Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen

Zie vervolg onderaan !!

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

 

                                                                           Rechtbank 's-Hertogenbosch

                                                                           Rechter commissaris

                                                                           Mr. J.P.M. van der Ham,

                                                                           Postbus 70584

                                                                           5201CZ 's-Hertogenbosch

 

 

Gesprekspunten

Mondelinge behandeling                                   Sint Oedenrode, 29 juli 2005

 

 

A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (hierna: Van Rooij)

 

Tegen:

 

Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Sint Oedenrode.

 

 

Ons kenmerk: Avr/08065/vz.

 

Uw kenmerk: A.M.L. van Rooij/Landinrichtingscommissie.

 

Tijdstip: Mondelinge behandeling 29 juli 2005 om 14.00 uur.

 

 

Geachte Rechter Commissaris Mr. Van der Ham,

 

Met betrekking tot deze zaak hebben wij onze bij brief van 24 juli 2005, kenmerk: AvR/08065/VZ, toegezonden nadere stukken in geding gebracht. Wij verzoeken u de inhoud daarvan volledig te betrekken in uw beslissing. Die inhoud is glashelder. Daaruit willen wij tijdens deze zitting het volgende besproken hebben:

 

Het Plan van Inbreng en Plan van Toedeling is op 29 november 2004 door uw rechtbank vastgesteld, ligt notarieel vast en is daarmee onherroepelijk geworden. Daarmee hebben we te maken met een tijdelijke overgangssituatie van opkomende en afgaande eigenaren/gebruiker. Van Rooij is en blijft juridisch eigenaar tot het moment de grondovergang de notarisakte heeft gepasseerd.

 

De volgende vragen willen wij tijdens deze mondelinge behandeling besproken hebben:

 

 

Vraag 1:

 

Betreft

-          Huidig perceel: sectie A nummers: 1422, 1426, 1427, 1430, 1431 en 1626.

-          Nieuw perceel na grondoverdracht: kavel 164601 B.

Betrokken partijen hierin zijn: Van Rooij als huidig juridisch eigenaar en de  Marggraff Stichting als toekomstig juridisch eigenaar.

 

 1. Mag M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie middels een pachtovereenkomst d.d. 19 april 2005 die niet staat geregistreerd bij de Grondkamer, buiten huidig juridisch eigenaar Van Rooij en buiten toekomstig juridisch eigenaar de Marggraff Stichting om, bovengenoemde kavel verpachten aan agrariŽr A.T.P. de Bie, onder de omstandigheid dat op betreffende kavel beslag ligt en Van Rooij daarop vanaf 1 november 2004 tot 31 oktober 2010 een beheersovereenkomst heeft afgesloten bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit?

 

 1. Mag M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie achteraf op 22 juni 2005 een overeenkomst afsluiten met F.F.G. Bevort namens de Marggraffstichting waarbij voor de behandelend rechter de datum van 22 juni 2005 is weggekopieerd waaruit moest blijken dat de Marggraffstichting vóór 19 april 2005 een overeenkomst heeft gesloten met M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie om met A.T.P. de Bie bovengenoemde pachtovereenkomst te mogen afsluiten?

 

 1. De naam F.F.G. Bevort komt niet voor op het uittreksel KvK, dossiernummer 17163358, van de Marggraff Stichting.

Had de onder 'punt b' genoemde overeenkomst die F.F.G. Bevort namens de Marggraff Stichting met M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie hebben afgesloten niet vergezeld moeten gaan met een machtiging ondertekend door voorzitter Lewe van Aduard-Marggraff en secretaris Aghina-Marggraff van de Marggraff Stichting?

 

 1. Hadden M.A. van de Laar en F.F.G. Bevort niet de juiste benaming en het juiste adres van de Marggraff Stichting in haar overeenkomst moeten vermelden?

 

 1. Had Van Rooij als juridisch eigenaar bovengenoemde overeenkomsten niet mede moeten tekenen.

 

 1. Als compensatie voor bovengenoemd perceel krijgt Van Rooij een deel van de percelen 181.103 en 181.103 M en de percelen 181.110 en 181.109 toegewezen. Deze percelen zijn niet uitgezet, overeenkomstig het op 29 november 2004 vastgestelde plan van inbreng en plan van toedeling, hetgeen met foto's, transparanten en tekeningen ter zitting zal worden getoond. Van Rooij kan om die reden deze toegedeelde percelen niet in gebruik nemen. Mag Van Rooij onder deze omstandigheden toch met de sterke arm van zijn ingebrachte percelen, waarvan hij juridisch eigenaar is, worden verwijderd?

 

 1. De toegedeelde kavels 181.110 en 181.109 zijn omsloten met kavels van derden. Deze kavels hebben geen uitweg op een openbare land- of waterweg, hetgeen op de tekeningen tijdens de zitting zal worden getoond. Artikel 149 van de Landinrichtingswet schrijft wettelijke voor dat elke kavel zo moet zijn gevormd dat het een uitweg heeft op een openbare land- of waterweg. Geldt dat ook voor Van Rooij?

 

 1. Bij brief van 23 juli 2005, kenmerk: AvR/23075/bz, hebben wij namens Van Rooij bij de Landinrichtingscommissie een bezwaarschrift ingediend tegen hetgeen hier nu ter zitting wordt behandeld. Moet niet eerst het besluit op dit bezwaarschrift worden afgewacht alvorens Van Rooij met de sterke arm van zijn ingebrachte percelen, waarvan hij juridisch eigenaar is, worden verwijderd?

 

 

Vraag 2.

 

Betreft:

-          Huidig perceel: sectie A, nummers 1424, 1425, 1428, 1429, 1432, 1253 en 1254.

-          Nieuw perceel na grondoverdracht: kavel 165.101.

Betrokken partijen hierin zijn: Van Rooij als huidig juridisch eigenaar en

W. van Heeswijk als toekomstig juridisch eigenaar.

 

 1. Mag W. van Heeswijk, buiten Van Rooij als juridisch eigenaar om en zonder hem daarover te hebben geïnformeerd, bij burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode een aanlegvergunning aanvragen voor een amfibieŽnpoel met beplanting en in die aanvraag de perceelnummers en de naam van de juridisch eigenaar verzwijgen?

 

 1. Mogen burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, met als verantwoordelijk wethouder C. van Rossum die als lid namens de gemeenten ook deze ruilverkavelingscommissie vertegenwoordigd, op de onder 'punt a'genoemde aanvraag bij besluit van 18 mei 2005 een aanlegvergunning afgegeven voor de aanleg van een amfibieŽnpoel met planting aan W. van Heeswijk, buiten Van Rooij als juridisch eigenaar om?

 

 1. Bij brief van 11 juni 2005, kenmerk: AvR/11065/bz, hebben wij namens Van Rooij bij burgemeester en wethouders Van Sint Oedenrode, met als verantwoordelijk wethouder C. van Rossum, een bezwaarschrift ingediend tegen bovengenoemde verleende aanlegvergunning aan W. van Heeswijk. Moet niet eerst het besluit op dit bezwaarschrift worden afgewacht alvorens de sterke hand ingrijpt?

 

 1. Als compensatie voor bovengenoemd perceel krijgt Van Rooij een deel van de percelen 181.103 en 181.103 M en de percelen 181.110 en 181.109 toegewezen. Deze percelen zijn niet uitgezet overeenkomstig het op 29 november 2004 vastgestelde plan van inbreng en plan van toedeling, hetgeen met foto's, transparanten en tekeningen ter zitting zal worden getoond. Van Rooij kan om die reden deze toegedeelde percelen niet in gebruik nemen. Mag Van Rooij onder deze omstandigheden toch met de sterke arm van zijn ingebrachte percelen, waarvan hij juridisch eigenaar is, worden verwijderd?

 

 1. De toegedeelde kavels 181.110 en 181.109 zijn omsloten met kavels van derden. Deze kavels hebben geen uitweg op een openbaar land- of waterweg, hetgeen op de tekeningen tijdens de zitting zal worden getoond. Artikel 149 van de Landinrichtingswet schrijft wettelijke voor dat elke kavel zo moet zijn gevormd dat het een uitweg heeft op een openbare land- of waterweg. Geldt dat ook voor Van Rooij?

 

 1. Bij brief van 23 juli 2005, kenmerk: AvR/23075/bz, hebben wij namens Van Rooij bij de Landinrichtingscommissie een bezwaarschrift ingediend tegen hetgeen hier nu ter zitting wordt behandeld. Moet niet eerst het besluit op dit bezwaarschrift worden afgewacht alvorens Van Rooij met de sterke arm van zijn ingebrachte percelen, waarvan hij juridisch eigenaar is, worden verwijderd?

 

Wij verzoeken u om in ieder geval op bovengenoemde vragen 1a t/m 1h en 2a t/m 2f feitelijk helder een besluit te nemen.

 

 

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,

 

Ing. A.M.L. van Rooij.

 

 

Machtiging,                                          Machtiging:

A.M.L. van Rooij                                   J.E.M. van Rooij van Nunen

(als natuurlijk rechtspersoon)                      (eigenaar Handels- en pensionstal

                                                                            Van Rooij, tevens gebruiker van de

kavels)           

De onbeschrijflijke grondzwendel in St-Oedenrode komt aan het licht
WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten
Brief aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten
Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking
Schade-aansprakelijkstelling van W. van Heeswijk i.v.b. ruiverkaveling van gronden
Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff