Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aantekenen

Zie vervolg onderaan !!

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens        

 

                                    

 

                                                        Aantekenen met ontvangstbevestiging

 

                                                        Rechtbank 's-Hertogenbosch,

                                                        Sector Civiel recht,

                                                        t.a.v. Mr. J.P.M. van der Ham

                                                        Postbus 70584,

                                                        5201 CZ 's-Hertogenbosch.

 

                                                        Sint Oedenrode, 24 juli 2005.

 

 

 

Ons kenmerk: AvR/08065/VZ.

Uw kenmerk: A.M.L. van Rooij/ Landinrichtingscommissie

 

Betreft: A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (appellanten);

Verzoek om uw uitspraak van het behandelde ter zitting op 29 juli 2005 op te schorten en een nieuwe hoorzitting te beleggen op grond van onze bij brief van 29 juli 2005, kenmerk: AvR/29075/bz, verzochte informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan de Landinrichtingscommissie Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, t.a.v. Voorzitter G.M. Scholten.  

 

 

Geachte heer Van der Ham

 

Namens A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellanten, laten wij u hierbij een afschrift toekomen van ons verzoek om informatie d.d. 29 juli 2005, kenmerk: AvR/29075/bz, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan de Landinrichtingscommissie Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, t.a.v. voorzitter G.M. Scholten (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.

 

In betreffend verzoek om informatie staat o.a. de volgende tekst:

------------------------------------------------------------------------------------------

Informatieverzoek

 

Tijdens de mondelinge behandeling op 29 juli 2005 om 14.00 uur in de door u aangespannen zaak tegen cliŽnten heeft mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham verzocht om ingevolge artikel 204 van de Landinrichtingswet een bevelschrift af te geven om cliŽnten met oplegging van een dwangsom van Ä 1000 per dag met de sterke arm van haar ingebrachte percelen, waarvan zij juridisch eigenaar zijn, te verwijderen.

 

Als productie 1 vindt u bijgevoegd onze gesprekspunten (pleitnotitie) d.d. 29 juli 2005 die wij namens cliŽnten aan rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham en aan mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen, die het woord voerde namens de Landinrichtingscommissie, hebben overlegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Tijdens de behandeling ter zitting heeft mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie in het openbaar tegenover rechter-commissaris mr. J.P.M. van der Ham zeer nadrukkelijk te verstaan gegeven dat op de toegedeelde percelen 1497590 van B.B.L. (BL) en 1274700 van St. N-B Landschap een erfdienstbaarheid rust van een recht van overpad voor de aan cliŽnten toegedeelde percelen 181.110 en 181.109. Een dergelijke erfdienstbaarheid met recht van overpad is bij cliŽnten niet bekend en moet bij notariŽle akte zijn vastgelegd. Wij verzoeken u daarom ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen:

 

1e informatieverzoek

Wij verzoeken u ons een afschrift te laten toekomen van een rechtsgeldige notariŽle akte van voor 29 juli 2005 waarin het recht van overpad in de aan B.B.L. (BL) en St. N-B Landschap toegedeelde percelen 1497590 en 1274700 voor de aan cliŽnten toegedeelde percelen 181.110 en 181.109 juridisch is vastgelegd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ondergetekende is zeer nadrukkelijk van mening dat de hierboven verzochte  notariŽle akte, waarin het recht van overpad in de aan B.B.L. (BL) en St. N-B Landschap toegedeelde percelen 1497590 en 1274700 voor de aan appellanten toegedeelde percelen 181.110 en 181.109 niet bestaat en derhalve juridisch niet is vastgelegd. Ondergetekende wordt daarbij in zijn geloof gesterkt omdat betreffende notariŽle akte door mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie tijdens de behandeling ter zitting op 29 juli 2005 niet aan u kon worden overlegd.

 

Recht behoort gebaseerd te zijn op feitelijk te overleggen bewijsmateriaal en niet op loze woorden. Omdat appellanten later middels uw bindende uitspraak niet het slachtoffer willen worden van naar onze mening loze woorden, die mevrouw mr. M.A.T.L. Thijssen namens de Landinrichtingscommissie tijdens de behandeling ter zitting d.d. 29 juli 2005 heeft geuit, richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om uw uitspraak op te schorten en een nieuwe hoorzitting te beleggen waarin de hierboven verzochte notariŽle akte m.b.t. erfdienstbaarheid met recht van overpad door de Landinrichtingscommissie aan u daadwerkelijk als feitelijk bewijsstuk wordt overlegd. Wij verzoeken u dit verzoek in te willigen en ons dat schriftelijk te bevestigen.

 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

 

Hoogachtend,

 

Ecologisch Kennis centrum B.V.

voor deze,

 

Ing. A.M.L. van Rooij,

directeur

 

Machtiging

A.M.L. van Rooij

(als natuurlijk rechtspersoon)

 

 

Machtiging

J.E.M. van Rooij van Nunen

(eigenaar Handels- en Pensionstal van Rooij, tevens gebruiker van de kavels)

 

 

Bijlage:

 

Ons verzoekschrift d.d. 29 juli 2005, kenmerk: AvR/29075/bz, aan de Landinrichtingscommissie Dienst Landelijk Gebied t.a.v voorzitter G.M. Scholten, bestaande uit 13 pagina's.

De onbeschrijflijke grondzwendel in St-Oedenrode komt aan het licht
WOB-verzoek aan de Dienst Landelijk Gebied, Regio Zuid, de heer G.M. Scholten
Brief aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om zitting op te schorten
Verzoek aan Rechtbank 's-Hertogenbosch, Mr. J.P.M. van der Ham, om voorbespreking
Schade-aansprakelijkstelling van W. van Heeswijk i.v.b. ruiverkaveling van gronden
Aansprakelijkstelling van Marggraff Stichting, t.a.v. Lewe van Aduard-Marggraff