Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Een unieke minicamping met paardenpension en coral

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Open brief met uitnodiging voor de opening van Camping DommeldalCamping hipique Dommeldal in Olland

't Achterom 9-9a — Sint-Oedenrode — 0413-490385

Open brief tevens persbericht (zie ook bijlage)

Verstuurd per fax 0413 -478060 en per e-mail: h.vdberk@planet.nl

Van: Camping en Pensionstal 'Dommeldal' (VOF)
't Achterom 9-9a,
5491 XD, Sint Oedenrode

Sint Oedenrode  22 juli 2007

Aan:  Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode
         t.a.v. Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk - van de Laar
         Postbus 44
         5490 AA Sint Oedenrode

Ons kenmerk: C&P 220707/vz

Betreft: Loco-burgemeester H.W.M.A. van de Berk- van de Laar (CDA) heeft de dictatoriale macht over burgemeester en wethouders, alle raadsleden van de gemeente Sint Oedenrode een de politie Brabant Noord en kan zich daarmee dan ook terecht de dictator van Sint Oedenrode noemen.

Geachte Loco-burgemeester mevrouw van de Berk- van de Laar,

Bij brief d.d. 19 juli 2007, nummer: 07/4055 + 07/4268, hebt u samen met uw ambtenaar G. Veldmeijer (loco-secretaris) het besluit genomen dat wij vanaf 21 juli 2007 (de dag van de opening van onze mini-camping bij de paardenhouderij door Wieteke van Dort) een dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 15.000,- moeten gaan betalen, omdat wij o.a geen inritvergunning hebben aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode. U hebt dat besluit gebaseerd op een geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode.

Ondanks de wetenschap dat wij vanaf 21 juli 2007 per dag € 500,- tot een maximum van € 15.000,-  aan u moeten betalen, hebben wij de opening van onze minicamping op 21 juli 2007 door Wieteke van Dort gewoon laten doorgaan. Dit betekent dat wij daarvoor al € 500,- aan u moeten betalen, na vandaag komt daar weer € 500,- bij.

Wij hebben burgemeester en wethouders, alle raadsleden van Sint Oedenrode en betrokken ambtenaren uitgenodigd om de opening van onze minicamping bij de paardenhouderij (een grote aanwinst voor de groenste gemeente van Europa) door de bekende Nederlander Wieteke van Dort te komen bijwonen. Geen enkele wethouder, geen enkel raadslid en geen enkele ambtenaar van de gemeente Sint Oedenrode zijn komen kijken. Hiermee staat voor ons vast dat u de volledige dictatoriale macht hebt over alle wethouders, alle raadsleden en alle ambtenaren van de gemeente Sint Oedenrode.

U hebt kennelijk zoveel dictatoriale macht dat u op basis van een geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij ons € 15.000,- aan geld kunt afnemen omdat wij volgens uw besluit d.d. 19 juli 2007 niet over een vereiste inritvergunning beschikken. Op mijn verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur d.d. 20 juli 2007 om een afschrift van onderliggende geheime besluitenlijst van burgemeester en wethouders met daarop de 'akkoord' handtekeningen van burgemeester P.M. Maas en de andere wethouders JCM Hendriks - van Kemenade (HvR/PvdA) en RA Dekkers (VVD) weigert u aan ons te verstrekken.

Uw weigering om een afschrift van die geheime besluitenlijst te verstrekken heeft ons heden al € 500,- gekost. Morgen is dat € 1000,- en over 29 dagen is dat € 15.000,- Daarmee overtreedt u ook nog de Wet openbaarheid van bestuur.

Op grond van deze wet bent u namelijk wettelijk verplicht om de verzochte informatie zo spoedig mogelijk te verstrekken en niet te wachten totdat wij € 15.000,- aan u moet betalen. Kennelijk geldt ook deze wet niet voor dictators van een dergelijk hoog niveau als u. De wetenschap dat burgemeester P.M. Maas nu op vakantie is en dat u nu als loco-burgemeester ook hoofd bent van de Politie Brabant Noord in Sint Oedenrode moet u toch wel een erg machtig gevoel geven. U kunt namelijk zelf beslissen dat tegen uw besluit d.d. 19 juli 2007 om bij mij € 15.000,- weg te halen niet strafrechtelijk wordt opgetreden. Het moet voor u toch een erg fijn gevoel zijn dat u op deze wijze ongestraft bij de inwoners Sint Oedenrode al hun geld kunt afnemen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 1.
Hoeveel geld hebt u bij de inwoners van Sint Oedenrode op de hierboven beschreven wijze al weggehaald ?

Vraag 2.
Hoeveel gemeenschapsgeld hebt u tot op heden gebruikt voor het op de hierboven beschreven wijze weghalen van geld bij de inwoners van Sint Oedenrode ?

Vraag 3.
Waar is al bij de inwoners van Sint Oedenrode weggehaalde geld gebleven; hebt u dat gebruikt voor het nog meer weghalen van geld; of voor uzelf, of voor uw CDA partijgenoten, of voor te feesten, of voor iets anders ? Ik verzoek u mij daarover volledige duidelijkheid te verschaffen.

Het moge duidelijk zijn dat u ons met uw dwangsomoplegging van € 500 per dag tot een maximum van € 15.000,- wilt dwingen tot het aanvragen van een inritvergunning om vervolgens daarop het besluit te kunnen nemen dat wij die inritvergunning niet krijgen, waarna u alle eigendommen van ons kunt afnemen. De politie Brabant Noord Sint Oedenrode helpt u met het afnemen van al onze eigendommen; ook daarover heeft u immers als (tijdelijk) hoofd van de politie immers de dictatoriale macht. Zelfs het aangifte doen bij de politie wordt onder uw dictatoriale macht onmogelijk gemaakt. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het artikel 'Dictatuur in Nederland' uit Het Echte Nieuws van 15 januari 2007 (zie bijlage of lees: www.hetechtenieuws.org/2007-01-15.htm).

U persoonlijk hebt een agrarisch bedrijf en paarden in pension. Uw bedrijf is daarmee een concurrentiebedrijf van ons bedrijf. U hebt dan ook persoonlijk groot financieel belang met het feit dat ons bedrijf gesloten wordt; daarmee krijgt uw bedrijf meer pensionpaarden. Uw bedrijf is gelegen aan de Schootsedijk 10a. Vanaf die weg heeft u een inrit naar uw agrarische bedrijf. Uit navraag binnen uw gemeente is feitelijk komen vast te staan dat u daarvoor geen inritvergunning heeft. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden:

Vraag 4:
Op grond van het gelijkheidsbeginsel en ter voorkoming van concurrentievervalsing bent u als loco-burgemeester wettelijk verplicht om bij besluit bij uw eigen agrarische bedrijf een dwangsom van € 500 per dag tot een maximum van € 15.000 op te leggen, omdat u niet beschikt over een wettelijk vereiste inritvergunning. Onze vraag aan u is dan ook: wanneer legt u bij uw eigen agrarische bedrijf een dwangsom van € 15.000 op, omdat u niet beschikt over de vereiste inritvergunning?

De situatie bij ons bedrijf is als volgt: Vanaf de Ollandseweg hebben wij de inrit. Deze inrit heeft geen naam zoals elke inrit in Sint Oedenrode geen naam heeft. Zo'n 15 jaar geleden is op onze kosten deze inrit geasfalteerd. De ruilverkaveling heeft daar een gedeelte aan meebetaald omdat ons agrarisch bedrijf als een blijvend agrarisch bedrijf is beoordeeld.

Wij, onze vader en onze opa hebben deze inrit altijd (90 jaar lang) gebruikt. Ondanks die wetenschap dwingt u ons plotsklaps met oplegging van een dwangsom van € 15.000 tot het aanvragen van een inritvergunning. Gezien deze feiten bent u wettelijk verplicht om bij alle bedrijven van Sint Oedenrode een dwangsom van € 500 per dag tot een maximum van € 15.000 op te leggen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden:

Vraag 5:
Wanneer gaat u bij alle bedrijven in Sint Oedenrode een dwangsom van € 15.000 opleggen, omdat zij niet beschikken over een inritvergunning?  

Ondergetekende A.M.L. van Rooij liep gisteren samen met Wieteke van Dort op onze eigen aangelegde wandelpad op onze eigen grond over onze eigen weilanden om samen van onze paarden en de natuur te genieten. M.A.C. van den Biggelaar (onze buurman) zag dat en schreeuwde tegen ons beiden met de volgende woorden: 'mag je daar wel lopen; heb je daar wel vergunning voor'. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden: 

Vraag 6:
Doet M.A.C. van den Biggelaar dat in uw opdracht om op die manier iedereen van onze minicamping af te jagen; ja of nee ?

Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied mag M.A.C. van den Biggelaar (onze buurman) op het adres 't Achterom 5 maar één burgerwoning hebben. Ondanks deze wetenschap heeft M.A.C. van den Biggelaar van u daar een tweede illegale woning mogen bouwen in strijd met de bestemmingsplan Buitengebied 1997 zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning. Op de buitenmuur van deze illegaal gebouwde tweede woning heeft M.A.C. van den Biggelaar het adres 't Achterom 5 laten plaatsen en op zijn eigen woning heeft hij het adres laten veranderen van 't Achterom 5 naar 't Achterom 5a. Deze illegaal in strijd met het vigerende bestemmingsplan gebouwde woning op het verwisselende adres 't Achterom 5 wordt door M.A.C. van de Biggelaar al meer van 5 jaar verhuurd aan derden.

U weigert aan ons de namen door te geven van degenen die in deze illegale woning wonen. Omdat u weigert de namen van die bewoners door te geven achten wij de kans zeer groot dat M.A.C. van den Biggelaar in die illegale woning illegale mensen huisvest, anders hoeft u daarover niet zo geheimzinnig te doen. Uit het verhuur van deze illegaal gebouwde woning heeft M.A.C. van den Biggelaar ten minste 5 jaar lang (en nog steeds) hoge inkomsten ontvangen. Wij daartegen hebben daar maar liefst ruim 10 jaar lang moeten procederen, hetgeen ons meer dan € 100.000 heeft gekost. Bij onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, zaaknummer: AWB 05/4151 van de rechtbank 's-Hertogenbosch heeft rechter mr. A.A.H. Schifferstein in tegenwoordigheid van griffier mr. H.J. van der Meiden ons in het gelijk gesteld, ons beroep gegrond verklaard en uw bestreden besluit vernietigd.

Op grond van deze onherroepelijke uitspraak was u wettelijk verplicht om binnen zes weken na 11 december 2006 (vóór 1 februari 2007) een besluit te nemen waarin u M.A.C. van de Biggelaar onder het opleggen van een dwangsom per dag verplicht tot het afbreken van deze illegaal gebouwde woning in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997. Aan deze onherroepelijke uitspraak van de rechtbank geeft u geen uitvoering en hebt in een geheim besluit besloten om een bedrag van € 12.000 aan gemeenschapsgeld uit te trekken om daarmee een deskundigenadvies van SRE (samenwerkingsverband Regio Eindhoven) te krijgen waarachter u zich kunt verschuilen om in strijd met die onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, zaaknummer: AWB 05/4151, van de rechtbank 's-Hertogenbosch de in strijd met het bestemmingsplan gebouwde illegale tweede woning te kunnen laten staan, en de onrechtmatige inkomsten bij M.A.C. van Den Biggelaar uit de verhuur ervan aan derden (illegalen ?) kan blijven doorgaan. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 7:
Wanneer geeft u uitvoering aan de onherroepelijke uitspraak van 11 december 2006, zaaknummer: AWB 05/4151, van de rechtbank 's-Hertogenbosch en neemt u overeenkomstig de inhoud van die uitspraak het besluit dat M.A.C. van de Biggelaar met de oplegging van een dwangsom per dag de verhuur van deze in strijd met het bestemmingsplan illegaal gebouwde woning onmiddellijk moet staken en gestaakt moet houden, alle onrechtmatig verkregen gelden uit de verhuur ervan aan derden moet terugbetalen aan de gemeente en deze illegale woning onmiddellijk moet laten afbreken?    

Vraag 8:
Waarom geeft u € 12.000,- aan gemeenschapsgeld uit om M.A.C. van den Biggelaar behulpzaam te zijn met het plegen van bovengenoemde strafbare feiten en economische delicten?

Vraag 9:
Waarom kunnen wij van deze door u in samenspanning M.A.C. van den Biggelaar gepleegde strafbare feiten geen strafaangifte doen bij de politie Noord Brabant ?

Vraag 10:
Waarom mogen wij van u niet weten aan welke mensen M.A.C. van den Biggelaar deze illegale woning heeft verhuurd; dit des te meer die mensen op slechts 10 meter van ons huisperceel wonen ?

Het is juist deze al jarenlang voortdurende samenspanning met M.A.C. van den Biggelaar die ons in diverse levensbedreigende situaties heeft gebracht. Zo heeft M.A.C. van den Biggelaar mij (A.M.L. van Rooij) een keer op onze eigen grond in elkaar getrapt en geslagen met de dreigende woorden, dat er nog veel ergere dingen te wachten staan als ik niet stop met procederen tegen hem. Zo heeft Robert van den Biggelaar (de zoon van M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij dood te rijden in de berm van 't Achterom. Een snelle sprong in de sloot heeft mij van het doodrijden of verwonden gered.

