Motivering van verzoek om wraking van staatsraad mr. R. Cleton en staatsraad mr. A. Kosto


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

St-raad Cleton . St-raad Kosto . St-raad Hennekens . Vice-pr. Tjeenk Willink


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

  OPEN BRIEF

  Sint Oedenrode, 29 januari 2002.
  Afgegeven met ontvangstbevestiging

  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
  t.a.v. voorzitter mr. R. Cleton,
  Postbus 20019,
  2500 EA 's-Gravenhage.

  Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 29 januari 2001.

  Onze kenmerk:

  • Bes/13012/wra
  • Bes/28012/wra

  Uw nummer: 199900791/1

  Betreft:

   A.M.L. van Rooij/
   Verzoek om opschorting van de behandeling van ons verzoek om wraking d.d. 13 januari 2002 van staatsraad mr. R. Cleton en van ons verzoek om wraking d.d. 28 januari 2002 van staatsraad mr. A. Kosto, met opgemelde kenmerken, in opgemelde zaak.


  Geachte voorzitter,

  Namens de heer A.M.L. van Rooij (als natuurlijk rechtspersoon), wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant verzoek ondergetekende u om opschorting van de behandeling van ons verzoek om wraking d.d. 13 januari 2002 van staatsraad mr. R. Cleton en van ons verzoek om wraking d.d. 28 januari 2002 van staatsraad mr. A. Kosto, met opgemelde kenmerken, in opgemelde zaak.

   Motivering verzoek om opschorting.

  Staatsraad mr. R. Cleton heeft als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in opgemelde zaak, met misbruik van macht, weten te bewerkstelligen dat ons wrakingsverzoek van 13 januari 2002, kenmerk: Bes/13012/wra, tegen voorzitter mr. R. Cleton zelf en ons wrakingsverzoek van 28 april 2001, kenmerk Bes/28012/wra, tegen staatsraad mr. A. Kosto, niet voor de aanvang van de zitting op 28 januari 2002 om 10.00 uur in behandeling zijn genomen door een meervoudige kamer, waarin de rechter wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft. Tegen deze handelwijze, gedraging en machtsmisbruik van voorzitter mr. R. Cleton hebben wij bij de Vice-President van de Raad van State een tweetal klachten ingediend.

  Het betreffende de volgende klachten:

  • A. Onze eerste klacht over de gedragingen en machtmisbruik doordoor staatsraad mr. R. Cleton van 29 januari 2002, kenmerk Bes/VP/29011/kl1, aan de Vice-President van de Raad van State (8 pagina's).
  • Onze tweede klacht over de gedragingen en machtmisbruik doordoor staatsraad mr. R. Cleton van 29 januari 2002, kenmerk: Bes/VP/29011/kl2, aan de Vice-President van de Raad van State (6 pagina's).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Met dit schrijven richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek de behandeling van genoemd 2-tal wrakingsverzoeken op te schorten tot na het moment de Vice-President een beslissing heeft genomen op bovengenoemd 2-tal klachten over de handelwijze, gedragingen en machtmisbruik doordoor staatsraad mr. R. Cleton.

  Met nadruk verzoeken wij u om ons de inwilliging van dit opschortingsverzoek schriftelijk te bevestigen.


   Hoogachtend

   ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.  Websiteadres: www.sdnl.nl/ekc-rs88.htm


  Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlage A en B, bestaande uit 14 pagina's.

  Wraking van de staatsraden Mr. A. Kosto en Mr. R. Cleton wegens belangenverstrengeling en historie
  Wraking Staatsraad mr. R. Cleton bij beroep bestemmingsplan "Buitengebied 1997" in Sint-Oedenrode
  Motivering wraking van staatsraad Cleton wegens bestemmingsplan Buitengebied '97, St-Oedenrode

  Eerste klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton
  Tweede klacht over de handelwijze, gedragingen en misbruik van positie door mr. R. Cleton