Drs. N.C. Burhoven Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Minister-President schendt normen, waarden en fatsoen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Pim Fortuyn zei: mijnheer Wim Kok, u bent ook mijn Minister-President


bur-balkenende2.htm">Mijn eerdere brief video/burhoven.wmv">
AAN:

    De Minister-President
    Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende
    Binnenhof 22
    2513 AA Den haag

15 oktober 2003

Betreft: brief d.d. 3 oktober 2003 van Minister-President Mr. J.P. Balkenende.

Pim Fortuyn zei: mijnheer Wim Kok, u bent ook mijn Minister-President. Analoog zeg ik: Mr. Balkenende, u bent ook mijn Minister-President, maar u geeft daarvan geen blijk. Integendeel.

Op 18 juli 2002 stuurde ik een brief aan de Minister-President Dhr. Wim Kok. Zie bur-kok8.htm">www.sdnl.nl/bur-kok8.htm Kopie ging naar Mr. Balkenende, toen formateur. Kopie stuurde ik ook aan Hare Majesteit. Enige reactie werd niet ontvangen; van niemand.

De evenmin beantwoorde brief d.d. 9 augustus 2002 aan de Minister-President is te vinden op bur-balkenende1.htm">www.sdnl.nl/bur-balkenende1.htm

Het Katholiek Nieuwsblad vulde op 23 augustus 2002 een deel van de context in met het artikel "Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden". Zie: kath-nb26.htm">www.sdnl.nl/kath-nb26.htm, ook kath-nb1.htm">www.sdnl.nl/kath-nb1.htm.

Dan is er nog de brief van 17 juli 2003 aan de Minister-President; zie bur-balkenende2.htm">bur-balkenende2.htm. Inhoudelijk reageert Mr. Balkenende nog immer niet in zijn bur-balkenende3.htm#verwijzing-2">"antwoord" d.d. 3 oktober 2003, aldus eigen verantwoordelijkheid ontlopend. Hij benut integendeel zijn bevoegdheden om de zaak verre van zich te houden en verdere correspondentie rücksichtslos af te kappen. Dat is machtsmisbruik. Wel is duidelijk: wie zwijgt, stemt toe.

Een brief van 28 september 2003 van Wim Kok bestaat overigens niet. Het is ook kolder, omdat Mr. Balkenende d.d. 23 juli 2002 alles overnam van Minister-President Wim Kok, inbegrepen de verantwoordelijkheid voor niet-beantwoorde correspondentie. Die verantwoordelijkheid is er nog steeds, al viel zijn eerste kabinet na 87 dagen.

Het lijkt mij een evident gegeven, dat in een democratische rechtsstaat behoorlijk bestuur moet inhouden dat iedere functionaris met publieke verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld een minister, correspondentie binnen redelijke termijn en inhoudelijk naar behoren dient te (laten) beantwoorden vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De Minister-President voldoet hieraan niet en schendt bovendien normen, waarden en fatsoen.

Mijnheer Balkenende: wat mij betreft bent u door de mand gevallen.

Hierbij nodig ik een ieder uit zich op basis van de genoemde brieven een eigen oordeel te vormen.
Commentaar en suggesties zou ik waarderen.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar

nburjas@wxs.nl

bur-kok5.htm"> Met recht rot
bur-cv.htm"> Mijn curriculum vitae
bur-kok7.htm"> Brief aan minister-president Kok
bur-kok4.htm"> Open brief aan minister-president Kok Mijn curriculum vitae