Zebo Ziekenhuis Bronovo en Verpleeghuis NEBO
Lid bestuur De Frans Mortelmanstichting
Lid bestuur St. Haemophilia
Lid Raad van advies St. Veilig Den Haag


BELJAARS, C. geboren okt. 1935 Oud Ministerie van Defensie ?
Rechtbank rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Heeft deze ontslag ingediend?


BELLAART, Mw. I.D. geboren dec. 1959 Den Haag rechter
Lid oudercommissie v.d. St. Kindercentrum Peuterpallet te Leiden dec. 96


BELLEKOM, Th.L. geboren okt. 1949 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Hoofddocent bij de vakgroep staatsrechtelijke vakken Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit te Leiden (vaktijdse aanstelling)
BIJ
Voorzitter Raad van Commissarissen van de Woningbouwverenigingen St. Willebrordus te Wassenaar Voorzitter Commissie van advies BB-schriften Rijksuniversiteit Leiden
Plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor de BB-schriften gemeente Voorhout


BEND, G.W. van der geboren dec. 1935 Oud Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BENSE, Mw. M.M. geboren jan 1953 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BENTINCK, Baron U.W. geboren jul. 1940 Oud-bedrijfsleven IJmuiden. Waar?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Werkt deze voor de Ministeries van VERKEER EN WATERSTAAT en/of VWS?


BERG, W. van den geboren aug. 1933 Den Haag rechter-plaatsvervanger Militair lid van de sector bestuursrecht
Breda rechter
BIJ GEEN


BERG, A.V. van den geboren apr. 1946 Oud-ministerie VROM, plaatsvervangend directeur milieuzaken
Den Haag rechter
BIJ
Schaduwraadslid in de gemeente Heemstede en uit dien hoofde plaatsvervanger lid van de volgende commissies voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders:
a Commissie verkeer en sport lid
b Commissie milieu lid
c Commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting plaatsvervanger lid
dec 96


BERG, L.C.J. geboren aug. 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze waarnemend griffier van de rechtbank Den Haag?


BERG, H.W.F. van den geboren nov. 1942 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Is deze zelfstandig adviseur en trainer? Zo ja waarin en waar?


BERGH, Mv. M.J. van den geboren feb. 1956 Den Haag rechter
BIJ GEEN


BERKVENS, J. geboren mei 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Plaatsvervanger Rijksadvocaat
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter van de vereffeningscommissie IJmarkt van de gemeente Adam
Commissie v.d. vennootschappen TE Property Holdings Nederland TE Property Holdings France
Pan European Investments en County Holdings Nederlands TE Property II Holdings Nederlands BV
Voorzitter van de schadebeoordelingscommissie als bedoeld in de procedure verordening planschadevergoeding van de gemeente Amsterdam
Commentaar: Hoe kan een Plaatsvervanger Rijksadvocaat nu rechter-plaatsvervanger zijn?
Werkt deze bij Trinité van Dorne Advocaten


BESTEN, H.A. den geboren apr. 1937 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Voormalig stafmedewerker HBO Raad
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter bestuurscommissie van het Grotius College te Delft
Plaatsvervangend voorzitter van de begeleidingscommissie van het Instituut Sociaal Raadslieden te Delft
Lid Commissie BB-schriften van de gemeente Wateringen
President van de Stichting De Goeie Doelen te Delft


BEUKELMAN, Mw. M.H.P. geboren feb. 1947 Oud chefjurist Raad van State
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Commentaar: Heeft deze misschien bijbanen bij de overheid?


BEUKERING-ROSMULLER, Mw. E.J.M. van geboren jun. 1964 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BEUN, Mw. M.C. geboren okt. 1961 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


BIEZEVELD, G.A. geboren feb. 1947 Den Haag parket officier van Justitie
BIJ
Voorzitter Commissie OM Milieubeheer
Lid bestuur Vereniging van Milieurecht te Utrecht
Lid bestuur St. Vrienden van Dilligentia Den Haag
Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland te Zeist
Lid adviescommissie Milieu v.d. PvdA fractie in de 2e kamer


BIJL-MEIJER, Mw. C.C. geboren sep. 1961 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BIJLOOS, A.R.M. geboren mei 1953 Oud advocaat en procureur Rotterdam
Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BITTER, Mw. C.M. geboren aug. 1961 HOOFD
Advocaat Den Haag Pels Rijcken & Drooglever Fortijn
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter adviescommissie bezwaren, beoordelingen Ministerie van Buitenlandse Zaken
Lid Commissie BB-schriften gemeente Wateringen
President Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag
Diverse docentschappen Nederlands Orde van Advocaten en Geoplan opleidingsinstituut


BLOK-BITTER, Mw. C.I. geboren mrt. 1943 Den Haag rechter
BIJ GEEN


BÖCKER, R.A.A. geboren jul. 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Agent van de Nederlandse Regering bij de Europese Commissie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens


BODEWES, G.W.M. geboren okt. 1936 Den Haag co-vice-president
BIJ
Lid Raad van Toezicht Rabobank Haarlem
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege Amsterdam
Voorzitter Raad voor de Luchtvaart
Voorzitter St. Administratiekantoor Mapro BV in Den Bosch


BOEK, J.L.M. geboren jun. 1961 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent RU Leiden


BOER, A.H.T. de geboren feb. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht Raadadviseur


BOETZELAER Mw. D.P. van geboren mrt. 1964 Den Haag parket officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


BONNEUR, M.Y. geboren nov. 1960 Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BOOG, H. Den Haag rechter militair lid
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BOOM, Mw. C.E.M. van den geboren jun. 1951 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
HOOFD afdeling Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Concernmanager afdeling Juridische Aangelegenheden
Bestuurslid Nutsscholen Den Haag
Redactielid respectievelijk auteur diverse vakbladen en publicaties


BOON, Mw. R.A. geboren dec. 1967 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BORMAN, C.J. geboren mrt. 1961 Oud-medewerker Ministerie Landbouw Natuurbeheer en Visserij, hoofd afdeling rechtsbescherming
Den Haag Rechter
HOOFD
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij; Hoofd afdeling Rechtsbescherming Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij; directie Juridische Zaken
contactfunctionaris
BIJ
Gerechtsauditeur
Voorzitter diaconie Gereformeerde Kerk Voorschoten


BOS-BOOMSMA, Mw. E.I. van den geboren nov. 1953 Den Haag rechter
BIJ
Lid eindredactie van de losbladige uitgave Heffingen lokale overheden VUGA Den Haag
Lid Kerkenraad NH Kerk te Barendrecht


BOSCH van DRAKENSTEIN, L.R. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bedrijfsjurist BP Nederland BV


BOUMA, H.T. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Plaatsvervanger landsadvocaat
BIJ
Commissaris Kampschreur Textiles BV
Commissaris Vast Consult te Haarlem
Commissaris Vascobel Hoorn Haarlem
Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappij Triton BV 4/97
Vraag: Hoe kan een plaatsvervangerlandsadvocaat tevens rechter-plaatsvervanger in Den Haag zijn?
Vraag: Hoe kan een plaatsvervangerlandsadvocaat afkomstig zijn van een advocatenkantoor zoals Pels
Rijcken & Drooglever Fortuijn waarvan veel advocaten tevens rechter-plaatsvervanger e.d. zijn?


BOURITIUS, R.M. geboren jun. 1960 Den Haag rechter
BIJ GEEN


BRANDSMA, H.J. geboren apr. 1934 Oud-Advocaat-procureur in Den Haag. Bij welk kantoor?
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
BIJ
Plaatsvervanger coördinator overleg OM
Beheerder bibliotheek kantongerecht
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter beklagcommissie, Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter Kamercommissie Bureau voor rechtshulp ressort Den Haag
Voorzitter tuchtrecht van de pluimveehandel en industrie
Voorzitter kamer van geschillen van de Nederlands Orde van Accountants Administratieconsulenten NOvAA
Lid Commissie van beroep Buitenlandse Zaken
Voorzitter bridgeclub "Overtricks"


BRAUNIUS-KENNEMA, Mw. A.N. geboren nov. 1938 Den Haag rechter
BIJ GEEN


BRAUW Jhr. D.J. de geboren feb. 1946 Oud-advocaat en procureur Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Heeft deze bijbanen bij de overheid en advocatenorganisaties?


BREDA, H. van geboren aug. 1939 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BREMAN-NAGTEGAAL Mw. C.M. geboren okt. 1951 Oud-advocaat en procureur Dordrecht. Welk kantoor?
Den Haag parket officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97

Vraag: Heeft deze o.a. een bijbaan bij de commissie aantrekken leden Rechterlijke macht?


BRINK-BARONESSE van IMHOFF Mw. W.J. ten geboren nov. 1930 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Is deze ergens waarnemend griffier?


BRINKHOF, Prof. J.J. geboren feb. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Heeft deze bijbanen die te maken hebben met patenten en industrieel eigendom?


BRUCKEN FOCK, Prof. E.P. von geboren mei 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag 1: Heeft deze bijbanen bij het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg?

Vraag 2: Verschoont deze rechter zich wel van zaken waarbij het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg betrokken is?

Vraag 3: Is deze soms "de grote vriend van de heer Bullens" van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg?

Vraag 4: Is het deze die de uitspraak deed in de zaak Heistein/Heilker "U bent de vader en u moet leren dat u op de tweede plaats komt!"

Vraag 5: Toen de moeder incest pleegde kreeg vader het gezag. Is het deze die deze zaak enkele maanden later terugdraaide en het gezag weer aan moeder toewees "omdat zij zo gezellig broodjes met de kinderen at" en omdat moeder in therapie liep bij het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg van meneer Bullens?

Vraag 6: Zou je inzage kunnen krijgen in alle beschikkingen in familiezaken (naam van partijen geanonimiseerd) van deze rechter m.b.t. controle op belangenverstrengeling met Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg en partijdigheid en vooringenomenheid t.o.v. de moeder?

Vraag 7: Hoeveel bijbaantjes zou deze hebben/gehad m.b.t. Ministerie van Justitie en/of sector familiezaken?


BRUIJN-LÜCKERS, Mw. M.L.C.C. de geboren mei 1954 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Heeft deze geen bijbanen m.b.t. de sector familiezaken?


BRUIJN, J. de geboren aug. 1932 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid v.d. Nederlands Octrooiraad m.i.v. 010997 met pensioen
Lid v.d. staatscommissie voor het afnemen van examens voor octrooigemachtigden


BRUIN, H.G. geboren nov. 1940 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
INFO
Den Haag kantonrechter
HOOFD
Advocaat-procureur Zoetermeer
Advocaat bij de Hoge raad der Nederlanden kantoor houdende te Zoetermeer bezoldigd
BIJ
Member of IBA International Bar Association Standing Committee on Professional Ethics onbezoldigd
Member of the IBA Standing Comittee on Twinning onbezoldigd
Vice chairman committee of the IBA Human Rights Institute on legal systems Procedures and Indenpendence of the Legal Profession onbezoldigd
Voorzitter van het tweede Eeuwfeest Commissie (2002) van de Nieuwe of Literaire Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Voorzitter v.d. historische tafel van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Voorzitter v.d. Travellers Tafel van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid jury voor de Literaire Witte Prijs 1997 en 1999 onbezoldigd
Lid v.d. bibliotheekcommissie van Sociëteit de Witte te Den Haag onbezoldigd
Lid v.d. commissie van bijstand voor de gebouwen van sociëteit de Witte te Den Haag
Voorzitter v.d. geschillencommissie Verhuizen v.d. St. Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag bezoldigd
Lid bestuur Socialiter oud leerlingenvereniging van het Gymnasium Haganum
Stadsgids van 't Gilde Den Haag


BRUIN, Mw. L. de geboren dec. 1941 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Substituut-ombudsman 1993
BIJ
Juridisch adviseur Stichting Kleinood te Den Haag
rechter-plaatsvervanger Rotterdam
Raadsheerplaatsvervanger Amsterdam
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag
Commentaar: Hoe kan een Substituut Nationale Ombudsman nu rechter zijn?

INFO 1.

De indruk bestaat dat alle klachten van de burger over de Raad voor de Kinderbescherming door haar sinds haar benoeming bij de Nationale Ombudsman ongegrond worden verklaard met als argument: "De Nationale Ombudsman mag geen kritiek uitoefenen op datgene waarop de beslissing van de rechter steunt."

INFO 2.

De indruk bestaat dat bijna alle klachten van de burger over griffies van gerechten door haar sinds haar benoeming bij de Nationale Ombudsman ongegrond worden verklaard, indien het al tot klachtafhandeling komt omdat klachten over griffies vaak door rechters worden behandeld met als gevolg dat de klagende burger sowieso niet bij de Nationale Ombudsman terecht kan.

Waarschuwing voor klachtafhandeling over Raad voor de Kinderbescherming bij de Nationale Ombudsman: De klachtafhandeling bij de Nationale Ombudsman over de Raad voor de Kinderbescherming is malafide!

De over de Raad voor de Kinderbescherming klagende burger wordt belazerd door de Nationale Ombudsman. De indruk wordt gewekt bij het indienen van klachten over de Raad voor de Kinderbescherming dat de Nationale Ombudsman deze klachten integer onderzoekt. Dit is gewoon een schijnvertoning! De uitslag staat altijd van tevoren vast. Naast bedrog en oplichting in de rapporten van de Nationale Ombudsman om de Raad voor de Kinderbescherming tegen klagende burgers te beschermen is de Nationale Ombudsman medeplichtig aan het instandhouden van alle misstanden rond de Kinderbescherming.

INFO 3.

De Substituut Nationale Ombudsman heeft kennelijk wel tijd voor drie rechterbaantjes om haar toekomstige carrière bij de Hoge Raad veilig te stellen. Aan de andere kant duren klachtprocedures tegen de Raad voor de Kinderbescherming nog steeds ongeveer 22 maanden waarbij het leeuwendeel van de vertraging wel bij dit instituut ligt.

Advies: Er dient een verbod te komen op de dubbelfunctie medewerker Nationale Ombudsman en rechterfuncties om burgers tegen de Nationale Ombudsman te beschermen


BRUIN Mw. P. de geboren mrt. 1967 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BRÜNING, J.P.M. Den Haag rechter militair lid
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


BUIJSMAN, H.J. geboren jan 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Heeft deze bijbanen bij andere overheden?


