Verslag hoorzitting inzake het voornemen van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


 1. opening.
  Na de aanwezigen welkom te hebben geheten stelt de voorzitter voor het overleg te voeren aan de hand van de ter vergadering overhandigde agenda.

  De voorzitter informeert de toelatinghouders over de samenstelling van de overheidsdelegatie.. In de uitnodiging voor deze hoorzitting was aangegeven dat het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertegenwoordigd zou zijn in de persoon van Drs. J. Mook. SZW achtte deelname van de hr Mook aan de bijeenkomst echter niet noodzakelijk gelet op de overwegend milieuhygienische aspekten die besproken worden. De voorzitter betreurt deze keuze. Namens VROM zou aan het overleg deelnemen Dr. Ir, A. Oudeman. Aangezien de hr Oudeman inmiddels een andere functie heeft aanvaard binnen het departement van VROM wordt zijn plaats ingenomen door Mw. Drs. M. val. Berg. Om het &spekt deugdelijke werking te belichten neemt ook Ir. T. de Jonge aan het overleg deel. en Ir. H.A. Meyer, die kan ingaan op de gevolgen voor het milieu van het met dit type verduurzamingsmiddel behandelde afvalhout.

 2. Vaststellen agenda.
  Besloten wordt het overleg te voeren aan de hand van de voorgestelde agenda,

 3. procedurele aspecten,

  3.1 Tijdschema.
  De voorzitter deelt mee dat de Commissie er naar streeft een definitief besluit te hebben voorbereid voor het einde van 1992. Dit zal mogelijk zijn wanneer het verslag uiterlijk eind september is vastgesteld. De maanden oktober en november zijn dan beschikbaar voor de nadere besluitvorming zodat de definitieve beslissing door de Commissie in de december-vergadering kan worden voorbereid.

  De voorzitter merkt op dat het gemakkelijker zal zijn dit tijdschema aan te houden wanneer de toelatinghouders een vertegenwoordiger aanwi j zen die kan coordineren. De ?toelatinghouders wijze?n de .heer ?Buys zijn hoedanigheid van voorzitter NBH aan als hun vertegenwoordiger. De hr. Buys gaat hiermee accoord. .

  3.2 Verslaglegging.
  Het verslag wordt opgesteld door de secretaris en zal, na accordering door de overheidsdelegatie, aan de vertegenwoordiger van de aanwezige toelatinghouders worden gezonden. De heer Buys zal het standpunt van de toelatinghouders doorgeven aan de secretaris. Deze zal hierna het definitieve verslag opstellen en distribueren. Het streven is er op gericht tot een door alle aanwezigen onderschreven verslag te komen. Wanneer blijkt dat (op onderdelen) een niet te overbruggen verschil van mening bestaat omtrent hetgeen is weergegeven zal aan de "overheidsversie" van hot verslag een bijlage worden toegevoegd met de lezing van de toelatinghouders. De voorzitter gaat er van uit dat, zolang het tegendeel niet blijkt, het standpunt van één van de vertegenwoordigers van de toelatinghouders het standpunt is van alle toelatinghouders. De toelatinghouders onderschrijven dit uitgangspunt.

  3.3 deelnemers/toelatinghouders,
  Volgens de hr Leegwater zouden ook de gebruikers van de houtverduurzamingsmiddelen (de houtverduurzamers) voor het overleg moeten zijn uitgenodigd. Deze ondervinden immers de (economische) gevolgen van de uiteindelijke beslissing. De voorzitter wijst er op dat dit een formeel overleg is tussen de