Wat de fracties van AOV en Unie 55+ al samen deden

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

onderwerpen in de Tweede Kamer gezamenlijk naar buiten gebracht

  Van september af, de maand waarin de fracties besloten te gaan samenwerken, zijn de volgende onderwerpen in de Tweede Kamer (plenair en in commissievergaderingen) gezamenlijk naar buiten gebracht door de AOV en Unie-woordvoerders. Dit overzicht werd afgesloten eind 1996, maar daarna is de samenwerking natuurlijk doorgegaan en geïntensiveerd.

  (Schr.= schriftelijk, vrg. = vragen, plen. = plenair, com. = commissie)

  
  Leerkes:
  Tandprothese                  sept. motie
  Mantelzorg, steunpunten             okt. schr. inbreng
  Jaaroverzicht Zorg               okt. schr. vrg.
  Specialisten                  dec. plen. debat
  Volksgezondheid: efficiency           dec. plen. debat
  Voorlichting volksgezondheid          dec. plen. debat
  
  
  Van Wingerden:
  Financiële Beschouwingen            okt. plen. debat
  Lokale lasten                  nov. plen. debat
  'Kerstcadeau'                  dec. plen. debat
  Koopkracht                   dec. plen. debat
  Koudetoeslag                  dec. schr. vragen
  Minimabeleid                  dec. plen. debat
  Ouderenbeleidsplan               dec. plen. debat
  Oudere werknemers                dec. plen. debat
  Scholing (recht op)               dec. plen. debat
  werkgelegenheid                 dec. plen. debat
  
  
  Verkerk:
  Algemene Beschouwingen bij begroting 1997    sept. debat
  AOW-pensioenvoorziening             sept. debat
  motie onderzoek staatssecr. ouderenbeleid    sept. debat
  motie geen huurverhoging            sept. debat
  
  Hoge Snelheids Lijn (HSL)            okt. com. overleg
  Begroting Volkshuisvesting c.a.:        oktober debat
  relatie armoede en volkshuisvesting       okt. plen. debat
  pauzejaar huurverhoging             okt. plen. debat
  verlaging normhuur               okt. plen. debat
  mengvorm kopen en huren voor ouderen      okt. plen. debat
  garantie kwaliteit goedkopere huizen      okt. plen. debat
  motie huurdersbescherming            okt. plen. debat
  motie isolatievoorziening            okt. plen. debat
  
  Thuiszorg:                   nov. overleg met bewindsvrouwen
  systeem eigen bijdrage             okt. com. overleg
  controle thuiszorg               okt. com. overleg
  inruil alfahulp voor zorgverlenenden      okt. com. overleg
  verloop huish. hulp via persoonsgebonden budget
  
  Voorzittersvacature               nov. plen. debat
  Jaaroverzicht zorg 1997             nov. commissie overleg met bewindsvrouwen
  kwaliteitsverlies thuiszorg           nov. com. overleg
  kortere wachtlijsten              nov. com. overleg
  problemen patiënten blijven           nov. com. overleg
  mantelzorg                   nov. com. overleg
  voorlichting voeding              nov. com. overleg
  Inkomensgrens ziekenfondsverzekering:      nov. debat grens f 30.950 discutabel
  terugkeer ouderen in ziekenfonds        nov. debat
  
  Begroting Volksgezondheid e.a.:
  december debat
  tweedeling zorg                 dec. debat
  vermindering wachtlijst problematiek      dec. debat
  budget verpleeghuizen              dec. debat
  meer geld thuiszorg               dec. debat
  coördinatie thuiszorg              dec. debat
  ondertiteling tv-programma's (doven)      dec. debat
  borstkankeronderzoek vrouwen boven 70      dec. debat
  computerprograrnma's eeuwwisseling       dec. debat
  
  Begroting Verkeer & Waterstaat:         dec. debat
  bescherming voetgangers             dec. debat
  wijziging regeling verkeerslichten       dec. debat
  klantvriendelijkheid NS             dec. debat
  veiligheid treinen               dec. debat
  Zeeuwse zeedijken                dec. debat
  PTT-post                    dec. debat
  stormvloedkering Oosterschelde         dec. debat
  spuisluis Veerse Meer              dec. debat
  wetsvoorstel huursubsidiewet          schr. inbreng
  
  Laurent van den Bogaard