Nalatigheid van Justitie bij handhaving wordt doodsoorzaak voor
kinderen door kanker met arseen- en chroom-VI vergiftiging in speeltoestellen

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Beste kopiehouders lees mijn bijgevoegde brief van 1 december 2002 aan de hoofdofficier van Justitie mr R.W.M Craemer.

Uit die inhoud kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de hoofdofficieren van Justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch hun bevoegdheden al zeven jaar lang in zeer ernstige mate hebben misbruikt om daarmee de georganiseerde milieucriminaliteit (die het houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. gebruiken als dekmantelbedrijf) grof te verrijken ten koste van duizenden (toekomstige) mensenlevens. Het wordt hoog tijd dat er in Nederland een organisatie wordt opgericht die deze zware misdrijven van (hoofd)officieren van Justitie kan vervolgen. Binnen Justitie zitten namelijk de grootste misdadigers. (Zie ook de zaak van Karel de Werd)

Speciaal voor de heer Van Essen (KEMA) wil ik u kenbaar maken dat de Gebr. van Aarle ook voor het bedrijf Gebr. Smetsers hout impregneert. Dat de firma Gebr. Smetsers kinderspeeltoestellen maakt van geïmpregneerd hout, en deze geïmpregneerde kinderspeeltoestellen onder de dekmantel van een KEMA-certificaat worden verkocht als veilig voor kinderen. Wanneer de KEMA betreffend KEMA-certificaat niet binnen acht dagen na vandaag bij de Gebr Smetsers heeft ingetrokken, en mij dat schriftelijk heeft bevestigd, dan stel ik de KEMA hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toekomstige kankerpatiëntjes die op deze met kankerverwekkende stoffen doordrenkte KEMA-kinderspeeltoestellen van de Gebr. Smetsers hebben gespeeld. KEMA heeft namelijk met hun KEMA-certificaat alle consumenten, die bij de Gebr. Smetsers geïmpregneerde kinderspeeltoestellen hebben gekocht, hierover opzettelijk onvolledig en onjuist voorgelicht.

Hoe lang staan de politiek en de media deze vorm van grootschalige kindermoord op termijn nog toe? Waarom behoeft op deze met kankerverwekkende stoffen doordrenkte kinderspeeltoestellen geen aanduiding te staan als: "Kan kanker veroorzaken" Dit omdat de concentratie aan kankerverwekkende stoffen vele malen hoger is als in sigaretten, waarop wel moet staan dat het kanker kan veroorzaken en de gezondheid schaadt?! Heeft de politiek soms de opdracht om op deze wijze onze Nederlandse toekomstige generatie uit te roeien ???

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Gereserveerde ruimte voor een antwoord

Aantekenen en per fax 073 - 6202085

Sint Oedenrode, 1 december 2002.

  OPEN BRIEF

Aan: De Hoofdofficier van Justitie,
Mr. R.W.M. Craemer,
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch,
Postbus 70581,
5201 CZ 's-Hertogenbosch.


Van: Ing. A.M.L. van Rooij,
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode.


Geachte heer Craemer,

Ruim zeven jaar geleden (op 11 oktober 1995) heb ik bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch aangifte gedaan van het plegen van een ernstig strafbaar feit (art. 173a WvS) door de Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Betreffende aangifte van 1 oktober 1995 vindt u bijgevoegd (zie bijlage 1). Ik verzoek u wederom kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

In die aangifte heb ik feitelijk onderbouwd dat het bedrijf Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 5650 kg. arseen (arseenzuur) en 7900 kg. chroom VI (chroomtrioxide) op een ongecontroleerde wijze in het milieu (water, bodem en lucht) brengt. Dit alles op een zodanige manier dat dit later bij duizenden mensen kan leiden tot kanker en/of toxische effecten op de reproductie functie van vrouwen en/of mannen (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het nageslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen ontwikkelings-stoornissen, doodgeboorte) en/of genetische afwijkingen.

Juist om die reden zijn deze stoffen veelal in internationaal verband op de zwarte lijst geplaatst en heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990, vergaderjaar 1985-1986, 19204, nrs. 1-2, besloten dat deze stoffen zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat in het milieu brengen ervan via een maximale brongerichte aanpak moet worden voorkomen(zie bijlage 2).

Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat u heden, na ruim zeven jaar, nog steeds geen beslissing hebt genomen op mijn aangifte van 1 oktober 1995. Door niet te beslissen op mijn aangifte van 1 oktober 1995 hebt u mij al meer dan zeven jaar lang geblokkeerd in mijn beklag mogelijkheid bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Vanwege het feit dat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. door de georganiseerde misdaad (collusie) wordt gebruikt als dekmantelbedrijf acht ik niet uitgesloten dat dit uw handelwijze als hoofdofficier van justitie heeft beïnvloed.

Uw al meer dan zeven jaar lange weigering om te beslissen op mijn aangifte van 1 oktober 1995 is er de oorzaak van dat de Gebr. van Aarle B.V. in die tijd nog zo'n 40.000 kg. arseen (arseenzuur) en 56.000 kg. chroom VI (chroomtrioxide) meer op een ongecontroleerde wijze in het milieu (water, bodem en lucht) heeft gebracht. Deze 40.000 kg. arseen en 56.000 kg. chroom VI had de Gebr. van Aarle B.V. niet in het milieu kunnen brengen als u in 1995 op mijn aangifte van 1 oktober 1995 had beslist. Voor deze ongecontroleerde dumping van 40.000 kg arseen (arseenzuur) en 56.000 kg chroom VI (chroomtrioxide) zijn u en uw voorgangers dan ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Hiermee hebben u en uw voorgangers een ernstig strafbaar feit gepleegd (art. 73a WvS) waarvoor een gevangenisstraf staat van 12-15 jaar.

Met nadruk verzoek ik u te stoppen met de voortzetting van het plegen van strafbare feiten en binnen 14 dagen na heden een beslissing te nemen op mijn aangifte van 1 oktober 1995 tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. (zie bijlage 1).

De inhoud van mijn aangifte d.d. 1 oktober 1995, en van deze brief, heb ik geschreven vanuit mijn deskundigheid als hogere veiligheidskundige. Het certificaat van vakbekwaamheid vindt u bijgevoegd (zie bijlage 3).

Om te voorkomen dat deze brief aan u op dezelfde wijze in het halfronde archief verdwijnt als mijn aangifte van 1 oktober 1995 aan u, heb ik dit schrijven bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen: www.sdnl.nl/ekc-om05.htm Uw antwoord hierop, alswel het uitblijven van uw antwoord hierop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw antwoord binnen 14 dagen na heden, teken ik;


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  Hogere veiligheidskundige


C.c.

 • Dhr. R. Brockhus, webmaster Sociale Databank Nederland te Huizen.
 • Dhr. L.D. van Essen, KEMA Registered Quality B.V. te Arnhem.
 • Dhr. W.H. Sporken, voorz. Dorpsraad Olland, gemeente Sint Oedenrode.
 • Mw. M. van Boxtel, voorz. Socialistische Partij, afd. Sint Oedenrode.
 • Dhr. B. Vroomen, voorz. Vereniging Milieudefensie, afd. Sint Oedenrode.
 • Dhr. A Kempe, redactie Midden Brabant, weekblad in Sint Oedenrode.
 • Dhr. F. J. Willems, redactie Eindhovens Dagblad afd. Sint Oedenrode.
 • Mw. G. Hobbelen, redactie lokale TV de LOSS in Sint Oedenrode.
 • Dhr. T. van der Ham, redactie Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redactie Katholiek Nieuwsblad te s' Hertogenbosch.
 • Dhr. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Mw. E. Derkx -Passage, voorz. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Haelen.


Bijlage:

 1. Mijn aangifte van 1 oktober 1995 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch (7 pagina's).
 2. Blz. 3, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1985 - 1986, 19204, nrs. 1-2 (5 pagina's).
 3. Het certificaat nummer V395 van 10 juli 2001 van de Stichting voor de certificatie van vakbekwaamheid (SKO) aan A.M.L. van Rooij als hogere veiligheidskundige (1 pagina).

  OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 21 december 2002.

Per fax 073 - 6202085 / 6202383

Aan: De Hoofdofficier van Justitie, Mr. R.W.M. Craemer,
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch,
Postbus 70581,
5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Van: Ing. A.M.L. van Rooij,
't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode.


Geachte heer Craemer,

Ruim zeven jaar geleden (op 11 oktober 1995) heb ik bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket 's-Hertogenbosch aangifte gedaan van het plegen van een ernstig strafbaar feit (art. 173a WvS) door de Gebr. van Aarle B.V., Ollandseweg 159 te Sint Oedenrode. Al ruim zeven jaar lang weigert u te beslissen op mijn aangifte van 11 oktober 1995. Daarmee heeft u mij al meer dan zeven jaar lang geblokkeerd in mijn beklag mogelijkheid bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van Strafverordening.

Bij aangetekend schrijven van 1 december 2002 heb ik u zeer nadrukkelijk verzocht om mij binnen 14 dagen (vóór 15 december 2002) te berichten wanneer u een beslissing gaat nemen op mijn aangifte van 11 oktober 1995 tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V.

Tot op heden (21 december 2002) heeft u ook daarop nog niet gereageerd.

Door niet voor 15 december 2002 te reageren op mijn brief van 1 december 2002 heeft u mij het feitelijke bewijs in handen gegeven dat u daarmee de misdaad, die houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode gebruikt als dekmantel, daarmee helpt.

Uw structurele weigering om te beslissen op mijn aangifte van 11 oktober 1995 heeft tot gevolg gehad dat de Gebr. van Aarle B.V. vanaf die tijd tot op heden zo'n 44.000 kg. arseen (arseenzuur) en zo'n 56.000 kg. chroom VI (chroomtrioxide), zijnde zwarte lijststoffen, op een ongecontroleerde wijze in ons leefmilieu heeft kunnen brengen. Deze enorme hoeveelheden goed in water oplosbaar arseenzuur en chroomtrioxide zal bij duizenden mensen een sluipende (kanker) dood tot gevolg hebben. Het is mijn Grondwettelijke plicht om iedereen in Nederland daarvoor te waarschuwen. Om die reden heb ik in Kleintje Muurkrant nr. 374 van 20 december 2002 het artikel "Bossche Justitie helpt misdaad" laten plaatsen. Betreffend artikel vindt u bijgevoegd (zie bijlage)(of lees op internet www.stelling.nl/kleintje/374/Vanrooij.htm )

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Nogmaals richt ik aan u het nadrukkelijke verzoek om mij vóór 25 december 2002 schriftelijk te berichten voor welke datum u een beslissing gaat nemen op mijn aangifte van 11 oktober 1995.

Behoudens ontvangst van de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging vóór 25 december 2002 ga ik ervan uit dat u daarmee heeft bevestigt niet te willen beslissen op mijn aangifte van 1 oktober 1995. Ik acht het van groot belang om dat hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog op een aangifte tegen u persoonlijk, bij de voorzitter van het college van Procureurs-Generaal jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth-de Weerdesteyn. In die aangifte zal ook deze brief worden overlegd.

Op grond van bovengenoemde feiten is vast komen te staan dat de oorzaak van de zware georganiseerde misdaad in Nederland gezocht moet worden binnen justitie zelf. Dit omdat de politiek geen wetgeving heeft gemaakt die voorschrijft dat (hoofd)officieren van justitie binnen een bepaald termijn (bijvoorbeeld binnen een half jaar) moeten beslissen op een aangifte. Dit schrijven aan u wil ik daarom gebruiken als voorbeeld aan de politiek om de Nederlandse wetgeving hierop aan te passen. Een afschrift van deze brief laat ik daarom uitgaan naar de vaste kamercommissie van Justitie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, met het verzoek naar deze vorm van misdaad binnen justitie een parlementaire enquête te starten, de juiste strafmaatregelen te treffen tegen de verantwoordelijke persoon (personen) binnen justitie en genoemd gat in de Nederlandse wetgeving te dichten.

Om te voorkomen dat ook deze brief aan u op dezelfde wijze in het halfronde archief verdwijnt als mijn aangifte van 1 oktober 1995 en mijn brief van 1 december 2002 aan u, heb ik ook dit schrijven bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen: www.sdnl.nl/ekc-om05.htm

Uw antwoord hierop, als wel het uitblijven van uw antwoord hierop, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

In afwachting van uw antwoord vóór 25 december 2002, teken ik,


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  Hogere veiligheidskundige


C.c.

 • Vaste Kamercommissie van Justitie van de Tweede Kamer
 • Kleintje Muurkrant
 • Sociale Databank Nederland.

Bijlage: Het artikel: "Bossche Justitie help misdaad" uit Kleintje Muurkrant nr. 374 van 20 december 2002 (2 pagina's).


Disclaimer