Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief aan minister-president Balkenende betreffende de Drie van Arnhem
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

De Drie van Arnhem werden gelijktijdig benoemd tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem

Per fax 070 3651808 / 070 3564683
en per aangetekende post
AAN:
  De Minister-President
  video/burhoven.wmv"> Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende
  Binnenhof 20
  Postbus 20001
  2500 EA Den Haag

BETREFT: Nadere toelichting inzake:

 • mijn brief d.d. 18 juli 2002 aan de Minister-President Dhr. W. Kok
 • mijn fax d.d. 19 juli 2002 aan u als fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie

Wassenaar, 9 augustus 2002


Excellentie,

Ter aanvulling op bovenvermelde brieven meld ik u het volgende betreffende de Drie van Arnhem. Die werden alle drie benoemd tot raadsheer in het gerechtshof Arnhem en wel gelijktijdig, namelijk op 7 juni 1999, zoals officieel vermeld in de Naamlijst Leden Rechterlijke Macht NLRM, uitgave 1999/2000. Ik verzoek u de gegevens van de bijgaande bijlage "De Drie van Arnhem" te beschouwen als herhaald en ingelast.

De op www.rechtspraak.nl onder Hof Arnhem vermelde gegevens geven te denken:

 1. Mr. W.L. Valk werd in juni 2002 vermeld als raadsheer Hof Arnhem, zonder dat andere rechterlijke functies werden vermeld. In juli 2002 echter is hij plotseling op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem spoorloos verdwenen. Hij werd teruggevonden als raadsheer Hof Amsterdam en als rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem; voor beide functies is daarbij 1 november 1999 opgegeven als de begindatum. Maar de NLRM 1999/2000 vermeldde wel de functie van rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem - maar dan wel met de begindatum 17 augustus 1999 - maar niet een functie van raadsheer Hof Amsterdam.

 2. Mr. J.P.M. Kooijmans is op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem vermeld als raadsheer met nu plotsklaps de begindatum van 24 augustus 1999 in plaats van 7 juni 1999

 3. Mw. Mr. M.C.M. de Kroon is op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem in juni en juli 2002 vermeld als raadsheer, maar in juli 2002 verschijnt opeens als begindatum 27 juli 1999 in plaats van 7 juni 1999.
De conclusie lijkt onontkoombaar dat kennelijk onder/c.q. door President van het Hof Mr. v/d Weij de geschiedvervalsing omtrent de Drie van Arnhem toegeslagen heeft. Bij gewone stervelingen heet dat valsheid in geschrifte. Zou men in de zin van "creatief boekhouden" nog zo ver willen gaan om ook de betreffende KB's achteraf te "corrigeren" ?

Een spoedige reactie van uw zijde zou ik waarderen.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar

Bijlage:

  De Drie van Arnhem d.d. 8 augustus 2002
  3 pagina's


Zie ook: bur-balkenende2.htm">Tweede brief aan minister-president Balkenende wegens uitblijven van zijn antwoord

bur-kok5.htm"> Met recht rot
bur-cv.htm"> Mijn curriculum vitae
bur-kok7.htm"> Brief aan minister-president Kok
bur-kok4.htm"> Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae