Robert Hörchner verzette zich heftig tegen zijn uilevering naar Polen...!! Hij verdenkt politie en OM van onzuivere motieven..!!

Persconferentie over ervaringen in de Poolse gevangenis na uitlevering naar Polen ==> BouBlog
Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       
Europese uitleveringen naar Polen 4829 van 10.497 in 2008 is big business voor Poolse justitie

Kamervragen aan de minister van Justitie van Mr. de Wit van de (SP) over de affaire Hörchner

Lezing oud-raadsheer dr.mr. Wedzinga over rechtspraak in bananenrepubliek Nederland

Ondanks persvrijheid sommeert Politie Brabant-Noord de SDN aanpassing

De sommatie van de korpschef van de Politie Brabant-Noord lijkt op tal van punten in strijd met de grondwet en de eigen verantwoordelijkheid van de aanbrenger van informatie, zoals in dit geval door de heer Robert Hörchner, die al zeven jaar strijdt tegen het naar zijn zeggen 'frauduleus handelen van rechercheurs bij de Politie Brabant-Noord' in de grootste XTC-affaire die Nederland ooit kende. Zie de: Brief van de korpschef van de Politie Brabant-Noord !!!

Het uitleveringsverzoek van de Poolse Justitie kan misschien niet los worden gezien van de grote belangen die op het spel staan voor de politie zelf. Dit m.b.t. het jarenlange voorarrest dat te verwachten is bij uitlevering naar Polen; zodat de klager over vervalsingspraktijken inzake de rechtsprocedure in de XTC-zaak voorlopig voor jaren buiten beeld is; vooropgesteld dat hij terug zou komen. Mogelijk zijn hier duistere motieven aanwezig die doen vermoeden dat de heer Hörchner onmachtig zal zijn om verzet te plegen tegen de mogelijke machinaties van ambtenaren bij de Politie Brabant-Noord. Hörchner deed aangifte van valsheid in geschift die gepleegd zou zijn door de Brabantse rechercheurs om de XTC-zaak toch maar rond te krijgen.

Er is hierover een interview gepland waarin hij opening van zaken zal geven over de politionele, danwel justitiële stalking van zijn persoon, zelfs na twee uitspraken van het Hof dat hij niet schuldig zou zijn. Zie ook het: illegaal afluisteren !!! Het is de journalistieke plicht om foute zaken aan het licht te brengen, dat geldt voor alle media, vanwege Art. 10 lid 1 van het EVRM.

Hieronder de brief van de redactie aan de korpschef Politie Brabant-Noord
met 'n kopie aan Commissaris van de Koningin mevr. J.R.H. Maij-Weggen

Separaat per post: AANTEKENEN
Aan Politie Brabant-Noord
Korpsleiding
Postbus 90163
5200 MS 's-Hertogenbosch
T.a.v. korpschef drs. E.S.M. Akerboom

Huizen, 13 augustus 2007

Geachte heer Akerboom,

Op zaterdag 11 augustus n.m. ontvingen wij uw brief met het verzoek om het noemen van personeel en organisatie van Politie Brabant-Noord binnen twee werkdagen te verwijderen.

U eist in deze zaak dat de SDN het recht niet meer zou hebben om ervaringen van mensen met eigen standpunt aan de openbaarheid via de media in de ruimste zin kenbaar te maken, wanneer uw organisatie en betrokkenen daarin genoemd worden. Wij achten uw sommatie in strijd met de Grondwet artikel 7.1 en 7.3. (Wij mogen u hiervoor verwijzen naar de toelichting aan het eind van deze brief.)

Nochtans hebben wij in overleg met de heer Hörchner, die zelf stelt dat de SDN op geen enkele wijze betrokken moet en mag worden bij zijn gevecht om recht, dat de informatie op zijn verzoek aangepast wordt aan de wensen van de Politie Brabant-Noord. Dit m.b.t. vermelding van namen van personen.

Het is evenwel wel zo dat openbare stukken zoals rechterlijke uitspraken en journalistieke commentaren volledig buiten uw eisenpakket vallen. Dat houdt in dat wij de privacy die u in uw brief wilt beschermen gezien de voorlopige uitspraken van o.a. het Hof door ons gerespecteerd zal worden en wij die door u voorgestelde aanpassingen zullen doorvoeren. Dit alles in overleg en met goedkeuring van de heer Hörchner.

Uw eis dat het functioneren van de Politie geheel buiten de verslaglegging wordt gehouden, vindt geen grondslag in de wet en valt buiten uw bevoegdheden. Dit is een typisch democratisch en journalistiek recht. Het lijkt ons dan ook raadzaam om u te vragen welke onderdelen van de publicatie die u vermeldt op de gewraakte website http://www.sdnl.nl/kath-nb36.htm bedoelt. Voor zover wij hebben nagegaan staat op deze website een kopie van het artikel uit het Katholiek Nieuwsblad van 14-11-03 dat geschreven is door de journalist Henk Rijkers.

De vraag is dus: welk bezwaar maakt u tegen deze publicatie bij de SDN en waarom beklaagt u zich niet bij het Katholiek Nieuwsblad? Over de aangifte van de heer Hörchner achter de link aan de onderzijde van de website tegen de politie Brabant-Noord kunt u zich niet beklagen, want dat is een openbaar stuk. Ook de brief met correspondentie met de Rijksrecherche over het opdracht geven tot vervolging is openbaar en in opdracht van de heer Hörchner geplaatst.

Ook de brief met het verzoek aan het Gerechtshof tot bestuursdwang tegen Hoofdofficier R. Craemer, (artikel 12) is eveneens niet relevant voor uw eis tot verwijdering. De correspondentie met de politie in Den Bosch over vervolging van een rechercheur is een openbaar gemaakt stuk waartoe de heer Hörchner heeft beslist dat te publiceren. De SDN kunt u dat niet aanwrijven en nog minder schadevergoeding eisen. U moet daarvoor bij de heer Hörchner zijn.

Verder is ook de aangifte wegens vervalsing van het proces-verbaal 'n zaak die valt onder de verantwoordelijkheid van de heer Hörchner en niet van de SDN. Dat u openbaarmaking niet waardeert begrijpen wij, maar dat staat los van de journalistieke vrijheid te (laten) publiceren.

De plaatsing van het proces-verbaal van telefoontaps en vermeende vervalsing, zoals die op de site van de heer Hörchner staat, hebben wij in zijn opdracht geanonimiseerd. Zo ook het journaal van telefoontaps van de recherche. Die zijn van en volgens de heer Hörchner het bewijs van zijn problemen met Politie Brabant-Noord. Wat kan daar tegen zijn? Dat is geschiedenis. U kunt bij de Telegraaf toch ook niet eisen dat ze de gepubliceerde artikelen 'terug roepen' ! Of de uitzendingen bij de omroepen ongedaan maken ? Dat wij op het internet aanpassingen kunnen maken in opdracht van en na goedkeuring van betrokkenen is al heel wat. In dit opzicht zijn wij aan uw wensen geheel tegemoet gekomen.

De aangeleverde stukken zijn openbaar en in opdracht van de heer Hörchner geplaatst. Tot nu toe hebt u geen bezwaar gemaakt bij de heer Hörchner zelf over welke publicatie dan ook. De televisie-uitzending van Buitenhof over de uitlevering van Robert Hörchner naar Polen staat overigens geheel los van uw bezwaren. Dat is een geheel andere zaak.

Als laatste is het verslag van het Katholiek Nieuwsblad een zaak die de SDN vanzelfsprekend ook niet aangaat: Justitie zet grimmige klucht voort in de xtc-zaak van Robert Hörchner!

Geachte heer Akerboom, wij van SDN zoeken op geen enkele wijze conflict met wie dan ook. Maar de grondwettelijke en journalistieke rechten mogen en kunnen niet aangetast worden, ook al bevallen sommige zaken u niet. Wij vragen u ons aangetekend te laten weten op welk wetsartikelen c.q. grondwetsartikelen uw eisen gebaseerd zijn en of ergens nog vermeldingen staan die niet met de wettelijke vrijheid van mening en van drukpers in overeenstemming zijn.

Enkele wetsartikelen m.b.t. tot vrijheid van meningsuiting:

Grondwet
Art 7.1: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Art. 7.3: Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Art 10.1: Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. NB. De wet op de privacy is beperkt tot de persoonlijke levenssfeer en slaat niet op het optreden van een ambtenaar in functie.

Wij verzoeken u om een onverwijlde eenduidige reactie, gezien de urgentie van uw brief, en verwachten aangetekend antwoord dat door uzelf is ondertekend in uw functie van korpschef.

R.M. Brockhus
Namens de Stg. Sociale Databank Nederland
Westkade 227 (redactie)
1273 RJ Huizen
035-5244141

Kopie aan de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant mevrouw Hanja Maij-Weggen

Alle informatie van buitenaf valt altijd onder verantwoordelijkheid van de aanbrenger...!!

Overzicht en documentatie

  Robert Hörchner verzet zich heftig tegen z.i. onterechte uilevering naar Polen...!!
  Ron Couwenhoven in de Telegraaf tilt stukje van de sluier op in de zaak Hörchner
  Proces-verbaal van verhoor van Robert Hörchner bij de politie in Eindhoven
  Robert Hörchner doet aangifte van vervalsing van een proces-verbaal van verhoor
  Arrest van het Gerechtshof Den Bosch met vrijspraak in de zaak tegen Robert Hörchner
  Robert Hörchner en Annelies Pijnenborg dienen klaagschrift in volgens Artikel 12 Sv
  Kamervragen aan de minister van Justitie over belangenverstrengeling van rechters
  Andere gevallen van uiterst dubieus handelen van Politie, Justitie en Rechterlijke Macht
  De landsadvocaat staat de Nederlandse Staat bij in procedures versus Robert Hörchner
  Buitengewoon merkwaardig: in de woning van Robert Hörchner is nooit huiszoeking gedaan
  René Lancee concludeert dat zij beiden volstrekt ten onrechte als verdachten bent aangemerkt
  Robert Hörchner doet aangifte van valsheid in geschrift en het plegen van meineed
  Schending van mensenrechten vanwege het Europese uitleveringsverdrag
  De media erkennen handlanger te zijn van corrupte en ook ministeriële politiek
  Rapportage van feiten over een langere periode in de XTC-zaak van Robert Hörchner
  Politie Noord-Brabant bericht mevr. Pijnenborg doorgeleiding van haar klacht naar het OM
  Hoe komt Peter R. de Vries aan dat interne rapport over die zaak uit 1992 tegen Hörchner
  Pleitnotitie van mr. Baumgardt tegen de beschuldiging van overtreding van de opiumwet
  Pleitnotitie van Robert Hörchner tegen beschuldiging overtreding van de opiumwet
  Politie Brabant Noord schrijf mevr. Pijnenborg over uitwerking van tapverslagen
  Brief van korpschef Akerboom aan de SDN over privacy van politie ambtenaren
  Ondanks persvrijheid sommeert Politie Brabant-Noord de SDN aanpassing
  Het proces Hörchner in Polen uitgesteld tot april 2008
  Is de uitzending van Peter R. de Vries wel een product van kritische journalistiek?
  Er komt nu een nog veel schokkender geval van 'rechterswissel' boven tafel
  Netwerk TV over: Zwendel Justitie m.b.t. XTC-schandaal versus Robert Hörchner
  Rijksrecherche schrijft Robert Hörchner i.v.m. coördinatie Commissie Rijksrecherche
  Tapverslag van het afluisteren van telefoongesprekken door de politie Noord-Brabant
  Proces-verbaal van het afluisteren van telefoongesprekken door de politie Noord-Brabant
  Gevonden op het internet onder Google Robert Hörchner via NUJIJ.nl
  Vals beschuldigde Robert Hörchner stoot neus in eis voor bewijs
  Verkort vonnis van de rechtbank in 's-Hertogenbosch voor behandeling strafzaken

  SDN-rubrieken
  Galerij van Klokkenluiders
  Website van Robert en Annelies Hörchner