De vergunning zoals die door het ministerie van WVC op 1991 werd afgegeven voor Superwolmanzout-CO


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Het besluit van het ministerie van VWS over de toelating van Superwolmanzout-CO van 1991


  MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, EN CULTUUR

  Bijlage 1 bij de toelating van het middel: Superwolmanzout-CO

  Toelatingsnummer 8228 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als verduurzamingsmiddel voor hout, mits dit hout niet is bestremd voor verwerking in opslagplaatsen voor levensmiddlen of diervoeders. Het middel mag uitsluitend worden toegepast in een vacuum-drukinstallatie.


B.
GEBRUIKSAANWIJZING
  Het middel moet worden toegepast d.m.v. vacuüm-druk-impregnering overeenkomstig normblad NEN 3298.
  Maak de gebruiksoplossing door het middel te mengen met water.
  Door mengen of circuleren moet voor een goede verdeling worden gezorgd.
  Bij het doseren gebruik maken van kunststof of roesvrij stalen apparatuur.
  Na het legen van de verpakking, deze omspoelen met water en dit water gebruiken voor het bereiden van de verduurzamingsoplossing.
  Controleer de concentratie met een geijkte areometer Niet impregneren benden 5ºC.

  Dosering volgens NEN 3274:

  • Voor hout in contact met grond of water:
   6,5 kg van het middel per m³ hout inbrengen met behulp van een 4%-ige oplossing.

  • Voor hout niet incontact met grond of water:
   5 kg van het middel per m³ hout inbrengen met behulp van een 4%-ige oplossing

  N.B.:
   Bij de verduurzaming van loofhout dienen over het algemeen hogere retenties te worden aangehouden. Als richtlijn kan gelden dat de voorgeschreven doseringen 1,5 keer zo groot moeten zijn.

  Fixatie- en droogtijd

  Ter verdamping van het bij de impregnering ingebrachte water en ter fixatie van het middel dient het hout tenminste 14 dagen droog te worden opgeslagen of kunstmatig te worden gedroogd.


  Rijswijk, 16 AUG 1991

        DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR,
        voor deze:
        DE DIRECTEUR VOEDINGS- EN
        VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN EN PRODUCTVEILIGHEID,

  
  
  
  naam middel : Superwolmanzout-CO
  toelatingsnummer: 88228 N
  
  
  
  
-1-


-2-

   
   
  • Overeenkomstig bijlage II bij de Beschikking samenstelling,>BR> indeling, verpakking en etikettereing bestrijdingsmiddelen moet op de verpakking als gevaarsymbool worden aangebracht: een doodshoofd met gekruiste doodsbeenderen met als opschrift: "Zeer vegiftigd"

  par V Deze beschikking treedt in werking met ingang van 24 juli 1991

  Tegen deze beschikking staat binne 30 dagen na dagtekening van deze beschikking beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage, onder vemelding van de gronden waarop het beroep berust. Bij het verzoekschrift dient een afschrift te worden gevoegd van deze beschikking.


  Rijswijk, 16 AUG 1991

        DE STAATSSECRETARIS VAN WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR,
        voor deze:
        DE DIRECTEUR VOEDINGS- EN
        VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN EN PRODUCTVEILIGHEID,

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  naam middel : Superwolmanzout-CO
  toelatingsnummer: 88228 N