Robert Hörchner verzette zich heftig tegen zijn uilevering naar Polen...!! Hij verdenkt politie en OM van onzuivere motieven..!!

Persconferentie over ervaringen in de Poolse gevangenis na uitlevering naar Polen ====> BouBlog
Interview over het kortgeding voorafgaande aan de eerste uitlevering van een burger naar Polen


  

Kamervragen aan de minister van Justitie van Mr. de Wit van de (SP) over de affaire Hörchner

Justitie zet grimmige klucht voort

De Tweede Kamer stelt er vragen over aan minister Donner. De Nationale Ombudsman doet onderzoek. Het College van procureurs-generaal voelt de hoofdofficier van justitie aan de tand. De secretaris-generaal van Justitie leidt de Ombudsman om de tuin. Het OM gaat, ondanks terechtwijzing door de rechter, gewoon door met het terroriseren van een onschuldig gezin. KN was er bij. Oost-Europese toestanden in Noord-Brabant. Zie het: illegaal afluisteren !!!
Het antwoord van de redactie van de SDN op de brief met sommatie van de korpschef van de Politie Brabant-Noord

Commentaar:
Allereerst staat in de disclaimer van de St. Sociale Databank Nederland dat de infomatie die wordt aangeleverd aan de redactie altijd onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanbrenger van informatie valt. Redacties van omroepen, kranten, weekbladen en magazins, evenals die op internet kunnen nooit voor de volle 100% zeker zijn van de juistheid van de informatie. Ook in teksten vermelde namen van personen in zake juridische verwikkelingen zijn niet altijd te vermijden en vallen juist vanwege de uitgesloten aansprakelijkheid buiten de verantwoordlijkheid van de redactie.

Alleen in geval van kwade trouw zou kunnen worden gesproken van onrechtmatig handelen, maar dan zou een simpel verzoek de zaken kunnen regelen i.p.v. te dreigen met juridische consequenties. In geval van Robert Hörchner is dat niet het geval. Alle informatie komt van buitenaf of is expliciet verzocht om het aangeleverde materiaal te publiceren.

Dat de korpschef van Politie in 's-Hertogenbosch voor het gemak de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen van het Katholiek Nieuwsblad en documenten van de heer Hörchner persoonlijk op het bord van de SDN legt, gaat veel te ver. Wanneer dat wel zo was, zoals dat in de laatste alinea staat, dat elke publicatie van welke beschuldiging dan ook voor alle media voortaan verboden is, op straffe van schadevergoeding voor van alles en wat maar aan schade te verzinnen is, dan kunnen kranten, weekbladen en omroepen alleen nog maar brood en spelen verkopen. Controle op de macht en fraude bij de overheid en bedrijven is dan compleet uitgesloten. Of zien we dat verkeerd?

Het zou echt het einde van elke vorm van menings- en publicatievrijheid zijn (Grondwet art. 1) om zaken niet meer openbaar te kunnen maken die fout zitten. Want hoever gaat de schadeclaim terug van o.a. rechercheur van A. van R. in geval hij zou zijn gescheiden door spanningen met zijn werk ?? Is dat incl. zijn bruiloftsfeest van tien jaar terug, omdat zijn vrouw is weggelopen en de 'investering' in zijn huwelijk verdampt is ?? De korpschef gaat niet alleen op de stoel van de rechter zitten, maar stelt ook uit de losse pols zelf de schadeclaim vast. Dat wordt feest in 's-Hertogenbosch....!! En procederen op kosten van een ander is ook niet mis, zoals hij stelt.

Zolang geen duidelijkheid bestaat over de werkelijke gang van zaken in de affaire Hörchner (want de uitspraken van het Hof zeggen eigenlijk alleen maar dat fraude gepleegd door de agenten niet bewezen is; en dus niet ontvankelijk. En dat die uitspraken zijn gedaan in 2003 en 2004, alsof er daarna niets gebeurd is !! Dat betekent heel eenvoudig dat de onderste steen nog lang niet boven is. Dat sluit onrechtmatig handelen van deze functionarissen helemaal niet uit. Want zoals ook in andere zaken is voorgekomen, is het afdekken van fraude bij overheidsdiensten kennelijk heel gebruikelijk. Voorbeelden als de affaire van Karel de Werd, Johan Veldhuis, Ad van Rooij, Nico Burhoven Jaspers, en nog heel veel andere zaken geven een helder beeld van de verwording van de zogenaamde rechtsstaat Nederland.

Deze brief van de korpschef vermeldt op zich ook de namen van de beschuldigde agenten. Dus wat is nu het bezwaar van de korpschef?? Want hoofdofficier mr. Craemer stelt zelf in de uitzending: "In het interview met Peter R. de Vries/hoofdofficier mr. Craemer, uitzending van 27 mei 2004, aflevering 15.:

  Wat de hoofdofficier stelt geldt dus ook voor rechercheur A. van R. !!
  Dat zijn immers de eigen woorden van de hoofdofficier mr. Craemer !!

Wij stellen daarom enkele vragen, vanwege de bedreigende taal en eis tot schadevergoeding.

 • Waarom is de SDN aangeschreven en niet Robert Hörchner?
 • Wat is er onrechtmatig aan de publicatie van Robert Hörchner?
 • Geldt dat ook voor Peter R. de Vries, Eén Vandaag en de Telegraaf?
 • Waarom nu pas gereageerd terwijl deze affaire al 7 jaar slepend is?
 • Waarom blaast u de naamsvermelding op de site van Hörchner toch zo op?
 • Is uw actie een noodsprong om verantwoordelijkheid te ontlopen?
 • Is ons vermoeden juist dat u probeert met dreigen het tij te keren?
 • Waarom is de brief niet aangetekend verstuurd gezien het belang?
 • Wie heeft de brief ondertekend? Een uitzendkracht?
 • Waarom tekent korpschef drs. E.S.M. Akerboom niet zelf?
 • Welke schade moeten overheid en politie betalen voor 7 jaar justitiële stalking?
 • Welke schade die u eist zou er aan wie vergoed moeten worden en waarom?
 • Kan de Politie zomaar op kosten van de aangevallene procederen tegen de aangevallene?
 • Betaalt u drs. E.S.M. Akerboom de proceskosten zelf of de belastingbetaler?
 • Is het verstandig om deze zaak voor te leggen aan de minister van Justitie?
 • en tevens die ter beoordeling aan te bieden aan de Kamercommissie voor Justitie?
Wij verzoeken drs. E.S.M. Akerboom om een eenduidige reactie, gezien de urgentie van de brief, en verwachten onverwijld een aangetekend antwoord dat door hemzelf is ondertekend in zijn functie van korpschef.

Overzicht en documentatie