Nijdige brief aan Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president
arrondissementsrechtbank, Den Bosch


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN
Tevens verstuurd per fax 073 - 6202383 op 18 januari 2001.

Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president, Voorzitter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 18 januari 2001.

   OPEN BRIEF


Ons kenmerk: Hent/18011.

Betreft:

  Uitblijven beslissing (uitspraak) op de op 5 december 2000 ter zitting behandelde zaak, inzake het horen van mijn optreden als gemachtigde van P.W.M. van Zutphen.


Geachte heer Hent,

Op 5 december 2000 heb ik voor een meervoudige kamer van de rechtbank, bestaande uit mrs. A.B.M. Hent, P.H.C.M. Schoemaker en A.H.N. Kruijer, ter zitting moeten verschijnen inzake het horen van mijn optreden als gemachtigde van P.W.M. van Zutphen.

Tijdens die zitting heeft u mij meegedeeld dat deze meervoudige kamer binnen twee weken een beslissing (uitspraak) zal nemen. Uw brief van 22 december 2000, zonder enig kenmerk, heeft niet de status van een beslissing van een meervoudige kamer.

Heden, 6 weken en 3 dagen na de zitting van 5 december 2000, heb ik van bovengenoemde meervoudige kamer nog steeds geen beslissing (uitspraak) mogen ontvangen. U bent daarbij niet alleen uw toezegging van 'binnen twee weken' niet nagekomen, maar u heeft hierbij ook artikel 8:66 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) overtreden. In artikel 8:66 Awb staat namelijk geschreven dat de rechtbank binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak moet doen.

Daar ik ervan uitga dat u deze overtreding van de wet niet wenst te blijven voortzetten, richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om mij, binnen 8 dagen na heden, een voor hoger beroep vatbare beslissing (uitspraak) van bovengenoemde meervoudige kamer te laten toekomen.


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rb17.htm

Bijlage: Dit schrijven bevat een 2-tal bijlagen bestaande uit 2 pagina's.

Aanleiding