Actie in de Eerste Kamer over scheiden van wonen en zorg

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Martin Batenburg heeft over de herindelingsplannen in Nederland in het algemeen, in de EERSTE KAMER, in een spreekbeurt, als volgt de AOV-mening vertolkt.

'Gezien de tekst van de laatste alinea van de memorie van antwoord d.d. 10 juni 1996 betreffende het voorstel van wet tot gemeentelijke herindeling van Schouwen-Duiveland en Walcheren van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die hij aanvoert om aan te tonen dat invoering van het onderhavige wetsontwerp volkomen legitiem is en dat als gevolg hiervan een gedegen onderzoek onder de plaatselijke besturen en bevolkingen die betrokken zijn bij de voorgenomen herindeling niet nodig is, wil ik gaarne de genoemde bewindsvrouwe het volgende onder haar aandacht brengen.'

'Vooraf wil ik benadrukken dat mijn desideratum voor een plaatselijke volksraadpleging, niet alleen bedoeld is voor Schouwen, Duiveland en Walcheren, maar dat dit eveneens geldt voor alle voorgenomen herindelingen in Nederland.'

    Dubieus standpunt staatssecretaris

'De vastgelegde procedure in de wet Algemene Regels Herindeling ten spijt en het kenbaar maken van het oordeel van de gemeenteraden van de betrokken gemeenten over een herindelingsplan aan Gedeputeerde Staten, zoals de Staatssecretaris aanhaalt, alsmede het voor mij dubieuze standpunt dat hij inneemt, namelijk dat een gemeenteraad bevoegd zou zijn om namens de bevolking van een gemeente een beslissing te nemen ten gunste van een herindelingsplan, ook zouden er hoorzittingen e.d. hebben plaatsgevonden die meestal door weinigen worden bezocht, kunnen mijns inziens niet rechtvaardigen dat de overheid zonder meer een herindelingsplan aan de burgers zou kunnen opleggen.'

  1. Ik neem aan dat de burgers hun gemeenteraad hebben gekozen om namens hen zaken te behandelen die de eigen gemeente betreffen en niet die van andere. Een herindelingsplan waarbij ook andere (omliggende) gemeenten in het geding zijn, grijpt te diep in de zelfstandigheid en de identiteit van de betrokken gemeenten en hun burgers, zodat een plaatselijk volksreferendum hierover zal moeten plaatsvinden;

  2. De burgers wensen hun plaatsgebonden zelfstandigheid en identiteit te behouden. Zij zijn trots op hun stad, dorp of gemeente;

  3. Cultuurhistorisch gegroeide waarden mogen niet op een dood spoor worden gezet of verloren gaan;

  4. De burgers zijn gehecht aan hun eigen vaak rustieke gemeentehuis en de vaak oude vertrouwde beambten;

  5. De overheid heeft tot taak haar bemoeienis met het volk zo dicht mogelijk bij de burgers te brengen. Dit zijn o.a. een aantal argumenten waarmede de burgers aantonen zelf over hun toekomst te willen beslissen, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de ontstellende hoeveelheid protestbrieven die het AOV ontvangt van gemeentebesturen, organisaties, instellingen en particulieren, die je toch zomaar niet kunt negeren?'

    Waarom wordt alles overhoop gehaald?

"Wat bezielt de overheid toch in vredesnaam om alles overhoop te willen halen wat historisch gegroeid is? Is een betere bestuurbaarheid het doel waarmede je tegelijkertijd kunt bezuinigen? Als dat het geval is, dan denk ik dat de geachte bewindsman toch iets over het hoofd ziet. De Staatssecretaris zal het toch met mij eens zijn dat het besturen van grotere groepen van bevolkingscentra weer decentralisatie van bestuursorganen nodig zal maken. We zijn dan weer terug bij "AF". In de grote steden blijkt al onder de burgers een grote behoefte te bestaan in de wijken voor burgerzaken terecht te kunnen. (De huisvesting ervan zou mooi gecombineerd kunnen worden met andere hulpverleningsorganisaties e.d.)

Het AOV is geïnteresseerd in regionale samenwerkingsverbanden en ik besluit met te zeggen, dat het AOV geen heil ziet in de herindelingsmanie en dat de bevolking het recht moet hebben die te kunnen afblazen." Aldus Martin Batenburg over herindeling van gemeenten tijdens een toespraak in de Eerste Kamer.

Aldus Martin Batenburg.