Zo heeft Robert van den Biggelaar (de zoon van M.A.C. van de Biggelaar) gepoogd mij moeder te vermoorden: hij stopte ineens in het 't Achterom met zijn auto pakte mijn moeder vast die daar liep, smeet haar op de motorkap van zijn auto en kneep als een wilde haar keel dicht met de dreigende woorden dat het nu afgelopen moest zijn met het voeren van processen tegen hen. Ook hebben we vele malen te maken gehad met het kapot gooien van de dakpannen op ons huis met bakstenen, het kapot gooien van ruiten in de woning van mijn moeder. Hiervan zijn allemaal strafaangiften gedaan. Dit heeft echter nooit geleid tot een strafrechtelijk onderzoek.

Op al die aangiften hebben wij gewoonweg nooit meer iets gehoord, ondanks onze vele verzoeken daarom. Nu worden wij weer geconfronteerd met doorgezaagde waterleidingen op onze minicamping. Wij hebben niet gezien wie het heeft gedaan. Bepaalde personen in Sint Oedenrode kunnen dat zonder enig risico doen, omdat burgemeester en wethouders en de politie Brabant Noord, met als hoofd de burgemeester van Sint Oedenrode, deze personen strafrechtelijk immuun hebben gemaakt. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vragen te beantwoorden:

Vraag 11:
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar bovengenoemde pogingen tot doodslag en vernieling naar aanleiding van de toen gedane aangifte?

Vraag 12: 
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid strafrechtelijk te laten onderzoeken wie de waterleidingen op onze minicamping heeft doorgezaagd?

Vraag 13:
Bent u, als (tijdelijk) hoofd van de politie, bereid om uw jarenlange hulp aan M.A.C. van de Biggelaar met het plegen van strafbare feiten, waaruit hij hoge onrechtmatige inkomsten heeft gehad (verhuur illegale woning), te staken en aan ons de directe schade (proceskosten) van meer dan € 100.000,- die wij als gevolg daarvan hebben moeten maken te vergoeden: ja of nee?         

Ons is bekend dat u op dergelijk vragen nooit antwoord geeft en blijft zwijgen.

Ons is ook bekend dat het doen van strafaangifte tegen de Fam. van de Biggelaar geen enkele zin heeft. U hebt hen namelijk strafrechtelijk immuun gemaakt. Ons ik ook bekend dat ons leven en onze eigendommen daardoor groot gevaar lopen. Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons de volgende vraag te beantwoorden:

Vraag 14:
Bent u bereid om hierover met M.C.A. van de Biggelaar te gaan praten en te vragen of dat hij ons en onze campinggasten vanaf heden met rust wil laten?

Intussen hebben wij vernomen dat u ook de fax van Ine Veen (bekende Nederlander: lees:www.sdnl.nl/ine-veen.htm) hierover weigert te beantwoorden;

Ook hebben wij vernomen dat u de brief hierover van de redacteur van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) weigert te beantwoorden (lees: www.sdnl.nl/wildwest-st-oedenrode.htm).

Ook hebben wij vernomen dat u uw woord richting de heer W. Wolbrink van de Bellamy Stichting (www.bellamy.nl), stichting Grondvest (www.sdnl.nl/grondvest.htm) en de Sociale Volkspartij (www.volkspartij.eu) niet bent nagekomen.

Voor de video opname van de opening van onze minicamping door Wieteke van Dort klik op: www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-opening.wmv.

Het moge u duidelijk zijn dat het langer blijven zwijgen geen zin meer heeft en dat u er verstandig aan doet om uw dictatoriale macht vrijwillig in te leveren en bovengenoemd 14 tal vragen binnen 24 uur na heden te beantwoorden.

Een kopie hiervan is o.a. verstuurd aan:
-   alle raadsleden van Sint Oedenrode;
-   behandelend ambtenaar Kirsten Willunat van Sint Oedenrode.
-   Wil van Gerwen, Rooise Partij (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad).
-   Mia van Boxtel, SP Sint Oedenrode (was aanwezig, zit niet in de gemeenteraad).
-   de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
-   Jan Hurkmans, politie Brabant Noord,
-   Wieteke van Dort,
-   Ine Veen en Jean Thomassen,
-   Wim Wolbrink, 
-   Redactie van de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
-   Redactie van Het Echte Nieuws (https://hetechtenieuws.site-nl.nl)
-   Redactie Brabants Dagblad (www.brabantsdagblad.nl)
-   Redactie Omroep Brabant (www.omroepbrabant.nl)
-   Redactie Katholiek Nieuwsblad ( www.katholieknieuwsblad.nl)
-   Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten
-   André Fleeré

In afwachting van uw antwoord op bovengenoemd 14-tal vragen (s.v.p. ook aan kopiehouders versturen) binnen 24 uur na heden verblijven wij,

Hoogachtend,

Camping en Pensionstal 'Dommeldal'

Voor deze,
A.M.L. van Rooij

2 pagina's volgen