Aangifte tegen vals opgemaakte proces-verbalen door de politie in de XTC-zaak van Robert Hörchner. Wordt vervolgd....!!

Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       


Overzicht en documentatie

Topics . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


Gevecht om recht


  St. Michielsgestel 06-08-2003


  Geachte leden van de Commissie van Justitie,

  Voor alle duidelijkheid zal ik ons eerst bekendmaken, wij zijn Robert Hörchner en Annelies Pijnenborg. Ons verhaal gaat over een van de grootste XTC-lab's door politie Brabant-Noord gevonden in de afgelopen jaren in Nederland, om precies te zijn 25 november 1999 in 's-Hertogenbosch.

  Er is voor een slordige 15 miljoen NLG aan grondstoffen aangetroffen.

  Door, volgens ons, verkeerde informatie, valse verklaringen, valselijk opmaken van een tapgesprek onder ambtseed door een brigadier van de Bossche recherche en meer van dit soort opmerkelijke en bedenkelijke zaken, zijn mijn partner en ik volledig ten onrechte op de verdachtenlijst gezet en vervolgens ruim drie en een half jaar strafrechtelijk vervolgd. Volkomen onverklaarbaar, want uit het dossier blijkt juist dat wij er niets mee van doen hadden, wat overigens ook de mening was van zowel de Rechter Commissaris, de Rechtbank en het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Er was zelfs géén aanwijzing, laat staan enig bewijs voor de lange lijst van zware aanklachten, goed voor zoals in de aanklacht stond voor een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer.

  Kortom het hele verhaal stond in de Telegraaf van zaterdag 23 november 2002, blz. 25 en zaterdag 24 mei 2003, blz. 25. Waar het ons om gaat is, dat wij van mening zijn dat het district Brabant- Noord een epicentrum is van leugens, vervalsingen en manipulaties en dat men dit ook nog eens onder het spreekwoordelijke vloerkleed wil vegen. Een bekend strafpleiter zei eens tegen ons "het bekende Brabantse onderonsje". Niet alleen de Bossche politie maakt zich hier in onze optiek schuldig aan, maar met name het O.M. (Officier van Justitie mr. T. de Jong) in 's-Hertogenbosch, want zij hebben dit bewust en met wetenschap van, overgenomen en zijn met de meest uiteen lopende aanklachten gekomen, tot en met een aanklacht voor "naïviteit". Waar staat overigens in de wet dat dit laatste een strafbaar feit betreft ?

  Wij zetten dit natuurlijk niet zomaar op papier als wij dit niet kunnen onderbouwen en hiervoor alle bewijzen zwart op wit op papier hebben. Onlangs hebben wij nog, middels onze procureur mr. R.J. Baumgardt, een klaagschrift ex art. 12 sv ingediend tegen Hoofdofficier R.W.M. Craemer van O.M. 's-Hertogenbosch, om een opsporingsambtenaar (A. van R.) van zijn regio te vervolgen voor valsheid in geschrifte en wat hij ook heeft toegezegd middels een schrijven en dat ruim een jaar later weer heeft ingeslikt. Nochtans zijn wij van mening dat een politieambtenaar een voorbeeldfunctie heeft en van hem wordt immers verwacht dat hij zich onthoudt van overtredingen die kunnen worden beschouwd als een tamelijk ernstige aantasting van de rechtsorde. Wijzigen van stukken uit het procesdossier geldt als een ernstig ambtsmisdrijf.

  Waar Hoofdofficier R.W.M. Craemer zich in onze optiek schuldig aan heeft gemaakt is onbehoorlijk, onaanvaardbaar, onrechtvaardig en onrechtmatig, zodat wij vinden dat het Gerechtshof zich hier over moet beraden. Helaas voor politie en gelukkig voor ons, zijn wij in het bezit van het originele tapverslag en van het vervalste tapverslag, nota bene onder ambtseed opgemaakt.