BURG , O. van der geboren mei 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Stichting van de Nederlands Orde van Advocaten


BUTSELAAR of BUTZELAAR, J.J.H. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


CARLI, R.T.R.F. geboren sep. 1946 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat-procureur te Den Haag. Welk kantoor?
BIJ
Lid tuchtraad St. Certificering
Raad Administratie en Belasting Consultants te Bunnik
Commentaar: Welk advocatenkantoor?


CASTERMANS, A.G. geboren feb. 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur. Welk kantoor?
BIJ
Redacteur Nieuwsbrief BV
Secretaris Medezeggenschapsraad basisschool St. Joseph Leiden
Commentaar: Welk advocatenkantoor?


CEHA-PRINS, Mw. D.M.C. geboren mei 1933 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Leidschendam Ceha-Prins
BIJ
Secretaris St. beheer Willibrord te Wassenaar


CENSE, D. geboren mrt. 1932 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


CLAESSENS, T.M.A. geboren aug. 1940 Den Haag co-vice-president
BIJ
Voorzitter St. Steunpunt woonwagenbewoners Zuid Holland


CLEMENT, Mw. S. geboren sep. 1955 Den Haag rechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


CLERCQ-MEIJER, Mw. C.M. geboren feb. 1949 Den Haag rechter
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Kamercommissie patiënten van het psychiatrisch Centrum Joris te Delft
Lid bestuur genootschap Onze Taal


COYAJEE-KAPPERS, Mw. E.A. geboren dec. 1944 GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


CROLL, R.S. geboren dec. 1954 Den Haag Kantonrechter
BIJ
Lid v.d. ledenraad v.d. Nederlands Vereniging van Rechtspraak te Den Haag
Nederlands Rode Kruis:
Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
Kring commissaris Gelderland van het NRK te Apeldoorn
Voorzitter St. NRK Bloesemtocht te Beesd
Lid college voor de bloedtransfusie (Adviescollege MvVWS
Lid Commissie donorbelangen van het NRK
Varia:
Lid uitvoerend comité v.d. Internationale 4-daagse afstandsmarsen te Nijmegen


CUSELL, H.C. geboren jan 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


DAALEN, T. van geboren aug. 1936 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Heeft deze buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Procureur Generaal Nederlands Antillen?


DAM, Mw. I.F. geboren aug. 1965 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze soms de Kabinetchef van de Procureur Generaal van de Hoge Raad waar alle klachten van de burger over rechters worden afgedekt?


DAVIDS, I.M. geboren jan 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
BIJ GEEN


DEDEL-VAN WALBEEK, C.C. geboren mei 1945 Den Haag rechter
BIJ GEEN


DEHUE, R.R.G. geboren jan 1956 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


DEKKER-HARTS, Mw. C.J. geboren jul. 1948 Oud advocaat en procureur Leiden. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


DEKKER, J.W.C. Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Justitie Dienst PJ&R Sector Jeugdbescherming
Lid werkgroep WOPP-Rapport Werkwijze Organisatie Primair Proces Beschermingszaken Raad voor de Kinderbescherming oktober 1995
Te positief naar cliënten (organisaties) open voor kritiek. Is hij weggewerkt bij Justitie PJ&R?
Den Haag, Ministerie van Justitie beleidsmedewerker PJ&R WODC 97
Commissie Dekker naar genoemd i.v.m. belangenverstrengeling tussen deskundigenbureaus en richtlijnen opgesteld Ten grondslag daaraan rapport VVNOR over belangenverstrengeling bij deskundigenbureaus i.v.m. uitspraak tuchtrechter NVP teveel onder hoedje met de Raad voor de Kinderbescherming.


DEKKERS, R.A.Th.M. geboren mei 1959 Oud-stafjurist Rechtbank Den Haag
Den Haag rechter
BIJ
Lid bestuur St. Fien Huth
Cursusleider milieurecht Koninklijke PBNA No. 94


DELDEN, A.H. van geboren aug. 1941 Den Haag president
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de St. Geschillencommissie Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Kamercommissie bankzaken
Lid Raad van beroep Nederlands Orde van Belastingadviseurs
Lid bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Hof van Discipline
Lid bestuur St. Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
INFO 1.

President in Kort Geding Geassocieerde Persdiensten tegen de Staat.
De belangenverstrengeling was weer maximaal in deze zaak.

 1. De zaak werd behandeld achter gesloten deuren.
 2. Het Kort Geding betrof een fax afkomstig van Rijksadvocaat van het Haagse Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek aan de top van het Ministerie van Financiën.
 3. Twee Plaatsvervanger Landsadvocaten zijn bovendien rechter-plaatsvervangerbij de Rechtbank Den Haag.
 4. Collega-advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek zijn ook rechter-plaatsvervanger in Den Haag, waarbij sommigen hun bijbanen niet hebben opgegeven wat door van Delden wordt gedekt. Deze zaak stinkt omdat er geen eerlijk proces is geweest en het "wezenlijke recht van vrijheid van meningsuiting en ook op vrije informatiedoorgifte hier ernstig werd geschonden".

INFO 2.

Circa Tweehonderd Rechterlijke ambtenaren benoemd bij de Rechtbank Den Haag hebben hun bijbanen niet opgegeven. Hierbij worden zij gedekt door van Delden alhoewel hun handelen in strijd is met de wet.

INFO 3.

President van Delden is niet te vertrouwen. Zo had Hop een schriftelijke afspraak en bevestiging gekregen dat hij gespecificeerde afschriften Koninklijke aanvragen en verkrijgen tegen betaling van het bijbanenregister. Toen van Delden in de gaten kreeg dat Hop had ontdekt dat hij bijbanenregister van de Rechtbank Den Haag "niet de schoonheidsprijs" verdiende werden de afspraken teruggedraaid en moest Hop alles overschrijven.

Hop publiceert het resultaat als gevolg van de handelwijze van van Delden nu op internet om te voorkomen dat meer burgers het slachtoffer worden van de loze beloften van van Delden.

INFO 4.

De Rechtbank Den Haag is nog een van de laatste elf Gerechten die weigeren te bevestigen dat bij dit gerecht de regel is doorgevoerd dat de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming samen met de andere partijen de zittingzaal betreedt en weer moet verlaten.

INFO 5.

Bij de rechtbank Den Haag wordt niet gelet op de aard van de bijbanen die de aldaar benoemde rechters hebben en of bij zaken betrokken rechters zich wel verschonen.

INFO 6.

In Den Haag blijkt zelfs een keer een rechter te zijn ingezet op een zaak tegen de Consumentenbond die later niet bleek te bestaan. Hoe krijgen ze dit in Den Haag voor elkaar om het bonafide deel van de Rechterlijke Macht met dit soort zaken in een kwaad daglicht te stellen.

INFO 7.

Er is meer mis in Den Haag. De Rechtbank Den Haag weigert de naam van de Griffier te geven benoemd conform de Wet RO.

INFO 8.

Zelfs bij de rolzittingen gaat het mis en heeft de Rechtbank Den Haag maling aan de wet.

 • Zo blijken de rolzittingen in het afgesloten deel van de rechtbank gedaan te worden terwijl deze zittingen volgens de wet openbaar zijn en toegankelijk voor de burger.
 • Zo blijken de rolzittingen niet conform de Wet RO door een rolrechter maar door iemand anders in ieder geval geen rolrechter te worden afgewikkeld en de vraag is of de hele gang van zaken hierbij wel rechtsgeldig is gebeurd de afgelopen jaren of dat Hop misschien terecht concludeert dat alle zittingen bij de rechtbank Den Haag op illegale wijze op de rol terecht komen.


Duidelijk is een ding.....

De bezem moet door de Rechtbank Den Haag!

Het is volstrekt onjuist de Rechterlijke Macht daar via het Rapport Leemhuis nog meer verantwoordelijkheid te geven. Dat kunnen ze bij de Rechtbank Den Haag absoluut niet aan omdat het nu al overal mis is omdat sowieso ca. 200 rechters daar maling hebben aan de Wet.

HET PARLEMENT MOET DE Rechterlijke Macht BETER GAAN CONTROLEREN

OP DE NALEVING van HUIDIGE WETGEVING voordat meer verantwoordelijkheid sowieso ter sprake kan komen.

Voorbeeld 1.
Publicatie in de Staatscourant van alle benoemingen en ontslagen van Rechterlijke Ambtenaren zodat het Parlement en de burger in de gaten kunnen houden wie er allemaal benoemd en ontslagen worden.

Voorbeeld 2.
Gerechten moet verplicht worden afschriften van het bijbanenregister te verstrekken tegen het wettelijk tarief van Dfl. 7,-- per aanvraag en Dfl. 0.40 per kopie. Pas als dat gebeurt zullen rechter de meldingsplicht bijbanen serieus gaan nemen en haast maken hun baantjes en nieuwe baantjes direct aan te melden bij het bijbanenregister.


DERKX, Mw. M.C.R. geboren nov. 1953 Den Haag rechter
BIJ GEEN 10-97


DETTMElJER-VERMEULEN Den Haag vice-president
BIJ GEEN


DIJK, J.C. van geboren jan 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


DIJK, Drs. N. van voornaam Nel Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Raad Unit strafzaken praktijkleider

Let op:
Voogdij-instellingen en de Officier van Justitie mogen niet buiten de zitting om bij de rechter blijven zitten om te voorkomen dat zaken in een onderonsje achter gesloten deuren al geregeld zijn voordat de andere procespartijen binnen mogen komen.

Advies: Rechter wraken als je binnenkomt en ze zitten er al of blijven zitten en alle gegevens onmiddellijk doorgeven aan de


DIJK, D.J. van geboren dec. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag 1: Is deze soms lid van de adviescommissie reorganisatie Rechterlijke Macht en docent diverse cursussen SSR enz.

Vraag 2: Is het deze die na klachten van Hop ervoor heeft gezorgd dat alle griffieformulieren werden vervangen waarop stond voorgedrukt "Voogdij: De Moeder" als een van de aangevoerde bewijzen van Hop dat de rechtspraak in familiezaken een "schijnvertoning" is omdat beslissingen van tevoren al bekend zijn en de gang van zaken bij deze rechtspraak wordt afgestemd op beschikkingen gezag (voogdij) naar moeder?

Vraag 3: Is het deze die de afspraak met Hop om conform de wet inzage te krijgen in honderden beschikkingen (procespartijen geanonimiseerd) terugdraaide onder druk en intimidatie van de rechtersbelangenorganisatie ASZM?

Vraag 4: Is het deze die als eerste schoon schip maakte in een bijbanenregister maar zelfs nergens zijn bijbanen opgeeft bij andere gerechten of hij recent bij overal zijn ontslag ingediend na vragen van Hop?

Vraag 5: Is deze soms lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak een rechtersbelangenorganisatie die tevens rechters in Breda, Tilburg en Bergen op Zoom tegen Hop opzet om vooral geen vragen van Hop te beantwoorden die de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak onmiddellijk verbeteren?


DIJK, C.H. van Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze soms advocaat?


DIJKSTERHUIS-WIETEN, H. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Universitair docent ad Rijksuniversiteit te Leiden
Ministerie van Justitie Gedeeltelijk gedetacheerd bij het Ministerie van Justitie Directie Wetgeving
Lid bestuur en tevens President v.d. St. Scouting Maurits


DIJKSTRA, G.S.A. geboren okt. 1959 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Universitair docent RUL
Voorzitter bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Financiën ambtenarenzaken excl. ambtenarengeschillen v.d. belastingdienst


DIL-STORK, Mw. E.M. geboren sep. 1938 Oud Juriste consumentenbond
Den Haag vice-president
BIJ
Lid Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid College van Beroep St. Milieukeur


DILLA van DER HEEM Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Toezicht Pameijer Keerkring
Lid bestuur Aletta


DOCTERS van LEEUWEN A.W.H. geboren mei 1945 Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Den Haag Hof, Procureur-generaal, ressortparket Den Haag

INFO
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium B
1969 Jaar van afstuderen Nederlands recht Afstudeerinrichting Staats- en Administratief recht
1969 Aanstelling bij het ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat Generaal voor Overheidspersoneel als medewerker wetgeving bij de Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgeleden
1970 Aanstelling bij het Ministerie van Financiën Directoraat Generaal van de Rijksbegroting als medewerker van de Inspectie Rijksfinanciën
1980 Aanstelling ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid als plaatsvervangend directeur politie
1981 Benoeming tot plaatsvervangend Directeur Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
1989 Benoeming tot Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
1994 Benoeming tot Procureur Generaal bij het Gerechtshof te Den Haag
Voorzitter van het College van Procureurs-generaal de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie
BIJ
Voorzitter Vereniging voor bestuurskunde
Kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse van Adviesraad Roosevelt Stichting, van Commissie van Bijstand van de Veerstichting van de Nederlands National Committee Europa 2000, van Binational Eisenhower Exchange Fellowship Nomination Committee


DOEK, J.E. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Lid bestuur St. International Research for Waking Children
Lid bestuur St. bestrijding antisemitisme
Lid arbitragecommissie van de Vereniging VOICES
Vereniging tot ondersteuning en initiatieven op het gebied van criminaliteit en samenleving
Lid Raad van Advies van Watoto Amani
St. ter bescherming van kinderen in gewapende conflicten
Lid redactie van enkele losbladige uitgaven op het terrein van het Familie en Jeugdrecht en het Burgerlijk Procesrecht

INFO
VU Amsterdam 020-4446282 Organisatie congres De kinderrechter 75 jaar


DOES, Mw. A.M.I. van der geboren okt. 1958 Oud-juridisch adviseur bij expertisecentrum. Welk centrum?
Den Haag rechter
BIJ
Vicarus St. Vicarie altaar der Romeinen en Jeruzalems Heeren te Gorinchem = beheer landbouwgrond


DOMMERING Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze soms advocaat?


DON, Mw. W.J. geboren nov. 1957 Den Haag parket Arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


DONGELMANS, Mw. J. geboren okt. 1957 Oud-advocaat en Procureur te Den Haag
Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: van welk advocatenkantoor is deze een oud advocaat en procureur?


DONKER, S.L. geboren jul. 1940 Den Haag rechter
BIJ
Lid centrale Raad van advies voor strafrechttoepassing sectie TBS
Lid beroepscommissie uit de hierboven bedoelde sectie


DOOIJEWEERT, Mw. A.C.J. van geboren aug. 1953 Oud-jurist stafafdeling Raad van State
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Wat betekent NOVEA (Nederlands Orde van EDP adviseurs?


DOORNEWAARD, G.J.H. geboren apr. 1946 Den Haag rechter
BIJ
Vrijwilliger bij de Vereniging Wereldkinderen
Lid Commissie van beroep voor de HBO-Raad


DOZY, Mw. R.A. geboren nov. 1957 Den Haag rechter
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid examenscommissie opleidingen sociaal recht OSR te Utrecht op het vakgebied huurrecht
Vast docent huurrecht VSO Voortgezette Stagiaire opleiding OSR en specialistische opleiding SSR
Co-auteur boek Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk 1994
Mede auteur en auteur handboek huurrecht Kluwer
Auteur onderdeel voogdij boek 1 in Tekst en Commentaar BW
Lid oudercommissie stedelijk Gymnasium te Leiden


DRIESSEN, J.L. geboren jul. 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Juridisch lid van de Octrooiraad Bureau voor de Industriële Eigendom
Geven van cursussen Burgerlijk recht


DROP, J.Th. geboren sep. 1963 Oud-medewerker Ministerie van Justitie, secretaris en jurist Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


DUIJNSTEE, J.T. geboren apr. 1939 GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze soms advocaat?


DUK, R.A.A. geboren jan 1947 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Redacteur van de maandbladen SEW en SMA
Voorzitter van de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Secretaris van het bestuur van het Haags Juridisch genootschap
Lid bestuur van het residentie Orkest Den Haag


DULEK-SCHERMERS, Mw. G. geboren feb. 1961 Den Haag rechter
BIJ
Jeugdleidster doopsgezinde remonstrantse gemeente Leiden


EGGERAAT, E.P. geboren jun. 1957 Oud-chef-jurist Raad van State
Den Haag rechter
BIJ GEEN


EIJSENGA, H. geboren aug. 1949 Oud Ministerie van Defensie?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Heeft deze ontslag genomen?


EISMA, S.E. geboren mrt. 1949 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat
BIJzonder hoogleraar bank en effectenrecht Rijksuniversiteit Limburg
BIJ
Commissaris HAL Holding
Commissaris Reesink NV
Commissaris NV Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Voorzitter bestuur St. Prioriteit Letterhaave
Bestuurder St. Administratiekantoor Recopart
Bestuurslid Recopart BV
Lid bestuur St. Pensioenfonds HAL
Lid Raad van Toezicht Kroller Muller Museum
Lid Raad van Toezicht Hogeschool voor Beeldende Kunsten Muziek en Dans
Voorzitter bestuur St. tot steun van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Lid bestuur Stichting Wolters Fonds
Lid Curatorium van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht
Docent Grotius Academie
Lid gecombineerde Commissie vennootschapsrecht Nederlands Orde van Advocaten en Koninklijke Notariële Broederschap
Adviseur stichting WNW
Adviseur St. Administratiekantoor Blanca Flor
Juridisch Adviseur VEVO
Redacteur Onderdeel Effectenrecht en EESV in losbladig Kluwer Rechtspersonen
Lid Adviesraad van de St. Unilever-leerstoel Internationale Ondernemingsrecht


EISSES, Mw. J. geboren okt. 1957 Oud-medewerker Vereniging Nederlandse Gemeenten
Den Haag rechter
BIJ GEEN


EK, J. van geboren jan 1938 Oud-medewerker belastingdienst
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
GEEN VUT
BIJ
Voorzitter Kamercommissie RIAGG Zuid Holland Noord te Leiden en RIBW Zuid Holland Noord te Leiden
Plaatsvervangend voorzitter v.d. Kamercommissie BOPZ Psychiatrisch Centrum Rosenburg te Den Haag
Docent Straf en Strafprocesrecht bij de Kring van Utrechtse Repetitoren te Zeist


EKELMANS, J. Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Amsterdam Ekelmans & Meier/Ekelmans Den Hollander
BIJ
Plaatsvervangend Secretaris Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag


EKELMANS, Mw. J.C.J. geboren mrt. 1965 Den Haag parket officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


ELDIJK Mw. G van geboren aug. 1939 Den Haag parket
BIJ
Lid bestuur studiekring familie en jeugdrechtspraak van de NVvR


ELKERBOUT, R. geboren aug. 1946 Den Haag rechter
BIJ
Voorzitter Kamercommissie woonruimteverdeling gemeente Leiden
Lid inspraakcommissie tevens Ombudscommissie gemeente Leiden


ENGELEN, Mw. I.P.A. van geboren jul. 1953. Den Haag rechter
BIJ GEEN


FASSEUR-VAN SANTEN, Mw. J.C. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


FICQ, C.R.L.R.M. geboren aug. 1939 Den Haag, Hof Gegevens bijbanenregister Parket-generaal, Laan van Nieuw-Oost Indië 123
Den Haag

INFO:
Nijmegen Doctoraal Examen Nederlands recht KU Nijmegen afgestudeerd civiel recht 1963
Seedorf Duitsland Reserve officier 41e pantserbrigade 1963
Den Haag ministerie LNV Directie Juridische & Bedrijfsorganisatorische Zaken 1965
Born Directiesecretaris bij van Doorne's personenautofabriek DAF NV Born (L) 1966
Maastricht parket 1973
Amsterdam Hof, PG Advocaat-generaal 1980
Den Bosch parket hoofdparket 1986
Amsterdam Hof, PG procureur-generaal 1996
Arnhems Hof, PG procureur-generaal 1994 sinds 1 jan. 1996 niet meer in Arnhem werkzaam
BIJ
Lid bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid bestuursraad Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Lid bestuur Kring van Reünisten Faculteit Rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen


FLIEK, F.C. geboren mrt. 1930 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


FLOHIL, R.M. geboren nov. 1949 Chefjurist Raad van State
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


FOCKEMA ANDREAE-HARTSUIKER, Mw. E. geboren aug. 7949 Oud-medewerker Uitgeverij Kluwer
Den Haag rechter
BIJ
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds


FONTEIJN-VAN DER MEULEN, C.P.E.M. geboren jan 1955 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


FRANKE, B.H. geboren jun. 1947 Oud hoofd personeel Korps Rijkspolitie district Groningen
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


FRANKEN, Mw. M.C. geboren jan 1966 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze soms advocaat?


FRANX, J.K. geboren apr. 1929 Advocaat Den Haag De Brauw Blackstone Westbroek lid van maatschap beëdigd 1990
Hoge Raad raadsheer ?
INFO
Hoge Raad raadsheer

LET OP: deze raadsheer mag natuurlijk geen zaken behandelen van De Brauw Blackstone Westbroek


FURSTNER, H.R. geboren mrt. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Werkt deze soms bij het Ministerie van Economische Zaken voor de Industriële Eigendom Afdeling Personeel, Organisatie en Informatie Contactfunctionaris?


GEELHOED, Prof. L.A. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Economische Zaken, GS Raad van de Economische Unie; voorzitter
Centrale Economische Commissie; voorzitter
Centrale Plancommissie; voorzitter
Interdepartementaal Overleg Technologiebeleid; voorzitter
BIJ
Secretaris Generaal ministerie van Economische Zaken
Secretaris Generaal ministerie van Algemene Zaken vanaf 010497
Parttime docent Erasmus Universiteit Rotterdam


GEERARS, A.M.H. geboren mrt. 1960 Den Haag kantonrechter
BIJ
Voorzitter Kamercommissie St. Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector te Delft
President St. Wantijbad Dordrecht door welke stichting een openluchtzwembad wordt geëxploiteerd


GELDER, C.W.P. van geboren sep. 1953 Advocaat en procureur te Arnhem. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze geen docent bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag en het houden van opleiding voor stagiaires in de advocatuur?


GELDER, T.C. van geboren nov. 1929 Oud-officier Koninklijke Marine
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze niet de voorzitter van de Nederlandse Marineraad?


  GEND, S.J.A.M. van (geb. aug. 1945)

Raio rechtbank Groningen 100669
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 290875
Arrondissementsofficier van Justitie Arrondissementsparket Groningen 070977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Arrondissementsparket Zwolle 271180
HOOFD Officier van Justitie Arrondissementsparket Zwolle 011286
HOOFD Officier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem 110888
Den Haag parket 1997
INFO
Den Haag parket Hoofdofficier van Justitie
BIJ
Lid bestuur Nederlands Politie Instituut
Lid bestuur St. Politiefonds Minister Ien Dales
Lid bestuur Prof. Mr. W.P.J. Pompe Stichting
Lid Curatorium Nederlandse Politie Academie
Lid bestuur Stichting Nederlands Politie Orkest
ATTENTIE!
Opstand tegen de Minister van Justitie (klik alibaba2)
INFO Hop 0341-558356
Aangifte 190 rechters Den Haag door J. Hop Ermelo 0341-558356.
Weigert hij te vervolgen of te seponeren!
INFO Hop 0341-558356
Aangifte tegen vier medewerkers van de RvdK Zuid-West bij hem in behandeling
INFO Ing A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode. T: 0413-490385 F: 490386
Klacht tegen van Gend van Ing. A.M.L. van Rooij wegens het diffuus maken van zijn aangifte en het schrijven van onwaarheden met als doel Hickson Garantor BV behulpzaam te zijn met het plegen van zware milieumisdrijven
INFO Hop 0341-558356
Aangifte tegen raadsheer wegens valsheid in geschrift in proces-verbaal door hem geseponeerd en afgedekt. (Klik kind-31)
OPSPORING VERZOCHT 0341-558356 en/of 0413-490385.
Graag zouden wij in contact komen met burgers waarvan aangiften door van Gend zijn geseponeerd en waarbij strafbare feiten en misdaden door seponering door van Gend worden afgedekt.


GERARD, E.B.E.M. geboren aug. 1965 Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GEURTSEN-van EEDEN, Mw. B.C.W. geboren jul. 1957 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GEUS, A.M. de Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GINHOVEN, Mw. J.H.C. geboren jan 1957 Den Haag rechter
BIJ
Lid juridische Commissie LBR (niet actief)


GOEMANS, A.J. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Directeur Eigenaar van Goemans Management BV delft
Voorzitter bezwarenadviescommissie rechtspositionele besluiten van het Ministerie van VROM
Voorzitter bezwarencommissie van het kadaster
Voorzitter v.d. Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten voor de gemeente Den Haag
Voorzitter v.d. geschillencommissie privatisering ziekenhuis Leyenburg
Voorzitter v.d. geschillencommissie privatisering Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Voorzitter v.d. geschillencommissie privatisering van de van der Wordenstichting te Delft
Lid v.d. Geschillencommissie Sociaal Statuut v.d. Stichting SPC Sandhage Den Haag
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Statuut voor de decentrale Welzijns Organisatiecentrum te Den Haag
Lid bestuur Stichting DAK Dagopvang kinderen te Den Haag
Voorzitter v.d. St. DAK-Beheer te Den Haag
Secretaris St. Vrienden van het DAK te Den Haag
Voorzitter St. Steunfonds Haagse Sociale Academie te Den haag
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten
Lid v.d. Landelijke Geschillencommissie in het kader v.d. CAO gezondheidscentra


GOMPEN, P.M. geboren aug. 1949 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Ekelmans & Meier
BIJ
Lid bestuur Vereniging Huis en Eigendom afdeling Wet
Lid bestuur Netty Zwanenburg Stichting vermogen stichting waaruit schenkingen worden verricht


GONGGRIJP-VAN MOURIK Mw. M. geboren jan 1949 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


GOU, F.L.M. de geboren dec. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GOUDSWAARD, J. geboren aug. 1941 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Den Haag. Welk kantoor?
BIJ GEEN


GOVERS, A.W. geboren jan 1947 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GOYAERTS-ANTENS Mw. C.N.M. geboren okt. 1963. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GRAAF, K.R. van der geboren jun. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
BIJ
Voorzitter Raad van Toezicht van de NVM afdeling Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter v.d. Raad van Toezicht van de Nederlands Vereniging van Incassoondernemingen te Eindhoven
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie Bureau voor Rechtshulp, President Den Haag
Lid v.d. Bouwcommissie Paleis van Justitie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag Huurcommissie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag RU Leiden voor studenten en stages


GROEN, H.A. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze geen advocaat in Den Haag bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn?


GROENEVELD, J.Y. Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


GROOT, A.C. de Geboren apr. 1938 Belastingdienst Den Haag
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Zit deze niet in het bestuur van de Woningbouwvereniging Leidschendam?


GROOT, G.W.S. de geboren mei 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GROOT, Mw. H.M.A. de geboren feb. 1954 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GROOT, Mw. C. de geboren mrt. 1964. Raio rechtbank Den Haag
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GROSHEIDE, Mw. E.L. geboren nov. 1962 Haarlem rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


GUINAU, G. geboren jan 1951 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HAAK, H.F. van den geboren jun. 1929 Oud Voogdijraad te A'dam
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Redacteur Juridisch tijdschrift Verkeersrecht Uitgave ANWB
Lid Jury tweejaarlijks auteursprijs v.d. Vereniging van Auteursrecht
Voorzitter St. Vriendenvan het van Gogh Museum
Lid Commissie van Beroep Vereniging van Effectenhandel te Amsterdam
Lid Adviesraad Herziening Rechterlijke Organisatie
Voorzitter Vergoeding van Presidenten van de appelcolleges


HAAN, J.L.A. de geboren sep. 1927 Oud-medewerker Ministerie van Justitie als administrateur
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


HAASNOOT, J. geboren juli 1928 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HAERINGEN Mw. A. van geboren jun. 1957 Den Haag rechter
BIJ GEEN


HAFFMANS, E.K.L.M. geboren okt. 1945 Adjunct-directeur Raad voor de Kinderbescherming directie Zuid-West
Rechter plaatsvervangend. Middelburg, is in hetzelfde rechtsgebied als van directie Raad voor de Kinderbescherming Zuid-West. De Minister van Justitie heeft een onderzoek naar deze dubbelfunctie ingesteld na kamervragen van Tweede Kamerlid Hendriks.


HAGE, G.H.I.J geboren apr. 1952 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HAGEN, J.A. geboren mrt. 1956 Oud-manager bij het Nederlands Meetinstrument te Dordrecht
Den Haag rechter
Docent basisopleiding Nederlands Orde van Advocaten


HAIMÉ, Mw. M.L. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Beleidscoördinator stafafdeling Constitutionele Zaken Wetgeving en Internationale Aangelegenheden ministerie van Buitenlandse Zaken
BIJ
Bewerker van de Schuurman en Jordens Wettenreeks nr 76 Paspoortwet
Auteur praktijkdossier Algemene Wet bestuursrecht onderdeel mandaat en delegatie
Auteur handboek minderheden benoembaarheid vreemdelingen in de openbare dienst
Secretaris Vereniging van Administratief recht
Lid bestuur St. Meander, regionaal instituut voor interculturele ontwikkeling een steunfunctie op het terrein van het minderhedenbeleid in e regio Rijn- en Bollenstreek


HAM, G.P. van geboren nov. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HARDERWIJK, E.D. geboren mrt. 1957 Den Haag parket officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


HARTE, M.P. van geboren jun. 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Rechtspleging directie Ontwikkeling Rechtspleging plaatsvervanger, hoofd
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving rechtshandhaving en Rechtspleging Directie Rechtspleging, Ambtenaar


HASEKAMP, R.C.D.E. geboren nov. 1942 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid van de Octrooiraad
Lid Commissie advisering bezwaarschriften Personeelsleden Economische Zaken
Voorzitter Vereniging Middelbaar en Hogere Ambtenaren bij het Bureau voor de Industriële Eigendom
Kaderlid Centrale en Hogere Ambtenaren Functionarissen bij overheid, Onderwijs, Bedrijven, Instellingen Secretaris Sectie Economische Zaken van die Centrale


HAVERKATE, G.C. geboren jan 1960 Ressort-Officier van Justitie
Den Haag rechter
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Docent strafrecht St. Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Voorzitter St. Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Secretaris en Penningmeester Voennye Productions een in de vorm van een stichting geformaliseerde vriendenclub


HEEMSKERK, W.H. geboren jan 1935 Hoge Raad raadsheer
BIJ
Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96

INFO 1
Arrest Hoge Raad "uitholling omgangsrecht" 8928 (R96/134 HR) 6 juni 1997.

INFO 2.
Zit in dezelfde Ministerie van Justitie commissie als de Procureur Generaal van de Hoge Raad die klachten over de rechter in deze zaak eerder ongegrond verklaarde omdat de misstanden in deze zaak vielen onder het "procesbeheer" van de betrokken rechter.


HEIDE, R.M.R. van der geboren feb. 1931 Den Haag rechter
BIJ
Voorzitter Commissie van Toezicht PI de kantelberg en het PSC
Plaatsvervangend voorzitter Commissie bezwaarschriften ministerie van Economische Zaken
Plaatsvervangend voorzitter Steinmetz St. Gezinsvervangende huizen Vereniging van tyltyl gehandicapten in Den Haag/Zoetermeer
Plaatsvervangerlid centrale Raad van Beroep (4xper jaar)


HEIJ, P.G.J. de geboren nov. 1959 Den Haag rechter
BIJ GEEN


HELWIG, Mw. A.P.R. geboren sep. 1936 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBAN DEN HAAG


HENSEN, C.A.J.F.M. geboren jan 1952 Oud-medewerker Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Den Haag rechter
BIJ
Redacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
Rubriekredacteur Bedrijfsjuridische Berichten
Onafhankelijk lid van het derdenscheidsgerecht voor het resoort Den Haag van de Koninklijke Notariële Broederschap


HERMANS, J.P.M. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HERTOG, D. den geboren nov. 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
BIJ
Voorzitter Rotterdamse Aëro Club waarin opgenomen de Haagse Aëroclub met als zetel vliegveld Zestienhoven te Rotterdam


HEYNING-HORST Mw. M.l.of M.W. geboren jul. 1952 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HOEFDRAAD, Mw. L.C. van geboren jun. 1951 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HOEKSTRA, R.P.R. of R.P.P. geboren aug. 1965 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HOEKSTRA, R.J. LID van DE RAAD van STATE

INFO
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid van het Curatorium van het Roosevelt studiecentrum te Middelburg
Lid van het Bestuur van de Stichting Den Haag 750 jaar
Lid van het Bestuur van de stichting Alumni Juridische Faculteit Groningen
Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Voorzitter van de klachtencommissie seksuele intimidatie Ministerie van Algemene Zaken
Voorzitter van het Bestuur van de Vereniging van Verzelfstandigde Rijksmusea
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Rijnhove
Lid van het Curatorium Nieuwspoort
Voorzitter van het VCL te Den Haag
Lid van de Board van het "Atlantic and Pacific Exchange Program"
Lid van de Rotary


HOEVEN-OUD, Mw. J.M.T. van der geboren okt. 1960 Den Haag rechter
BIJ
Lid medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Het Spectrum te Zoetermeer


HOLLANDER L.Ph. den geboren nov. 1953 Den Haag parket officier van Justitie
Lid bouwcommissie arrondissement Den Haag
Lid Commissie OM Opleidingen COMO
Lid werkgroep Sorgdrager (werving/selectie)
Lid platformgroep OM opleiding


HOLTROP, J.S.W. geboren sep. 1948 Den Haag vice-president
BIJ
Lid Kerkvoogdij beheerscommissie tevens kerkbestuur opleiding buitenstaanders Benoordenhout
Mentor opleiding buitenstaanders CALRM
Inleider coördinator opleidingscursussen SSR
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege


HOLZHAUER, R.W. geboren jun. 1953 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Docent wetenschappen aan de Juridische Faculteit van de Erasmusuniversiteit Rotterdam
Lid bestuur European School for Living Economics, secretaris examencommissie
Medeoprichter en mede redacteur van de serie rechtseconomische verkenningen uitgegeven door Gouda Quint
Redacteur AA Geel Katern Rubriek Rechtseconomie
Plaatsing op de Algemene Arbiterslijst van het NAI
Consultant Editor Journal of Law and Economics
Medeoprichter en mede redacteur serie Intellectuele Eigendom en Reclamerecht Tjeek Willink


HONERT, M.J.J. van den geboren jun. 1954 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Voorzitter stuurgroep invoering Wet Terwee
Lid samenwerkingsverband slachtofferhulp, President Hollands Midden


HOOGVLIET, G.M.H. geboren apr. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Den Haag Pels Rijcken Drooglever Fortuijn
BIJ
Docent opleidingen Sociaal Recht
President van het Nederlands tafelrond RTI4


HOONDERT, R.P. Den Haag rechtbank militair lid
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HOOYMANS-VAN OERLE, Mw. R.H.M. geboren feb. 1944 Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag 1: Is deze soms tevens raadheerplaatsvervanger bij het Hof Den Haag en coördinerend
vice-president bij de rechtbank Den Bosch en voorzitter aldaar van de sector familie en jeugdrecht?

Vraag 2. Is de voorzitter van de Cliëntenorganisatie Kind en Omgangsrecht Jacque van Iersel bij deze rechter zijn kinderen kwijtgeraakt?

Vraag 3. Is dit soms de echtgenote van de directeur Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht?

Vraag 4: Waarom is zij rechter-plaatsvervanger in Den Haag? Toch niet omdat de substituut Nationale Ombudsman ook een rechtercollega in Den Haag is zodat in de rechterkamer ongestoord besproken kan worden hoe klachten tegen de Kinderbescherming maximaal kunnen worden afgedekt om klachten van klagende kinderen en ouders tegen de organisatie van haar echtgenoot volstrekt onmogelijk te maken.

Vraag 5: Heeft zij wel eens zaken behandeld waarbij unitmanager van de Kinderbescherming Den Bosch en tevens rechter-plaatsvervanger in Amsterdam mevrouw Bogers betrokken is?


HÖPPENER, Mw. A.C.M. geboren sep. 1966 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Hoge Raad gerechtsauditeur
BIJ
Secretaris Astma fonds Regio Delft
Lid kunstkring IJsselland Ziekenhuis


HORSTINK, A.S.M. geboren mei 1942 Den Haag Hof vice-president
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag


HORSTINK-VON MEYENFELDT, Mw. S.J.E. geboren aug. 19S1 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
GEEN OPGAVE 10/97


HORSTMAN, Mw. M.J. geboren apr. 1961 Oud Projectcoördinatrice Korps Land Politiedienst/ Raad van Hoofdcommissarissen
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


HOUBEN, Mw. M.M.H.P. geboren apr. 1954 Oud-officier van Justitie te Rotterdam
Den Haag rechter
BIJ GEEN


HOUBEN, Mw. M.C.P. geboren apr. 1952 Oud Advocaat en procureur te Zwolle. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


HOUWELING, Mw. E.R. geboren mei 1960 Den Haag rechter
BIJ
Redacteur tijdschrift sociaal recht
Redacteur Ambtenarenrecht Samson HD Tjeenk Willink
Lid arbitragecommissie VNG


HUEBER, Mw. M.C.C. geboren aug. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving


HUIJGENS, M.C.J.A. geboren nov. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Was deze geen Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Tucht NIVRA/AA te Den Haag?


HUSSON, L.F.A. geboren okt. 1946 Oud-Advocaat-procureur te Nijmegen. Welk kantoor?
Den Haag kantonrechter
BIJ
Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut NAI
Plaatsvervangend in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den Haag


HUTTEN, Mw. D.J. geboren sep. 1963 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


HUYDECOPER, Jhr. J.L.R.A. geboren mei 1945 Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Ministerie van Justitie Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96 voorzitter-lid
Landelijk deken van de advocatuur
OPGAVE 1097 DEN HAAG HOF


ITALIAANDER, H. geboren feb. 1938 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


JALINK, D. geboren mei 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie schadefonds geweldsmisdrijven te Den Haag
Voorzitter St. Uitgeverij De Berk te Overveen
Secretaris Bibliofiel en Grafisch Genootschap Het Beschreven Blad te Haarlem


JANSEN, I. geboren aug. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Werkt deze niet bij het Ministerie van Justitie als Hoofd Directoraat Wetgeving Sector Vermogensrecht?


JANSEN, A.D. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid van de directie van IBO BV instituut voor bedrijfskundige opleidingen


JANSEN, H.G.T.J. geboren feb. 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Barents & Krans


JANSEN, C.H.M. geboren jul. 1937 Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 5 dec. 1991

INFO 1.
Hoge Raad raadsheer

INFO 2.
Arrest Hoge Raad "uitholling omgangsrecht" 8928 (R96/134 HR) 6 juni 1997.


JANSSEN, G.P.C. geboren jul. 1954 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


JONG, Mw. H.M.D. de geboren apr. 1960 Den Haag rechter
BIJ GEEN


JONGENEEL, R.H.C. geboren mrt. 1959 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Werkt deze niet bij het Ministerie van Justitie als juridisch beleidsmedewerker en
plaatsvervangerhoofd van de afdeling juridische zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen?


JONGENEEL, Mw. E.S.G. geboren apr. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


JOPPE, Mw. I.S. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KALBFLEISCH, P. geboren jan 1947 Den Haag co-vice-president
BIJ
Lid Commissie van Beroep BV KNVB
Commissaris Vomar Voordeelmarkt BV te IJmuiden
Lid bestuur Pensioenfonds Nederlands Toneel
Lid begeleidingscommissie De Praktijkvan het omgangsrecht

INFO
Persrechter


KALK, Mw. A.A. geboren mrt. 1951 Den Haag vice-president
BIJ
Voorzitter Kamercommissie Michaeleshoeve en Overkempen President heilpedagogisch instituut en sociaal therapeutisch leefwerkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten


KAMP, M.A. geboren 1935 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


KAPTEIN, Mw. M.C. geboren nov. 1962

INFO Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Voorzitter St. G71 =exploitatie expositieruimte gemeente Beunisse waar ook een kunstgalerie is


KARREMAN, S.N.W. geboren jul. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KATE, T.B. ten geboren jun. 1931 Oud-minister van Justitie

  INFO 1.
  Hoge Raad Procureur-generaal

  INFO 2.
  Ministerie van Justitie Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht

  INFO 3.
  Alle klachten over rechters worden door hem systematisch afgedekt. Als er al een onderzoek wordt ingesteld "gelet op de aard van de geuite klachten naar de beruchte kinderrechter Mees" dan is dit een schijnvertoning omdat van tevoren al vast staat dat de klachten tegen de betrokken rechter worden afgedekt omdat het valt onder "procesbeheer" van de rechter.


KEIJZER of KUIJPER-KEIJZER, Mw. C.L. geboren mei 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

  Vraag 1:
  Is zij lid van de commissie aantrekken rechterlijke macht?
  Is zij lid van de stuurgroep ZM2000?
  Is zij lid van de begeleidingscommissie "Toekomst Zittende Magistratuur"?

  Vraag 2 :
  Schreef zij Hop op ? dat zijn vragen over ?


KEIZER, G. geboren dec. 1942 Den Haag kantonrechter
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


KEIZER, I.B.N. geboren dec. 1963 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KELTJENS, J.M.J. geboren jun. 1959 Den Haag rechter
BIJ
Secretaris cursus strafvonnis en Proces Verbaal ter terechtszitting SSR 5 dagen per jaar


KEMPEN, J.A. van geboren apr. 1960 Den Haag rechter
BIJ GEEN


KEULEN, B.F. geboren jan 1963 INFO:
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger

LET OP:
BIJ inzage in Leeuwarden zat er een brief in het bijbanenregister met volgende tekst: "Ministerie van Justitie directoraat wetgeving Den Haag 070-3707155 (06-02-97) Hartelijk dank voor uw goede wensen tav mijn nieuwe functie en uw bereidheid positieve inlichtingen te verschaffen over mijn taakvervulling bij uw rechtbank. Inderdaad heb ik het voornemen in Den Haag of Rotterdam een rechter-plaatsvervanger te verwerven ONTSLAG gevraagd heb ik niet. Het kan nog wel even duren voordat dat zijn beslag gekregen heeft. Mijn nevenfuncties betreffen een niet geformaliseerd voortzetten v.d. werkzaamheden voor de RUG alsmede het lidmaatschap van de fractie-adviescommissie voor Justitie van de PvdA."
NOG GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
NOG GEEN OPGAVE RECHTBANK ROTTERDAM

LET OP:
Zo gaat dat dus. Even een bijbaantje als rechter-plaatsvervanger in de wacht slepen, wanneer je medeweker van het Ministerie van Justitie bent.


KIERS-BECKING, Mw. A.D. geboren mei 1958 Den Haag rechter
BIJ
Docent beroepsopleiding advocatuur burgerlijk procesrecht


KINGMA, D. geboren mei 1961 Den Haag rechter
BIJ GEEN


KLASHORST, R. van de geboren jun. 1958 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
BIJ
Lid bestuur St. Instrumentenfonds Den Haag
Lid Commissie van Advies en Bijstand Koninklijke Conservatorium te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht St. Hoge School van Beeldende Kunsten Muziek en Theater Den Haag
Lid protestcommissie Koninklijke Nederlands Wielunie te Woerden
Plaatsvervangend College van Afgevaardigden Haagse Orde van Advocaten


KLEENE-EIJK, Mw. C.G. geboren aug. 1948 Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag (2 nov. 1996)

INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bedrijfsjuriste bij Hoechst Holland NV


KLEIJN, G.P. Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KLEIJN Prof. W.M. Den Haag rechter
BIJ
Lid adviescommissie bezwaarschriften Awb voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Lid geschillencommissie v.d. St. Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector
Lid v.d. redactie Handboek Algemene Wet Bestuursrecht Alphen ad Rijn Samson HD Tjeek Willink


KLERK, Mw. de geboren jun.. 1964 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


KLEUN, G.P. geboren feb. 1958 GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KLOOSTERHUIS, J. geboren mrt. 1966 Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KLOSSE, Mw. S. geboren jan 1957 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Universitair Hoofddocent bij de sectie sociale recht van de Universiteitssociëteit Utrecht
Gastdocent bij de Medische Faculteit van de Kath Universiteit Leuven
Actief in enige redactie en adviesraden op het terrein van arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht


KNEGTMANS, H. Drs. voornaam Hans Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Raad Unit strafzaken praktijkleider

LET OP:
Raad voor de Kinderbescherming, Voogdij-instellingen en de Officier van Justitie dienen niet buiten de zitting om bij de rechter blijven zitten om te voorkomen dat zaken in een onderonsje achter gesloten deuren al geregeld zijn voordat de andere procespartijen binnen mogen komen.

Advies: Rechter wraken als u binnenkomt en ze zitten er al of blijven zitten en alle gegevens onmiddellijk doorgeven aan de cliëntenorganisaties.


KNIJFF, H.J.A. geboren sep. 1951 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Voorzitter St. Holland Casino Scheveningen Festwae
Voorzitter St. bevordering Cabaretkunst in Ned
Voorzitter St. bevordering Topvoetbal Den Haag
Commissaris Chemolanda Beheer BV
Bestuurder St. Administratiekantoor IPM Holding BV
Lid bestuur St. Hector Treub
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden


KNOESTER, Mw. M.P. geboren nov. 1966 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KOEK, Mw. M.W. geboren jun. 1961 Den Haag rechter
BIJ GEEN


KOK, R.G. geboren jul. 1947 Den Haag vice-president
BIJ
Lid secretaris Commissie aantrekken leden rechterlijke macht


KOK, A.D. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur bij Kok Advocaten Fazantlaan 1 3852 AN Ermelo
Lid Commissie van Geschillen in het Hoger Beroepsonderwijs Den haag
Lid geschillencommissie St. Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector Den Haag


KOKEE, Mw. M.T.Y. geboren jul. 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KOLE, Mw. E. Den Haag, Parket, Officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


KOLK-NUNES, Mw. P. van der geboren okt. 1952 Oud Advocaat en Procureur te Rotterdam
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze geen lid van de Raad van toezicht van de van der Woudenstichting te Delft maar ook van de Sociaal Pedagogische Dienst Zuid Holland Noord te Den Haag?


KOLK, Mw. E.C. geboren okt. 1964 Den Haag parket substituut- officier van Justitie
GEEN OPGAVE DEN HAAG 10/97


KOOIJ, P.A.C.E. van der Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Universitair docent RU Leiden
Lid Kamer van beroep van het Communautair Bureau van Plantenrassen


KOPPEN, Drs. P.A. geboren sep. 1952 Oud Plaatsvervangerhoofd afdeling Juridische Beleidszaken Ministerie van VROM
Den Haag rechter
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid hoofdbestuur Nederlands Klassiek Verbond


KORT-DE WOLDE, M.S. de (Rechter veroordeelt redactie tot geheimhouding van fax) Rijksadvocaat

INFO:
Staat tegen Geassocieerde Persdiensten (07-01-98) Kort Geding bij rechtbank den Haag

Vraag: Is dit een advocaat van De Brauw, Blackstone en Westbroek? En een collega van diverse rechter-plaatsvervangers in Den Haag.


KORTENHORST, Mw. B.M. geboren nov. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KORVINUS, H.C.D. geboren okt. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze ad hoc lid werkgroep verhouding OM-ZM van de NVvR?

Vraag: Heeft deze nog veel meer bijbanen te maken met strafrecht en NVvR?


KOSTER, B Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Zelfstandig Organisatie Adviseur. Waar en welk bedrijf?


KOSTER-VAN DER FLIER, Mw. E.P. geboren jun. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs VOO afdeling Berkel & Rodenrijs en Bergschenhoek
Voorzitter Stichting Pacific Enterprises Movement Center te Rotterdam
Lid Geschillencommissie Beagle Club Nederland te Utrecht
Lid van de Commissie van Toezicht bij de PI De IJSSEL tevens Plaatsvervangend voorzitter van de Beklagcommissie bij dezelfde inrichting te Krimpen aan de IJssel.
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Wat is de Stichting Pacific Enterprises Movement Centre te Rotterdam?


KOUWENHOVEN, Mw. E. geboren nov. 1958 Den Haag rechter
BIJ GEEN


KRAAK, P.W. geboren mrt. 1956 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KRAMER, J. geboren okt. 1957 Den Haag rechter
BIJ GEEN


KREKEL, P.C. geboren aug. 1951 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Binnenlandse Zaken DG Management en Personeelsbeleid Directie Arbeidszaken Overheid Afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken plaatsvervangerhoofd
Docent coördinatie vakgroep rechten bij het instituut voor Sociale Wetenschappen opleiding hoger management voor non-profitorganisaties
Plaatsvervanger v.d. raadgevende Commissie ter uitvoering van de bepalingen van het protocol betreffende rechtsbescherming en personen in dienst van het Benelux Merkenbureau
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
Redactielid arbeidsrecht bij de overheid Samson HD Tjeenk Willink
Lid algemeen bestuur v.d. Vereniging voor Christelijke Onderwijs Zoetermeer


KRUK, Drs. W.J. geboren jan 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


KUILE, R.J. ter geboren apr. 1952 Oud-advocaat en procureur te Amsterdam. Welk kantoor?
Den Haag kantonrechter
BIJ
President St. het Ter Kuile-fonds te Enschede
President St. het Hoedemakersfonds te Enschede
Voorzitter bezwarencommissie van Energiebedrijf Noord-West Amsterdam NV
Lid ledenraad van de Vereniging Vogelbescherming Nederland
Voorzitter v.d. medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Meent" te Maarn


KUIPERS, D.J.A. geboren aug. 1950 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


KUYT, M.J.R. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LAMBIE, J.M.H. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Kolonel Koninklijke Landmacht b.d.


LANGE-TEGELAAR, Mw. R.G. de geboren aug. 1962 . Den Haag rechter
BIJ
Lid bestuur St. Papefonds te Den Haag


LANGE, Mw. C.C.W. geboren aug. 1966 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LANGE, Drs. O.M. de geboren mrt. 1950 Oud-advocaat en procureur te Heerlen
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LEEUW, Mw. M. de geboren apr. 1955 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat en Procureur bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Plaatsvervangerlidmaatschap Hof van Discipline
Lid bestuur St. bevordering van de Cabaretkunst in Ned


LEEUWEN, R.T. van Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LEIJNSE-KOLK, Mw. A.G.P. geboren sep. 1937 Den Haag vice-president
INFO1
Kinderrechter
BIJ GEEN
INFO2
Zaak Heistein Heilker


LIESHOUT, S.M. van geboren okt. 1960 Den Haag rechter
BIJ GEEN


LIGTELIJN, E. geboren aug. 1929 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Gepensioneerd rechter
Voorzitter Commissie bezwaarschriften personeel ingevolge de Awb bij het ministerie van
Volksgezondheid
Vice Voorzitter Commissie van T. Dr Henri van der Hoeven kliniek te Utrecht tevens Vice-voorzitter van de Beklagcommissie van die kliniek


LIPPMANN, T.W.M. geboren nov. 1940 Oud-assurantiebedrijf Lippmann
Den Haag kantonrechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE KANTON/RECHTBANK DEN HAAG


LISSER, E.C. geboren jan 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LOEB, R.W.L. geboren april 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LOK, W. geboren mrt. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LOON J.H.A. van geboren apr. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Buitenlandse Zaken Staatscommissie Internationaal Privaatrecht ; secretaris
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LOOR, D. de Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


LOTH, M.A. geboren okt. 1956 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze vertrokken naar de Nederlands Antillen en Aruba?


LYCKLAMA À NIJEHOLT, G.F.H. geboren jun. 1966 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MAKKINGA Mw. K.M. geboren feb. 1955 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MALTZAHN, D.H. Baron von geboren jan 1945 Den Haag vice-president
BIJ
Lid Raad van bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid bestuur Vereniging Vrijzinnig Christelijke Lyceum Den Haag
Lid Raad van Toezicht St. Christelijke Hoger Beroepsonderwijs Rijn-Delfland gevestigd te Den Haag
Lid bestuur St. Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael Den Haag
Lid College van regenten v.d. de St. Fundatie van Beyeren van Schragen Den Haag
Lid Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken


MANNOURIJ, G. geboren nov. 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Zit deze in de Raad voor Toezicht van de Nederlands Ver. van Makelaars?


MARTENS, H.J.O. geboren okt. 1943 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze voorzitter van de klachtencommissie woningcorporaties Midden Limburg?
Vraag: Is deze voorzitter van de Vereniging Eigen Casa Motana Berg aan de Maas?


MATTHIJSSE, J.J. geboren mrt. 1930 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MEIHUIZEN, J. geboren okt. 1932 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Incidenteel Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Incasso-ondernemingen
Voorzitter klachtencommissie Huisartsen districten Delfland Westland en Schieland
Voorzitter klachtencommissie St. Oldeslo


MELLEMA, S.R. geboren nov. 1954 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MENALDA, Prof.. Dr. A, geboren jun.. 1930 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MEULMEESTER, J.H. geboren jul. 1965 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MICHEL, G. voornaam Gertraud Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Raad Intake civiele zaken praktijkleider

Memo:


 • De raadsvertegenwoordiger mag niet buiten de zitting om bij de rechter te zitten of te blijven zitten.
 • Als de Raad voor de Kinderbescherming door de rechtbank is opgeroepen dienen zij bij de zitting aanwezig te zijn.
 • De Raad voor de Kinderbescherming laat het belang van de moeder zwaarder wegen dan het belang van vader hetgeen leidt tot partijdige en vooringenomen rapportages die te wensen over laten.
 • Rechtszaken m.b.t. gezag- en omgangsregelingen zijn een "schijnvertoning" omdat het de regel is dat de gang van zaken wordt afgestemd op gezag voor moeder en omgang voor vader met zijn kinderen als moeder daar niet tegen is, anders is vader zijn kinderen sowieso kwijt.
 • Rechters houden zich niet aan de wet en zullen meestal weigeren te controleren of de moeder wat te verwijten valt en hierbij zijn rechters recent afgedekt door een arrest van de Hoge Raad.
 • De Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidsbevinding dus leugens en bedrog worden klakkeloos in rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming vermeld. De Nationale Ombudsman dekt de Raad voor de Kinderbescherming weer en geeft geen kritiek op datgene waarop de beslissing van de rechter steunt. Kinderroof gaat dus ongestoord door.


MICHELLE Mw. Raad voor de Kinderbescherming
Raad Den Haag Unithoofd
Deze is een hele gevaarlijke voor vaders!
Zaak Heistein-Heilker.
Citaat:
Een vader die om voogdij vraagt is verkeerd bezig. Dat moet hij niet doen. Dat betekent een gebrek aan vertrouwen in zijn ex-vrouw. Dat is disloyaal. Als ik die vrouw was zou ik kwaad zijn.


MIEDEMA Mw. J.F. geboren sep. 1956 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


MOLLEE, A.A.M. geboren mei 1943 Den Haag vice-president
BIJ
Lid Commissie van Beroep Kath Beroepsonderwijs
Lid Centrale Commissie van Beroep van de St. Kath Universiteit Nijmegen de Stichting Kath Universiteit Brabant de St. Kath Theologische Universiteiten Utrecht
Lid geschillencommissie v.d. Vereniging Onderwijsbureau Zuid Holland-West
Voorzitter raadgevende Commissie v.d. de Nederlands Taalunie te Den Haag
Voorzitter Commissie van Beroep van de St. Waterloopkundig Laboratorium Delft
Lid Commissie van Beroep van de HBO Rad Den Haag
Lid Commissie Geschillen Functieherwaardering Vereniging Besturenorganisaties Kath Onderwijs te Den Haag
Secretaris en Penningmeester van de Leo Riemensstichting


MOLTMAKER, Prof. J.K. geboren feb. 1933 INFO:
Hoge Raad Hof, PG Advocaat-generaal in buitengewone dienst

INFO 2
Zaak Hop: Wijst cassatie verzoeken af omdat de rechter niet verplicht is te onderzoeken of de moeder iets te verwijten valt bij gezag en omgangsregelingen


MONDT-SCHOUTEN, Mw. M.A.A. Den Haag vice-president
BIJ
Redacteur Tijdschrift Ambtenarenrecht TAR
Secretaris arbitragecommissie Pensioenfonds Nederlands Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen


MONTFOORT, Drs. A.J. van geboren sep. 1955 Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Adviseur Jeugd en kinderbescherming en Zelfstandig adviseur op het terrein van de jeugdzorg
BIJ
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Lid bestuur Pedagogisch Instituut
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg
Correspondent Kinderbescherming Maandblad Geestelijke Gezondheid

Let op:
Deze zal nooit geen zaken mogen behandelen waarbij de Kinderbescherming of Jeugdzorg betrokken is! Als hij dat wel doet dan horen wij dat graag.


MOOIJEN, Mw. J. geboren mei 1956 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


MOOR, ing. J.C.P de geboren mei 1949 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


MOUTON, Ch.W. geboren mei 1941 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze Plaatsvervangend van het College van Beroep CAO Elektriciteitsbedrijven aangesloten bij WEB


NAVES, H.C. geboren nov. 1959 Den Haag rechter-plaatsvervanger
OPGAVE 1097 DEN HAAG RB 17 bijbanen nog niet opgeschreven want griffie sloot af.


NEDERPELT, Mw. A.T. van geboren mei 1959 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


NELEMAN, P. geboren jul. 1936 Oud-medewerker Ministerie van Justitie
Hoge Raad raadsheer
BIJ
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boeken 7 8 en 10
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Personenrecht en ondernemingsrecht
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 9 95/96

INFO: Arrest Hoge Raad "uitholling omgangsrecht" 8928 (R96/134 HR) 6 juni 1997.


NG-A-THAM, F.F.E. geboren apr. 1934 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


NIEUWENHUYS, Mw. J. geboren mrt. 1959 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


NIJMANN, E.J. geboren sep. 1950 Advocaat en procureur te Den Haag
Vice-president rechtbank Den Haag (17 aug. 1992)
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


NISPEN TOT SEVENAER, Jhr. W.J.C.M. van geboren feb. 1937 Hoge Raad griffier kabinetchef president

INFO 1: weigert inzage dossier rechtzoekende burgers in strijd met de wet.

INFO 2: weigert inzage in arresten in strijd met de wet om belangenverstrengeling af te dekken.


NOOIJEN, Mw. M. van geboren apr. 1963 Oud-ARAG Rechtsbijstand
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


NUMANN, E.J. geboren sep. 1950 Advocaat-procureur te Den Haag
Den Haag vice-president
BIJ
Voorzitter Kerkgenootschap Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederlands Amsterdam
Adviseur mentor bestuur Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Vice Voorzitter Centraal Joods Overleg Externe Belangen Adam
Medewerker Nederlands Jurisprudentie
Voorzitter Kamercommissie St. Joods Maatschappelijk Werk Adam
Voorzitter examencommissie Nederlands Orde van Advocaten
Lid bestuur St. Geestelijke Verzorging Studenten Universiteit Adam


OLLERMANN, H. geboren sep. 1949 Den Haag rechter
BIJ
Ouderling Gereformeerde Kerk Den Haag
Secretaris Vriendenkring Mytylschool Den Haag


OOSSCHOT, M.Q.M. geboren aug. 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van VROM, Directie Afvalstoffen Instrumentarium Specifieke Afvalstoffen Planning en beheer hoofd
Wetgevingsjurist bij de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post HOTP v.h. ministerie van Verkeer en Waterstaat
BIJ
Vice-voorzitter kerkbestuur van de St. Agnesparochie te Den Haag
Lid bestuur Hardrijver Den Haag Westland tevens Voorzitter v.d. jeugdschaatssectie v.d. vereniging


OOSTEN, G. Raad voor de Kinderbescherming
Raad Den Haag onderzoeker
Deze is een hele gevaarlijke voor vaders.

Zaak Heistein-Heilker citaat: "Wat ik schrijf in mijn rapport over uw zaak kunt u als een Show Trial zien. Wij weten dat de rechter de voogdij aan moeder zal geven, dus heeft het geen zin dat ik er iets anders over schrijf. Ik pas mijn aanbevelingen aan bij wat ik weet dat in de praktijk zal gebeuren. Daar doe ik niet moeilijk over. De situatie in Nederland is langzaam aan het veranderen. Dat gebeurt onder druk van de Dwaze Vaders en andere groeperingen. Maar zover dat de vader als voogd gezien wordt zijn wij in Nederland nog niet. Volgens mij is dat ook terecht want ik vind het zielig voor een kind als het van school door de vader wordt opgehaald, terwijl alle andere kinderen door de moeder worden opgehaald. Dat is niet goed voor een kind".

Advies: Deze raadsmedewerker onmiddellijk oppakken en afvoeren naar het RIAGG want deze is duidelijk gestoord en gevaarlijk voor kinderen met deze laatste redenatie!


OOSTENBRINK, Mw. W.R. geboren aug. 1967 Den Haag Raio
GEEN OPGAVE DEN HAAG


OOSTING, Mr. Drs. M. Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Nationale Ombudsman Nationale Ombudsman 7/97
Privé-adres: Acacialaan 22 3707 EV Zeist.

Memo.
Deze weigert de misstanden zoals kinderroof, leugens , bedrog en kindermishandeling door de Raad voor de Kinderbescherming aan te pakken, vermoedelijk omdat hij een broer heeft, die ooit als directeur bij de Raad voor de Kinderbescherming heeft gewerkt. Motivatie: De Nationale Ombudsman levert geen kritiek op datgene (Raad voor de Kinderbescherming) waarop de beslissing van de rechter steunt.


OS van den ABEELEN, T.J.P. van geboren mrt. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


OVEN, K.G.W. van Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Scheer en Sanders
BIJ
Bestuurder St. Derdengelden Mr. K.G.W. van Oven Advocaat Den Haag
Lid bestuur St. WG van der Boor's Ondersteuningsfonds te Den Haag
Commissaris van Graphe Inquiries Nederlands BV te Zwijndrecht
Bestuurder v.d. St. Moya Stova Morena St. gevestigd Den Haag


OVEREEM, R. geboren jul. 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Ekkelmans en Meyer
BIJ
Medewerker Advocatenblad
Medewerker Verzekeringsrechtelijke Berichten


PARIS, R.J. geboren okt. 1946 Den Haag vice-president
BIJ
Lid Raad van Toezicht St. Centraal Bureau voor Genealogie
Lid Raad van Toezicht Bouwerstichting Hippolytus Delft
Vice-voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlands Reserveofficieren afdeling Den Haag
Voorzitter geschillencommissie openbare nutsbedrijven


PARKINS-DE VIN, Mw. M.G.J. geboren okt. 1947 GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze advocaat in Den Haag bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn?


PATIJN, Mw. H.M. geboren apr. 1965 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


PEREIRA HORTA, A.P. geboren jun. 1968 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


PETERS, J.A. geboren apr. 1946 Rechter-plaatsvervangerrechtbank Den Haag (11 aug.1994)
HOOFD
Ministerie van VROM, DG Milieubeheer Directie Internationale Milieuzaken directeur


PHILLIPSEN ? Raad voor de Kinderbescherming
Gezinsvoogd Humanitas Jeugdzorg Den Haag
Zaak Heistein-Heilker:

MEMO: Deze presteert het om als gezinsvoogd op te treden en vervolgens de kinderen twee jaar niet te zien, afgedekt door een kinderrechter natuurlijk.

Advies:
Deze persoon altijd als gezinsvoogd weigeren want is niet geschikt voor zijn werk.


PIETERS, G.F. geboren apr. 1938 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


PINCKAERS, B.J.A.W.V.M. geboren dec. 1932 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


PLANQUE, J.W.H. de geboren mei 1950 Advocaat en procureur te R'dam
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


PLAS, M.E. Mw. van der geboren feb. 1968 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


PLOEG, Mw. E. van de Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag raad Gedragsdeskundige/jeugdpsychologe

Memo: Deze is gevaarlijk voor vaders bij onderzoek naar gezag en omgangsregelingen.
Van deze is bovendien bekend dat kindermishandeling door moeder wordt afgedekt!


POELMANN, Mw. M.Y.C. geboren jun. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK

Vraag 1: Is deze soms onafhankelijk lid St. Geschillencommissie voor consumentenzaken

Vraag 2: Is deze Plaatsvervangend voorzitter Raad van Tucht voor de Nederlands Orde van Advocaten van Belastingadviseurs

Vraag 3: Is deze Voorzitter Vereniging van Eigenaren Boulevard van Zandvoort


POERINK, J.E. geboren feb. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze voorzitter van de Grondkamers Noord-Brabant en Limburg?


POLL, Mw. J.M. van de geboren apr. 1959 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Lid contactgroep clandestiene zenders
Lid werkgroep hulpofficier van Justitie


POMPE, Mw. S.P. geboren jul. 1966 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


PON, J.W. du geboren mrt. 1952 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


POS, G.J. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


POUSTOCHKINE, P. geboren feb. 1951 Oud-chef-jurist van de Raad van State
Den Haag rechter
BIJ GEEN


POVEL, M.F.A.M. geboren aug. 1943 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


PRUIM, J. geboren jan 1931 Oud-advocaat en procureur te Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Heeft deze ontslag genomen?


PUITE, K.H.J. geboren mrt. 1947 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze Plaatsvervangend ledenraad NVvR Den Haag

Vraag: Heeft deze een bijbaan bij het Ministerie van Justitie als lid BIRO Beleidsraadinformatie ring rechterlijke organisatie Den Haag?

Vraag: Is deze lid van ARISZ Adviesraad Informatisering Rechterlijke Macht?


PUNT, B.C. geboren jan 1942 Oud advocaat te Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag co-vice-president
BIJ
Ministerie van Justitie Secretaris-lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Plaatsvervangend College van B Bedrijfsleven
Lid Commissie werklastmeting rechtbanken
Voorzitter gebruikersrecht CIVIEL automatisering
Voorzitter gemengde Commissie NOVA/NVvR Verhoging efficiency in civiele procedures
Lid Raad van Advies v.d. Vereniging van aanbestedingsrecht
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur


PUTTEN-GÖBBELS, Mw. M.P.J.G. van der geboren aug. 1957 Oud Advocaat en procureur te Den Haag
Den Haag rechter
BIJ
Voorzitter Vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
Secretaris Kieviet School Wassenaar


QUADEKKER, F.J.A. geboren jan 1944 Den Haag vice-president
BIJ GEEN


QUELHORST, Mw. Drs. T.W. Drs. Voornaam Tineke Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag Unit strafzaken Unitmanager

Let op:
Raad voor de Kinderbescherming, Voogdij-instellingen en de Officier van Justitie dienen niet buiten de zitting om bij de rechter blijven zitten om te voorkomen dat zaken in een onderonsje achter gesloten deuren al geregeld zijn voordat de andere procespartijen binnen mogen komen.

Advies:
Rechter wraken als u binnenkomt en ze zitten er al of blijven zitten en alle gegevens onmiddellijk doorgeven aan de cliëntenorganisaties.


RAAPHORST, G.B. geboren okt. 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Directeur Directie Bestuurszaken
BIJ
Lid Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau
Lid v.d. regeringsdelegatie bij de Financial Action Task Force van de G7
Lid begeleidingscommissie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Voorzitter stuurgroep automatisering Preventief Toezicht Vennootschappen
Voorzitter justitiële Werkgroep invoering euro en witwassen van wederrechtelijk verkregen geleden


RANG, Mw. C.W. geboren sep. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid geschillencommissie VU en VU Ziekenhuis


REDDINGIUS, Mw. J.C. geboren okt. 1963 Den Haag parket Substituut-officier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


REINKING, J.M. geboren feb. 1960 Den Haag rechter
BIJ
Bestuurslid steunfonds St. Kinderzorg Den Haag


RENCKENS, Mw. M.T. geboren mei 1953 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
GEEN OPGAVE 10/97


RENS, Mw. E.A.G.M. van geboren dec. 1956 . Den Haag rechter
BIJ
Voorzitter Beklagcommissie PI Zoetermeer
Lid Commissie van Toezicht PI Zoetermeer
Lid werkgroep aanpassing DNA Wetgeving van het Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend voorzitter ontslagcommissie arbeidsvoorzieningsorganisatie
Lid schrijfgroep van het CITO t.b.v. cursus Algemeen Juridisch Kader
Voorzitter stichtingen St. Exploitatie Eigen Huis en St. Eigen Huis te Leiden


RIEMENS, Mw. S. geboren sep. 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


RIJKE-MAAS, Mw. C.C. de geboren mei 1945 Oud-directeur Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Den Haag vice-president
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


RIJKEN, J.P.F. geboren maart 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


RIJKMANS-TROOST, Mw. M. geboren sep. 1956 Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ROBBERS, F.C.H.M. geboren jul. 1934 Advocaat en Procureur te Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag co-vice-president
BIJ
Voorzitter Raad van Discipline ressort Den Haag advocatenwet
Lid wetenschappelijke Commissie NVvR


ROBERS-OBBES, Mw. H.G. geboren nov. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Is deze lid van het bestuur van de Stichting Valkenhof?
Wat voor een stichting is dat?


ROCHÉ, Mw. N.O.P. geboren feb. 1962 Oud-chef-jurist Raad van State
Den Haag rechter
BIJ GEEN


ROELVINK Oud Advocaat en Procureur te R'dam. Welk kantoor?
Hoge Raad raadsheer

INFO 1.
Arrest Hoge Raad "uitholling omgangsrecht" 8928 (R96/134 HR) 6 juni 1997.Zaak Hop


ROESSEL, Mw. B.C.C. van geboren sep. 1969 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ROOIJ, Mw. E. de geboren jun. 1963 Oud advocaat en procureur Eindhoven
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ROOIJ, H.J.I.M. de Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Plaatsvervangend directeur/afdelingshoofd Nationale Ombudsman Den Haag
Lid bestuur St. Haags Fonds voor het Gelders Kind
Voorzitter v.d. Kamercommissie seksuele intimidatie en discriminatie van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Vraag 1: is deze familie van Ing. Ad de Rooij van de Sociale Databank Nederland?
Vraag 2: is de dubbelfunctie directeur Nationale Ombudsman en rechter-plaatsvervanger gewenst?


ROSSUM, R.A.C. van geboren nov. 1946 Den Haag Vice-president
Lid Commissie van Beroep Kath Speciaal en voortgezet onderwijs in Noord Nederlands Groningen, Friesland, Drente Overijssel, Flevoland Gelderland, Utrecht, Noord Holland, Zuid-Holland
Lid geschillencommissie Vereniging tot Instandhouding van het Onderwijsbureau Zuid Holland West
Lid bestuur Frans Eenhorst Stichting
Reserve Luitenant Kolonel van de Militair Juridische Dienst


RULLMANN, Mw. S.A. geboren dec. 1947 Oud Advocaat en procureur te Tilburg
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


RUTGERS, Mw. Dr. M. geboren dec. 1959 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


RUYS E.A.K.G. geboren mei 1952 Rechter en Officier van Justitie
Den Haag rechter
Den Haag HOF advocaat-generaal
Den Haag parket plaatsvervangend Officier van Justitie
GEEN OPGAVE RECHTBANK/PARKET 10/97 DEN HAAG


SANDBERG-CROMMELlN, Mw. M.L. geboren aug. 1954 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat-procureur Den Haag Trenite van Doorne
BIJ
Lid bestuur verzorgingstehuis Maison Goyard de Cabigny Den Haag
Lid bestuur Maatschappij van Welstand te Eindhoven
Lid leiding Kinderavonddiensten Duinzichtkerk te Den Haag
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters


SANTOS, E.B.N. de los Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SCHAAFSMA, Prof. J.R. geboren okt. 1938 LID van DE RAAD van STATE
INFO
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Amsterdam Advocaat bij Brauw Blackstone Westbroek ( Den Haag '66)
BIJ
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid van het bestuur van de St. Kerkelijk Grootboek
Lid van de Commissie Evaluatie en Update Reglement van de VVD (GEUR)
Lid van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel te A'dam
Lid van de Raad van Commissarissen van de Kas-Associatie NV
Lid van het Bestuur van de St. Administratie Preferente Financieringsaandelen Koninklijke Ahold NV
Lid Commissie Statuten en Reglementen VVD


SCHERPENZEEL, Mw. M.B.J.L of M.G.J. Louise van Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Stevens Thunnissen Vos
BIJ
Lid bestuur St. Mesdag Cilinder Den Haag
Voorzitter St. Sociale Voorzieningen HHJS te Leidschendam


SCHEER, T.G. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SCHEER-BOCKWINKEL, Mw. J.A. van der geboren mei 1946 . Oud Juriste ANWB
Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SCHELFHOUT-TER HART, Mw. M. geboren jul. 1952 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN OPGAVE 10/97


SCHILFGAARDE, Prof. P. van geboren jan 1936 Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Prof. Utrecht Ondernemingsrecht


SCHELL, J.L.M. geboren jul. 1960 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


SCHOLTEN-HINLOOPEN, Mw. J.A.W. geboren mei 1958 Den Haag rechter
BIJ GEEN


SCHULTSZ, B. geboren apr. 1936 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie VWS Stafjurist Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg Directie Bedrijfsvoering
Voorzitter v.d. landelijke beroepscommissie voor de procedure inzake huisartsopleiding


SCHUNCK, J.C.A. geboren nov. 1938 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag 1: Is dit degene die steeds zijn bijbaan als plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming II niet opgeeft en tenminste een zaak in behandeling heeft genomen nadat die bij de Klachtencommissie II was geweest?

Vraag 2: Zie vraag 1.
Betrof deze zaak niet die vader die van zijn kinderen werd beroofd omdat deze vader volgens "malafide medewerkers van de kinderbescherming" in therapie moest gaan bij het RIAGG omdat deze vader liedjes zong met zijn kind en met haar door stad fietste?

Vraag 3:
Wordt hier weer niet eens overduidelijk bewezen dat de rechtspraak bij familiezaken een schijnvertoning is. Als je als vader al een liedje met je kind zingt moet je al in therapie. Als je daarover klachten durft in te dienen krijg je sowieso niet gelijk. Vervolgend zorgt een collega voorzitter van de Klachtencommissie Kinderbescherming er wel voor dat vader verder wordt afgeslacht nadat vader eerst door parketwachten in elkaar wordt geslagen omdat hij inzage wilde hebben in zijn rechtbankdossier.


SEGERS, H. geboren mei 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Defensie ambtenaar


SENTROP, J.W.H.B. geboren jun. 1947 Den Haag rechter
BIJ
Buitengewoon lid Registratiekamer
Voorzitter Registratiekamercommissie provincie Utrecht
Lid en plaatsvervangend voorzitter Privacy commissie Prov. Noord-Holland
Lid redactie Nieuwsbrief Ambtenarenrecht
Lid redactie van enkele losbladige bundels uitgeverij Samson HD Tjeek Willink
Ad hoc Docentschap PAO Cursus studiedag e.d.


SEVENTER, M. van geboren jul. 1953 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Defensie Koninklijke Marine Directie Personeel KM Afdeling Rechtstoestand hoofd
Kapitein ter Zee van administratie bij de Koninklijke Marine


SEYLHOUWER, T. geboren dec. 1932 Oud medewerker Juridisch bureau algemene werkgevers vereniging
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SINKE, Mw. M.J. geboren jan 1958 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SLEEBOS, K.J. Karin Raad voor de Kinderbescherming
Den Haag raad raadsonderzoekster.
Deze is gevaarlijk voor vaders bij onderzoek gezag en omgangsregelingen.
Van deze is bekend dat kindermishandeling door moeder wordt afgedekt.


SLEESWIJK VISSER-DE BOER, Mw. T.J. geboren jul. 1964 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


SLITS, F.P.M. geboren mei 1943 Oud Ministerie van Economische Zaken
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
BIJ
Lid verlofadviescommissie langgestraften
Ressortelijk vertegenwoordiger landelijk executie overleg
Lid werkgroep stroomlijning verlofregelingen
Voorzitter werkgroep Computermodel Proces-verbaal
Waarnemend advocaat


SNIJDERS, Prof. H.J. geboren feb. 1951 Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger

INFO
Kandidaat voordracht Hoge Raad
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag:
Is deze geen lid van het bestuur van Achnea waaronder met name Centraal Beheer en de Zilveren Kruis groepen Avero ressorteren?

Vraag:
Hoeveel rechters in de regio Den Haag hebben bijbanen bij verzekeringsmaatschappijen en kan de burger inzake krijgen in arresten en beschikkingen om deze op belangenverstrengeling te controleren m.b.t. behandelend rechter en bijbaan verzekeringsmaatschappijen?

Vraag:
Krijgen de verzekeringsmaatschappijen weer een mannetje bij de Hoge Raad


SONSBEECK, A. Van Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Wetgevingsjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2 dagen


SPELT, Mw. N.M. geboren apr. 1965 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SPLIET, J.H.M. geboren apr. 1935 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Directeur Economische Zaken Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken
BIJ
Lid Commissie van Beroep inzake bakkerijregelingen Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf Zoetermeer


SPRUIJT-METS, Mw. S.M. geboren mrt. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


STEENHOVEN-DRION, Mw. J.E. van den geboren apr. 1943 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Wat is de werkgroep Ocas?
Is deze lid van de ledenraad NVvR en lid Commissie straftoemeting NVvR?


STEENHUIS, D.W. geboren dec. 1943
HOOFD WODC Ministerie van Justitie
Plaatsvervangerofficier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag 1 jul. 1982
Advocaat-generaal ressortpakket Leeuwarden 21 jun. 1983
Procureur-generaal ressortpakket Leeuwarden 1 aug. 1992

INFO Leeuwarden Hof PG procureur-generaal
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium A
1963-1965 Militaire Dienst
1965 Diverse functies als research assistent
1965-1969 Rechtenstudie Rijksuniversiteit Groningen
1969 Doctoraalexamen Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen
1969-1975 Medewerker Criminologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen
1970-1974 Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen
1972 Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen bij rijden onder invloed
Ministerie van Justitie: directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
1982 Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag
1983-1992 Advocaat Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden
1990 Ministerie van Justitie Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO
1992 Procureur Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden
BIJ
Voorzitter van de Criminologic Foundation
Lid bestuur van de St. Reclassering Nederland
Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
Voorzitter van de Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden
Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
Lid van de International Bar Association
Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
Adviseur bij Bakkenist Organisatiebureau Zie publicaties 150198 Telegraaf en NOVA
Er blijkt nog een verzwegen bijbaan te zijn


STEMKER KOSTER, W.H.J. geboren jan 1960 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Beleidsmedewerker bij het bureau van de NVvR


STOFFELS, J. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Brigade-generaal b.d.


STOKER-KLEIN, Mw. B.A. geboren jan 1947 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze voorzitter van de Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming?


STOLK, Mw. P.J. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


STOOP, Jhr. J.C. Dordrecht kantonrechter
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
HEEFT OPGAVE GEDAAN


STRIJARDS, G.A.M. Den Haag rechter-plaatsvervanger
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en Bestuursrecht 1995-1996 Raadadviseur
Buitengewoon hoogleraar internationaal strafrecht RU Groningen
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Aruba
Deelnemer aan de UN Preparation Committee tot oprichting van een internationaal Criminal Court


STRIJBOS, J.F.M. geboren jul. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: In hoeveel en welke klachtencommissies zit deze rechter?


STULDREHER, S.C. geb nov. 1962 Oud stafjurist bij de Raad van State
Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


SUYVER, J.J.H. Ministerie van Justitie Secretaris Generaal
INFO
Hij is van mening dat onderzoeken van de Kinderbescherming niet gericht hoeven te zijn op
waarheidsbevinding.


SWAAK C.R.A. geboren okt. 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Docent Economisch bestuursrecht RU Leiden
External exameniner Europees recht Universiteit van Edinburgh Schotland UK


TADEMA, S. geboren mei 1939 Den Haag kantonrechter
Plaatsvervangend voorzitter tuchtgerecht Pluimveehandel en industrie
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Geschillen Nederlands Orde van Accountants Administratieconsulenten NOvAA
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Toezicht Jeugdhuis van Bewaring De Sprang Den Haag
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen arrondissement Den Haag
Lid Raad van Commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting


TAEKEMA, W. Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Stichting tot steun van het VCL Vereniging Vrijzinnig Christelijk Museum


TAN-DE SONNAVILLE, Mw. M.A.F. geboren feb. 1953 Den Haag vice-president
BIJ
Ondervoorzitter Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven


TANGENBERG, G. geboren mrt. 1967 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


TAVERNE, Prof. Ir. B.G. geboren aug. 1932 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Deeltijd hoogleraar aan de Faculteit Technische Aardwetenschappen Technische Universiteit Delft 8/97 pensioen
Lid tevens Plaatsvervangend voorzitter van het College van Beroep voor de examens technische Universiteit Delft
Lid van de Mijnraad


TEES, J.D. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Werkzaam bij de Koninklijke Landmacht


TERWEE-VAN HILTEN, Mw. C.A. geboren mrt. 1935 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


TEULINGS, J.H.A. geboren apr. 1935 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken directoraat generaal Rijkswaterstaat ministerie van Verkeer en Waterstaat
BIJ GEEN


TIMMERMANS, Mw. E. geboren jul. 1944 Oud-advocaat en Procureur te Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag vice-president
BIJ
Lid bestuur Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest
Lid bestuur Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg te Leiden
LET OP: deze kinderrechter mag natuurlijk geen zaken behandelen waarbij deze instituten partij zijn.


THIJSEN, G.W. geboren jan 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


TJEBBES, C.G. geboren mei 1936 Oud Bedrijfsleven te Den Haag en Hengelo. Bij welke bedrijven?
Den Haag rechter
BIJ GEEN


TJIN, Mw. L.H. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


TOETER, R.E.A. geboren aug. 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


UCHELEN, J.J. van geboren jun. 1937 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Zit deze in de klankbordgroep herziening Rechterlijke Organisatie?

Vraag: Zit deze in het adviescollege voor de Staatssecretaris van WVC voor invoering wet BIG?

Vraag: Zit deze in de begeleidingscommissie S-opleidingen van de SSR?


UITTENBOGAARD, Mw. G.M.A. geboren jan 1957 Den Haag rechter
BIJ GEEN


UNEN, E.P. van geboren feb. 1959 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Kuiperman van de Wiel & Co Amsterdam
BIJ
Lid bestuur St. Vrije School Michael te Bussum
Docent beroepsopleiding advocatuur Nederlands Orde van Advocaten te Den Haag
Redacteur Nieuwsbrief Huurrecht Euroform Uitgeverij BV Eindhoven
Docent RU Leiden en Universiteit Amsterdam


UNGER, H.W. geboren jul. 1938 Den Haag rechter
BIJ
Commissaris BCE Telecom Intern Holdings BV te Adam, benevens haar drie dochters
BCE Telecom International Finance BV
BCETI Telecom International BV
BCETI Cellular International BV
Commissaris Teledienst Publications International BV
Directeur/Commissaris Befco Investment SA te Luxemburg en financiële Holding
President St. Rosa Spierhuis te Laren NH
President St. Muziek Theater Bussum
Secretaris en President Theaterwerkplaats Bussum


UNIKEN VENEMA, H.A.E. geboren jul. 1957 Oud Advocaat en procureur te Den Haag
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag 1: Is deze nog steeds advocaat Den Haag Pels Rijcken Drooglever Fortuin?

Vraag 2: Heeft deze ook een rechterfunctie bij de rechtbank Utrecht waar Hop zijn gegevens overgenomen uit het bijbanenregister van Utrecht uit zijn laptop onder bedreiging en in opdracht van de President van de rechtbank Utrecht moest wissen?


URBANUS, G.L.M. geboren sep. 1959 Den Haag rechter
BIJ
Voorzitter St. voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving regio Zuid Holland Noord
Lid Commissie van Toezicht gevangenis De Singel te Amsterdam


UTERMARK, H.P. Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Lid Commissie disciplinaire rechtspraak Commissie van de Nederlands Orde van Advocaten die alle tuchtrechtelijke uitspraken van de Raden van Discipline en het Hof van Discipline selecteert voor publicatie en daartoe gereed maakt
Voorzitter scheidsgerecht vestigingsbeleid Landelijke Huisartsenvereniging te Utrecht
Adviseur St. Concours Hippique te Den Haag
Lid van de Rotary


VAESSEN, M.A.M. geboren jun. 1965 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN


VALK, A.A.M. van der geboren okt. 1942 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Advocaat Procureur Wladimiroff & Spong
BIJ
Directeur advocatenpraktijk vennootschap Michale BV
Manager van de Advocatenmaatschap Wladimiroff & Spong


VALK, M.P. geboren mrt. 1962 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG
Vraag: Is deze lid van een klachtencommissie m.b.t. machtsmisbruik?


VALK, W.L. geboren aug. 1964 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


VEEN, W. van geboren jul. 1949 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze lid van een Commissie van Beroep van de KNVB te Zeist?


VEEN, O.C.W. van der geboren feb. 1950 Den Haag parket, arrondissementsparket 1e klasse
GEEN OPGAVE 10/97


VEEN, E.B. van geboren jan 19S2 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Directeur van Veen toegepast Gezondheidsrecht te Den Haag
Adviseur van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Epidemiologie
Adviseur van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Klinische Chemie
Adviseur van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Klinische Fysica
Adviseur van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Chef/Hoofdverpleegkundigen
HOOFD stafafdeling Juridische Zaken van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Redacteur Handboek Management Documentatie Intramurale Zorg
Redacteur Handboek regelgeving beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
Op onregelmatige basis adviseur t.a.v. de gezondheidszorg in het kader van het EGI Phare programma in Oost Europese landen
Lid van het medisch ethische Commissie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis
Lid van de privacy adviescommissie en SIG PALGA


VEENENDAAL, R. geboren aug. 1949 Oud Advocaat te Leiden en Den Haag
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


VEN, F.W.M. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter St. Lepra-studiehulp Saint Lazaire
Lid Raad van het Justitiepastoraat v.d. RK-kerkgenootschap
Lid algemeen bestuur Clat Ned
Lid bestuur St. Radiodiagnostiek Research Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam


VEN, M.J. Mw. van der geboren jul. 1960 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


VERHEIJ, L. geboren jul. 1951 Den Haag co-vice-president
BIJ
Voorzitter Plaatselijk bestuur Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet Den Haag
Voorzitter St. Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlands Gereformeerde Kerken kantoorhoudend te Houten
Voorzitter St. Rechtshulp, President Den Haag Bureau voor Rechtshulp
Voorzitter Kamercommissie Patiënten v.h. Psychiatrisch Ziekenhuis Bloemendaal Den Haag


VERMEULEN, E.D. Advocaat Den Haag Scheer & Sanders
BIJ
Secretaris en Penningmeester, griffier Raad van Arbitrage van metaalnijverheid en Handel te Den Haag
Voorzitter Vereniging Zorg en Bijstand te Den Haag
Regent Heilige Geesthofje te Den Haag


VERSCHUER-PLUGGE, Mw. H.C. van geboren jan 1959 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE van BIJBANEN


VERSTRATEN, D. geboren nov. 1964 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


VISSER-DROST, Mw. I. geboren jul. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ambtenaar bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lid Commissie van Beroep en bezwaarschriften b.d. gemeente Voorburg


VONHÖGEN, H.P. geboren jun. 1941 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie BB-schriften gemeente Boxtel
Lid Commissie Contact met overheid v.h. RK Genootschap COMO
Lid werkgroep Kerk en Staat van de Kath Raad voor Kerk en Samenleving
Voorzitter vertrouwenscommissie werknemers Bisdom den Bosch


VONK, Drs. P.J.J. geboren jan 1957 Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1995
INFO
Den Haag rechter
BIJ
Secretaris VVD Afdeling Leiden
Lid begeleidingsgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de mogelijkheden van de totstandkoming van een Mastercourse of Dance in 1998


VOORT, C.V. van der geboren mrt. 1959 Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
GEEN OPGAVE 10/97


VOS, Mw. E.M.A.F. geboren okt. 1963 Den Haag parket substituut-officier van Justitie 9697
GEEN OPGAVE 10/97


VOS, J.M. geboren feb. 1940 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Buitenlandse Zaken Algemene Leiding DG Politieke Zaken


VRAKKING, J.M. geboren jul. 1941 NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Begeleidingscommissie binnenstageordening parketten SSR
Werkzaam bedrijfsleven, directeur algemeen beleid 1958
Raio rechtbank Amsterdam 0176
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 0480
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 0480
Rechter rechtbank Amsterdam 10581
Kantonrechter Harderwijk 70285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70285 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Vice-president rechtbank Amsterdam 10687
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 230687 Ontslag 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
HOOFD Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11092
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 170394 Geen opgave als bijbaan meer 250199.
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger Geen opgave als bijbaan meer 250199.
NU
Amsterdam parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Voorzitter College van beroep Reclame Code Commissie te Amsterdam Bezoldigd.
Voorzitter geschillencommissie Katholiek Basis en Bijzonder Onderwijs te Den Haag Bezoldigd.
Lid Raad van advies Vereniging HVO te Amsterdam
Lid Raad van Advies Veilig Amsterdam te Amsterdam
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging CvK
Controle bijbanen gegevens 250199
ATTENTIE!
Na klachten van J. Hop over het niet opgeven van zijn bijbanen bij de gerechten waar Vrakking als rechter-plaatsvervanger was benoemd en vermelding van Vrakking op de site kind-111.htm heeft Vrakking nu kennelijk toch overal zijn ontslag als rechter-plaatsvervanger ingediend.
Klik irm-26.htm
Klik http://plaza.wxs/nl/sdn/irm-28.htm
Klik irm-41.htm
ATTENTIE! bbr-adam.htm


VRIES, Mw. J.S. de geboren jul. 1957 Rechter en Officier van Justitie
INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam parket
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


VRIES, Mw. I.E. de Den Haag vice-president
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter tuchtcollege St. Nederlands Draf en Ren Sport
Plaatsvervangend voorzitter Kamercommissie Patiënten van Psychiatrisch Centrum Bloemendaal
Vice-voorzitter en Plaatsvervangend Raad van Toezicht NVM Den Haag
Lid Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag


VRIES, K. de geboren feb. 1938 Oud Ministerie van Justitie
Den Haag Hof raadsheer
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Zit deze in de Commissie voor de rechtspraak Zorgverzekering?

Vraag: Is deze Voorzitter Raad van beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding?

Vraag: Is deze vakantiecommissaris gerechtshof Den Haag?

Vraag: Is deze lid Arbo-commissie gerechtshof/PG-parket te Den Haag?

Vraag: Is deze lid bestuurscommissie ondersteuning speciale projecten ter attentie van de president?


VRIES, T.L. de geboren aug. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze een docent van de beroepsopleiding Orde van Advocaten?


VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, Mv R.M. geboren okt. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam 20 uur per week


VRIJ , J. geboren sep. 1936 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze lid van de adviescommissie Vreemdelingenzaken Den Haag?

Vraag: Is deze voorzitter van de klachtencommissie Philadelphia Voorzieningen?


WAARDENBURG, Mw. ?
Den Haag niet bestaande rechter Zie Telegraaf artikel


WAARDENBURG, F. geboren dec. 1944 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ GEEN


WAARDT, J.J.A. de geboren apr. 1943 Oud-medewerker Ministerie van Justitie
INFO
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Coördinatie dienstverlening
Lid Commissie alternatieve sancties
Contact recherchecursus en cursus hulpofficier van Justitie


WACHTER, F.M. geboren okt. 1941 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Den Haag Wachter & van Kessel
BIJ
Lid Raad van Discipline Den Haag


WACKIE EYSTEN, P.A. Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Advocaat en procureur Den Haag
Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek Advocaten en Notarissen
Lid Commissie aantrekken leden van de Rechterlijke macht
Plaatsvervanger lid Raad van Beroep Hofhouding
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
Lid Raad van Toezicht Nederlands Mediation Instituut
Lid European Advisory Counsel van CPR Institute for Dispute Resolution
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Nederlands Advocatuur NOVA
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
Kernredacteur Bedrijfsjuridische Faculteit
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
Lid bestuur Instituut voor Immigratie RUL
Lid Juridische Programmacommissie Den haag 750 jaar
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
Voorzitter Commissie van Advies en Bijstand Koninklijke Conservatorium
Vice-voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
Voorzitter St. Fonds voor de Geld en Effectenhandel
Lid Alg bestuur Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Vereniging van Obligatiehouder Appeltheater
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen


WAESBERGHE, Mw. A.E.A.M. van geboren apr. 1959 Oud-advocaat en procureur te Den Haag. Welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
INFO
BIJ GEEN


WAGENMAKERS, P. geboren jul. 1963 Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
BIJ GEEN


WAKKIE, P.N. geboren jun. 1948 INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Rotterdam Advocaat bij De Brauw Blackstone en Westbroek


WALGEMOED, G.F. geboren jun. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger militair lid bestuurskamer
BIJ
Militair ambtenaar Koninklijke Luchtmacht
Lid bestuur Militair Rechterlijke Vereniging en de International Society for Military Law and the Law of War


WASSENAER-WESTGEEST, Mw. T.M. van geboren mei 1959 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WASSENAER, A.J.C. baron van Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WATERBOLK, C.J. geboren sep. 1958 Oud-Chef-jurist bij de Raad van State
Den Haag rechter
BIJ
Lid Commissie van Beroep Nederlands Squash Rackets Bond NSRB
Voorzitter Tuchtcommissie van de Nederlands Squash Racketsbond NSRB


WATTEL, H.L. geboren mei 1966 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WEENINK, R. geboren jan 1947 Oud Ministerie van Justitie
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WEERD, L.M.G. de geboren nov. 1967 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WEISS, Mw. E. geboren feb. 1955 Den Haag rechter
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WELBEDACHT, S.K. geboren apr. 1953 Den Haag rechter
Den Haag Hof raadsheer

INFO
Lid Commissie van beroep voor het Prot Christelijke Voortgezet Onderwijs en Hoger beroepsonderwijs


WERF H.G. van der geboren dec. 1940 INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


WESENBEECK A.C.M. van geboren sep. 1945 Oud stafjurist Raad van State
Den Haag rechter
BIJ GEEN


WESTENBERG, J.W. geboren aug. 1945 Den Haag co-vice-president
BIJ
Commissaris BV met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en Exploitatie Mij BV te Purmerend
Commissaris BV met beperkte aansprakelijkheid Property Investments Management Corporation PIMCO BV Adam
Commissaris BV met beperkte aansprakelijkheid Holland Engineering Consultants HEC BV Alphen ad Rijn
Commissaris BV met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag
Lid adviescommissie licht geestelijk gehandicapten van het WOI werkverband verenigingen van ouders rond internaten te Utrecht
Lid Commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR
Lid bestuur stichting Pllardhuis te Den Haag


WIARDA, J. Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WIERSMA, E.D. Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag geboren 20 feb. 1980

INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Den Haag Advocaat en Procureur partner in de maatschap De Brauw Blackstone Westbroek
BIJ
Plaatsvervangend Raad van Beroep, President Actuarieel Genootschap
President Commissaris Boekhandelsgroep, President Nederlands BV
Commissaris De Boo Beheer BV
Lid bestuur St. Administratiekantoor Origin
Lid bestuur St. CDI Foundation
Directeur Euroc BV
Lid bestuur St. Administratiekantoor Golden Tulip, President International
Commissaris ISS Servisystem BV
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Geschillen Nederlands Federatie van Belastingadviseurs
Commissaris NVS Verzekering NV
Commissaris Outokumpu Copper BV
Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
Commissaris Rostland BV
Directeur TI Hildings Netherlands BV
Directeur Ubac Nederlands BV
Directeur UBIC Nederlands BV


WIJK, E.J. van der Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE KANTON DEN HAAG


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN, Jhr. J.L. de geboren okt. 1946 Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
BIJ
Voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting Reünistenfonds Minerva


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN-VINKE, Mw. E.E. de geboren mrt. 1947 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


WIJTING. W. geboren mei 1946 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Docent recht aan de Technische Universiteit, Delft
Lid en Plaatsvervangend voorzitter Adviescollege van gedeputeerde Staten v.d. provincie Gelderland als bedoeld in artikel 35 v.d. verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
President St. bevordering leraarsambt van de Nederlands hervormd gemeente te Haarlem
Lid v.h. Interuniversitair samenwerkingsverband Onroerend Goedrecht van het Instituut voor bouwrecht in Den Haag
Voorzitter College van Kerkvoogden der Nederlands hervormd Gemeente te Haarlem-Centrum
Lid v.d. Alg Kerkvoogdijraad der Generale Synode van de Nederlands hervormd Kerk
Lid bestuur St. Internationaal Schnitgerfestival Alkmaar


WILD, A.H. de geboren mrt. 1948 Den Haag Hof raadsheer
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Commissie van Toezicht PI Scheveningen Units 12 en 4
Lid bestuur Aloysiusstichting Den Haag
Voorzitter Vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43


WILK, E.J. van der geboren jul. 1946 Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Den Haag Duijnstee van der Wilk
BIJ
Voorzitter tuchtcommissie Koninklijke Nederlands Hockeybond te Bunnik


WILLEMS, Drs. J.H.P.J. geboren jun. 1942. Oud-waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 feb. 1987
Den Haag vice-president
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag


WILLINK, J.M. geboren nov. 1947 Oud-secretaresse Kinderrechter Den Haag
Den Haag vice-president
BIJ
Vice-voorzitter St. Prinses Christina Concours Den Haag


WIND, O. van der geboren nov. 1945 Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Officier Koninklijke Landmacht
Ministerie Defensie KL Directie Personeel Bestuursrechtelijke Geschillen KL hoofd


WINDT, J. van der geboren nov. 1946 Den Haag rechter
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


WINFIELD, W.C.E. geboren dec. 1962 Oud Wetgevingsjurist directie Wetgeving ministerie van Justitie van Aruba
Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN


WINTER-DE GIER, Mw. H.J.M.M. de geboren aug. 1948 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


WITBERG, Mw. T. geboren sep. 1956 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag:
Is deze Hoofd van het Ministerie van Economische Zaken Directie Algemeen Energiebeleid van de Hoofdafdeling Internationale Sector Coördinatie Juridische Zaken?


WOLTERS, Mw. C.M. geboren nov. 1950 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
Plaatsvervangend voorzitter Veterinair beroepscollege
Medewerker rechtspraak katern Nederlands Juristenblad
Medewerker bundel bestuursprocesrecht


WORTMANN, Mw. S.F.M. geboren mrt. 1956 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Hoeveel bijbanen heeft deze m.b.t. familiezaken?


WOUTERSE, H.J.M. geboren jul. 1949 Oud Advocaat en Procureur te Maastricht, A'dam en Medemblik
Den Haag kantonrechter
BIJ GEEN


WUBS, B.D. geboren jan 1943 Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze advocaat in Den Haag bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn?


WUISMAN, G.P.I.M. Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie Algemene Zaken
Kabinet van de Minister-president
Secretariaat ministerraad
secretaris ministerraad
EN Raadadviseurs; contactfunctionaris
Docent staats en bestuursrecht
Avond HEAO van de Haagse Hogeschool
Lid beroep en bezwaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
Lid v.d. Monumentencommissie v.d. gemeente Oegstgeest

Vraag: heb ik die bijbanen wel goed overgeschreven...??


ZALTBOMMEL, L.K. van geboren aug. 1960 Den Haag rechter-plaatsvervanger
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Kamercommissie Psychiatrisch Ziekenhuis St. Joris te Delft


ZANDBERGEN, N. geboren mrt. 1946 Oud Ministerie van Buitenlandse Zaken
INFO
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
GEEN OPGAVE 10/97


ZEBEN-DE VRIES, Mw. G. van geboren jun.. 1957 INFO
Den Haag parket arrondissementsofficier van Justitiële klasse
Lid bestuur VMPA
Lid projectgroep 200 jaar Justitie


ZEILEMAKER , Mw. K. geboren mrt. 1954 Oud-medewerker Raad van State
Den Haag rechter
BIJ
Lid Ombudscommissie Zoetermeer 96


ZEVEN-POSTMA, Mw. M.J.F. geboren sep. 1934 Oud-juridisch medewerker Directie Vreemdelingenzaken ministerie van Justitie
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: Is deze lid van de Ombudscommissie Gemeente Wassenaar?


ZUIL, Mw. A. geboren dec. 1965 Den Haag raio
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ZWAAN , J.W. de Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG


ZWEERS, G.H. geboren sep. 1927 Oud-advocaat en Procureur te Den Haag. Bij welk kantoor?
Den Haag rechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE RECHTBANK DEN HAAG

Vraag: is deze rechter met pensioen gegaan? (70 jaar)

Info RMRVK: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo, Fax 0341-559395, E-mail johnhop@planet.nl