Betreft: Gerookte zalm met harde noten

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Schandpaal

Nog steeds geen verklaring voor de merkwaardige benoeming van raadsheren

Eerste brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de
benoeming van rechters en integriteit van de Rechterlijke Macht


Huizen, 10 februari 2001

Per fax op 026-3593333

AAN :
De President van het Gerechtshof te Arnhem
Mr. L.R. van der Weij
Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem


Geachte heer van der Weij,

Terugkomend op mijn brief van 26 september 2000, fax: 070-3617484, moet ik helaas vaststellen dat u nog niet hebt gereageerd op een zo fundamenteel onderwerp als de benoeming van een Raadsheer aan uw hof. Dat klemt des te meer omdat op de website van de St. Sociale Databank Nederland een update is gepubliceerd over de antecedenten van de aan uw hof benoemde Mr. M.C.M. de Kroon.

Zoals ik in mijn brief stelde is het van ultiem belang dat de burger vertrouwen moet kunnen hebben in de Rechterlijke Macht en de integriteit daarvan, omdat het rechtmatig functioneren van de hele maatschappij daarvan afhangt. Het is dan ook niet alleen spijtig dat u niet gereageerd hebt na een zo lange tijd, maar u laadt daarbij de schijn op u dat u geen kritische vragen wenst rond een discutabele aanstelling bij uw hof en probeert onzuiverheden te verdoezelen door niet te reageren op mijn brief. Juist de benoeming van het trio Kroon / Kooijmans / Valk demonstreert eens te meer hoe cruciaal opening van zaken is voor de burger, met name t.a.v. de benoeming of promotie van rechters. De feiten in casu laten zien dat benoemingen niet kunnen worden overgelaten aan de rechterlijke macht zelf.

Ik herhaal mijn verzoek om volledige opening van zaken over de benoeming of promotie van enige rechter in Nederland, dan wel dat ik vrije toegang krijg tot de gegevens en overwegingen die geleid hebben tot enige benoeming.

In afwachting van uw snelle reactie,

R.M. Brockhus, (webmaster SDN)
Wetkade 227
1273 RJ Huizen
035-52-68153

Update d.d. 7 februari 2001 van gegevens voor
het antecedentenregister van de Jurikaste.

Zie Internet http://www.sdnl.nl/burhoven.htm

KROON, Mw. M.C.M. de, (Mathilde Cornelia Maria; roepnaam Tilleke)
geboren 25 sep 1943 te Oisterwijk
NLRM 86 87 88/89 90 99/00
Gymnasium Eindhoven 1961
Afgestudeerd rechten in Utrecht 1968
Werkzaam bij fiscaal bureau Zeven en Timmers te Heerlen 1978 - 1982
De Boer & van Keulen Amsterdam ; Accountants/fiscaal adviesbureau 1982 - 1984
Gerechtsauditeur fiscale zaken Hoge Raad der Nederlanden 11 jul 1984 - 1991

Ontslag voorjaar 1991 na crimineel intern gekonkel met de Inspecteur der Belastingen in het najaar 1990. Vanuit haar functie van gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad kreeg zij zonder slag of stoot, naar het latere verhaal gaat met één telefoontje, van de Inspecteur der Belastingen fiscale gegevens van haar ex-man: gegevens die zij aansluitend onmiddellijk en met veel bombarie, maar uiteindelijk zonder enig resultaat, overgelegd heeft in de boedelscheidingsprocedure waarin zij uiterst peremptoir stond.

Tussen een rechterlijk ambtenaar van de Hoge Raad en een fiscaal ambtenaar van de Fiscus is het voor privé-doeleinden toespelen van gegevens over een derde kennelijk de eenvoudigste zaak van de wereld. Simpelweg zo gepiept; één telefoontje. Wordt toch wel gedekt door de Minister van Financiën, de Raadsheren van het Hof, de President van de Hoge Raad en niet te vergeten de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, per slot van rekening de hoogste van het parket in Nederland.

In deze kwestie komt de Nationale Ombudsman Mr. Oosting in 1991 na uitgebreid en grondig onderzoek tot het oordeel van onbehoorlijk optreden aan de zijde van de Minister van Financiën, destijds Dhr. Wim Kok, als eindverantwoordelijke voor de Fiscus. Toch werd M.C.M. de Kroon in het voorjaar 1991 beleidsmedewerkster bij het Ministerie van Financiën; onder diezelfde Wim Kok, thans Minister-President.

De criminele samenspanning met de inspecteur van de belasting werd in een procedure ex art. 12 Strafvordering gedekt door het Hof op verzoek van de Procureur-Generaal van het Hof Den Haag (Advocaat-Generaal) Mr. P.J. Wurzer. (zie WURZER, P.J.), omdat zij door deze affaire haar functie bij de Hoge Raad achter zich had moeten laten. Bij het Ministerie van Financiën werd zij langdurig geschorst, lopende een FIOD-onderzoek naar haar handel en wandel. De Minister van Financiën Dhr. Zalm weigert in 2000, en tot op de dag van vandaag, de inhoud van het betreffende FIOD-rapport te openbaren; wegens gestelde zogeheten eerbiediging van de private levenssfeer van De Kroon.

Kennelijk moet voor de zoveelste keer de mantel der liefde alle zaken toedekken. Ontslag door de Minister van Financiën Dhr. G. Zalm, voor zover bekend, in oktober 1998. Echter: deze minister van Financiën weigert ook daarover iedere opening van zaken. Dat geeft te denken. Zie:

Raadsheer Gerechtshof Arnhem; belastingrechter.
Benoeming voor het leven per Koninklijk Besluit 7 juni 1999
NU
[nov 2000] Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Griffier van de Raad van Beroep van de Federatie van Belastingadviseurs INFO Was getrouwd op huwelijkse voorwaarden met totale uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Zij brak het huwelijk af in mei 1986. In het najaar 1985 was zij ook al weggerend vanwege het laatste tentamen van haar postdoctorale opleiding fiscaal recht. Eind mei 1986 richtte zij een handgeschreven ongedateerde brief aan de Swiss Bank Corporation en gaf, als ware zij en niet haar man de rekeninghouder, opdracht rekeningen te openen op haar meisjesnaam en geld en aandelen over te maken. Zie:

De bepaald niet onverdienstelijke namaakhandtekening werd door de bank niet herkend als vervalsing; de overval werd niet doorzien. De bank ging de opdrachten uitvoeren. Op vrijdag 13 juni 1986 vernam zij telefonisch van de SBC dat de transacties zouden zijn/worden afgerond. Aansluitend, op zaterdag 14 juni 1986, schreef zij haar man een brief waarin zij een echtscheiding aankondigde met als reden dat zij "vleugellam geworden was", zonder ook maar met één woord te reppen van haar criminele Zwitserse escapade.

Zo heeft zij bewezen geen enkel probleem te hebben met in koelen bloede geplande en uitgevoerde verduistering en bankoverval. Zij deinst er echt niet voor terug ijskoud in bancair verkeer op te treden in valse hoedanigheid om de hand uit te steken (voor ca. fl 150.000 in 1986) naar andermans gelden op een bankrekening in Zwitserland, inbegrepen namaak van diens handtekening. Dit is valsheid in geschrift van het zuiverste water. De wetgever stelt op dergelijk handelen vrijheidsstraffen van jaren. Zie:

Het Openbaar Ministerie weigerde strafvervolging in te stellen naar deze bankoverval/ verduistering; de Officier van Justitie seponeerde. In een aansluitend gevoerde klachtprocedure ex art. 12 Strafvordering werd deze kwestie afgedekt onder / door Mw. Mr. W. Sorgdrager, eerst als Procureur-Generaal van het Hof Den Haag, aansluitend als Minister van Justitie en door de PG van het Hof (weer dezelfde Advocaat-Generaal WURZER, P.J.). Bij die procedure is gehandeld apert in strijd met de wettelijk verplicht voorgeschreven procedure (artikel 12 d Strafvordering) en cruciaal bewijsmateriaal werd door de PG Wurzer achtergehouden. Dit heeft geleid tot herhaalde vragen in de Tweede Kamer gericht aan de Minister van Justitie Mw. Sorgdrager, maar de zaak werd daarmee niet opengebroken.

Aansluitend heeft ook de Nationale Ombudsman deze affaire afgedekt (Zie WOEI-A-TSOI, D.N.G.). N.B.: Mw. Mr. M.C.M. de Kroon wordt sinds 1986 door de rechterlijke macht tot aan de Raadsheren van de Hoge Raad, haar eerdere werkgever, stelselmatig bevoordeeld in een boedelscheiding, waarin zij nog nooit IETS bewezen heeft en die in 2000 in strijd met de Rechten van de Mens na 14 jaar nog niet is afgehandeld. Er is geen eenduidige einduitspraak en per saldo komt het neer op 14 jaar rechtsweigering tot op het allerhoogste rechtsniveau.

