Het Wilde Westen in de gemeente Sint Oedenrode


EKC homepage . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

Huizen, 21 juli 2007
Per Fax: 0413-478060

Gemeenteraad van Sint Oedenrode

L.s.,

Ons is de conflictsituatie in Sint-Oedenrode ter kennis gebracht, waarbij een merkwaardig gedrag van het bestuur en B&W opgemerkt kan worden. Als redactie van de Sociale Databank Nederland zijn wij al heel lang op de hoogte van de strijd tussen ing. A.M.L. van Rooij en zijn familie en het bedrijf van de Gebr. van Aarle BV over het gebruik van zwaar giftige impregneermiddelen voor de verduurzaming van hout. Maar daarover willen wij het niet hebben.

De situatie is nu bij de opening van de minicamping en paardenhouderij zodanig, dat voor zover wij weten alles volgens de regels is gegaan - dit in tegenstelling tot de illegale bouwwerken en praktijken bij van de Gebr. Aarle BV waarvan blijkbaar bewijzen zijn, en dat u een dwangsom wilt opleggen met bestuursdwang om de opening van de minicamping van 'Het Dommeldal' te verhinderen. Onze vraag is: waarom doet u dat? En op welke gronden? En welke wetten zijn van toepassing om een dergelijk grof middel te gebruiken tegen een bedrijf?

Het is voor ons begrijpelijk dat u lastpak van Rooij een lesje wilt leren, omdat hij zo nadrukkelijk ageert tegen het gedoogbeleid van de gemeente en dat ten gunste van de buurman van van Rooij. Welke belangenverstrengeling is hier gaande? Die uitrit die al tientallen jaren geen probleem is geweest en een natuurlijk onderdeel is van de geografische structuur, zou plotseling met een kwaadwillige besluit niet meer mogen worden gebruikt, met het duidelijk vooropgezette doel om de camping te boycotten...!! Wat is hier uw verklaring voor deze bestuursrechtelijk zeer onrechtmatige daad die een grote mate van boosaardigheid vertoont?

In plaats van blij te zijn met de economische ontwikkeling die werkgelegenheid oplevert, probeert u kennelijk om rancuneuze redenen de investeringen van de fam. van Rooij schade te berokkenen. U wacht tenslotte niet voor niets tot de laatste cent is geïnvesteerd in het project. Dat doet boze opzet vermoeden, en dan nog wel door een bestuurlijk apparaat !! Daarnaast kunt u in de brief die aan u gericht is lezen dat de waterleiding en mogelijk ook andere leidingen zijn doorgezaagd. Dit kennelijk met de bedoeling om de familie van Rooij met echte wildwest-terreur kapot te krijgen. Met name om vooral A.M.L. van Rooij het zwijgen op te leggen m.b.t. zijn kennis van milieuzaken en wetgeving, zowel landelijk als Europees.

Wat gaat u doen met zijn aangifte wegens vernieling op zijn grond? Gaat u bescherming bieden of iets anders? De SDN zal een videoverslag maken van deze wildwest toestand.

In afwachting van uw inhoudelijke reactie

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Open e-mail (s.v.p maximaal over geheel Nederland doorzenden)

Aan: H.W.M.A. van den Berk,
CDA-locoburgemeester van Sint Oedenrode
Schootsedijk 10/A
5491TD St Oedenrode
tel: 0413-490667
fax: 0413-490668

Geachte Mevrouw van den Berk,

Nu gaat u toch wel echt veel te ver.

Op grond van een geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders, waarvan ik geen kopie krijg moet ik aan u 15000 euro aan dwangsom betalen als ik o.a. geen inritvergunning aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders. Het moge u duidelijk zijn dat, als gevolg van eerder gelegd executoriaal beslag (corruptie ten top) op al mijn onroerende goederen, op een aanvraag om inritvergunning door u afwijzend zal worden beslist waarna ik mijn inrit naar mijn eigen bedrijf (waar ik al 54 jaar doorga) ineens niet meer in mag. Voor feiteklijke onderbouw zie bijgevoegd Wob-verzoek, ik verzoek u daarop zo spoedig mogelijk dog uiterlijk binnen 14 dagen een besluit te nemen.

PS: gisteren hebben wij voor het eerst waterdruk gezet op de waterleiding naar onze minicamping. Deze bleek op meerdere plekken te zijn doorgezaagd, hetgeen een grote schade voor mij tot gevolg heeft. Deze terreur is het gevolg van uw al jarenlange hulp aan Gebr. van Aarle B.V. (ene buurman ) en M. van den Biggelaar (andere buurman en familie van Van Aarle). De Gebr. van Aarle mag van u al vanaf juni 2003 zijn illegaal gebouwde opslagstellingen gebruiken zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning, in strijd met de bestemming, op sterk verontreinigde grond en daarmee ook nog in strijd met de bouwverordening zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning.

Op mijn bestuursdwangverzoek van juni 2003 om hiertegen met een oplegging van een dwangsom per dag op te treden, heeft u aan Gebr. van Aarle b.v. een gedoogbeschikking afgegeven. Processen daartegen hebben mij minstens 100000 euro gekost en execotoriaal beslag op al mijn onroerende goederen tot gevolg gehad. De heer M. van den Biggelaar mag van u een tweede woning hebben en verhuren aan derden in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van een door mij gewonnen onherhoepelijk uitspraak van de rechtbank Den Bosch moet u die illegale woning laten afbreken. U weigert dat; sterker nog u hebt 13000 euro aan gemeenschapsgeld uitgetrokken om die illegale bewoning ten dienste van M. van den Biggelaar te kunnen laten voortbestaan. Van u mag ik niet weten aan wie M. van de Biggelaar die illegale woning heeft verhuurd. Naar verwachting wonen daar dan ook illegalen in, anders behoeft daarover niet zo geheim worden gedaan.

Voor mij staat vast dat u mij en mijn gezin kost wat kost kapot wilt maken om deze zware georgeniseerde misdaad onder uw leiding af te dekken.

Kopie hiervan is ook verstuurd aan de voorlichting van de Raad van State, zodat ook zij weten hoe aarts corrupt u bent.

Een kopie hiervan heb ik ook verstuurd aan J. Hurkmans, politie Brabant-Noord, zodat hij weet heeft van het feit dat niet ik maar u opgepakt moet worden en achter de trealies dient te belanden.

Ad en Annelies van Rooij

Open brief tevens persbericht

Verstuurd per fax 0413 -478060 en per e-mail: h.vdberk@planet.nl

Van: Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (VOF)
't Achterom 9-9a,
5491 XD, Sint Oedenrode

Sint Oedenrode 20 juli 2007
Aan: Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode
t.a.v. Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar
Postbus 44
5490 AA Sint Oedenrode

Ons kenmerk: C&P 200707/vz

Betreft: verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Geachte Loco-burgemeester mevrouw van de Berk- van de Laar,

Heden 20 juli 2007 werden wij verrast met een besluit d.d. 19 juli 2007, nummer: 07/4055 + 07/4268, van het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, ondertekend door H.W.M.A. van den Berk -van de Laar (loco-burgemeester) en ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris), waarbij het besluit is genomen dat wij vanaf 21 juli 2007 (de dag van de opening van onze mini-camping bij de paardenhouderij door Wieteke van Dort) een dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 15.000,- moeten gaan betalen, omdat wij o.a geen inritvergunning hebben aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

Kennelijk is A.M.L. van Rooij de enige inwoner in geheel Nederland die een inritvergunning moet aanvragen voor een inrit waarvan hij al 54 jaar lang gebruik heeft gemaakt. Gezien eerdere executoriale beslaglegging op alle onroerende goederen van A.M.L. van Rooij zal een aanvraag om een inritvergunning door ondergetekenden gegarandeerd tot een afwijzend besluit leiden, zodat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen daarna hun eigen bedrijf niet meer binnen mogen rijden.

Voor ons was meteen duidelijk dat dit geen zuivere koffie is. Ondergetekende A.M.L. van Rooij is op 20 juli 2007 (omstreeks 13.00 uur) dan ook meteen naar het gemeentehuis gegaan en heeft aan behandelend ambtenaar de heer Vermeulen (hij weigerde zijn volledige naam te geven) gevraagd naar de openbare besluitenlijst van burgemeester en wethouders waarin is besloten tot het laten uitgaan van bovengenoemd besluit om bij ons € 15.000,- weg te halen.

De heer Vermeulen vertelde mij dat zo'n openbare besluitenlijst er niet is maar dat dit besluit is genomen door enkel en alleen de personen H.W.M.A. van den Berk -van de Laar (loco-burgemeester) en ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris); meer bestuurders zijn er nu niet, vanwege de vakantietijd, zo vertelde hij mij.

Plotseling zag ik ambtenaar G. Veldmeijer vanuit buiten naar binnen komen. Ik ben samen met de heer Vermeulen naar hem toegelopen. Ik heb in het bijzijn van de heer Vermeulen dezelfde vraag voorgelegd aan ambtenaar G. Veldmeijer, die als loco-secretaris betreffend besluit heeft ondertekend. De heer G. Veldmeijer bevestigde hetgeen de heer Vermeulen hierboven heeft verteld.

Terwijl ik met de heer Veldmeijer aan het praten was is de heer Vermeulen naar boven gegaan en hierover met een aantal andere voor mij onbekende personen gaan overleggen. Na zo'n 20 minuten kwam de heer Vermeulen naar beneden en vertelde dat aan het besluit d.d. 19 juli 2007, waarin is besloten om bij ons € 15.000,- weg te halen, een geheime besluitenlijst ten grondslag ligt. Van deze geheime besluitenlijst weigerden zowel ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) als wel ambtenaar Vermeulen aan A.M.L. van Rooij een kopie te verstrekken.

Naar aanleiding daarvan verzoeken wij u om ondergetekenden op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een kopie te laten toekomen van de geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders waarin is besloten tot het laten uitgaan van uw besluit d.d. 19 juli 2007 om bij ons € 15.000 weg te halen.

Ingevolge de Wet Openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken hierop een besluit te nemen. Middels dit schrijven willen wij u hierbij zeer nadrukkelijk kenbaar maken dat als u ons weigert een kopie te verstrekken van uw geheime besluitenlijst, waarop u uw besluit d.d. 19 juli 2007 hebt gebaseerd om bij ons € 15.000,- weg te halen, wij tegen wethouder H.W.M.A. van den Berk -van de Laar en ambtenaar G. Veldmeijer onverwijld strafaangifte zullen doen bij de politie in Sint Oedenrode, daarvan zal een afschrift van dit schrijven worden overlegd.

Met het op deze geheime wijze bestelen van al ons geld voelen wij ons zeer ernstig bedreigd, mede gezien eerder gelegd executoriaal beslag op al onze onroerende goederen in een eerdere poging de opening van de minicamping op 21 juli 2007 door Wieteke van Dort tegen te houden. Wij hebben dan ook besloten om dit verzoekschrift op grond van de Wet openbaarheid van bestuur tevens als 'persbericht' aan iedereen in Nederland te versturen die het maar wil weten. Dit des te meer hen hetzelfde kan overkomen en op basis van een hieruit ontstane jurisprudentie ook bij hen de ingang naar hun bedrijf en/of woning kan worden afgenomen.

Een kopie hiervan is verstuurd aan de voorlichting van de Raad van State.

In afwachting van uw besluit om toezending van een afschrift van de geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders waarop u uw besluit van 19 juli 2007 hebt gebaseerd om bij ondergetekende € 15.000,- euro weg te halen, verblijven wij.

Hoogachtend

Camping en Pensionstal 'Dommeldal'

Voor deze,

A.M.L. van Rooij ............ en .............. J.E.M. van Rooij van Nunen


Disclaimer