Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen

Zie vervolg onderaan !!

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

 

Aantekenen met ontvangstbevestiging

 

                                                                  Aan: Marggraff Stichting,

                                                                  t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff,

                                                                  (Jeanette Cornelia)

                                                                  Laan van Leeuwesteyn 20

                                                                  2271 HK Voorburg.

 

 

                                                        Sint Oedenrode, 31 juli 2005

 

Ons kenmerk: AvR/Margg/31075/br.

 

 

Betreft:

-          Schade-aansprakelijkstelling van alle gemaakte en nog te maken kosten, geleden en nog te lijden schade die is ontstaan als gevolg van de valselijk opgemaakte overeenkomst van 22 juni 2005 die F.F.G. Bevort namens uw stichting heeft afgesloten met M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Sint Oedenrode.

-          Verzoek tot het doen van een gezamenlijke aangifte bij de politie tegen F.F.G. Bevort en M.A. van de Laar (art. 225 WvS) omdat zij de valselijk opgemaakte overeenkomst d.d. 22 juni 2005 achteraf hebben opgemaakt om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken in een gerechtelijke procedure.

 

 

Geachte mevrouw Lewe Aduard-Marggraff.

 

Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende aan 't Achterom 9a 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnten, stellen wij u hierbij schade-aansprakelijk voor alle reeds gemaakte en nog te maken kosten, geleden schade en nog te lijden schade die is ontstaan als gevolg van de achteraf valselijk opgemaakte overeenkomst van 22 juni 2005 die F.F.G. Bevort namens de Marggraff Stichting heeft afgesloten met M.A. van de Laar namens de Landinrichtingsomissie voor de Ruilverkaveling Sint Oedenrode.

 

Feitelijke onderbouw schade-aansprakelijkheid.

 

Betreft:

-          Huidig perceel sectie A nummers 1422, 1426, 1427, 1430, 1431 en 1626.

-          Nieuw perceel na grondoverdracht: kavel 164.601 B

Betrokken partijen hierin zijn: cliŽnten als huidig juridisch eigenaar en de Marggraff Stichting als toekomstig juridisch eigenaar na het passeren van de notariŽle akte.

 

Buiten cliŽnten als huidig juridisch eigenaar om en buiten de Marggraff Stichting als toekomstig juridisch eigenaar om heeft M.A. van de Laar op 19 april 2005 namens de Landinrichtingscommissie een pachtovereenkomst afgesloten met agrariŽr A.T.P. de Bie (zie productie A)

 

Overeenkomstig deze pachtovereenkomst heeft A.T.P. de Bie kavel 164601 B in gebruik genomen, gemest, geploegd en daarop maïs gezaaid. Hij heeft dit gedaan zonder dat u als toekomstig juridisch eigenaar, voorafgaande daaraan, cliŽnten daarvan in kennis hebt gesteld.

 

Als u voorafgaande daaraan cliŽnten hierover had geïnformeerd, dan hadden cliŽnten u de feitelijke bewijsstukken kunnen overleggen dat het voor cliŽnten onmogelijk is om betreffende kavel 164601 B te verlaten omdat de Landinrichtingscommissie de nieuwe kavels die cliŽnten daarvoor in de plaats moeten krijgen nog steeds niet heeft uitgezet. Tevens hadden cliŽnten u dan kenbaar kunnen maken dat op betreffende kavel 164601 B een beheersovereenkomst rust lopende vanaf 1 november 2004 tot 31 oktober 2010 die cliŽnten met de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit hebben afgesloten.

 

Als productie B vindt u bijgevoegd een afschrift van deze beheersoverkomst d.d. 28 april 2004, kenmerk GGB 4941270-1-YS, met als BRS-nummer 110227875. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Als gevolg van bovengenoemde pachtovereenkomst (zie productie A) die M.A. van de Laar met A.T.P. de Bie heeft afgesloten zijn cliŽnten de voorwaarden uit deze beheersovereenkomst van blijvend gras, niet spuiten, niet mesten, niet ploegen, geen maïs zaaien, buiten hun schuld om niet nagekomen. Hierdoor is voor cliŽnten schade ontstaan.

 

Als productie C vindt u bijgevoegd de brief van 3 juni 2005 van secretaris A.R.S. Brouwer van de Grondkamer-Zuid te Deventer.

Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat bovengenoemde pachtovereenkomst d.d. 19 april 2005 (productie A) niet staat geregistreerd bij de Grondkamer en daarmee niet rechtsgeldig is.

 

Dit alles is voor cliŽnten reden geweest om op de inrit van kavel 164601 B een bord te plaatsen met daarop de tekst 'Verboden toegang art. 461. Wetb. v. Strafr.' 'Eigenaar Ad van Rooij, tel 0413 - 490385' waarmee de toegang voor A.T.P. de Bie en anderen is verboden. (zie productie D).

 

Bij brief van 9 juni 2005 heeft A.T.P. de Bie de Landinrichtingsomissie aansprakelijk gesteld voor de schade die 'Eigenaar Ad van Rooij' met het plaatsen van betreffend bord op de inrit van kavel 164.601 B bij hem heeft veroorzaakt (zie productie D). Naar aanleiding van deze brief d.d. 9 juni 2005 heeft de Landinrichtingscommissie cliŽnten op 29 juli 2005 om 14.00 uur voor rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham van de rechtbank 's-Hertogenbosch gedaagd met het verzoek om ingevolge artikel 204 van de Landinrichtingswet een bevelschrift af te geven om cliŽnten met oplegging van een dwangsom van Ä 1000,00 per dag met de sterke arm van haar ingebrachte percelen te verwijderen. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u als productie E bijgevoegd een afschrift van de brief d.d. 29 juni 2005, kenmerk: STOED/41/44595, van de Landinrichtingscommissie aan de rechtbank 's-Hertogenbosch t.a.v. mr. J.P.M. van der Ham rechter-commissaris. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Als productie F vindt u bijgevoegd een afschrift van de door cliŽnten aan rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham overlegde gesprekspunten (pleitnotitie).

In betreffende zaak heeft de Landinrichtingscommissie een achteraf gemaakte overeenkomst d.d. 22 juni 2005, die F.F.G. Bevort namens de Marggraff Stichting heeft afgesloten met M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie, aan rechter commissaris mr. J.P.M. van der Ham overlegd met het oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken (zie bijlage G) Dit heeft bij cliŽnten grote schade veroorzaakt.

Voor deze schade stellen wij uw stichting volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Om u wat meer inzicht te geven van hetgeen hier allemaal mis is vindt u als productie H bijgevoegd ons bezwaarschrift d.d. 23 juli 2005, kenmerk: AvR/23075/bz, met 20-tal producties aan de Landinrichtingscommissie t.a.v. secretaris J.N. Frumau. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Verzoek tot het doen van gezamenlijke strafaangifte tegen M.A. van de Laar en F.F.G. Bevort.

 

Met bovengenoemde bewijsstukken producties A t/m I is onmiskenbaar komen vast te staan dat de opgemaakte pachtovereenkomst van 19 april 2005 tussen A.T.P. de Bie en M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie (productie A) en de achteraf opgemaakte overeenkomst van 22 juni 2005 tussen F.F.G. Bevort namens de Stichting Marggraff en M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie valselijk (productie G) zijn opgemaakt met het oogmerk deze door rechter commissaris mr. J.P.M. van der Ham als echt en onvervalst te laten gebruiken om daarmee een vonnis van de rechtbank bewerkstelligd te krijgen waarbij aan cliŽnten nog veel meer schade wordt aangericht.

 

Hier is zeer nadrukkelijk sprake van het plegen van valsheid in geschrift als bedoeld in art. 225 Wetboek van Strafrecht door M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie en F.F.G. Bevort namens de Marggraff Stichting.

 

CliŽnten gaan hiervan aangifte doen bij de politie. Ter onderbouwing van die aangifte zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

 

CliŽnten stellen het op prijs dit vooraf met u te bespreken zodat hiervan samen uw stichting een gezamenlijke aangifte wordt gedaan bij de politie.

 

Wij verzoeken u ons binnen 8 dagen na heden schriftelijk kenbaar te maken of u op grond van bovengenoemde feitelijke informatie bereid bent tot het doen van een gezamenlijke aangifte van het plegen van valsheid in geschrift (art. 225 WvS) door M.A. van de Laar en F.F.G. Bevort.

 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij verstuurd aan:

-          J. Verhagen, Raadslid bij de gemeente Sint Oedenrode.

-          G.H.C. van de Oetelaar, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu bij de gemeente Boxtel.

-          R.M. Brockhus, journalist bij de Stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

-          Diverse niet nader te noemen personen die hierin zijn geïnteresseerd en daarbij belang hebben.

 

In afwachting van uw antwoord binnen 8 dagen na heden, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis centrum B.V.

Voor deze,

 

 

Ing. A.M.L. van Rooij

Directeur.

 

 

Machtiging:

A.M.L. van Rooij

(als natuurlijk rechtspersoon)

 

 

Machtiging:

J.E.M. van Rooij van Nunen

(eigenaar Handels- en pensionstal Van Rooij, tevens gebruiker van de kavels)

 

Bijlage:

 

Prod A   (1 blz)     Prod B   (6 blz)       Prod C   (1 blz)     Prod D   (4 blz)

Prod E   (3 blz)     Prod F   (4 blz)       Prod G   (1 blz)     Prod H   (78 blz)

 

De onbeschrijflijke grondzwendel in St-Oedenrode komt aan het licht
WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten
Brief aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten
Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking
Schade-aansprakelijkstelling van W. van Heeswijk i.v.b. ruiverkaveling van gronden
Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff