Klacht over de handelwijze, gedragingen en machtsmisbruik van de staatsraden
mr. H. Troostwijk (voorzitter), mr. T.M.A. Claessens en mr. D.A.C. Slump


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het besluit van het ministerie van VWS over de toelating van Superwolmanzout-CO


MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Toelatingsnummer 8228 N

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,
in overeenstemming met
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER en
DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,

beslissende op de aanvraag d.d. 27 maart 1997 (aanvraagnummer 97-312 TV) tot verkrijging van een verlenging van de toelating voor het middel Superwolmanzout-CO, toelatingsnummer 8228 N,

gelet op de artikelen 3, 3a, 4, en 5 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288),


BESLUIT:
Enig artikel

In zijn besluit van 16 augustus 1991 betreffende de toelating van het bestrijdingsmiddel

Superwolmanzout-CO

onder toelatingsnummer 8228 N, wordt het bepaalde onder 1, onder 2, op gronden als in bijlage 1 dezes vermeld, vervangen door:

"2. De toelating geldt tot 1 juni 2000."

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan daartegen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan: de Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Wageningen, 29 mei 1998


DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,


(voorzitter)


Aan:

HICKSON GARANTOR NEDERLAND B.V.
AMBACHTSWEG 4
6541 DB NIJMEGEN

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

BIJLAGE I behorende bij het besluit tot verlenging van datum dezes van de toelating van het middel Superwolmanzout-CO, toelatingsnummer 8228 N.

Betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel Superwolmanzout-CO (97-312 TV) -een middel op basis van de werkzame stoffen arseenpentoxide, chroomtrioxide en koper(II)oxide- na 1 juni 1998 (einddata van de werkzame stof arseenpentoxide, chroomtrioxide en koper(II)oxide). Het middel is uitsluitend toegelaten voor het gebruik als verduurzamingsmiddel voor hout, mits dit hout niet is bestemd voor verwerking in opslagplaatsen voor levensmiddelen of diervoeders. Het middel mag uitsluitend worden toegepast in een vacuüm- en drukinstallatie.

Het College besluit de onderhavige toelating op basis van de stoffen arseenpentoxide, chroomtrioxide en koper(II)oxide op basis van artikel 5, eerste lid Bmw 1962, juncto art. 7, vijfde lid Rtb 1995 te verlengen tot 1 juni 2000 teneinde de besluitvorming af te ronden.

Het College is tevens voornemens de toelating van het onderhavige middel te beperken. Ten aanzien van de preciese omvang van de voorgenomen beperking en de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit voornemen zal de toelatinghouder middels een nader besluit worden geïnformeerd. Tevens wordt de toelatinghouder in de gelegenheid gesteld haar zienswijze omtrent dit voornemen aan het College kenbaar te maken (zogenaamde hoorprocedure).

In dit nader besluit wordt de toelatinghouder ook een opgave gedaan van de gegevens die moeten worden verschaft ter afronding van de besluitvorming per 1 juni 2000.

Op basis van de uitkomsten van de te houden hoorprocedure is het mogelijk dat de toelating eerder dan de hierboven genoemde datum wordt beperkt.

Besluit:

Het College besluit -op basis van artikel 5, eerste lid Bmw 1962, juncto art. 7, vijfde lid Rtb 1995 de toelating van het middel Superwolmanzout-CO te verlengen.

Als expiratiedatum wordt 1 juni 2000 (= einddata arseenpentoxide, chroomtrioxide en koper(II)oxide) vastgesteld.

Wageningen, 29 mei 1998

DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT,
voor deze:
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)