Tweede brief aan minister-president Balkenende wegens uitblijven van zijn antwoord
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Mijn brief d.d. 18 juli 2002 "16 jaar onrecht" aan de Minister-President Dhr W. Kok


bur-balkenende1.htm">Mijn eerste brief

Per fax 070 3651808 / 070 3564683
en per aangetekende post
AAN:
  De Minister-President
  video/burhoven.wmv"> Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende
  Binnenhof 20
  Postbus 20001
  2500 EA Den Haag

BETREFT:

 • 17 jaar onrecht
 • mijn brief d.d. 18 juli 2002 aan de Minister-President Dhr. W. Kok
 • mijn fax d.d. 19 juli 2002 aan u als fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie
 • mijn brief aan u d.d. 9 augustus 2002

Wassenaar, 17 juli 2003


Excellentie,

Onder verwijzing naar bovengenoemde correspondentie breng ik enkele punten onder uw aandacht; ik verzoek u om een spoedig antwoord in deze reeds zeer lang lopende kwestie.

 1. mijn brief d.d. 18 juli 2002 "16 jaar onrecht" aan de Minister-President Dhr W. Kok., verstuurd per fax en per aangetekende post. Zie ook bur-kok8.htm">www.sdnl.nl/bur-kok8.htm
  Kopie van die brief zond ik aan u, destijds fractievoorzitter CDA Tweede Kamer fractie en formateur, met begeleidend schrijven d.d. 19 juli 2002 (per fax en per aangetekende post). Ook in mijn - eveneens tot op de dag van vandaag onbeantwoorde - brief aan u d.d. 9 augustus 2002 verwees ik naar de hiervoorgenoemde brieven d.d. 18 juli 2002 en 19 juli 2002.
  Kopie van mijn brief d.d. 18 juli 2002 zond ik ook - met begeleidend schrijven, per fax en per aangetekende post - d.d. 19 juli 2002 aan ons Staatshoofd. Iedere reactie is uitgebleven. Daarmee kan ik nu met recht spreken van 17 jaar onrecht.

 2. ter aanvulling stuur ik u hierbij kopie van het artikel "Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden" uit het Katholiek Nieuwsblad d.d. 23 augustus 2002. De inhoud moge als herhaald en ingelast geheel voor zich spreken, in het bijzonder in samenhang met de hiervoorgenoemde brief d.d. 18 juli 2002 aan de Minister-President. Zie ook www.sdnl.nl/kath-nb26.htm

 3. mijn brief d.d. 1 juli 2002 aan de Minister van Economische Zaken Mw. Jorritsma-Lebbink. In mijn brief aan de Minister-President d.d. 18 juli 2002 verwees ik ook naar die brief en verzocht ik de inhoud te beschouwen als geheel herhaald en ingelast. Ook die brief is tot op de dag van vandaag niet beantwoord, hetgeen ik nu als klacht heb voorgelegd aan de Nationale Ombudsman.

 4. vanaf 30 maart 2002 heb ik strafklachten gericht tegen de rechtbank Den Haag - c.q. de President [wegens optreden als politieke rechtbank] - en tegen de Minister van Financiën Drs. G. Zalm voorgelegd aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden EN parallel aan de Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, dus aan de top van het parket / OM van Nederland. Antwoord is totaal uitgebleven. Kennelijk vinden deze machthebbers dat zij gezien hun positie boven de wet staan.
  Mede hierover heb ik een klacht voorgelegd aan de Nationale Ombudsman, maar ook deze wendt met wat foezelige bewoordingen het hoofd af. In strijd met de wet.

 5. Al enkele jaren wordt het mijn huidige advocaat onmogelijk gemaakt voor mij op te treden omdat de voorgaande advocaat - met steun van zijn Deken en naar ik meen op instigatie van Mr. A.H. van Delden - weigert de dossiers ter beschikking te stellen. Aldus wordt mij nu al jaren de toegang tot de rechter geblokkeerd, in strijd met het EVRM en met artikel 17 van onze Grondwet. Meerdere malen is, mede door de betrokkenheid van Mr. Van Delden (thans

  Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak), mij mijn advocaat ontnomen door pressie mijn "zaak" niet (meer) te behandelen . Het klachtrecht tegen advocaten wordt sinds 1989 voor mij geblokkeerd - en in ieder geval sinds 1996 voor mij geblokkeerd door samenspanning tussen de voorzitter van de Raad van Discipline Mr. Robbers (als coördinerend Vice-President rechterhand van Mr. Van Delden), de Deken van het arrondissement Middelburg en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ik moge verwijzen naar www.sdnl.nl/bur-dk04.htm en verzoek u dat materiaal te beschouwen als geheel herhaald, ingelast en ook aan u gericht.

 6. Een en ander kan ik volstrekt niet in overeenstemming brengen met begrippen als democratische rechtstaat, degelijkheid, fatsoen, normen en waarden. Mocht u met mij van mening verschillen, dan ontvang ik gaarne van u onderbouwing daarvan. Aan de Nationale Ombudsman schreef ik: "Het komt mij voor dat het een evident gegeven is dat iedere functionaris met publieke verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld een minister, correspondentie binnen redelijke termijn en inhoudelijk naar behoren dient te (laten) beantwoorden. Ik ga er van uit dat dit ook uw standpunt is. Mocht u van mening verschillen dan verneem ik gaarne eenduidig uw standpunt.

  In casu lijkt het eerder weer eens zo'n geval te zijn waarbij een minister niet eigen verantwoordelijkheid neemt om een brief te beantwoorden, maar eigen bevoegdheid c.q. macht ge-/misbruikt om eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, c.q. een kwestie onder het spreekwoordelijke kleed te schuiven." Het blijkt een vast patroon te worden: de wet wordt terzijde geschoven omderwille van machten die macht is en wordt eigen doel en rechtvaardiging.

 7. In mijn brief d.d. 18 juli 2002 aan de Minister-President schreef ik reeds:
  • het moge duidelijk zijn dat ik alles met zeer ruime hoeveelheden bewijsmateriaal kan onderbouwen.
  • ik verwacht dat er nu schoon schip gemaakt zal worden.
  • het komt mij voor dat een onverwijld antwoord in de rede ligt. Het resultaat tot nu toe: nihil.

Zeker van u verwacht ik een zeer spoedig behoorlijk antwoord en effectief optreden, omdat ik mij niet kan voorstellen dat u dergelijke bijkans fascistische methoden van machtsuitoefening - c.q. apert misbruik van macht - (nog langer) zou onderschrijven. Ik verzoek u om een beslissing, c.q. beslissingen in zo'n vorm dat ik mij daarover zou kunnen bezwaren in internationaal verband.

Bij uitblijven van afdoende antwoord zal ik na 1 maand slechts tot de conclusie kunnen komen van een geëxpliciteerde weigering.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen:

  kath-nb26.htm">Artikel in KN: "Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden" d.d. 23 augustus 2002
  bur-balkenende1.htm">Brief aan minister-president Balkenende betreffende de Drie van Arnhem

  bur-balkenende3.htm">Mijn commentaar n.a.v. het uitblijven van een fatsoenljke reactie
bur-kok5.htm"> Met recht rot
bur-cv.htm"> Mijn curriculum vitae
bur-kok7.htm"> Brief aan minister-president Kok
bur-kok4.htm"> Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae