Welkom: ... Aangifte tegen vals opgemaakte proces-verbalen door de politie in de XTC-zaak van Robert Hörchner ...! Wordt vervolgd....!!

Interview over het komende kortgeding over de uitlevering naar Polen       


Het drama van de familie Robert Hörchner houdt niet op


Justitie zet grimmige klucht voort

03-11-'99              Onverwacht belastingonderzoek van twee dagen naar aanleiding van ???

25-11-'99              Inval pand ketelaarskampweg 17 's-Hertogenbosch waar XTC laboratorium wordt aan getroffen. (geen inval op het privé adres ???)

                               Robert en Annelies vervoegen zich op politiebureau te 's-Hertogenbosch teneinde van de politie te horen wat er gaande was en tevens hun medewerking te verlenen als dat nodig was.

29-11-'99              Opening gerechtelijk vooronderzoek.

17-01-'00              Robert en Annelies geven op het politiebureau te 's-Hertogenbosch wapens af die door hun zijn gevonden open en bloot op een tafel in het pand Ketelaarskampweg, achtergelaten door zowel de criminelen als door de politie.

 

31-01'00                Arrestatie, gijzeling Annelies (Robert in Polen, voor de minderjarige kinderen is geen opvang gezorgd)

01-02-'00           Robert meldt zich en wordt ook gearresteerd en Annelies metéén daarop vrijgelaten volgens afspraak raadsman van der Kruijs en

                        hulpofficier van Doorn.

 

03-02-'00           Nadere vordering gerechtelijk vooronderzoek.

04-02-'00              O.M. wordt niet ontvankelijk verklaard door R.C. en Robert wordt in vrijheid gesteld.

                               Officier van Justitie Th. de Jong meldt echter dat er reeds drie dagen verlenging waren aangevraagd welke gewoon 'uitgezeten' dienden te worden. (intimidatie)

07-02-'00              Voorlopige hechtenis opgeheven, Robert uiteindelijk toch in vrijheid gesteld.

15-02-'00              Positief afsluitingsrapport belastingonderzoek 03-11-99 wat resulteert in teruggave van f 5000 en slotopmerking 'succesvol bij het bemiddelen tussen Poolsbedrijf / agent en Nederlandse opdrachtgevers'.

20-04-'01              Zitting raadkamer 'bezwaarschrift verdere vervolging', melding gemaakt van valsheid in geschrift in een telefoontap van een opsporingsambtenaar onder ambtseed, waaraan voorbij wordt gegaan. (rechercheur A.J.M.van Roy)

 

01-05-'01              Transactievoorstel voor Annelies, 'mede plegen, beheer XTC laboratorium'  F 1000,-

                               Niet betalen, hogere boete geŽist voor politierechter (wordt uiteraard niet op ingegaan)

19-06-'01              Zitting raadkamer 'bezwaarschrift verdere vervolging'

06-06-'01              Inzake 'bezwaarschrift verdere vervolging', verklaart verdachte niet ontvankelijk in zijn bezwaar.

september '01     Officier van Justitie Th. de Jong en de raadsman van Annelies dringen met klem bij Annelies er op aan zich 'vrijwillig' te willen schikken om bij de Meervoudige Kamer i.p.v. bij de Politierechter te verschijnen. (Annelies houdt poot stijf en weigert dit pertinent)

17-09-'01              Bij de Politierechter 's-Hertogenbosch inzake Annelies wijzigde Officier Th. de Jong de aanklacht om de zitting verdaagd te krijgen na Robert zijn zaak, namelijk ' wat primair is wordt subsidiair en wat subsidiair wordt primair'.

Echter tegen de verwachting van de officier in werd de zittingsdatum nog net voor Robert geplaatst i.p.v. wat hij probeerde te bewerkstelligen achter Roberts zitting.

