Welkom: ... Aangifte tegen vals opgemaakte proces-verbalen door de politie in de XTC-zaak van Robert Hörchner ...! Wordt vervolgd....!!

Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       


Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Justitie over mogelijke belangenverstrengeling van een rechter
  1. Bent u bekend met het artikel Hörchner kreeg foute rechter'?
  2. Is het juist dat in deze zaak één van de vervangende rechters tot kort voor het proces werkzaam was voor het kantoor van de Landsadvocaat?
  3. Is het u bekend dat de heer Hörchner sinds 2005 verwikkeld is in een schadeprocedure tegen de Staat?
  4. Vindt u het wenselijk dat een rechter die tot voor kort werkzaam was bij het kantoor van de Landsadvocaat, oordeelt over een zaak waar haar voormalige kantoor zo direct bij betrokken was en is? Zo nee, waarom niet?
  5. Acht u het in het licht van de Nederlandse opvattingen over een behoorlijke rechtsgang wenselijk dat zelfs de suggestie van belangenverstrengeling moet worden vermeden, zeker wanneer het een zo ingrijpende zaak betreft als overlevering naar een ander land ? Zo ja, hoe beoordeelt u dit in deze zaak?
  6. Is het u bekend dat de beoogde Officier van Justitie zich heeft verschoond omdat de verdediging van de heer Hörchner gevoerd werd door een voormalig kantoorgenoot? Had niet de betreffende rechter dit goede voorbeeld moeten volgen om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid te bewerkstelligen dat de overlevering van de heer Hörchner wordt opgeschort tot de klacht die bij de Hoge Raad over de betrokken rechter is ingediend zal zijn afgehandeld? Zo nee, waarom niet?

Aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie
t.a.v. voorzitter M.L. de Pater-van der Meer,

Geacht commissielid,

Betreft: Kortgeding van Robert Hörchner tegen uitlevering naar Polen wegens 1800 gram softdrugs (ca. 90 planten wiet) in een grote loods (???), waarbij bijna 8 jaar terug bij de huur van die loods Robert Hörchner betrokken zou zijn geweest....!!

Gezien de informatie op zijn website www.sdnl.nl/xtc.htm lijkt er vals spel te worden gespeeld, zowel door de recherche als door het OM. De reden daarvan is eenvoudig: men wilde in eerste instantie hoe dan ook scoren in deze enorme XTC-zaak en nam het daarom niet zo nauw met de feiten. (voorbeelden genoeg)

Of Robert Hörchner ondanks uitspraken van rechtbank en hof schuldig zou zijn was niet belangrijk. Belangrijk is vandaag dat onthullingen met bewijzen van falsificatie, manipulatie en illegaal afluisteren van Hörchner voor altijd de doofpot in moeten verdwijnen. Prestige, aansprakelijkheid en schadeclaims zijn daarbij het voor de hand liggende motief. Of burgers daarvan slachtoffer worden? Och, jammer dan.

Uw collega Mr. de Wit (SP) heeft enkele Kamervragen gesteld die, voordat het kortgeding op 6 september in Den Haag diende, nog niet zijn beantwoord door de minister van Justitie.

Gezien de ervaringen met Justitie, politie, rechtbanken en gerechtshoven hebben veel mensen die een conflict hebben met een lagere of hogere overheid geen enkel vertrouwen meer in het rechtssysteem en of de democratie. Ook vindt men dat het uitoefenen van controle door het parlement op het functioneren van overheidsdiensten zeer minimaal en inadequaat is, gezien de situatie zoals die vandaag de dag breeduit wordt ervaren.

Wij hopen dat de wal 't schip een keer zal keren en de integriteit zal terugkeren, zodat de rechtsorde weer hersteld kan worden. Dat is iets anders dan achter de bosjes liggen loeren naar de maximum snelheid en/of mobiel bellen in de auto, maar om fundamenteel recht dat geschonden wordt door overheidsinstanties.

Daarom het verzoek ook de website: Platform Herstel Rechtsorde te bezoeken xtc-kamervragen.htm en de juiste actie te ondernemen. U kunt de zitting van 6 september deels terugzien bij de Sociale Databank Nederland op www.sdnl.nl.

Als laatste willen wij u attenderen op de dreigbrief van de korpschef van Politie in 's-Hertogenbosch en ons antwoord daarop: www.sdnl.nl/xtc-politie-sommatie.htm. Ook daarop bleef antwoord uit !

Hoogachtend,

R.M. Brockhus (redacteur SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141

Overzicht en documentatie