Zo wordt Mw.Mr. M.C.M. de Kroon onvoorwaardelijk gedekt ook wat betreft haar criminele optreden, zelfs door de ene President van de Hoge Raad na de andere {waaronder Mr. S.K. Martens, voormalig Raadsheer namens Nederland in het EHRM Europees Hof van de Rechten van de Mens (Zie MARTENS, S.K.)}, de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. Ten Kate en een serie Raadsheren. Raadsheren van de Hoge Raad die haar kennen weigeren keer op keer zich te verschonen zoals zij dat behoren te doen (Mrs. W. Snijders, W.H. Heemskerk, R. Herrmann, C.H.M. Jansen en O. de Savornin Lohman, Roelvink, Neleman).

De PG bij de Hoge Raad heeft de facto sabotage van het klachtrecht tegen advocaten door de Voorzitter van de Raad van Discipline Mr. Robbers, Coördinerend Vice-President van Mr. Van Delden gedekt. Een aantal klachten ingediend in september 1989, zijn nu nog niet afgehandeld. Het wettelijk klachtrecht tegen advocaten is aldus buiten werking gesteld en Dekens zijn zo boven de wet verheven.

Klachten over rechters ex art 14a Wet R.O. voorgelegd aan de PG bij de Hoge Raad zijn allemaal, sinds 1986, stelselmatig afgewimpeld met machtstrucjes, drogredenaties en onwaarheden. Zo is ook het wettelijke klachtrecht tegen rechters buiten werking gesteld. Wraking van 4 Raadsheren ( Roelvink , Heemskerk , Herrmann en Neleman) in oktober 1998 is door de Hoge Raad met een buitenwettelijk en onrechtmatig obstakel verijdeld, te weten de vondst dat men alleen zou kunnen wraken via een advocaat. Dit heeft navolging gevonden op het niveau van het Hof Arnhem (Mr. vd Weij) en de rechtbank Den Haag (Mr. Van Delden). Het fundamentele wettelijke recht van eenieder om zelfstandig de rechter te kunnen wraken wordt daarmee buiten werking gesteld. Zo wordt de burger geknecht door het rechtsbestel. Zie

Zelfs het EHRM, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, te Straatsburg wendt stelselmatig het hoofd af en dekt zo deze zaak af. Zie http: //www.sdnl.nl/evrm-7.htm

Protectie van acteurs op het hoogste niveau van het nationale rechtsbestel heeft in Straatsburg kennelijk het primaat, boven de meest fundamentele rechten van een enkel individu. Mw. Mr. M.C.M. de Kroon heeft belasting ontdoken (IB en VB) in verband met buitenlandse tegoeden op haar naam en werd daarop aangesproken door de Fiscus (navordering met boete), maar is nu belastingrechter in het Gerechtshof te Arnhem. De President van het Hof te Arnhem (Zie Mr. WEIJ, L.R. van der) is op de hoogte, maar grijpt voorzover bekend niet in. Het voorstel voor haar benoeming (tezamen met Mrs. Kooijmans en Valk; zie ook http://www.sdnl.nl/rechters.htm en http://www.sdnl.nl/van-goor.htm ) moet van hem, en van het parket c.q. de Procureur-Generaal van dat Hof zijn uitgegaan.

De President van de rechtbank te Den Haag heeft bij herhaling, met dekking van de PG bij de Hoge Raad, eigen positie benut om afhandeling van wraking van een Vice-President (nog immer) te blokkeren, ten onrechte en onrechtmatig. Die gewraakte VP gaf Mw. Mr. M.C.M. de Kroon in kort geding (waarbij het normale bewijsrecht niet geldt) ondanks 12 jaar procederen zomaar het voorrecht een "voorschot" van fl 200.000 te mogen innen van haar ex. Bij arrest van het Hof d.d. 30 september 1999 werd die uitspraak van die VP vernietigd en werd vastgesteld dat de wraking conform de wet afgehandeld had moeten worden. En toch strijkt zij, tot op de dag van vandaag, zonder deugdelijke titel 2/3 van het inkomen van haar ex-man op.

Mw. Mr. M.C.M. de Kroon is persoonlijk bekende van Mr. Van Delden, President van de rechtbank te Den Haag (Zie Mr. Van DELDEN, A.H. en http://www.sdnl.nl/burhoven/bur-jus5.htm), ook via haar beste en oudste studievriendin (Zie: BRUIN, Mw. Mr. L. de), de Substituut-Nationale Ombudsman van 1993 tot mei 2000. Zie ook http://www.sdnl.nl/burhoven/bur-omb3.htm De Minister van Justitie (KORTHALS, A.H.) weigert (februari 1999) deze zaak te onderzoeken c.q. te doen onderzoeken door het Openbaar Ministerie ondanks schriftelijk verzoek daartoe. En legt de Rechten van de Mens naast zich neer. Zie:

De Heer Wim Kok, niet meer als Minister van Financiën, maar nu als Minister-President heeft een schriftelijk verzoek in 1998 om deze zaak te laten onderzoeken door competente neutrale derden naast zich neergelegd. Desondanks is Mw. Mr. M.C.M. de Kroon onder de verantwoordelijkheid van diezelfde Minister van Justitie en diezelfde Minister-President aan Hare Majesteit voorgedragen voor benoeming per Koninklijk Besluit tot Raadsheer in het Hof te Arnhem. Het is eenvoudig ondenkbaar dat Hare Majesteit daarbij adequaat zou zijn geïnformeerd over de ware achtergronden.

Deze De Kroon doet nu uitspraken als belastingrechter van het Gerechtshof. Zie ook de Staatscourant voor annotaties bij arresten. De president van het Hof te Arnhem weigert openheid te geven over door haar gedane uitspraken. Zie ook

Als je als juriste eenmaal gerechtsauditeur bij de Hoge Raad bent, kun je dan met echt alles wegkomen? Wat moet je dan toch tot je beschikking hebben om de topacteurs in het rechtsbestel zó ver te kunnen krijgen ? Klaarblijkelijk loont misdaad wel. Als je in die situatie een delict pleegt en er mee wegkomt, bewijs je daarmee dan niet juist je toegangsrecht tot de club? Wie wil Nederland nog een democratische rechtsstaat kunnen noemen ?

C.c. bur-ex1.htm aan de 25 overige presidenten van gerechtshoven en rechtbanken

Naam . . . . . . . . . . . . . . . Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faxnummer .
Mr. W.E. Haak President van de Hoge Raad der Nederlanden 070-3617484
Mr. H.D. Tjeenk Willink Vice-voorzitter van de Raad van State 070-3651380
Mr. N.A.M. Schipper President Gerechtshof Amsterdam 020-5413410
Mr. L.R. van der Weij President Gerechtshof Arnhem 026-3593333
Mr. G.Chr. Kok President Gerechtshof Den Haag 070-3813157
Mr. A.J.W.M. Jurgens President Gerechtshof Den Bosch 073-6204183
Mw. Mr. C.M.T. Eradus President Gerechtshof Leeuwarden 058-2341834
Mr. J.C. van Dijk President Rechtbank Alkmaar 072-5274843
Mr. H. Drewes President Rechtbank Almelo 0546-810188
Mr. R.C. Gisolf President Rechtbank Amsterdam 020-5413090
Mr. D.J. van Dijk President Rechtbank Arnhem 026-3593333
Mr. J.S. van der Kolk President Rechtbank Assen 059-2339417
Mr. P.R.C.M. Paalvast President Rechtbank Breda 076-5311199
Mr. J. van Veen President Rechtbank Dordrecht 078-6391522
Mr. A.H. van Delden President Rechtbank Den Haag 070-3813091
Mw. Mr. C.L. Keijzer President Rechtbank Groningen 050-3166659
Mr. F.C. Bakker President Rechtbank Haarlem 023-5126364
Mr. H.F.M. Hofhuis President Rechtbank Den Bosch 073-6202383
Mr. G. Vrieze President Rechtbank Leeuwarden 058-2341425
Mr. P.P. Lampe President Rechtbank Maastricht 043-3435380
Mr. G.A.M. Stevens President Rechtbank Roermond 0475-352242
Mr. J. Mendlik President Rechtbank Rotterdam 010-2972546
Mr. H.M. Brouwer President Rechtbank Utrecht 030-2233048
Mr. P.A. Offers President Rechtbank Zutphen 0575-543300
Mr. E.A. Maan President Rechtbank Zwolle 038-4289980
Ing. A.M.L. van Rooij 't Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode 0413-490385
Drs. N.C. Burhoven Jaspers Van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar 070-5118922