  Maar het is naar onze mening onverteerbaar, dat als een politieambtenaar een strafbaar feit heeft gepleegd, waardoor wij drie en een half jaar zijn vervolgd, zelf voor de kosten op moeten draaien, teneinde deze ambtenaar voor de rechter te krijgen. Per slot van rekening heb ik al gedurende drie en een half jaar géén inkomen meer genoten, geheel en al door deze slepende kwestie en was het strafbaar feit al toegegeven middels een schrijven door de Hoofdofficier van Justitie. Ik ben namelijk door deze kwestie, die breed uitgemeten in de media verscheen, niet alleen mijn bedrijf (bestond toen 28 jaar) kwijt geraakt, maar ook mijn carrière. (27 krantartikelen waarvan soms hele pagina's, regionale tv en teletekst)

  U kunt begrijpen wat dit voor een impact heeft gehad op ons gezin, met twee studerende dochters van 19 jaar, nu wij allen zijn aangewezen op een zeer karig inkomen van mijn partner (Annelies) en (over)leven daardoor al jaren onder het bestaansminimum. Inmiddels zijn mijn partner en ik na diverse rechtszaken vrijgesproken op alle punten, primair, subsidiair en meer subsidiair en met een voor iedereen duidelijke en heldere motivatie, door zowel de Rechtbank als het Gerechtshof. Opmerkelijk is het zelfs, dat er tijdens de zitting van de behandeling van mijn zaak (Robert) door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch metéén uitspraak is gedaan i.p.v. na de gebruikelijke 14 dagen. De Nationale Ombudsman heeft van ons meerdere klachten in behandeling genomen en daar zelf nog eens vier bijgevoegd. Hierbij gaat het over diverse opsporingsambtenaren, de hulpofficier, de officier van justitie, de hoofdofficier, de korpschef en de korpsbeheerder van 's-Hertogenbosch.

  Daar de Nationale Ombudsman de antwoorden van alle betrokkenen, "als niet afdoende heeft beschouwd" en gezien de moeizame wijze waarop zij al deze informatie heeft moeten vergaren, richt zij haar correspondentie alleen nog maar tot de Minister van Justitie.

  Sedert kort staan we ook in contact met de landelijke Rijksrecherche, overigens natuurlijk op eigen initiatief. Dit is ondermeer naar aanleiding, dat nu uit het dossier is gebleken dat men niet alleen de doorvoer van XTC-pillen naar Engeland ongemoeid heeft gelaten, maar ook XTC, met wetenschap van de politie, door heeft laten produceren. Schijnbaar hebben ze in het district Brabant-Noord niets geleerd van de geruchtmakende IRT affaire en stoort men zich niet aan de wet of politieke besluiten.

  Nu lazen wij onlangs het zoveelste negatieve artikel over Justitie in de Telegraaf van 27 juni 2003 op blz 9 van onze regio (Noord-Brabant), waarin bevestigd wordt wat wij al heel lang en tot nog toe vergeefs roepen. We herkennen hierin ook de problematiek van dit district, want deze staat niet op zich en komt ook niet alleen voor in Eindhoven, maar ook en met name in 's-Hertogenbosch.

  Nadat het Justitie duidelijk werd dat ze hun eigen gelijk niet kregen, ondanks alle manipulaties, zijn zij een ware hetze begonnen met intimidaties, diverse invallen, belasting controles en wederom een arrestatie van mijn partner wat alleen nog maar geresulteerd heeft in belasting teruggave's en excuus brieven. V.w.b. het laatste zitten wij absoluut niet te wachten.

  Kortom u begrijpt dat ons leven en dat van onze kinderen is verwoest en dat we ons niet alleen ONVEILIG voelen voor de steeds maar groeiende criminaliteit hier in ons land, maar met name nu voor de POLITIE. Want de politie wordt geacht ons te beschermen tegen criminelen, maar wie beschermt ons tegen de politie ? Wij zijn als gezin in een klein dorp, maatschappelijk en sociaal in een isolement geraakt en voelen ons gedemoniseerd en gestigmatiseerd door Justitie die klaarblijkelijk niet worden getoetst en dit jaren kan laten voortduren, zonder dat er iemand of een instantie ingrijpt.

  Wij hebben inmiddels een lijvig dossier samengesteld in de afgelopen jaren, over de politie en het O.M. in 's-Hertogenbosch en u begrijpt dat er veel en veel meer aan de hand is, maar dat we dit niet op drie bladzijden kunnen verwoorden. Het is algemeen bekend dat de Rechtbanken overbelast zijn en er wordt dus slordig omgesprongen met tijd, c.q. het verkwisten van overheidsgelden. We kunnen geen andere conclusie trekken dat het O.M. zich een slecht verliezer heeft getoond en is willens en wetens en tegen beter weten in ons blijven vervolgen, wat dus gezien kan worden als een onrechtmatige daad.

  Geachte leden van de Commissie, wij doen een beroep op u dit te willen / laten onderzoeken, omdat wij wanhopig zijn en maar niet kunnen geloven en accepteren dat dit in een democratie als Nederland mogelijk is. Wij hebben zoveel vragen die open blijven staan, zoals de manier waarop, hoe en bij wie informatie vergaard wordt door b.v. de CIE en wie bekommert zich om de mensen die dit ook overkomt en die minder assertief of weerbaar zijn. Nu komt echter ons grootste probleem en dat is, dat we door al deze misstanden, volledig buiten onze schuld om, geen geld meer hebben om b.v. een accountant, juridisch adviseur en advocaat in te huren teneinde onze schadeclaim naar behoren te kunnen voeren. Zelfs griffiekosten en deurwaarderskosten dienen wij van te voren te betalen en zo komen we terecht bij het verhaal van de kip en het ei.

  Wanneer ik een bewijs van onvermogen aanvraag kan ik voor mijzelf helaas v.w.b. inkomen en vermogen alle vakjes openlaten en zou je denken dat het dan is opgelost. Wat schertst mijn verbazing dat dezelfde Overheid nu stelt dat mijn partner (Annelies) waar ik sedert 18 jaar mee samenwoon, de overwaarde van haar huis dat zij 25 jaar geleden zelf heeft gekocht en dus ook op haar naam staat, op moet "eten" teneinde mijn proces v.w.b. de schadeloosstelling te financieren. Nu staat de wereld toch echt op zijn kop !!!

  Daar ik mij niet kan vinden haar huis op het spel te zetten vanwege mijn proceskosten, staat nu ook mijn relatie op de tocht. Dit is de klap op de vuurpijl en onverteerbaar in een westers en beschaafd land, zoals Nederland zich altijd presenteert naar de rest van de wereld.

  Omdat het O.M. deze problemen niet kent, gesteund door dezelfde Overheid die wij aansprakelijk houden, vinden wij dat er hier sprake is van rechtsongelijkheid. De hele zaak komt mij nu voor of dat je een staatshoofd kiest in een democratie en dat je de keuze hebt uit b.v. zeven dictators. En wie garandeert mij dat ik bij de behandeling van mijn zittingsdag v.w.b. mijn schadeverzoek niet weer bewust opgepakt wordt en onder verdachte omstandigheden in een Bossche politiecel verdwijn. Per slot van rekening is dit namelijk op 16-05-2002 mijn partner (Annelies) ook al eens overkomen.

  Daardoor kon zij uiteraard niet aanwezig zijn op de zitting van de behandeling van de door haar ingestelde hoger beroep, van de bepaling van de hoogte van de immateriële schade, die zij bij een vorige onrechtmatige arrestatie moest krijgen. Dit is natuurlijk ook een manier om misbruik van je macht te maken om iemand de mond te snoeren. Wij realiseren ons dat deze zaak gecompliceerd is, omdat er inmiddels zo veel ambtenaren van Justitie op een onwaardige wijze bij betrokken zijn geraakt en daarvoor ook verantwoording zullen moeten nemen.

  Nogmaals wij leven denk ik niet in een dubieuze Zuid-Amerikaanse republiek en wij hopen echt dat u een serieuze reactie geeft op ons schrijven en genegen bent om ons de helpende hand toe te reiken, met de nodige daadkracht, om dit grote onrecht eindelijk te doen stoppen. Per slot van rekening praten we over de toekomst van de Nederlandse burgers die recht hebben op een veilige democratie, waar misstanden van Justitie, door een onafhankelijk orgaan nog hopelijk getoetst worden en niet in de doofpot worden gestopt. Winston Churchill heeft ooit gezegd "dat de maatstaaf van een civilisatie gemeten kan worden aan de hand van de werkwijze van politie".


  Hoogachtend,

  Robert Hörchner en Annelies Pijnenborg

Overzicht en documentatie