17-09-'01              Overplaatsing van belastingdossier van belastingdienst 's-Hertogenbosch naar belasting eenheid Helmond (zware criminaliteit) zonder ons hiervan op de hoogte te brengen. (zie 25-01-'02)         IS NIET GEMELD, TEGEN DE VOORSCHRIFTEN IN

19-09-'01              Bij de Politierechter 's-Hertogenbosch 09:00 uur inzake Annelies verzoekt de Officier de rechter de uitspraak pas aan het einde van de dag te doen, pas na de zitting van de zaak van Robert . Politierechter gaat hier niet op in en doet zoals gebruikelijk meteen uitspraak.

                               De uitspraak : is vrijspraak.

19-09-'01              Rechtszitting 's-Hertogenbosch 10:00 uur, O.M. niet ontvankelijk verklaard inzake Robert.

09-11-'01              Memo ontvangen van Officier van Justitie Th. de Jong inzake Annelies,' het ontgaat mij volledig waarom aan verzoekster, in afwijking van de daarvoor gestelde norm, meer - en dan nog wel zoveel meer - zou moeten toegewezen dan aan andere burgers die zijn vrijgesproken. De enkele - suggestieve - reden daarvoor die ik lees in het verzoekschrift is dat door mij onrechtmatig zou zijn gehandeld; ik heb de overtuiging dat daar geen sprake van is'. (zie uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-'02)

10-12-'01              Wederom intimiderende politie-inval maar nu op het privé adres inzake het doorkruizen van onze boekhouding in een financieel onderzoek tegen een derde ???

12-12-'01              Robert en Annelies doen vergeefs aangifte van valsheid in geschrifte, m.b.t. een telefoontap van een opsporingsambtenaar onder ambtseed op het politiebureau te 's-Hertogenbosch.

17-12-'01              Schriftelijk beklag gedaan t.a.v. de Korpschef dhr. van Hoorn dat de aangifte niet werd opgenomen.

19-12-'01              Robert dient verzoek schadeloosstelling in bij de Rechtbank 's-Hertogenbosch, binnen de wettelijke termijn van drie maanden.

25-01-'02              Schrijven belastingdienst eenheid Helmond inzake inval 10-12-'01 met daarin excuses en stellen zij ' Samengevat concludeer ik dat de entiteit waarin uw dossier is opgenomen ten onrechte is overgedragen aan de eenheid Helmond en dat u niet tijdig bent geïnformeerd over de overdracht. Hiervoor mijn excuses. Overigens is het onterecht overdragen van het dossier pas gebleken na feitelijke inzage, hetgeen ook het belangrijkste moment van de beoordeling is. Het dossier wordt zo spoedig mogelijk geretourneerd naar de belastingdienst 's-Hertogenbosch'.

                               Naheffing aanslag is 15,- EURO na tweede belastingonderzoek.

06-02-'02              Robert ontvangt schrijven van de rechtbank 's-Hertogenbosch waarin officier van Justitie T. de Jong te kennen heeft gegeven ' - kort gezegd - dat de verzoeken (schadeclaim) van de heer Hörchner te voorbarig zijn en dat het O.M. thans een nieuw verzoek indient ter verkrijging van een nieuwe termijn tot het uitbrengen van een dagvaarding'.

                               ( dit is buiten de wettelijke termijn van drie maanden 19-09-'01 / 06-02-'02)     

06-02-'02              Robert  doet wederom aangifte van valsheid in geschrifte, m.b.t. een telefoontap van een opsporingsambtenaar onder ambtseed op het politiebureau te Boxtel en ditmaal met succes.

01-03-'02          Rechtszitting tot het stellen van een nieuwe termijn aan het O.M. wordt tot ieders verbazing toegewezen, ondanks het feit dat het ruim buiten de wettelijke termijn viel.

 

16-05-'02              Wederom arrestatie Annelies ivm  ??? ( kon daardoor die dag niet aanwezig zijn bij behandeling schadeloosstelling van het  Gerechtshof, zie onder)

16-05-'02              Zitting zonder Annelies en  tevens uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake schadevergoeding Annelies, 'terzake  de onterechte inverzekeringstelling en gezien de bijzondere situatie kent het Hof een bedrag toe van 250.- Euro per dag'. (een bedrag vele malen hoger dan het standaardbedrag)

17-05-'02              Annelies na twee dagen in vrijheid gesteld, maar heeft deze keer geen medewerking verleend en deed zich beroepen op haar zwijgrecht.

22-05-'02              Annelies doet aangifte van valsheid in geschrifte, m.b.t. een telefoontap van een opsporingsambtenaar onder ambtseed op het politiebureau te Boxtel.

04-06-'02              Abusievelijk gedateerd 04-05-'02 schrijven van de Korpschef, 'omdat het hier een aangifte van een strafbaar feit betreft, is uw aangifte voorgelegd aan de Hoofdofficier van Justitie. De Hoofdofficier heeft mij bericht dat de officier van Justitie deze zaak gaat vervolgen en dat u daardoor in de gelegenheid bent uw aangifte voor te leggen aan de behandelende rechtbank'.

26-07-'02          Klacht naar bestuur van de rechtbank inzake onterechte inval op 10-12-'01 over verloop huiszoeking en uitspraken van de betreffende rechercheurs.

07-08-'02              Schrijven naar de Nationale Ombudsman over de onzorgvuldige afhandeling van een reeks van klachten door de Korpsbeheerder dhr. A.G.J.M. Rombouts.

30-08-'02              Het Gerechtsbestuur van de Rechtbank 's-Hertogenbosch neemt klacht over huiszoeking

10-12-'01 in behandeling.

30-08-'02              Bezoek aan politiebureau te Boxtel inzake valsheid in geschrifte, gesproken met dhr. L.B. Pruysen en die verzocht werd het dossier nummer te achterhalen, blijkt er geen dossier nummer te zijn.

                                Volgens mevr. Schouten van het O.M. komt er geen strafzaak in tegenstelling tot het schrijven van 04-06-'02 van de Korpschef.

12-09-'02              Zitting Rechtbank 's-Hertogenbosch Robert, Officier Th. de Jong wijzigt wederom de aanklacht en laat alle aanklachten vallen maar eist tot ieders verbazing één jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor 'naïviteit'.

25-09-'02              Uitspraak rechtszitting Robert, vrijspraak ' de rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte primair, subsidiair en uiterst subsidiair is ten laste gelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken'.

                               Motivering rechtbank ' De rechtbank acht met name niet bewezen dat verdachte op de hoogte was van het feit dat in het door hem gehuurde pand een XTC - laboratorium was gevestigd, dan wel dat hij willens en wetens deze mogelijkheid heeft aanvaard'.

25-09-'02              Teruggave van in beslag genomen administratie van de inval op 10-12-'01.

                               Bij Robert's vraag wat nu het vervolg hierop is gaven de rechercheurs te kennen dat hen van 'bovenaf' een spreekverbod was opgelegd.

26-09-'02              Officier van Justitie Th. De Jong van het O.M. heeft Hoger Beroep aangetekend tegen het vonnis van de Rechtbank d.d. 25-09-'02.

04-10-'02              Nationale Ombudsman neemt de klachten tegen de beheerder van het regionale politiekorps Brabant - Noord (de burgemeester van 's-Hertogenbosch) in onderzoek.

                               De Nationale Ombudsman voegt er zelf nog een aantal vragen bij.

                               (zie 07-08-'02)

11-12-'02              Schrijven met verzoek raadsman R.J. Baumgardt aan Hoofdofficier m.b.t. vervolging van A.van Roy inzake valselijk  opmaken van een proces-verbaal onder ambtseed.

27-02-'03              Schrijven van raadsman R.J.Baumgardt, wederom met hetzelfde verzoek en bijgevoegd een afschrift van een conceptklaagschrift ex art.12 sv.

15-04-'03              Schrijven Hoofdofficier R.W.M.Craemer, intrekken van de strafvervolging m.b.t. het valselijk opmaken van een proces-verbaal onder ambtseed van opsporingsambtenaar A. van Roy.

                               (zie bovenstaand schrijven van de Hoofdofficier d.d. 04-06-'02)

13-05-'03              Zitting Gerechtshof 's-Hertogenbosch Robert, vrijspraak primair, subsidiair en meer subsidiair.

                                               Uitspraak is gedaan tijdens deze zitting in tegenstelling tot de gebruikelijke 14 dagen.

 

 

De redengeving

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte als bovenvermeld is ten laste gelegd zodat de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken.

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen primair en subsidiair ten laste is gelegd, op grond van de omstandigheid, dat niet is gebleken dat de verdachte, op het moment dat hij de sleutels van het bedrijfspand aan de Ketelaarskampweg 17 te 's-Hertogenbosch afstond aan een derde, bekend was met het voornemen van die derde en/of anderen om in dat pand een XTC-laboratorium te vestigen.

Het hof acht ook de meer subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan het door een ander of anderen gepleegde gronddelict (kort gezegd, het exploiteren van een xtc-laboratorium) niet wettig en overtuigend bewezen.

Medeplichtigheid in de vorm van het gelegenheid bieden tot het plegen van het gronddelict, door het bedrijfspand aan de Ketelaarskampweg 17 te 's-Hertogenbosch aan die ander of anderen ter beschikking te stellen, is op grond van de hierboven omschreven omstandigheid niet bewijsbaar.

                               Medeplichtigheid in de vorm van het behulpzaam zijn bij het plegen van het gronddelict, is evenmin bewijsbaar, aangezien - daargelaten de vraag of bij de verdachte inmiddels volstrekte wetenschap bestond dat in het bedrijfspand een XTC-laboratorium gevestigd was - uit het onderzoek ter terechtszitting niet aannemelijk is geworden dat de verdachte het bedrijfspand voor die ander of anderen beschikbaar heeft gehouden.

                               Uit het dossier volgt integendeel dat de verdachte alles in het werk heeft gesteld om die ander of anderen uit het pand te verwijderen.

                               B E S L I S S I N G  :

 

                               Het hof :

                               bevestigt het beroepen vonnis.

01-07-'03              Bevestiging ontvangst klaagschrift art. 12 van Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake vervalsen PV onder ambtseed van rechercheur van Roij.

08-09-'03              Brandbrief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gericht aan de Vaste Kamer Commissie van Justitie.

10-09-'03              Aangifte gedaan politiebureau te 's-Hertogenbosch tegen diverse opsporingsambtenaren, hulpofficier en officier van Justitie van, valsheid in geschrifte, c.q. meineed en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

29-10-'03              Bevestiging ontvangst brief 08-09-'03 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de commissie heeft besloten de minister van Justitie een reactie te vragen op de brief.

31-10-'03              Schrijven van College van procureurs-generaal dat  hoofdofficier mr. R. Craemer om inlichtingen wordt verzocht inzake tweede arrestatie Annelies op 16-05 '02.

17-11-'03              Uiteindelijk onder druk van het College van procureurs-generaal stuurt hoofdofficier mr. R.Craemer het 'dossier' van Annelies.

                               Wij citeren, omdat in deze zaak de fiscus aan u cliŽnte een sanctie heeft opgelegd, ziet de officier ( mr. Wiegant ) af van een strafrechtelijke vervolging.

                               Weten nog steeds niet waarvoor Annelies is 'gearresteerd' en hebben nog nooit iets van een 'sanctie' vernomen.

19-11-'03              Schrijven Rijksrecherche i.v.mm. door ons gevraagd onderzoek valselijk opmaken van een tapverslag onder ambtseed , valsheid in geschrifte, meineed en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

                               Wij citeren, een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld als daarom is verzocht door de hoofdofficier van Justitie.

Overzicht en documentatie