De Heilige Koe als melkkoe

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Nederland wordt geconfronteerd met de keerzijde van onze welvaart

Een en ander uit de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer

Door Willibrord Verkerk

Na Prinsjesdag heb ik namens de AOV-fractie het woord gevoerd bij de Algemene Politieke Beschouwingen. In deze beschouwingen vindt U AOV-standpunten over tal van onderwerpen. Aan de lange speech is het volgende ontleend. De financiële en sociale punten worden elders uitvoerig door Cees van Wingerden uiteengezet.

  De heilige koe

Nederland wordt geconfronteerd met de keerzijde van onze welvaart: de mobiliteit heeft geleid tot een immense verkeersproblematiek. Misschien moet er -zoals in de zeventiger jaren- weer een olieboycot komen met autoloze zondagen. Dan kunnen we allemaal ervaren -en vooral de bejaarden en kinderen wat rust en veiligheid op straat betekenen. Nu geven op duizenden plaatsen in Nederland de verkeerslichten onvoldoende groene tijd om veilig over te steken tussen voortrazende automobilisten

  Openbaar vervoer en infrastructuur

Voor veel mensen is het openbaar vervoer met bus en trein nog steeds geen waardevol alternatief voor hun auto: te duur, te langzaam en men kan niet overal komen. Nu de NS dreigt in de toekomst onrendabele lijnen op te heffen komen diegenen in de knel voor wie openbaar vervoer het enige vervoermiddel is. De consequenties voor grote groepen, vooral ouderen, zijn aanzienlijk. Zij worden beperkt in hun sociale en recreatieve mogelijkheden. Ook daardoor daalt opnieuw het aantal reizigerskilometers in het Openbaar Vervoer. Dit jaar stond al centraal een aantal grote infrastructurele projecten. Grootse plannen: Hogesnelheidslijn onder de grond: dat was paars op zijn best ! Inmiddels blijkt dat enkele veronderstellingen van het kabinet op drijfzand zijn gebaseerd.

Nog erger: er moeten tunnels komen in de veengrond, het moeras van de Randstad. Waarom niet eerst een "masterplan" voor de Randstad gemaakt, waarin alle grote infrastructurele projecten zijn ingebed. Dan zal ons volk duidelijk kunnen worden dat zijn overheid ook werkelijk een oplossing biedt voor ogenschijnlijk onoplosbare problemen. Eerst een "masterplan", dan pas de "spoorboor"

  Onveiligheid

Belangrijk voor ouderen en bejaarden blijft het gevoel van onveiligheid op straat. Maar de onveiligheid neemt ook in kleine steden en in dorpen toe. In het centrum van Amsterdam werd een jongeman doodgeschopt omdat hij zich bemoeide met een ruzie over een zak patat. Zover is deze samenleving gekomen: als een mens je hindert maak je hem af. De recente moordpartij bij Beverwijk bevestigt deze visie! Zie ook de pornozaak in België. Heeft die ook haar tentakels naar ons land uitgestrekt ? Onze fractie blijft er op hameren dat een gezonde samenleving gebaseerd is op fundamentele waarden en normen. De waarden van christendom, jodendom en humanisme; de Nederlandse normen zijn daaraan ontleend en in afspraken, onze wetgeving, vastgelegd. Alleen met respect voor deze waarden en normen kunnen alle inwoners samen op weg gaan in onze samenleving.

  Huren

In deze Kamer hebben wij de laatste jaren uitgebreid gediscussieerd over de ontwikkeling van de huren. De netto huurquotes zijn door de opeenstapeling van huurverhogingen opgelopen tot vaak onaanvaardbare niveaus voor de lagere inkomensgroepen. Nog steeds vinden veel mensen, onder wie veel ouderen, de weg niet naar de geldelijke steun volgens de regelingen. Ik noem U de individuele huursubsidie. Het gaat vaak niet om meer geld, maar om een te begrijpen wetgeving. Anno 1996 moet de overheid toch in staat zijn hen te bereiken die voor zo n regeling in aanmerking komen. Er moet meer eenvoudige voorlichting komen via de veel door ouderen beluisterde regionale omroepen en in de eveneens in de samenleving sterk gewortelde regionale pers. Nodig zijn ook eenvoudige formulieren en meelevende ambtenaren. Het is heel simpel: verplaats je in degene voor wie je boodschap bestemd is.

  ZORG om de "Politiek"

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SC?) biedt met zijn rapporten een uitgelezen kans om de geestelijke balans op te maken van Nederland. Opvallend is dat vooral ouderen de laatste jaren een steeds groter gevoel van onvrede hebben gekregen t.o.v. de landelijke politiek. Ouderen zijn zich steeds meer gaan realiseren dat de politiek heeft gefaald. Juist door hun betrokkenheid te tonen kunnen zij de politiek corrigeren. Het AOV en de Unie 55+ vonden hierin hun ontstaan. In de jaren negentig zullen de ouderen zich als politiek potentieel militante groep doen kennen, aldus het SC?. De ouderenzorg is bij "Paars" in handen van een staatssecretaris die zich ook bezighoudt met bijvoorbeeld sport. Het Ouderenbeleid verdient een veel centraler positie. Alle demografische ontwikkelingen zijn alom bekend; het is heel hard nodig dat het beleid voor de komende jaren echt gestalte wordt gegeven. Ons voorstel is daarom: zet in dit Kabinet een staatssecretaris zonder portefeuille in, die het ouderenbeleid echt gaat initiëren en coördineren. Er moet een integraal (=alles omvattend) en geïntegreerd (=tot een geheel gevormd) Ouderenbeleid komen.

  Gezondheidszorg

Steeds duidelijker wordt dat het grote vraagstuk bij de vergrijzing niet de AOW of de pensioenen betreft maar de gezondheidszorg. Uit niets blijkt dat de regering de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de hand heeft. Wij zijn natuurlijk blij dat er soms meer geld voor de gezondheidszorg komt, maar het is ook een beleid van pappen en nathouden. Aan de andere kant moet ook bedacht worden dat traditioneel goede kwaliteit - bijvoorbeeld van de verpleeghuizen - in gevaar kan komen als alleen maar zorgvernieuwing telt. Eindelijk moet ook duidelijk worden wat het Kabinet met de thuiszorg voor heeft. Het

Sociaal en Cultureel Rapport meldt, dat de afgelopen 15 jaar het aantal verleende zorguren met 5,5, miljoen is afgenomen. De effectiviteit is door het grote aantal behandelingen sterk afgenomen, door de toegenomen reistijden is het aantal productieve uren sterk gedaald. Maar ook het menselijke gezicht is uit de thuiszorg gehaald. Ouderen, bejaarden en gehandicapten worden de dupe. Hun alomvattende macht moet worden beteugeld. (In het recente thuiszorgdebat is nog eens bevestigd hoe die macht groeit).

  Drugs

De AOV-fractie wijst het gedoogbeleid bij drugsgebruik af. Het verheugt ons dat het Kabinet de mogelijkheden vergroot voor gemeenten om coffeeshops te sluiten. Ook de scherpere aanpak van de handel in XTC is te loven temeer omdat partydrugs tot gebruik van nog erger middelen leiden. Drugsgebruik (XTC en cocaïne) en drank werd ook geconstateerd bij de moordpartij te Beverwijk. Mijn fractie is tevreden 'net de informatiecampagne voor scholieren over de gevolgen van cannabisgebruik. Wij hadden erom gevraagd in een in de Kamerbreed gedragen motie.