WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen

Zie vervolg onderaan !!

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

 

Aantekenen met ontvangstbevestiging

 

                                                                  Aan: W. van Heeswijk,

                                                                  Boxtelseweg 9,

                                                                  5491 XT Sint Oedenrode.

 

 

                                                        Sint Oedenrode, 31 juli 2005

 

Ons kenmerk: AvR/Heesw/31075/br.

 

Betreft:

-          Schade-aansprakelijkstelling van alle gemaakte en nog te maken kosten, geleden en nog te lijden schade die is ontstaan als gevolg van uw op 9 februari 2005 bij burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode valselijk ingediende aanvraag voor de aanlegvergunning van een amfibieŽnpoel met beplanting waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij besluit van 18 mei 2005 een vergunning hebben verleend.

-          Verzoek tot het doen van gezamenlijke aangifte bij de politie tegen W. van Heeswijk (art. 225 WvS) en degenen die W. van Heeswijk daarbij hebben geholpen. Dit omdat deze valselijk gedane aanvraag heeft geleid tot een aanlegvergunning om het als echt en onvervalst te gebruiken of door een andere te doen gebruiken.

 

 

Geachte heer Van Heeswijk,

 

Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende aan 't Achterom 9a 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnten, stellen wij u hierbij schade-aansprakelijk voor alle reeds gemaakte en nog te maken kosten, geleden schade en nog te lijden schade die is ontstaan als gevolg van de door u valselijk ingediende aanvraag voor de aanlegvergunning van een amfibieŽnpoel met beplanting waarvoor burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij besluit van 18 mei 2005 aan u vergunning hebben verleend.

 

Feitelijke onderbouw schade-aansprakelijkheid.

 

Betreft:

-          Huidig perceel sectie A nummers 1424, 1425, 1428, 1429, 1432, 1253 en 1254.

-          Nieuw perceel na grondoverdracht: kavel 165.101

Betrokken partijen hierin zijn: cliŽnten als huidig juridisch eigenaar en de heer W. van Heeswijk als toekomstig juridisch eigenaar na het passeren van de notariŽle akte.

 

Buiten cliŽnten als huidig juridisch eigenaar om heeft u als toekomstig juridisch eigenaar op 9 februari 2005 bij burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode een valselijk opgemaakte aanvraag voor de aanleg van een amfibieŽnpoel met beplanting ingediend. In die aanvraag heeft u de kadastrale gegevens van de percelen sectie A nummers 1424, 1425, 1428, 1429, 1432, 1253 en 1254 niet ingevuld, waarmee u heeft verzwegen dat cliŽnten de juridisch eigenaar waren (zie productie A).

 

Zo heeft het kunnen gebeuren dat burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij besluit van 18 mei 2005, buiten cliŽnten als juridisch eigenaar om, aan u een aanlegvergunning hebben afgegeven voor de aanleg van een amfibieŽnpoel met beplanting op bovengenoemde percelen van cliŽnten (zie productie B).

 

Uit deze door burgemeester en wethouders aan u verleende aanlegvergunning heeft u eigen rechten ontleend om van de percelen sectie A nummers 1424, 1425, 1428, 1229, 1432, 1253 en 1254 het gras af te maaien en toe te eigenen en vervolgens om te frezen. U als toekomstig juridisch eigenaar hebt dat gedaan zonder voorafgaande daaraan cliŽnten daarvan in kennis te hebben gesteld. Dit heeft bij cliŽnten grote schade veroorzaakt.

 

Tegen deze aanlegvergunning hebben cliŽnten bij brief van 11 juni 2005, kenmerk: AvR/11065/bz, noodgedwongen bezwaar moeten aantekenen bij burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode dat u als productie C vindt bijgevoegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van dat bezwaarschrift en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

De kosten voor het schrijven van dit bezwaarschrift, bijbehorende dossierstudie, lege kosten en overige kosten die cliŽnten daarvoor hebben moeten maken zijn volledig het gevolg van bovengenoemde door u gepleegde valsheid in geschrifte. Wij stellen u dan ook volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al die kosten. Omdat betreffend bezwaarschrift voor cliŽnten zal leiden tot gerechtelijke procedures zullen die kosten naar verwachting astronomisch hoog oplopen. Voor al deze kosten stellen wij u hierbij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Als u voorafgaande daaraan cliŽnten hierover had geïnformeerd, dan hadden cliŽnten u de feitelijke bewijsstukken kunnen overleggen dat het voor cliŽnten onmogelijk is om betreffende kavel 165.101 te verlaten omdat de Landinrichtingscommissie de nieuwe kavels die cliŽnten daarvoor in de plaats moeten krijgen nog steeds niet heeft uitgezet. Tevens hadden cliŽnten u dan kenbaar kunnen maken dat op betreffende kavel 165.101 een beheersovereenkomst rust lopende vanaf 1 november 2004 tot 31 oktober 2010 die cliŽnten met de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit hebben afgesloten.

 

Als productie D vindt u bijgevoegd een afschrift van deze beheersoverkomst d.d. 28 april 2004, kenmerk GGB 4941270-1-YS, met als BRS-nummer 110227875. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Als gevolg van bovengenoemde door u valselijk verkregen aanlegvergunning voor een amfibieŽnpoel met beplanting zijn cliŽnten de voorwaarden uit deze beheersovereenkomst van blijvend gras, niet spuiten, niet mesten, niet ploegen, geen maïs zaaien, buiten hun schuld om niet nagekomen. Hierdoor is voor cliŽnten schade ontstaan.

 

Dit alles is voor cliŽnten reden geweest om op de inrit van kavel 165.101 een bord te plaatsen met daarop de tekst 'Verboden toegang art. 461. Wetb. v. Strafr.' 'Eigenaar Ad van Rooij, tel 0413 - 490385' waarmee de toegang voor W. van Heeswijk en anderen is verboden. (zie productie E).

 

Bij brief van 11 juni 2005 heeft u de Landinrichtingsomissie aansprakelijk gesteld voor de schade die 'Eigenaar Ad van Rooij' met het plaatsen van betreffend bord op de inrit van kavel 165.101 bij u heeft veroorzaakt (zie productie E). Naar aanleiding van deze brief d.d. 11 juni 2005 heeft de Landinrichtingscommissie cliŽnten op 29 juli 2005 om 14.00 uur voor rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham van de rechtbank 's-Hertogenbosch gedaagd met het verzoek om ingevolge artikel 204 van de

Landinrichtingswet een bevelschrift af te geven om cliŽnten met oplegging van een dwangsom van Ä 1000,00 per dag met de sterke arm van haar ingebrachte percelen te verwijderen. Als feitelijk bewijs daarvoor vindt u als productie F bijgevoegd een afschrift van de brief d.d. 29 juni 2005, kenmerk: STOED/41/44595, van de Landinrichtingscommissie aan de rechtbank 's-Hertogenbosch t.a.v. mr. J.P.M. van der Ham rechter-commissaris. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Als productie G vindt u bijgevoegd een afschrift van de door cliŽnten aan rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham overlegde gesprekspunten (pleitnotitie).

 

Dit alles heeft bij cliŽnten grote schade veroorzaakt. Voor deze schade stellen wij u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Om u wat meer inzicht te geven van hetgeen hier allemaal mis is vindt u als productie H bijgevoegd ons bezwaarschrift d.d. 23 juli 2005, kenmerk: AvR/23075/bz, met 20-tal producties aan de Landinrichtingscommissie t.a.v. secretaris J.N. Frumau. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  

 

Verzoek tot het doen van gezamenlijke strafaangifte tegen W. van Heeswijk en zijn adviseurs.

 

Met bovengenoemde bewijsstukken producties A t/m H is onmiskenbaar komen vast te staan dat de door u bij besluit van 18 mei 2005 verkregen aanlegvergunning voor een amfibieŽnpoel met beplanting is ontstaan als gevolg van het feit dat u bijbehorende aanvraag onvolledig en daarmee valselijk hebt ingevuld. Uit deze door u valselijk verkregen aanlegvergunning heeft u eigenhandig de rechten ontleend om op het perceel van cliŽnten het gras toe te eigenen en vervolgens het perceel om te frezen.

 

Hier is zeer nadrukkelijk sprake van het plegen van valsheid in geschrift als bedoeld in art. 225 Wetboek van Strafrecht door W. van Heeswijk en zijn adviseurs.

 

CliŽnten gaan hiervan aangifte doen bij de politie. Ter onderbouwing van die aangifte zal een afschrift van deze brief worden overlegd. stellen het op prijs dit vooraf met u te bespreken zodat hiervan samen met u een gezamenlijke aangifte wordt gedaan tegen W. van Heeswijk en zijn adviseurs bij de politie.

 

Wij verzoeken u ons binnen 8 dagen na heden schriftelijk kenbaar te maken of u op grond van bovengenoemde feitelijke informatie bereid bent tot het doen van een gezamenlijke aangifte van het plegen van valsheid in geschrift (art. 225 WvS) door W. van Heeswijk en zijn adviseurs.

 

Een afschrift van dit schrijven hebben wij verstuurd aan:

-          J. Verhagen, Raadslid bij de gemeente Sint Oedenrode.

-          G.H.C. van de Oetelaar, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu bij de gemeente Boxtel.

-          R.M. Brockhus, journalist bij de Stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

-          Diverse niet nader te noemen personen die hierin zijn geïnteresseerd en daarbij belang hebben.

 

 

In afwachting van uw antwoord binnen 8 dagen na heden, verblijven wij,

 

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze,

 

 

Ing. A.M.L. van Rooij

Directeur.

 

 

Machtiging:

A.M.L. van Rooij

(als natuurlijk rechtspersoon)

 

 

Machtiging:

J.E.M. van Rooij van Nunen

(eigenaar Handels- en pensionstal Van Rooij, tevens gebruiker van de kavels)

 

 

 

Bijlage:

 

Prod A   (14 blz)     Prod B   (2 blz)       Prod C   (37 blz)     Prod D   (6 blz)

Prod E   (4 blz)       Prod F   (3 blz)       Prod G   (4 blz)       Prod H   (78 blz)

De onbeschrijflijke grondzwendel in St-Oedenrode komt aan het licht
WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten
Brief aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten
Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking
Schade-aansprakelijkstelling van W. van Heeswijk i.v.b. ruiverkaveling van gronden
Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff