WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen

Zie vervolg onderaan !!

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens                                                                 

Aantekenen.

                                                                  De landinrichtingscommissie

                                                                  Dienst Landelijk Gebied,

                                                                  Regio Zuid

                                                                  t.a.v. De heer G.M. Scholten,

                                                                  Voorzitter,

                                                                  Postbus 1180,

                                                                  5004 BD Tilburg.

 

 

                                                                  Sint Oedenrode, 29 juli 2005.

 

Tevens verstuurd per fax 013 - 5950500 op 29 juli 2005.

 

Ons kenmerk: AvR/29075/bz.

 

 

Betreft:

-          Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uitspraken die in het openbaar zijn gedaan door mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen en M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie Sint Oedenrode in het bijzijn van P.J. Jansen van de Landinrichtingscommissie en adviseur J. Noordeloos Dienst Landelijk Gebied tegenover rechter Commissaris mr. J.P.M. van der Ham tijdens het mondelinge verhoor op 29 juli 2005 vanaf 14.00 uur.

 

 

Geachte Heer G.M. Scholten,

 

Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliŽnten, verzoeken wij u ondergetekende op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie toe te laten komen.

 

Informatieverzoek

 

Tijdens de mondelinge behandeling op 29 juli 2005 om 14.00 uur in de door u aangespannen zaak tegen cliŽnten heeft mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham verzocht om ingevolge artikel 204 van de Landinrichtingswet een bevelschrift af te geven om cliŽnten met oplegging van een dwangsom van Ä 1000 per dag met de sterke arm van haar ingebrachte percelen, waarvan zij juridisch eigenaar zijn, te verwijderen.

 

Als productie 1 vindt u bijgevoegd onze gesprekspunten (pleitnotitie) d.d. 29 juli 2005 die wij namens cliŽnten aan rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham en aan mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, die het woord voerde namens de Landinrichtingscommissie, hebben overlegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Tijdens de behandeling ter zitting heeft mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie in het openbaar tegenover rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham zeer nadrukkelijk te verstaan gegeven dat op de toegedeelde percelen 1497590 van B.B.L. (BL) en 1274700 van St. N-B Landschap een erfdienstbaarheid rust van een recht van overpad voor de aan cliŽnten toegedeelde percelen 181.110 en 181.109. Een dergelijke erfdienstbaarheid met recht van overpad is bij cliŽnten niet bekend en moet bij notariŽle akte zijn vastgelegd. Wij verzoeken u daarom ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen:

1e informatieverzoek

Wij verzoeken u ons een afschrift te laten toekomen van een rechtsgeldige notariŽle akte van voor 29 juli 2005 waarin het recht van overpad in de aan B.B.L. (BL) en St. N-B Landschap toegedeelde percelen 1497590 en 1274700 voor de aan cliŽnten toegedeelde percelen 181.110 en 181.109 juridisch is vastgelegd.

 

Tijdens de behandeling ter zitting heeft mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie in het openbaar tegenover rechter commissaris mr. J.P.M. van der Ham zeer nadrukkelijk verklaard dat cliŽnten de beheersubsidie van Ä 15.615,18 over de periode van 1 november 2004 tot 31 oktober 2010 - zoals die bij brief van 28 april 2004, kenmerk: GGB 4941270-1-YS, is overeengekomen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (zie productie 2) - kan worden overgezet op de nieuw toegedeelde percelen 181.110 en 181.109.  CliŽnten zijn voornemens daarvan gebruik te maken. Wij verzoeken u daarom ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken.

 

2e verzoek om informatie.

Wij verzoeken u ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een afschrift van de regeling te laten toekomen waarin staat vermeld dat cliŽnten bovengenoemde beheerssubsidie van Ä 15.615,18 over de periode van november 2004 tot 31 oktober 2010 kunnen laten overgaan op hun nieuw toegedeelde percelen 181.110 en 181.109.

Tijdens de behandeling ter zitting heeft M.A. van de Laar namens de Landinrichtingscommissie in het openbaar tegenover rechter commissaris mr. J.P.M. van der Ham verklaard dat cliŽnten overeenkomstig het EHS-beheerspakket nog veel meer subsidie kunnen krijgen, zelfs voor geheel zijn boerderij. Hiervan zijn cliŽnten niet op de hoogte. Om die reden heeft ondergetekende direct na de behandeling ter zitting aan M.A. van de Laar gevraagd om aan cliŽnten een kopie van betreffend EHS-beheerspakket te laten toekomen voorzien van een berekening hoeveel beheerssubsidie voor geheel zijn boerderij onder welke voorwaarden kan worden verleend. Tot driemaal toe heeft dezelfde M.A. van de Laar geweigerd om mij die informatie te verstrekken. Dat bevreemdt cliŽnten in bijzondere mate. Dit des te meer hij dat tegenover rechter commissaris mr. J.P.M. van der Ham in het openbaar heeft verklaard. Wij verzoeken u daarom ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te verstrekken.

 

3e verzoek om informatie.

Wij verzoeken u ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een afschrift te laten toekomen van het EHS-beheerspakket, voorzien van een berekening, waarin staat aangegeven hoeveel subsidie cliŽnten maximaal onder  welke beheersvoorwaarden kunnen krijgen op hun gehele boerderij met alle bijbehorende kavels.

 

Een afschrift van dit informatieverzoek laten wij o.a. toekomen aan:

-          Mr. J.P.M. van der Ham, rechter-commissaris van de rechtbank 's-Hertogenbosch, met het verzoek de uitspraak op te schorten en een nieuwe hoorzitting te beleggen waarin de hierboven onder 'punt 1'  verzochte notariŽle akten m.b.t. erfdienstbaarheid met recht van overpad door de Landinrichtingscommissie aan hem worden overlegd. Dit omdat tijdens de behandeling ter zitting dit mr. M.A.T.L. Thijssen heeft verteld zonder dat door haar daarvan de feitelijke bewijsstukken (notariŽle akten) zijn overlegd.

-          J. Verhagen Raadslid bij de gemeente Sint Oedenrode.

-          G.H.C. van den Oetelaar, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu bij de gemeente Boxtel.

-          R.M. Brockhus, journalist bij de Stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)

 

Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om de hierboven verzochte informatie 1 t/m 3 binnen 14 dagen na heden aan ondergetekende te verstrekken. Met nadruk verzoeken wij u om dit maximaal wettelijke temrijn niet te overtreden.

 

De machtiging van cliŽnten vindt u bijgevoegd (zie productie 3).

 

In afwachting van uw besluit op dit verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen 2 weken na heden, verblijven wij:

 

Hoogachtend

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

voor deze,

 

Ing. A.M.L. van Rooij

Directeur.

 

Bijlage:

 

Productie 1 ( 4 pagina's )

Productie 2 ( 4 pagina's )

Productie 3 ( 1 pagina )

De onbeschrijflijke grondzwendel in St-Oedenrode komt aan het licht
WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten
Brief aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten
Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking
Schade-aansprakelijkstelling van W. van Heeswijk i.v.b. ruiverkaveling van gronden
Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff