Actie in de Eerste Kamer over scheiden van wonen en zorg

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Martin Batenburg Eerste Kamer over scheiden van wonen en zorg

Martin Batenburg heeft in de Eerste Kamer een aantal vragen gesteld met betrekking tot het vraagstuk van het scheiden van wonen en zorg. In haar schriftelijke beantwoording merkten Mevrouw Borst, minister van volksgezondheid en Staatssecretaris Terpstra in de eerste plaats op, dat door haar niet al een conclusie is getrokken ten aanzien van de wenselijkheid en mogelijkheid van het scheiden van wonen en zorg.

In 1998 een notitie worden aangeboden aan het parlement waarin een en ander nader wordt uitgewerkt en aan de hand waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Andere opmerkingen van M. Batenburg wilden zij als "waardevolle elementen" meenemen bij de opstelling van de notitie.

Of die scheiding ook wenselijk is valt te betwijfelen. Als het er bijvoorbeeld om gaat om de kosten van wonen en zorg gescheiden te houden meent M. Batenburg dat de verzorgingstehuizen die scheiding met een adequate boekhouding nu reeds kunnen realiseren en dus kunnen doen waar de overheid om vraagt. Als de bewindsvrouwen om welke redenen dan ook de scheiding intens wenselijk vinden dan zou hij de garantie willen hebben dat de bewoners van verzorgingstehuizen niet opgezadeld worden met het bijhouden van een administratie zoals het overmaken van de huur voor wonen en het betalen van water- en energierekeningen en de eigen bijdrage voor zorg.

Bewoners van verzorgingstehuizen jonger dan 80 jaar vindt men in deze huizen niet meer. Daarom mag men van de huidige en toekomstige bewoners een dergelijke belasting niet verlangen. Een verhoging van de kosten voor wonen en zorg die voor rekening van de bewoners van verzorgingshuizen komen (ook voor incidentele gevallen) wordt door de fractie van het AOV in de Eerste Kamer onacceptabel gevonden.

    Aldus Martin Batenburg